palyazatok.org

Pályázatok – Pályázatfigyelő – Pályázatírás

Pályázat az építészeti értékek felújítására, korszerűsítésére – Békéscsaba

Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata a településkép védelméről szóló 3/2018. (I. 31.) önkormányzati rendelete alapján pályázatot ír ki békéscsabai építészeti értékek helyi védelmét szolgáló felújítások támogatására.

PÁLYÁZAT vissza nem térítendő támogatásra az építészeti értékek helyi védelméhez
(pályázati azonosító: P/ÉP/2022.)

Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata a településkép védelméről szóló 3/2018. (I. 31.) önkormányzati rendelete alapján, az önkormányzati támogatások nyújtásáról szóló 24/2013. (X. 4.) önkormányzati rendelet rendelkezéseire tekintettel pályázatot ír ki békéscsabai építészeti értékek helyi védelmét szolgáló felújítások támogatására.

A támogatás formája: vissza nem térítendő pénzbeli támogatás (utófinanszírozás formájában).

Pályázatot nyújthatnak be: olyan magánszemélyek, jogi személyek és a jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetek, akiknek (amelyeknek) a felújítandó épület, építmény a tulajdonában, használatában vagy kezelésében van.

Támogatás adható: olyan védelemre érdemes építmény vagy környezeti érték egészének vagy egy részének felújítására, korszerűsítésére, amely a város védett területére (településkép szempontjából meghatározó területre) esik. Azonos ingatlan 3 éven belül ismételten nem részesülhet támogatásban.

Támogatás az egyes épületek esetében az alábbiakra nyújtható:

 • lakás céljára szolgáló, oldalhatáron álló épületek esetében a védelemre érdemes, a város hagyományos arculatát őrző építészeti, népi építészeti jegyeket hordozó főhomlokzat és közterületről jól látható oldalkert felőli homlokzat és építészeti értéket képviselő kerítés felújítására, korszerűsítésére;
 • lakás céljára szolgáló, szabadon álló épületek esetében a védelemre érdemes, a város hagyományos arculatát őrző építészeti, népi építészeti jegyeket hordozó, a közterületről jól látható homlokzatok és építészeti értéket képviselő kerítés felújítására, korszerűsítésére;
 • középületek esetében (pl. kereskedelmi, szolgáltató épület stb.) védelemre érdemes, a város hagyományos arculatát őrző építészeti, népi építészeti jegyeket hordozó homlokzatok felújítására, a belső terek rehabilitációt igénylő „eredeti” állapotot tükröző (belsőépítészeti terv alapján történő) helyreállítására.

A pályázónak nem lehet a pályázat benyújtásakor esedékessé vált, és meg nem fizetett adótartozása, valamint járulék-, illeték- és vámtartozása.

Szervezetek pályázata esetén a pályázó a pályázati űrlapon köteles nyilatkozni arról, hogy megfelel a hatályos jogszabályokban meghatározott rendezett munkaügyi kapcsolatok követelményeinek és átlátható szervezetnek minősül. Nem részesülhet támogatásban a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény (a továbbiakban: Knyt.) 6. § (1) bekezdésében meghatározott személy, illetőleg szervezet (összeférhetetlenség). A pályázó a pályázat benyújtásakor, illetőleg – a pályázati beszámoló elfogadásáig bezárólag – az érintettséget megalapozó körülmény beálltától számított 8 munkanapon belül nyilatkozni köteles, hogy fennáll-e a Knyt. 8. §-ában meghatározott érintettség. A pályázónak, illetőleg képviselőjének nyilatkoznia kell annak tudomásul vételéről, hogy a pályázatkezelő az űrlapon megadott, illetőleg a pályázati program esetleges ellenőrzése során tudomására jutott személyes adatokat kezeli. Az adatkezelés jogalapja az Európai Unió általános adatvédelmi rendelete (GDPR) 6. cikk (1) bekezdés b) pontja (szerződéskötés jogalapja). Ezen személyes adatokat a pályázatkezelő harmadik személynek kizárólag jogszabályi kötelezettség esetén adja át.

A pályázatot kizárólag az erre a célra rendszeresített pályázati űrlapon lehet benyújtani.

(Az adatlap elérhető a www.bekescsaba.hu internetes oldalon vagy kérhető a Városépítészeti Csoport alábbi címén: 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7.)

A pályázati űrlaphoz csatolni kell:

 • pályázó szervezet esetén a pályázó nyilvántartásba vételét igazoló, 30 napnál nem régebben kiállított bírósági okiratot (A civil szervezetek adataikat nem csak a Gyulai Törvényszéktől beszerzett bírósági kivonattal, hanem a www.birosag.hu oldalról kinyomtatott és a civil szervezet képviselője által hitelesített adatlappal is igazolhatják adataikat. Az oldal tetején található menüsorban az Adatbázisok menüt kiválasztva a Civil szervezetek alcímre kell kattintani, ahol többféle paraméter alapján lehet keresni az összes civil szervezet);
  az épület egészéről és a felújítandó épületrészekről készített színes fotókat (a védendő épületről, esetleg belső térről vagy a kerítés jelenlegi állapotáról);
 • a tételes felmérés alapján elkészített – beazonosítható munkarészeket tartalmazó – költségvetést;
 • 90 napnál nem régebbi hiteles tulajdoni lapot;
 • társasházi, vagy osztatlan közös tulajdonban lévő ingatlan esetén az ingatlan tulajdonközösségébe tartozó valamennyi résztulajdonos írásbeli hozzájárulását;
 • építési engedély köteles építési tevékenységek esetén az engedélyről szóló határozat másolatát (amennyiben a pályázat benyújtásakor az engedélyezési eljárás folyamatban van, akkor az erről szóló építésügyi hatósági igazolást kell a pályázathoz csatolni);
 • településképi bejelentés alá eső építési tevékenységek esetén a tevékenység végzését jóváhagyó határozat másolatát kell a pályázathoz csatolni!

Web: PÁLYÁZAT vissza nem térítendő támogatásra az építészeti értékek helyi védelméhez (pályázati azonosító: P/ÉP/2022.)

A pályázatok benyújtásának határideje: 2022. június 9. 10.00 óra.