palyazatok.org

Pályázatok – Pályázatfigyelő – Pályázatírás

Pályázat horvát állampolgárságú, magyar nemzetiségű hallgatók számára a Balassi Intézet magyarországi felsőoktatási előkészítő képzésében történő ösztöndíjas részvételre a 2011/2012-es tanévben

kormányzati portál pályázatA Balassi Intézet és a Nemzeti Erőforrás Minisztérium közösen pályázatot hirdet horvát állampolgárságú, magyar nemzetiségű hallgatók számára a Balassi Intézet magyarországi felsőoktatási előkészítő képzésében történő ösztöndíjas részvételre a 2011/2012-es tanévben.

A pályázati kiírás tartalmát a Balassi Intézet a Nemzeti Erőforrás Minisztériummal, a Nemzeti Erőforrás Minisztérium által működtetett Határon Túli Magyar Ösztöndíj Tanáccsal és a Horvátországi Magyar Ösztöndíj Tanáccsal együttműködve dolgozta ki, és a pályázatot az Eszéki Információs Iroda lebonyolítói közreműködésével hirdeti meg.

Általános tudnivalók:

 • A Balassi Intézet, a Magyar Köztársaság Nemzeti Erőforrás Minisztériuma és a Horvátországi Magyar Ösztöndíj Tanács az ösztöndíjjal a szülőföldi értelmiség képzését és utánpótlását kívánja támogatni.
 • Az előkészítő képzésben ösztöndíjasként résztvevő hallgatók a Balassi Intézetben két felvételi/érettségi tárgyból záróvizsgát tesznek. Ennek sikeressége esetén felvételre kerülnek az általuk 2012. február 15. napjáig megjelölt magyarországi felsőoktatási intézmény alap- vagy egységes (osztatlan), nappali tagozatos, államilag támogatott képzésére a 2012/2013-as tanévben.
 • A sikeres intézeti záróvizsgával a magyarországi felsőoktatási intézmények valamelyikébe felvételre került hallgatók a 2012/2013-as tanévben, vagyis tanulmányaik első évfolyamán 10 hónap időtartamban miniszteri ösztöndíjban részesülnek.
 • A tanulmányaik további, felsőbb éves időszakában a hallgatóknak minden tanévben újra kell pályázniuk a miniszteri ösztöndíjra.
 • A Balassi Intézet a szomszédos államokban élő magyarokról szóló 2001. évi LXII. törvény oktatást érintő rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 47/2001. (XII. 29.) OM. rendelet 2. § (5)-(6) bekezdései alapján személyenként köt szerződést az ösztöndíjasokkal. A Balassi Intézet a szerződésben rögzíti az ösztöndíjas jogait és kötelezettségeit, s további, az ösztöndíjast segítő adminisztratív feladatokat (tájékoztatás az ösztöndíjast megillető jogosultságokról, kapcsolattartás az intézményekkel stb.) lát el.
 • A Balassi Intézet felsőoktatási előkészítő képzésére benyújtott pályázatnak nem akadálya, ha a pályázó egyidejűleg 2011. február 15. napjáig felvételi jelentkezést nyújtott be valamely magyarországi felsőoktatási intézménybe. Az így a 2011/2012-es tanévben a magyarországi felsőoktatási intézményekbe felvételt nyert személy pályázhat miniszteri ösztöndíjra is a 2011/2012-es tanév 10 hónapos időtartamára, amennyiben megfelel a Magyar Köztársaság Nemzeti Erőforrás Minisztériuma és a Balassi Intézet e tárgyban megjelentetett, közös ösztöndíj pályázata feltételeinek. Amennyiben a pályázó mindkét pályázaton sikeresen szerepel, akkor a pályázó jogosult eldönteni, hogy az ösztöndíjas előkészítő képzést vagy a miniszteri ösztöndíjas felsőoktatási képzést kezdi meg a 2011/2012-es tanévben. Ekkor a pályázó a miniszteri ösztöndíj pályázatban megadott módon köteles eljárni (E két ösztöndíj egyidejűleg, vagyis ugyanabban a tanévben nem vehető igénybe!). Amennyiben a pályázó az előkészítő képzésre és valamely magyarországi egyetem/főiskola felsőoktatási képzésére egyidejűleg felvételt nyer (azonban ahhoz nem nyert miniszteri ösztöndíjat), akkor a pályázó jogosult eldönteni, hogy az ösztöndíjas előkészítő képzést vagy a felsőoktatási képzést kezdi meg a 2011/2012-es tanévben. A felsőoktatási képzés megkezdése esetén a pályázó írásban köteles lemondani az előkészítő képzésben való részvételről.

