palyazatok.org

Pályázatok – Pályázatfigyelő – Pályázatírás

Pályázat a tanyagazdaságok fejlesztésének támogatására

Pályázat a  tanyák, valamint az alföldi tanyás térségek megőrzése és fejlesztése érdekében a tanyagazdaságok fejlesztésének csekély összegű (de minimis) támogatására nyílt pályázatot hirdet.

 

Pályázat kódja: TP-2-2011

A pályázat célja: A tanyai gazdálkodás megújítása, újjáélesztése, a tanyai életmód – sajátos értékeinek megmentése, megőrzése mellett – hátrányainak csökkentése, valamint az alföldi tanyás térségek fenntartható, a komplex vidékfejlesztéshez illeszkedő fejlődésének elősegítése érdekében a tőkeszegény tanyai gazdaságok támogatása, gazdálkodási feltételeik megerősítése.

A támogatás forrása: A támogatás forrása a VM fejezeti kezelésű 20/03/05/00 Tanyafejlesztési Program előirányzat 200 millió Ft-os keretösszege. Az esetleges maradvány az egyes támogatási célok, illetve projektek között – a Vidékfejlesztési Miniszter (a továbbiakban: Miniszter) döntése alapján – átcsoportosítható.

A támogatás igénybevétele: A tanyagazdaságok fejlesztése, illetve épület- és eszközállományuk megújítása keretében:

 • a) tanyai lakóépület felújítására;
 • b) gazdálkodási célú épületek felújítására, építésére;
 • c) gazdálkodási gépek, kisgépek, eszközök fejlesztésére, beszerzésére;
 • d) karám, kerítés létesítésére, felújítására;
 • e) vetőmag, gyümölcsfa csemete vásárlására, beszerzésére;
 • f) állatállomány kialakítására, bővítésére;
 • g) tanyagazdaság megújuló energiával történő energetikai megújítására;
 • h) egészséges ivóvíz beszerzéséhez szükséges létesítmények beruházására, valamint
 • i) természetközeli, egyedi szennyvíz-kezelésre és elhelyezésre.

A pályázat több támogatási cél megvalósítására is irányulhat.

A pályázatok bírálatánál kiemelt szempont, illetve előnyt jelent:

 • infrastruktúra nélküli tanya fejlesztése,
 • gyermekes tanyai család pályázata,
 • őshonos magyar állatfajta tartása vagy tartásának vállalása,
 • tájfajták, helyi fajták termesztése, tenyésztése vagy ezek vállalása,
 • kísérleti növény termesztésének vállalása;
 • állattartás folytatása, állatállomány növelése,
 • kertészet arányának növelése,
 • ökológiai gazdálkodás folytatása,
 • több támogatási célt megvalósító komplex fejlesztés.

A pályázat benyújtására jogosultak köre:
Az a mezőgazdasági tevékenységet végző őstermelő, egyéni vállalkozó és családi gazdálkodó (a továbbiakban együtt: pályázó) jogosult, (aki az ezeket bizonyító dokumentumok valamelyikének másolatával ezt igazolja, és azt a pályázathoz mellékeli) és aki a jelen pályázati kiírás I. számú mellékletében meghatározott tanyás települések valamelyikén

 • a) életvitelszerűen tanyán él, (a lakcímkártya és a személyi azonosító igazolvány vagy személyi igazolvány másolatával kell bizonyítani, amelyet a pályázathoz mellékelni kell), és
 • b) a tanya a körzeti földhivatali nyilvántartás szerint saját vagy házastársa, vagy a családi gazdaság tagjának tulajdonában van (30 napnál nem régebbi hiteles tulajdoni lap – szemle vagy teljes másolatával – vagy azok eredeti példányával kell bizonyítani, amelyet a pályázathoz mellékelni kell), és
 • c) a tanyagazdaságában mezőgazdasági tevékenységet folytat, és
 • d) a 2010. évi összes bevételének legalább 50%-a mezőgazdasági tevékenységből származott (nyilatkozni kell róla, amelyet a pályázathoz mellékelni kell), és
 • e) a tanyagazdaságának 2010. évi mezőgazdasági tevékenységből származó bevétele nem haladta meg a nettó 5 millió forintot (a pályázó által aláírt személyi jövedelemadó bevallás benyújtásával nyilatkozni kell róla, amelyet a pályázathoz mellékelni kell).

