palyazatok.org

Pályázatok – Pályázatfigyelő – Pályázatírás

Budapest Ösztöndíj Program

Budapest Főváros Önkormányzata a BUDAPEST ÖSZTÖNDÍJ PROGRAM keretében pályázatot hirdet felsőfokú tanulmányokat folytató, nappali tagozatos hallgatók számára.


A BUDAPEST ÖSZTÖNDÍJ PROGRAM célja:

a) a pályázatot elnyerő, felsőoktatási képzésben részt vevő ösztöndíjasok betekintést nyerjenek a Fővárosi Önkormányzat, illetve a Fővárosi Önkormányzat többségi befolyása alatt álló, közszolgáltatást végző gazdasági társaságok tevékenységébe, megismertesse a helyi közigazgatás és a közszolgáltatások rendszerét;
b) hozzájáruljon a felsőoktatásban megszerzett elméleti tudás gyakorlatban történő alkalmazásához gyakornoki munka végzésére biztosított lehetőség által;
c) a fogadó szervezetek számára új tudáselemeket, szakismereti kapacitásbővítést tegyen elérhetővé, amely a fogadó szervezetek tevékenységében hasznosulhat;
d) a fogadó szervezetek számára (a fentiek következményeképp) rekrutációs bázist jelentsen.

A PROGRAM keretei, feltételei:

 1. A Program időtartama: várhatóan 2022. szeptember 1. és 2023. március 31. közt összesen 5 hónap (az együttműködési megállapodásban rögzített ütemezés szerint).
 2. Az ösztöndíjasok létszáma: évenként legfeljebb 20 fő
 3. A Program résztvevője lehet az a
  • a magyar állampolgárságú vagy
  • a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személyek beutazásáról és tartózkodásáról szóló törvényben meghatározottak szerint a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező
   vagy
  • a harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló törvény hatálya alá tartozó bevándorolt, illetve letelepedett jogállású vagy tartózkodási engedéllyel rendelkező külföldi állampolgárságú, büntetlen előéletű, cselekvőképes, felsőfokú tanulmányait folytató, nappali tagozatos, alap- vagy mesterképzésben részt vevő hallgató, aki:
   • valamely fővárosi székhelyen vagy telephelyen működő felsőoktatási intézménnyel hallgatói jogviszonyban áll;
   • a jelentkezést megelőző két lezárt, ennek hiányában egy lezárt tanulmányi félévben átlagosan legalább 4,00 súlyozott tanulmányi átlaggal rendelkezik;
   • vállalja, hogy a fogadó szervezetek valamelyikénél az ösztöndíjas időszak alatt a mentorral egyeztetett ütemterv alapján hetente legalább 20 órában (ebből hetente legalább 10 órát a fogadó szervezetnél eltöltve) a rábízott, a fogadó szervezetek tevékenysége szempontjából releváns kutatási feladatokat ellátja;
   • angol, német vagy francia legalább középfokú, államilag elismert nyelvvizsgával rendelkezik;
   • vállalja, hogy az ösztöndíjas időszak alatt legalább egy és legfeljebb négy, összesen legalább 60 000 karakter (másfél szerzői ív lábjegyzetek nélkül) terjedelmű tanulmányt készít a mellékelt,  a fogadó szervezetek által megadott, mentor által jóváhagyott, az ösztöndíjas tevékenységéhez kapcsolódó témában, melyet a mentora ötfokozatú skálán, írásbeli indoklással értékel;
 4. vállalja, hogy az előírt követelmények nem teljesítése esetén, a letöltött ösztöndíjas időszakra vonatkozó, kiutalt ösztöndíjat visszafizeti. Amennyiben az ösztöndíjas az ösztöndíjas jogviszony ideje alatt munkavégzésre irányuló jogviszonyt létesít, részére a munkavégzésre irányuló jogviszony fennállásáig ösztöndíj nem folyósítható.

Az ösztöndíj mértéke: nettó 100.000,-Ft/hó/fő

Letölthető dokumentum

pályázati kiírás
pályázati adatlap
nyilatkozat összeférhetetlenségről és érintettségről
nyilatkozat büntetlen előéletről, cselekvőképességről, adatkezelésről
választható kutatási témák jegyzéke
adatkezelési tájékoztató
a Budapest Ösztöndíj Program eljárási rendje
44/2008. (IX.10.) Főv. Kgy. rendelet a Budapest Ösztöndíj Programról

Jelentkezési határidő: 2022. június 15.
Elbírálás határideje: várhatóan a bizottsági meghallgatást követő 15 napon belül

Kapcsolattartó: Szőke Brigitta (e-mail: szokeb@budapest.hu, telefon: +36-1-327-1579)
Web: Budapest ösztöndíj