A pályázó a pályázaton való részvétellel elfogadja a következőket:

 • Kizárható az a pályázó, aki az adatlapon valótlan, hamis adatot szolgáltat, ilyen nyilatkozatot tesz a pályázat benyújtásakor, illetve valamely a pályázat elbírálását érintő valós tényt, adatot elhallgat.
 • Az értékeléshez pontosítás, további adat, információ, dokumentum kérhető, amely csatolandó a pályázathoz.
 • A pályázatok értékelését a Balassi Intézet végzi. A beérkezett pályázatok értékelése alapján a nyertes pályázókra a Horvátországi Magyar Ösztöndíj Tanács tesz javaslatot a Határon Túli Magyar Ösztöndíj Tanácsnak. A Horvátországi Magyar Ösztöndíj Tanács (melynek elnöke: Csapó Nándor) és a Határon Túli Magyar Ösztöndíj Tanács (melynek elnöke: Gyetvai Árpád, a Nemzeti Erőforrás Minisztérium Oktatásért Felelős Államtitkári Kabinet Külhoni Magyarok Osztályának osztályvezetője; tagjai: Dr. Bohony Pál, a Szlovákiai Magyar Ösztöndíj Tanács elnöke; Csapó Nándor, a Horvátországi Magyar Ösztöndíj Tanács elnöke; Dr. Orosz Ildikó, a Kárpátaljai Magyar Ösztöndíj Tanács elnöke, Dr. Péics Hajnalka, a Vajdasági Magyar Ösztöndíj Tanács elnöke; Dr. Soós Anna, az Erdélyi Magyar Ösztöndíj Tanács elnöke; Wurst Erzsébet, a nyugati szórvány magyar közösségek képviselője; Dr. Richly Gábor, a Balassi Intézet főigazgató-helyettese; Fejes István, a Balassi Intézet Márton Áron Szakkollégium igazgatója; Masát Ádám, a Balassi Intézet Hungarológia Tagozatának vezetője; és Benked László, a Nemzeti Erőforrás Minisztérium Oktatásért Felelős Államtitkári Kabinet Külhoni Magyarok Osztályának ösztöndíj referense) a szomszédos államokban élő magyarokról szóló 2001. évi LXII. törvény oktatást érintő rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 47/2001. (XII. 29.) OM rendelet 2. § (2) és (3) bekezdése alapján a Nemzeti Erőforrás Minisztérium véleményező, javaslattevő szervezetei, melyek tagjait a szaktárca kérte fel.
 • A Horvátországi Magyar Ösztöndíj Tanács ülését követően a pályázati elbírálás eredményéről Eszéki Információs Irodánál lehet érdeklődni. A Horvátországi Magyar Ösztöndíjtanács pályázati elbírálási eredményéről az Eszéki Információs Iroda a pályázó által megadott e-mail címre értesítést küld a pályázó részére az ülést követő 1 munkanapon belül. Az elbírálás során vélelmezett jogsértés vagy az elbírálási szabályrendszer megsértése esetén a Horvátországi Magyar Ösztöndíj Tanács javaslata ellen a pályázó a Határon Túli Magyar Ösztöndíj Tanácshoz nyújthat be panaszt. A panasz benyújtásának határidejéről és a Határon Túli Magyar Ösztöndíjtanács ülésének időpontjáról az Eszéki Információs Irodánál érdeklődhet.
 • A pályázatokról a döntést a Horvátországi Magyar Ösztöndíj Tanács és a Határon Túli Magyar Ösztöndíj Tanács javaslatának – mely tartalmazza a Határon Túli Magyar Ösztöndíj Tanácshoz benyújtott panaszokat és azok elbírálását is – figyelembe vételével a Magyar Köztársaság nemzeti erőforrás minisztere és a Balassi Intézet főigazgatója együttesen hozza meg legkésőbb 2011. szeptember 1-ig. A döntéssel szemben fellebbezésnek nincs helye, a pályázó azonban a Nemzeti Erőforrás Minisztérium oktatásért felelős államtitkárához kifogást nyújthat be, ha a pályázati eljárás, a pályázat befogadása vagy a pályázati döntés jogszabálysértő. A pályázónak a kifogás benyújtásakor az államháztartás működési rendjéről szóló 292/2009. (XII. 19.) Korm. rendelet 131. §-ában meghatározottak szerint kell eljárnia.
 • Az ösztöndíjat elnyert pályázóval (személyenként) a Balassi Intézet szerződést köt, amely tartalmazza az ösztöndíjas jogait, valamint a hallgatónak az ösztöndíjazó felé teljesítendő beszámolási, illetve az alábbi adatokra (és azok megváltozására) vonatkozó adatszolgáltatási és tájékoztatási kötelezettségeit:
  • a hallgató személyes adatai (név, lakcím, úti okmány száma);
  • idegenrendészeti státusza (különös tekintettel pl. a letelepedési engedély megszerzésére);
  • elérhetőségi címének, egyéb elérhetőségének (pl. e-mail cím) bejelentése, illetve ezen elérhetőségeinek megváltozása.

