palyazatok.org

Pályázatok – Pályázatfigyelő – Pályázatírás

Pályázat hajléktalan emberek és segítőik részére

A Van Esély Alapítvány pályázatot hirdet hajléktalan emberek és segítőik számára a hajléktalanságból való kilépés egyéni útjainak szakmai és anyagi támogatására, valamint az ehhez szükséges források előteremtésére közösségi adománygyűjtés keretében.


A pályázati felhívásra kizárólag a Közép-Magyarországi régióból (Budapestről és Pest megyéből) lehet pályázni.

A Van Esély Alapítvány célja, hogy anyagi forrásokkal és egyéni segítő munkával támogasson hajléktalan / megoldatlan lakhatási helyzetű embereket a hajléktalanságból való kikerülés elérésében. Programunk arra törekszik, hogy a kiútkeresésben azokat a mozzanatokat támogassa, melyek mérhető lépést, illetve a későbbiekben minőségi változást jelenthetnek a hajléktalanság elhagyásában.

A pályázat célja hajléktalan embereknek és segítőiknek együttes, szakmai és anyagi támogatása egy-egy konkrét, a hajléktalan ember életében előrelépést jelentő cél elérésében (pl. szakképzés elvégzése, munkaeszköz beszerzése), legalább fél éven keresztül. A program anyagi hátterét részben a média eszközeit is felhasználó közösségi adománygyűjtéssel fedezzük majd.

A Van Esély Alapítvány azzal a céllal működik, hogy hajléktalanságból való kiutakat támogasson személyre szabott, egyéni programok segítségével, valamint szakmai, módszertani segítséget nyújtson a hajléktalanellátásban dolgozók számára.
Olyan programot dolgoztunk ki, amely nem intézmények és használóik, hanem szociális munkások és ügyfeleik kapcsolatára, együttműködésére alapoz, miközben számítunk a pályázó lakóhelyét jelentő hajléktalanellátó intézmények támogatására is a pályázatok megvalósítása során. Elsősorban munkaerő-piaci elhelyezkedés esélyeit növelő képzések elvégzését, vagy munkaeszköz beszerzését támogatjuk hajléktalan emberek részére, valamint a célok elérését segítő szociális munkások számára adunk támogatást.

Ez a pályázati lehetőség három hajléktalan ember egyéni adománygyűjtő kampányát kívánja megvalósítani.

A kampány során a pályázó bemutatására, céljainak ismertetésére kisfilm, illetve fotó-portrésorozat és szöveges bemutatkozás készül, melyet az alapítvány a közösségi médiában, valamint további internetes felületeken terjeszt.
A pályázati program természetesen nem csak az adománygyűjtést, hanem a megcélzott program féléves megvalósulását is magában foglalja. Alapítványunk gyakorlata szerint a fentiek érdekében a hajléktalan ember és segítője által közösen beadott pályázatban megjelölt konkrét, személyes beruházáshoz nyújtunk anyagi támogatást, valamint a program féléves megvalósítását kísérő egyéni esetvitel tiszteletdíját és szakmai hátterét biztosítjuk.
Az egyéni adománygyűjtő kampányban természetesen előre nem látható, így nem garantálható, hogy elegendő forrás érkezik be a programban résztvevők számára. Amennyiben az adománygyűjtő kampány csak részben sikeres, alapítványunk törekszik más forrásokat is felkutatni, és azokból kiegészíteni a befolyt adományokat.

