palyazatok.org

Pályázatok – Pályázatfigyelő – Pályázatírás

Pályázat hajléktalan emberek és segítőik számára (konvergencia régiók)

A Van Esély Alapítvány pályázatot hirdet hajléktalan emberek és segítőik számára a hajléktalanságból való kilépés egyéni útjainak szakmai és anyagi támogatására a konvergencia régiókban.

A pályázati felhívásra kizárólag a konvergencia-régiókból (Budapesten és Pest megyén kívüli régiókból) várunk pályázatokat.

A Van Esély Alapítvány célja, hogy anyagi forrásokkal és egyéni segítő munkával támogasson hajléktalan/megoldatlan lakhatási helyzetű embereket a hajléktalanságból való kikerülés elérésében. Programunk arra törekszik, hogy a kiútkeresésben azokat a mozzanatokat támogassa, melyek mérhető lépést, illetve a későbbiekben minőségi változást jelenthetnek a hajléktalanság elhagyásában. Pályázati felhívásunk célja hajléktalan embereknek és segítőiknek együttes, szakmai és anyagi támogatása egy-egy konkrét, a hajléktalan ember életében előrelépést jelentő cél elérésében (pl. szakképzés elvégzése, munkaeszköz beszerzése), legalább fél éven keresztül.

A program részletei:

A Van Esély Alapítvány azzal a céllal működik, hogy hajléktalanságból való kiutakat támogasson személyre szabott, egyéni programok segítségével, valamint szakmai, módszertani segítséget nyújtson a hajléktalanellátásban dolgozók számára. Olyan programot dolgoztunk ki, amely nem intézmények és használóik, hanem szociális munkások és ügyfeleik kapcsolatára, együttműködésére alapoz, miközben számítunk a pályázó lakóhelyét jelentő hajléktalanellátó intézmények támogatására is a pályázatok megvalósítása során.

Elsősorban munkaerő-piaci elhelyezkedés esélyeit növelő képzések elvégzését, vagy munkaeszköz beszerzését támogatjuk hajléktalan emberek részére, valamint a célok elérését segítő szociális munkások számára adunk támogatást. Alapítványunk gyakorlata szerint a fentiek érdekében a hajléktalan ember és segítője által közösen beadott pályázatban megjelölt konkrét, személyes beruházáshoz nyújtunk anyagi támogatást, valamint a program féléves megvalósítását kísérő egyéni esetvitel tiszteletdíját és szakmai hátterét biztosítjuk.

Támogatható célok:

 • Bármilyen, igazolható végeredménnyel (bizonyítvány, igazolás, tanúsítvány stb.) végezhető képzés költségei (tandíj, tankönyvek, stb.). Megkezdett tanfolyamok esetében csak akkor nyújtunk támogatást, ha a képzés modulrendszerű, és igazolhatóan egy vagy több modul elvégzése történik meg az általunk nyújtott támogatásból. (Természetesen iskolarendszerű képzés befejezésére is lehet pályázni, ha az belefér a támogatási időbe.)
 • Bármilyen, a pályázó hajléktalan ember munkaerő-piaci helyzetét javító beruházás (pl. munkaeszköz vásárlás, önfoglalkoztatás, jövedelem-kiegészítést célzó beruházás költségei stb.).
 • Önálló lakhatás segítését célzó projekt költségei: albérleti támogatás csak abban az esetben kérhető, ha ezzel párhuzamosan más, a fenti két támogatható cél valamelyike is megvalósul a projekt részeként, azaz kizárólag albérleti támogatásra pályázni nem lehet.
 • Utazási költséget csak valamely képzéssel, munkaerő-piaci helyzet javítását célzó projekttel közvetlenül összefüggően finanszíroz az alapítvány (pl. munkába való eljutáshoz, képzésre való eljutáshoz stb.).
 • Megélhetési költségeket az alapítvány alapvetően nem támogat. Kizárólag olyan esetekben van erre mód, ha az a projekt során rövid, jól lehatárolható ideig, és indokoltan szükséges, pl. munkába állás esetén az első fizetésig tartó időszak költségei, ha azok más forrásból nem biztosíthatók.

A pályázat elnyerésének feltételei:

 • A támogatott hajléktalan ember
  • vállalja, hogy a program ideje alatt együttműködik alapítványunkkal.
  • vállalja, hogy a program ideje alatt együttműködik szociális munkásával és rendelkezésre áll az interjúk felvételéhez.
  • engedélyezi szociális munkása számára, hogy a program megvalósítása során felmerülő információkat átadja a van Esély Alapítvány részére.
 • A sikeresen pályázó szociális munkás, segítő
  • a program ideje alatt havonta írásos beszámolót juttat el az alapítványhoz a folyósított összeg felhasználásáról, és a pályázati program aktuális helyzetéről.
  • vállalja ügyfele folyamatos támogatását abban, hogy a pályázati program elérje célját.
  • Hetente egyszer segítő beszélgetést folytat ügyfelével, és tapasztalatait a havi beszámoló részeként leírja.
 • Az alapítvány havi bruttó 10.000 Ft szociális gondozói díjat fizet a pályázó szociális munkásnak a projektben végzett munkájáért.
 • a projekt végén részletes esetleírásban számol be arról, hogy a megvalósított projekt hogyan járult hozzá ügyfele önálló egzisztenciájának megteremtéséhez.
 • vállalja, hogy külön díjazásért (bruttó 40.000 Ft) 3 üléses életútinterjút készít ügyfelével, és azt írásban szó szerint rögzítve, elektronikus úton az Alapítvány rendelkezésére bocsátja.
 • A mélyinterjú elkészítéséhez az alapítvány szakmai segítséget és írásbeli segédanyagokat ad a szociális munkásoknak.
 • vállalja, hogy részt vesz az alapítvány által szervezett esetmegbeszélő csoportokon.

Pályázók köre:
Felhívásunkra olyan hajléktalan / megoldatlan lakhatási helyzetű emberek számára lehet pályázatot benyújtani, akik a hajléktalanságból való kikerülést, vagy az életükben komolyabb előrelépést célzó, konkrét célokkal rendelkeznek, mely legfeljebb 150 ezer forintos forrásból, valamint fél éves intenzív szociális munkás segítséggel megvalósítható.

Pályázat benyújtása: Az egy fordulós pályázaton az egyszerűsített pályázati adatlap részletes kitöltésével lehet részt venni. Az adatlapnak tartalmaznia kell a hajléktalan ember életútját, jelen helyzetének, hajléktalanná válásának körülményeit, a projekt célját és költségeit, a megvalósítás lépéseit tartalmazó egyéni esetkezelési tervet (melyben szerepelnek az ügyfél előrejutásával, esetleges státusváltásával kapcsolatos konkrét lépések), valamint a segítő saját szerepére vonatkozó elképzeléseit. Indokolt esetben a Van Esély Alapítvány kuratóriuma a végleges döntés előtt tisztázó kérdéseket tehet fel a pályázók felé.

Formai elvárások:

 • A pályázati adatlapot word (vagy odt) formátumban, valamint az aláírások láthatósága érdekében szkennelt formátumban is meg kell küldeni.
 • Az adatlapot elektronikusan kell kitölteni (az adatlap sorai szükség szerint bővíthetők).
 • Kérjük, a program megtervezésekor fordítsanak figyelmet az alábbiakra:
  • a projekt személyre szabott legyen, azaz építsen a pályázó ügyfél korábbi tapasztalataira, tudására, készségeire;
  • a jelenlegi helyzetében elérhető, reális célkitűzést fogalmazzon meg;
  • képes legyen változást elindítani a pályázó életében;
  • jelenjenek meg a projekt megvalósításának kockázatai, ezek kezelése.

Letölthető dokumentumok

A pályázatok beadásának határideje: 2016. november 20. (vasárnap), 24h.

A programban elnyerhető összeg pályázatonként: min. 50.000.-, max. 150.000.- Ft.

A pályázat benyújtásának módja: a pályázatokat kizárólag e-mailben, a vanesely@vanesely.hu címen lehet benyújtani.

Postai úton való beküldés nem lehetséges, az így érkezett pályázatokat nem fogadjuk el!

A program időtartama: legfeljebb 6 hónap.

Az Alapítvány az elnyert összegeket az adott pályázati program által megkövetelt ütemben bocsátja a támogatott rendelkezésére. Indokolt esetben a támogatás egy összegben is megkapható. Amennyiben Alapítványunk szükségesnek látja, a támogatási összeget a segítőnek utalja át, vagy a programban tervezett kifizetéseket közvetlenül teszi meg.

Egyéb tudnivalók:

 • Az alapítvány minden pályázót e-mailben értesít a beérkezett pályázatról. Kérjük, hogy ha a beküldött pályázat befogadásáról 2 munkanapon belül nem kap visszajelzést, jelezze felénk!
 • Az alapítvány kuratóriuma a pályázat beadási határidejét követő 20 napon belül hozza meg döntését, melyről szintén elektronikus úton küld értesítést.
 • A nyertes pályázókkal az alapítvány háromoldalú (ügyfél, segítő, alapítvány) együttműködési megállapodást köt, melynek mintáját felhívásunkhoz mellékeljük.
 • A nyertes projektek egyes adatait (pályázó segítő neve, elnyert támogatás célja és összege) az alapítvány a honlapján közzé teszi.
 • A projekt során készült esetleírásokat és interjúkat az alapítvány a honlapján és más szakmai kiadványaiban – anonimizált formában, a szerzővel való egyeztetést követően és a szerző megjelölésével – felhasználhatja.

További információ: 
A pályázati felhívásról további információ, valamint pályázati tanácsadás munkaidőben kérhető a 06-70-411-8227-es telefonszámon, illetve a vanesely@vanesely.hu e-mail címen.

Pályázat weboldala: http://www.vanesely.hu/