A pályázók pályázatuk benyújtásával hozzájárulnak a pályázati adatlapon szereplő személyes adataiknak az Eszéki Információs Iroda, Balassi Intézet, a Nemzeti Erőforrás Minisztérium, a valamint a fentiekben meghatározott döntés-előkészítő testületek és döntéshozók általi kezeléséhez a döntéshez szükséges ideig. A nyertes pályázók pályázatuk benyújtásával hozzájárulnak továbbá a pályázati adatlapon szereplő személyes adataiknak a Nemzeti Erőforrás Minisztérium és a Balassi Intézet általi kezeléséhez az ösztöndíjas jogviszonyuk időtartama alatt. Ezen adatszolgáltatási kötelezettség nem teljesítése az ösztöndíjas jogviszony megszűnését vonja maga után.

 • Az ösztöndíjat elnyerő pályázó részére az államilag támogatott előkészítő képzés időtartama alatt a Balassi Intézet folyósítja az ösztöndíjat. Az ösztöndíj havi összege megegyezik a miniszteri ösztöndíj mértékével. A miniszteri ösztöndíj havi összege a Magyar Köztársaság költségvetési törvényében meghatározott összegű ún. éves hallgatói normatíva 15 %-a (a Magyar Köztársaság 2011. évi költségvetéséről szóló 2010. évi CLXIX. törvény 12. § (1) bekezdése szerint az egy főre megállapított hallgatói normatíva éves összege 119.000 forint, ennek alapján a miniszteri ösztöndíj havi összege ennek 15 %-a, azaz a 2011. évben 17.850 Ft/hó). A megítélt ösztöndíjat az ösztöndíjazó időlegesen felfüggesztheti, vagy véglegesen megszüntetheti, illetve az ösztöndíjas az ösztöndíj, vagy annak egy része visszafizetésére kötelezhető, amennyiben az ösztöndíjas a pályázati felhívásban, az ösztöndíjszerződésben vagy a vonatkozó jogszabályban foglaltakat megszegi.
 • Amennyiben a Balassi Intézet magyarországi felsőoktatási előkészítő képzésére ösztöndíjat elnyert hallgató az általa megjelölt felsőoktatási alap- vagy egységes (osztatlan) képzéses szakhoz tartozó érettségi vizsgatárgyakból a Balassi Intézet által szabályzatban meghatározott feltételek szerint sikeres záróvizsgát tesz, akkor tanulmányait a következő tanévben az általa megjelölt felsőoktatási intézményben és szakon, nappali tagozaton, államilag támogatott formában, miniszteri ösztöndíjas I. évfolyamos hallgatóként folytathatja.
 • A Balassi Intézetben magyarországi felsőoktatási előkészítő képzésben résztvevőknek a felsőoktatási felvételi eljárásban való részvételét a Balassi Intézet koordinálja, ennek során a hallgatóknak is be kell fizetniük a felvételi eljárás díját, melynek összegéről a 2012. évi Felsőoktatási Felvételi Tájékoztató című kiadványból lehet majd tájékozódni.
 • A pályázat alapvető célja az, hogy az ösztöndíjas hallgató magyarországi felsőoktatási tanulmányainak befejezése után visszatérjen szülőföldjére, ezért a megkötésre kerülő szerződés szerint a megszerzett bevándorlási vagy letelepedési engedély, illetve a magyarországi állandó lakóhely az ösztöndíjban való részesülést kizárja. Az ösztöndíjas a szerződés aláírásának időpontjában folyamatban lévő letelepedési engedély megszerzésére irányuló eljárás megszüntetését haladéktalanul köteles kezdeményezni, amelynek elmulasztása, illetve új eljárás kezdeményezése esetén köteles visszatéríteni az addig folyósított ösztöndíjak Ptk. szerinti kamattal megnövelt összegét. A kamatszámítás kezdő időpontja az ösztöndíj első alkalommal történt folyósításának napja, utolsó napja a visszafizetési kötelezettség teljesítésének napja.
 • A pályázaton ösztöndíjat nyert hallgatók névsora nyilvános. A pályázó a pályázaton való részvétellel hozzájárul ahhoz, hogy neve az ösztöndíj elnyerése esetén nyilvánosságra kerüljön a www.martonaron.hu és a www.balassi-intezet.hu honlapon, illetve tudomásul veszi, hogy a szomszédos államokban élő magyarokról szóló 2001. évi LXII. törvény 26. §-a alapján a Magyar Köztársaság Nemzeti Erőforrás Minisztériuma és a Balassi Intézet tájékoztatást küld a pályázattal kapcsolatos adatokról a Bethlen Gábor Alap által működtetett, a szomszédos államokban élő magyaroknak nyújtott támogatások központi nyilvántartása részére.