 • Támogatható célok:
  • Bármilyen, igazolható végeredménnyel (bizonyítvány, igazolás, tanúsítvány stb.) végezhető képzés költségei (tandíj, tankönyvek, stb.). Megkezdett tanfolyamok esetében csak akkor nyújtunk támogatást, ha a képzés modulrendszerű, és igazolhatóan egy vagy több modul elvégzése történik meg az általunk nyújtott támogatásból. (Természetesen iskolarendszerű képzés befejezésére is lehet pályázni, ha az belefér a támogatási időbe.)
  • Bármilyen, a pályázó hajléktalan ember munkaerő-piaci helyzetét javító beruházás (pl. munkaeszköz vásárlás, önfoglalkoztatás, jövedelem-kiegészítést célzó beruházás költségei stb.).
  • Önálló lakhatás segítését célzó projekt költségei: albérleti támogatás csak abban az esetben kérhető, ha ezzel párhuzamosan más, a fenti két támogatható cél valamelyike is megvalósul a projekt részeként, azaz kizárólag albérleti támogatásra pályázni nem lehet.
  • Utazási költséget csak valamely képzéssel, munkaerő-piaci helyzet javítását célzó projekttel közvetlenül összefüggően finanszíroz az alapítvány (pl. munkába való eljutáshoz, képzésre való eljutáshoz stb.).
  • Megélhetési költségeket az alapítvány alapvetően nem támogat. Kizárólag olyan esetekben van erre mód, ha az a projekt során rövid, jól lehatárolható ideig, és indokoltan szükséges, pl. munkába állás esetén az első fizetésig tartó időszak költségei, ha azok más forrásból nem biztosíthatók.

A pályázat elnyerésének feltételei

A támogatott hajléktalan ember

 • vállalja, hogy a program ideje alatt együttműködik alapítványunkkal.
 • vállalja, hogy rövid, on-line felületeken terjesztett kisfilm/fotó-portrésorozat és szöveges bemutatkozás keretében mutatja be személyes céljait.
 • vállalja, hogy a program ideje alatt együttműködik szociális munkásával és rendelkezésre áll az interjúk felvételéhez.
 • hozzájárul, hogy az adományokból megvalósított programot a Van Esély Alapítvány kövesse, és annak eredményeiről beszámoljon adományozóinak.

A sikeresen pályázó szociális munkás, segítő

 • a program ideje alatt havonta írásos beszámolót juttat el az alapítványhoz a folyósított összeg felhasználásáról, és a pályázati program aktuális helyzetéről.
 • vállalja ügyfele folyamatos támogatását abban, hogy a pályázati program elérje célját. Hetente egyszer segítő beszélgetést folytat ügyfelével, és tapasztalatait a havi beszámoló részeként leírja. Az alapítvány havi bruttó 10 000 Ft szociális gondozói díjat fizet a pályázó szociális munkásnak a projektben végzett munkájáért.
 • a projekt végén részletes esetleírásban számol be arról, hogy a megvalósított projekt hogyan járult hozzá ügyfele önálló egzisztenciájának megteremtéséhez.
 • vállalja, hogy külön díjazásért (bruttó 40 000 Ft) 3 üléses életútinterjút készít ügyfelével, és azt írásban szó szerint rögzítve, elektronikus úton az Alapítvány rendelkezésére bocsátja. A mélyinterjú elkészítéséhez az alapítvány szakmai segítséget és írásbeli segédanyagokat ad a szociális munkásoknak.
 • vállalja, hogy részt vesz az alapítvány által szervezett esetmegbeszélő csoportokon.

Pályázók köre:
Felhívásunkra olyan hajléktalan / megoldatlan lakhatási helyzetű emberek számára lehet pályázatot benyújtani, akik:

 • a hajléktalanságból való kikerülést, vagy az életükben komolyabb előrelépést célzó, konkrét célokkal rendelkeznek, mely legfeljebb 150 ezer forintos forrásból, valamint fél éves intenzív szociális munkás segítséggel megvalósítható,
 • vállalják, hogy az internetes adománygyűjtő kampány során bemutatják történetüket és személyes céljaikat,
 • hozzájárulnak, hogy az adományokból megvalósított programot a Van Esély Alapítvány kövesse, és annak eredményeiről beszámoljon adományozóinak.

A nyilvánosságban való megjelenés a pozitív visszajelzések mellett nem várt feszültségekkel és nehézségekkel is járhat, ezért igyekszünk minél teljesebb segítséget biztosítani a program résztvevői részére annak érdekében, hogy fel legyenek készülve a szerepléssel együtt járó helyzetekre. A média-anyag elkészítése és a teljes kampány során szem előtt tartjuk a támogatott személy szempontjait, érzékenységét, kéréseit.