A megítélhető támogatás és a saját forrás mértéke

 • A megítélhető támogatás maximális összege – figyelembe véve a pályázó részére korábban folyósított mezőgazdasági „de minimis” támogatásokat – pályázónként legfeljebb 7 500 euró, illetve annak megfelelő forintösszeg, melyet a pályázati felhívás megjelenése hónapjának első napján érvényes, az Európai Központi Bank által közzétett forint/euró árfolyam alapján kell meghatározni.
 • Az a) pontban megjelölt árfolyam a pályázati felhívás megjelenésével egyidejűleg a www.vkszi.hu honlapon közzétételre kerül.
 • A pályázónak az igényelt támogatást a pályázati adatlapon forintban kell meghatározni.
 • A tanyafejlesztési program keretén belül nyújtott támogatás a mezőgazdasági „de minimis” rendelet hatálya alá eső támogatásnak minősül. Ez azt jelenti, hogy a pályázónak folyósított összes mezőgazdasági „de minimis” támogatás a folyó és azt megelőző kettő pénzügyi évben nem haladhatja meg a 7 500 eurónak megfelelő forintösszeget.
 • A támogatás mértéke az összes jogosult (elszámolható) költség maximum 75%-a.
 • A fejlesztés megvalósításához a pályázónak a pályázat tárgyát képező beruházás, fejlesztés teljes költségének minimum 25%-át saját forrásként biztosítania kell. A saját forrás önerő vagy hitel lehet. A saját forrás meglétét a pályázat mellékleteként igazolni kell. Az igazolás módja lehet banki számlakivonat, banki igazolás, nyilatkozat hitelintézettől, vagy hitelszerződés.
 • A pályázatok elbírálása során az igényeltnél kisebb összegű támogatás is megítélhető.
 • Az igényeltnél kisebb támogatás megítélése esetén is a teljes pályázati tartalmat kell megvalósítani.

Aktuális Tanya pályázat 2023 – beadás: 2023. 10.01.

Letölthető dokumentum

tanyagazda pályázat

 A pályázat benyújtása, befogadása

 1. A pályázatokat 2011. szeptember 1-jétől legkésőbb 2011. szeptember 30-ig lehet benyújtani.
 2. Az elektronikus benyújtás során a pályázónak név és jelszó alapján be kell jelentkeznie az elektronikus kitöltő felületre, majd ki kell töltenie az elektronikus adatlapot. (Ez utóbbit több lépésben is megteheti folyamatos mentés mellett.) Amennyiben a pályázó a pályázati adatlap kitöltését befejezte, azt véglegesítenie kell. (Ezt követően a bevitt adatok változtatására már nincs lehetőség.) A véglegesítést követően a pályázónak az adatlapot ki kell nyomtatnia, cégszerű aláírással el kell látnia, majd a kötelező mellékletekkel, (vagy a bizonyító iratokkal) együtt legkésőbb a véglegesítéstől számított 3 napon belül, a

VM Vidékfejlesztési, Képzési és Szaktanácsadási Intézet,
1223 Budapest, Park u. 2.
címre

1 példányban, zárt borítékban, igazolható módon (tértivevényes ajánlott küldeményként) kell megküldenie.

A pályázónak az elektronikus pályázati adatlapot legkésőbb 2011. szeptember 30. 23 óra 59 percig véglegesítenie kell az elektronikus kitöltő felületen.

 A pályázati dokumentáció elérhetősége, pályázati felvilágosítás

A pályázati dokumentáció tartalmazza a pályázati felhívást, a pályázati adatlapot, a nyilatkozati lapot és a kitöltési segédletet.

A pályázati dokumentáció az alábbi honlapokon érhető el:

VM Vidékfejlesztési, Képzési és Szaktanácsadási Intézet – www.vkszi.hu

Kormányportál, Vidékfejlesztési Minisztérium – www.kormany.hu/hu/videkfejlesztesiminiszterium

A pályázati dokumentáció postai úton nem igényelhető. A pályázat benyújtásában szükség szerint az illetékes falugazdászok, agrárkamarai tanácsadók, szaktanácsadók nyújtanak segítséget.

Emellett a pályázatokkal kapcsolatban felvilágosítás az alábbi elérhetőségeken is kérhető:

VM Vidékfejlesztési, Képzési és Szaktanácsadási Intézet
1223 Budapest, Park u. 2.
Tel.: 1/362-8100; Fax.: 1/362-8104
Dr. Hiller Márta
E-mail: vkszi@vkszi.hu