A pályázat feltételei:

Pályázhat minden olyan horvát állampolgárságú, magyar nemzetiségű személy, aki a szomszédos államokban élő magyarokról szóló 2001. évi LXII. törvény hatálya alatt áll. A pályázat érvényességének feltétele, hogy a pályázó a meghirdetett szakok közül választva a Balassi Intézetnek a magyarországi felsőoktatási alap- vagy egységes (osztatlan) képzésen folytatandó tanulmányok előkészítő képzésére jelentkezzen.

Figyelem! A pályázaton történő részvételnek nem akadálya a magyar állampolgárság (azaz a kettős állampolgárság) megléte, vagy az arra irányuló kérelem benyújtása!

A pályázásból kizáró általános feltételek:

 • Nem pályázhatnak a középiskolai tanulmányaikat részben vagy egészében Magyarországon végző személyek, de a pályázati kiírás szempontjából nem minősül Magyarországon folytatott tanulmánynak a 2005. január 1. után Magyarországon letett érettségi vizsga.
 • Nem pályázhatnak felsőoktatási alap-, egységes (osztatlan) vagy mesterképzési szintű diplomával, azaz felsőfokú oklevéllel rendelkező személyek.
 • Nem pályázhatnak azok a személyek, akik nem tartoznak a szomszédos államokban élő magyarokról szóló 2001. évi LXII. törvény (az ún. Kedvezménytörvény) hatálya alá.*
 • Nem részesülhetnek előkészítő ösztöndíjban vagy később miniszteri ösztöndíjban az adott képzési szinten nemzetközi egyezményen alapuló, vagy más magyar állami, illetve közalapítványi ösztöndíjban részesülő személyek.

* Nem pályázhatnak azok, akik

 • nem rendelkeznek horvát állampolgársággal, és/vagy
 • nem rendelkeznek horvátországi állandó lakcímmel, és/vagy
 • rendelkeznek magyarországi állandó lakcímmel, és/vagy
 • nem magyar nemzetiségűek, és/vagy
 • a Magyar Köztársaság területén bevándorolt, letelepedett, menekült vagy menedékes jogállást szereztek.

Részletesen lásd a szomszédos államokban élő magyarokról szóló 2001. évi LXII. törvény 1. §-ában foglaltakat!