A pályázat benyújtása
Az egy fordulós pályázaton az egyszerűsített pályázati adatlap részletes kitöltésével lehet részt venni. Az adatlapnak tartalmaznia kell a hajléktalan ember életútját, jelen helyzetének, hajléktalanná válásának körülményeit, a projekt célját és költségeit, a megvalósítás lépéseit tartalmazó egyéni esetkezelési tervet (melyben szerepelnek az ügyfél előrejutásával, esetleges státusváltásával kapcsolatos konkrét lépések), valamint a segítő saját szerepére vonatkozó elképzeléseit.
Indokolt esetben a Van Esély Alapítvány kuratóriuma a végleges döntés előtt tisztázó kérdéseket tehet fel a pályázók felé.

Formai elvárások

 • A pályázati adatlapot word (vagy odt) formátumban, valamint az aláírások láthatósága érdekében szkennelt formátumban is meg kell küldeni.
 • Az adatlapot elektronikusan kell kitölteni (az adatlap sorai szükség szerint bővíthetők).
 • Kérjük, a program megtervezésekor fordítsanak figyelmet az alábbiakra:
 • a projekt személyre szabott legyen, azaz építsen a pályázó ügyfél korábbi tapasztalataira, tudására, készségeire;
 • a jelenlegi helyzetében elérhető, reális célkitűzést fogalmazzon meg;
 • képes legyen változást elindítani a pályázó életében;
 • jelenjenek meg a projekt megvalósításának kockázatai, ezek kezelése.

Letölthető dokumentumok

Pályázat hajléktalan emberek és segítőik részére (Közép-magyarországi régió)

A pályázatok beadásának határideje: 2016. november 20. (vasárnap), 24 óra.
A programban elnyerhető összeg pályázatonként: min. 50 000, max. 150 000 Ft.
A pályázat benyújtásának módja: a pályázatokat kizárólag e-mailben, a vanesely@vanesely.hu címen lehet benyújtani. Postai úton való beküldés nem lehetséges, az így érkezett pályázatokat nem fogadjuk el!
A program időtartama: legfeljebb 6 hónap.

FIGYELEM!
A sikeres pályázatokat legkésőbb 2017. augusztus végéig meg kell valósítani!
Az Alapítvány az elnyert összegeket az adott pályázati program által megkövetelt ütemben bocsátja a támogatott rendelkezésére. Indokolt esetben a támogatás egy összegben is megkapható. Amennyiben Alapítványunk szükségesnek látja, a támogatási összeget a segítőnek utalja át, vagy a programban tervezett kifizetéseket közvetlenül teszi meg.

Egyéb tudnivalók

 • Az alapítvány minden pályázót e-mailben értesít a beérkezett pályázatról. Kérjük, hogy ha a beküldött pályázat befogadásáról 2 munkanapon belül nem kap visszajelzést, jelezze felénk!
 • Az alapítvány kuratóriuma a pályázat beadási határidejét követő 20 napon belül hozza meg döntését, melyről szintén elektronikus úton küld értesítést.
 • A nyertes pályázókkal az alapítvány háromoldalú (ügyfél, segítő, alapítvány) együttműködési megállapodást köt, melynek mintáját felhívásunkhoz mellékeljük.
 • A nyertes projektek egyes adatait (pályázó segítő neve, elnyert támogatás célja és összege) az alapítvány a honlapján közzé teszi.
 • A projekt során készült esetleírásokat és interjúkat az alapítvány a honlapján és más szakmai kiadványaiban – anonimizált formában, a szerzővel való egyeztetést követően és a szerző megjelölésével – felhasználhatja.

További információ
A pályázati felhívásról további információ, valamint pályázati tanácsadás munkaidőben kérhető a 06-20/587-2380-as telefonszámon, illetve a vanesely@vanesely.hu e-mail címen.

Van Esély Alapítvány 1082 Budapest Baross u. 41.
Adószám: 18170421-1-42
Bankszámlaszám: 10103173-43382700-00000009
http://www.vanesely.hu
vanesely@vanesely.hu; (36) 20-587-2380