További pályázati feltételek:

 • A meghirdetendő ösztöndíjas keretszám: 8 fő.*
 • Azok a horvát állampolgárságú, magyar nemzetiségű személyek pályázhatnak a meghirdetett szakok valamelyikére, akik szülőföldjükön végezték középiskolai tanulmányaikat és szereztek érettségi bizonyítványt. A pályázati kiírás szempontjából nem minősül Magyarországon folytatott tanulmánynak a 2005. január 1. után Magyarországon letett érettségi vizsga.
 • Pályázni lehet minden olyan, a Magyarországon kiadott Felsőoktatási Felvételi Tájékoztató – 2011. szeptemberben induló képzések érettségizetteknek című kötet 2. számú táblázatában (149-162. oldal) szereplő, alap-, illetve egységes (osztatlan) képzési szakkal, amelyet tartalmaz a Horvátországi Magyar Ösztöndíj Tanács által elfogadott lista. Az egyes képzési területeken belül a megadott szakokra a Balassi Intézet által meghatározott felvételi (érettségi) tantárgypárokkal lehet pályázni. A meghirdetett szakirányok, szakok és érettségi vizsgatárgyak megtekinthető a pályázat 1. számú mellékletében.
 • A pályázatok a Balassi Intézet részéről a meghatározott igazolások és mellékletek alapján, szülőföldi középiskolai tanulmányi és érettségi eredményük figyelembe vételével kerülnek elbírálásra.
 • A meghirdetett szakokhoz tartozó képzési területek (lásd jelen pályázati felhívás 1. sz. melléklete) keretszámaira a pályázatok értékelésének függvényében a Horvátországi Magyar Ösztöndíj Tanács tesz javaslatot.
 • A Horvátországi Magyar Ösztöndíj Tanács az egyes képzési területeken belül – szükség szerint – dönthet arról, hogy az azonos szakokra javasolható előkészítős ösztöndíjak számát maximálhatja (például a bölcsészettudományi képzési területen belül meghatározhatja, hogy legfeljebb mennyi előkészítős ösztöndíjat javasol például az anglisztika szakkal pályázók részére).

* Tervezett keret, mely az államháztartás 2011. évi egyensúlyi helyzetének kedvezőtlen alakulása esetén csökkenhet.

Amennyiben az elbírálás során a jelen pályázatban megadott előkészítős ösztöndíjas keretszám nem kerül teljes mértékben odaítélésre, akkor a fennmaradó előkészítős ösztöndíjas keretszám átcsoportosítható a Magyar Köztársaság Nemzeti Erőforrás Minisztériuma és a Balassi Intézet által közösen a 2011/2012-es tanévre a Balassi Intézet magyarországi felsőoktatási előkészítő képzésében részt vevő román, szerb, szlovák, ukrán állampolgárságú, valamint az ún. nyugati szórványból érkező magyar nemzetiségű személyek számára meghirdetett pályázatokra.

A Balassi Intézet felsőoktatási előkészítő évére elnyert ösztöndíj tartalma (főbb elemek):

 • ösztöndíj
 • tantárgyanként heti 12-18 tanórás képzés
 • tankönyv és jegyzet ellátás
 • ingyenes kollégiumi elhelyezés (2 ágyas szobákban)
 • diákigazolvány
 • a vonatkozó jogszabály keretei között a külföldi ösztöndíjasokra vonatkozó jogosultság az egészségügyi szolgáltatások térítésmentes igénybevételére

A pályázat benyújtása:

A pályázatokat 2011. június 27-től lehet benyújtani.

Kérjük, hogy amennyiben lehetősége van rá, a pályázati adatlap kitöltése előtt 2011. július 10-ig regisztráljon a http://kopi.martonaron.hu/registration ügyfélkapu oldalon! A regisztráció a pályázati folyamat, valamint sikeres pályázat esetén a későbbi beiratkozási folyamat (kollégiumi beköltözés, ösztöndíjszerződés megkötése) megkönnyítését segíti. A regisztráció eredményeként kapott NEPTUN kódot szíveskedjen feltüntetni a pályázati adatlapon! A regisztráció nem kötelező.

A pályázatok beadásának és postai beérkezésének határideje: 2011. július 18., helyi idő szerint 15.00 óra.

Felhívjuk a pályázók figyelmét, hogy a pályázat benyújtásával kapcsolatban hiánypótlásra nincs lehetőség!

A pályázatokat személyesen vagy – ajánlott küldeményként – postai úton kérjük eljuttatni az alábbi címre:

Demokratska Zajednica Mađara Hrvatske

Eszéki Információs Iroda

HR – 31 000 Osijek Bartola Kašića 64

Pályázni az Eszéki Információs Irodában beszerezhető, és az internetről (www.martonaron.hu, www.balassi-intezet.hu) letölthető pályázati adatlapon lehet a szükséges dokumentumok, igazolások csatolásával.

A pályázat lebonyolításának adminisztratív költségeire 20 kn összegű pályázati költségtérítést kell az alábbi folyószámlaszámra befizetni:

Bankszámla tulajdonos neve: Demokratska Zajednica Mađara Hrvatske

Bankszámlaszám: Zagrebačka Banka 2360000-1101505109

A Horvátországi Magyar Ösztöndíj Tanács az Eszéki Információs Irodához határidő után beérkezett, illetve a formailag hibás, pontatlanul vagy olvashatatlanul benyújtott pályázatokat nem veszi figyelembe. A pályázat eredményéről szóló írásos értesítés a döntést követően 7 munkanapon belül postai feladásra kerül.

Szükséges benyújtandók, dokumentumok, igazolások:

 • pontosan és olvashatóan kitöltött pályázati adatlap. Kérjük, az adatlapon tüntesse fel az előzetes ügyfélkapu regisztráció (http://kopi.martonaron.hu/registration) során kapott NEPTUN kódot! (A pályázati adatlap adatainak meg kell egyeznie a mellékletben szereplő adatokkal!)
 • az úti okmány (útlevél vagy személyi igazolvány) és az állandó lakóhelyet igazoló okmány egyszerű másolata
 • a középiskola valamennyi osztálya bizonyítványának egyszerű másolata*
 • érettségi bizonyítvány egyszerű másolata*
 • 2 db megcímzett és felbélyegzett válaszboríték
 • a magyar nemzetiség igazolása (E célra egyaránt alkalmas a Magyar igazolvány 1-2. oldalának [az igazolvány számának és adatlapjának] másolata vagy a Magyar igazolványra vonatkozó igénylés másolata, illetve ezek hiányában minden olyan dokumentum, amelyből a nemzetiség hitelt érdemlően megállapítható.)

* Az eredeti dokumentumok a benyújtáskor bemutatandók, (postai jelentkezés esetében hiteles másolatot kell beküldeni), a 2011-ben érettségizők esetében a középiskola igazolása (jogviszonyról és a 2011. évi érettségi vizsgán tervezett részvételről) a pályázat benyújtásakor csatolandó, a szülőföldi érettségi bizonyítványt és az utolsó tanévük bizonyítványát esetükben azok kézhezvételétől számított 8 munkanapon belül kell legkésőbb benyújtani.

Információ:

Az érdeklődők az alábbi címen és telefonszámon kaphatnak további részletes felvilágosítást a pályázatról, a pályázati adatlapról (mely beszerezhető ugyanitt), valamint az ösztöndíjszerződésről:

Demokratska Zajednica Mađara Hrvatske

Eszéki Információs Iroda

HR – 31 000 Osijek Bartola Kašića 64
Tel: +385-031-275-134
Tel, fax: +385-031-204-011
E-mail: informaciosiroda@net.hr

A Balassi Intézet honlapja:

http://www.balassi-intezet.hu/

A Balassi Intézet Hungarológia Tagozata:

1. sz. melléklet

A magyar felsőoktatás 2012/2013. tanévének alap- és osztatlan képzéseiben megjelenő szakok

(BI előkészítő képzésében 2011/2012.)

A táblázatban szereplő szakokról részletesen a www.felvi.hu oldalon tájékozódhat.

Képzési terület

Szakok

Felvételi vizsgatárgyak BI előkészítőre
Agrár földmérő és földrendező mérnöki matematika és fizika
mezőgazdasági és élelmiszeripari gépészmérnöki matematika és fizika
tájrendező és kertépítő mérnöki matematika és fizika vagy biológia és kémia vagy biológia és fizika
élelmiszer-mérnöki matematika és fizika vagy biológia és kémia vagy biológia és fizika
kertészmérnöki matematika és fizika vagy biológia és kémia vagy biológia és fizika
szőlész-borász mérnöki matematika és fizika vagy biológia és kémia vagy biológia és fizika
gazdasági és vidékfejlesztési agrármérnöki matematika és fizika vagy biológia és kémia vagy biológia és fizika
informatikus és szakigazgatási agrármérnöki matematika és fizika vagy matematika és informatika
környezetgazdálkodási agrármérnöki matematika és fizika vagy biológia és kémia vagy biológia és fizika
természetvédelmi mérnöki matematika és fizika vagy biológia és kémia vagy biológia és fizika
vadgazda mérnöki matematika és fizika vagy biológia és kémia vagy biológia és fizika
állattenyésztő mérnöki matematika és fizika vagy biológia és kémia vagy biológia és fizika
mezőgazdasági mérnöki matematika és fizika vagy biológia és kémia vagy biológia és fizika
mezőgazdasági szakoktató matematika és fizika vagy biológia és kémia vagy biológia és fizika
növénytermesztő mérnöki matematika és fizika vagy biológia és kémia vagy biológia és fizika

(osztatlan)

erdőmérnöki matematika és fizika

(osztatlan)

állatorvosi biológia és kémia
Bölcsészettudományi magyar magyar és történelem
anglisztika angol és magyar vagy angol és történelem
germanisztika ( csak néderlandisztika, skandinavisztika szakirányokkal) angol és magyar vagy angol és történelem
romanisztika (csak portugál szakirány) angol és magyar vagy angol és történelem
romológia angol és magyar vagy angol és történelem
keleti nyelvek és kultúrák (pl.:altajisztika, arab, indológia, iranisztika, tibeti, mongol, hebraisztika, japán, kínai, koreai, török, újgörög szakirányokkal) angol és magyar vagy angol és történelem
ókori nyelvek és kultúrák [asszirológia, egyiptológia, klasszika filológia (latin, ógörög) szakirányokkal] angol és magyar vagy angol és történelem
andragógia (művelődésszervező, személyügyi szervező, felnőttképzési szervező, munkavállalási tanácsadó szakirányok) angol és magyar vagy angol és történelem vagy matematika és történelem vagy biológia és magyar vagy magyar és matematika
pedagógia angol és magyar vagy angol és történelem vagy matematika és történelem vagy biológia és magyar
pszichológia biológia és magyar vagy biológia és angol
szabad bölcsészet (pl.:filozófia, esztétika, etika, vallástudomány, filmelmélet és filmtörténet, kommunikáció, médiatudomány és művészettörténet szakirányok) angol és magyar vagy angol és történelem
néprajz magyar és történelem
történelem (pl.: történelem, levéltár, muzeológia, régészet szakirányokkal) történelem és magyar vagy történelem és angol
Gazdaságtudományok alkalmazott közgazdaságtan matematika és történelem vagy matematika és angol
gazdaságelemzés matematika és történelem vagy matematika és angol
közszolgálati matematika és történelem vagy matematika és angol
emberi erőforrások matematika és történelem vagy matematika és angol
gazdálkodási és menedzsment matematika és történelem vagy matematika és angol
kereskedelem és marketing matematika és történelem vagy matematika és angol
nemzetközi gazdálkodás matematika és történelem vagy matematika és angol
pénzügy és számvitel matematika és történelem vagy matematika és angol
turizmus-vendéglátás matematika és történelem vagy matematika és angol
üzleti szakoktató matematika és történelem vagy matematika és angol
Informatika gazdaságinformatikus matematika és történelem vagy matematika és informatika
mérnökinformatikus matematika és informatika
programtervező informatikus matematika és informatika
Jogi és igazgatási jogász (osztatlan) magyar és történelem
Műszaki anyagmérnöki matematika és fizika
faipari mérnöki matematika és fizika
könnyűipari mérnöki matematika és fizika
biomérnöki matematika és fizika vagy matematika és kémia
molekuláris bionika matematika és fizika vagy matematika és kémia
környezetmérnöki matematika és fizika
vegyészmérnöki matematika és fizika vagy matematika és kémia
építészmérnöki matematika és fizika
ipari termék- és formatervező mérnöki matematika és fizika
építőmérnöki matematika és fizika
műszaki földtudományi matematika és fizika
gépészmérnöki matematika és fizika
járműmérnöki matematika és fizika
közlekedésmérnöki matematika és fizika
mechatronikai mérnöki matematika és fizika
energetikai mérnöki matematika és fizika
villamosmérnöki matematika és fizika
műszaki menedzser matematika és fizika
műszaki szakoktató matematika és fizika

(osztatlan)

építész matematika és fizika
Orvos és egészségtudományi ápolás és betegellátás (pl.:ápoló, dietetikus, gyógytornász, mentőtiszt, szülésznő szakirányokkal) biológia és kémia vagy biológia és fizika
egészségügyi gondozás és prevenció (pl.: népegészségügyi ellenőr és védőnő szakirányokkal) biológia és kémia vagy biológia és fizika
egészségügyi szervező (pl.: egészségbiztosítás, egészségügyi ügyvitelszervező, egészségturizmus szervező szakirányokkal) biológia és kémia vagy biológia és fizika vagy matematika és fizika
orvosi laboratóriumi és képalkotó diagnosztikai analitikus (pl.: orvosdiagnosztikai laboratóriumi analitikus, képalkotó diagnosztika, orvosi kutatólaboratóriumi analitikus, optometria szakirányokkal) biológia és kémia vagy biológia és fizika

(osztatlan)

fogorvos biológia és kémia vagy biológia és fizika

(osztatlan)

gyógyszerész biológia és kémia vagy biológia és fizika

(osztatlan)

általános orvos biológia és kémia vagy biológia és fizika
Pedagógusképzés gyógypedagógia (szakirányok: értelmileg/tanulásban akadályozottak pedagógiája, hallás-/látássérültek pedagógiája, logopédia, szomato- és pszichopedagógia) magyar és biológia
óvodapedagógus (nemzetiségi szakirányokkal) magyar és biológia vagy magyar és történelem vagy magyar és matematika
tanító (nemzetiségi szakirányokkal) magyar és biológia vagy magyar és történelem vagy magyar és matematika
konduktor (óvodapedagógus, tanító szakirányokkal) magyar és biológia vagy magyar és történelem vagy magyar és matematika
csecsemő- és kisgyermeknevelő magyar és biológia vagy magyar és történelem vagy magyar és matematika
Sporttudomány humánkineziológia biológia és magyar vagy biológia és történelem
rekreáció-szervezés és  egészségfejlesztés biológia és magyar vagy biológia és történelem
sportszervező biológia és magyar vagy biológia és történelem
Társadalomtudományi nemzetközi tanulmányok matematika és angol vagy történelem és angol vagy történelem és matematika
politológia matematika és történelem vagy történelem és angol vagy történelem és magyar
szociális munka magyar és történelem vagy történelem és matematika vagy matematika és magyar vagy angol és történelem
szociálpedagógia magyar és történelem vagy történelem és matematika vagy matematika és magyar vagy angol és történelem
informatikus könyvtáros magyar és informatika vagy történelem és informatika
kommunikáció és médiatudomány magyar és történelem vagy történelem és matematika vagy matematika és magyar vagy angol és történelem
kulturális antropológia magyar és történelem
szociológia magyar és történelem vagy történelem és matematika vagy matematika és magyar vagy angol és történelem
társadalmi tanulmányok magyar és történelem vagy történelem és matematika vagy matematika és magyar vagy angol és történelem
Természettudomány fizika matematika és fizika
kémia kémia és matematika
biológia biológia és kémia vagy biológia és fizika
földrajz történelem és biológia
földtudományi történelem és biológia
környezettan (pl. technika szakirány) biológia és kémia
matematika matematika és fizika vagy matematika és informatika
természetismeret biológia és kémia vagy biológia és fizika

Forrás: Kormányzati portál