palyazatok.org

Pályázatok – Pályázatfigyelő – Pályázatírás

Pályázat költségtérítéses képzésben résztvevő roma fiatalok támogatására a 2008-2009. tanév második félévére

Pályázati felhívás költségtérítéses képzésben résztvevő roma fiatalok támogatására a 2008/2009. tanév második félévére vonatkozóan. Az Oktatási és Kulturális Minisztérium pályázatot hirdet a magyarországi egyetemeken és főiskolákon folyó, államilag elismert első – vagy másoddiploma, és első tudományos fokozat (PhD) megszerzésére irányuló képzésben résztvevő, roma fiatalok számára. (LEJÁRT PÁLYÁZAT)

A pályázat célja:

a felsőfokú tanulmányokat folytató roma fiatalok képzési költségeihez történő hozzájárulás

Pályázhatnak:

az első diploma megszerzésére irányuló költségtérítéses képzésben, illetve másoddiploma és az első tudományos fokozat (Phd) megszerzésére irányuló költségtérítéses képzésben résztvevő roma hallgatók.

A pályázat keretében az Oktatási és Kulturális Minisztérium vissza nem térítendő költségtérítési támogatást nyújt a 2008/2009-as tanév második félévére beiratkozott, felsőfokú tanulmányait folytató roma hallgatóknak az alábbi pályázati feltételek szerint.

Az évet halasztó, az előző félévet sikertelenül záró, kreditrendszerű képzés esetén az előző félévben 15 kredit pontnál kevesebbet teljesítő (kivéve, ha a megszerezhető kredit pont kevesebb, mint 15 kredit), vagy az a hallgató, aki az adott szak, szakpár képzési és kimeneti követelményekben meghatározott képzési időt túllépi, valamint közszolgálati jogviszonnyal rendelkező hallgatók nem részesülhetnek támogatásban.

A pályázaton csak azok a legalább V. évfolyamos hallgatók vehetnek részt, akik már kilenc félévet sikeresen elvégeztek. A keresztféléves képzésben résztvevő hallgatók a pályázaton nem vehetnek részt.

A jelen pályázaton felhasználható keret:

A jelen pályázaton felhasználható keret 2 500 000 Ft, amelynek pénzügyi fedezete a XX. Oktatási és Kulturális Minisztérium 11/7/4 Esélyegyenlőségi és integrációs programok támogatása fejezeti kezelésű előirányzat kereten rendelkezésre áll.

A pályázathoz az alábbi dokumentumokat kérjük megküldeni:

1. az Oktatási és Kulturális Minisztérium és az Oktatási és Kulturális Minisztérium Támogatáskezelő honlapjáról letölthető pályázati adatlap és a hozzá tartozó nyilatkozat;

2. önéletrajz (mivel a támogatást roma hallgató nyerheti el, feltétel, hogy a pályázó önéletrajza az etnikai hovatartozást tartalmazza);

3. eredeti igazolás az érvényes hallgatói jogviszonyról (aláírással és pecséttel ellátva), amely tartalmazza a tanulmányi osztály igazolását az előző félév eredményes teljesítéséről;

4. eredeti igazolás (aláírással és pecséttel ellátva) a képzési költségtérítés féléves összegéről;

5. a leckekönyv előző félévi hitelesített másolata;

6. a helyi cigány kisebbségi önkormányzat, annak hiányában az Országos Cigány Önkormányzat támogató javaslata (egyéb szervezet támogató javaslatát nem áll módunkban elfogadni)

A támogatás mértéke, módja:

A támogatás közvetlenül a felsőoktatási intézménynek kerül folyósításra. A pályázók részleges- vagy teljes képzési költségtérítési támogatásban részesülhetnek. A támogatás felső határa a képzési költségtérítés összege.

A másoddiplomát, valamint az első tudományos fokozat (Phd) szerző pályázók a költségtérítésük 50%-át, de legfeljebb 25.000 forint összegű támogatást nyerhetnek el.

Elbírálás:

A pályázatról az Oktatási és Kulturális Minisztérium által kijelölt Értékelő Bizottság javaslata alapján a felsőoktatási és tudományos szakállamtitkár dönt.

A pályázat döntés előkészítésében résztvevők:

Miniszterelnöki Hivatal Nemzeti és Etnikai Főosztály
Kovács Árpádné
Tel: 06/1 441 2218

Szociális és Munkaügyi Minisztérium Roma Integrációs Főosztály
Tonté Barbara
Tel: 06/1 428 9821

Oktatási és Kulturális Minisztérium Nemzetiségi Főosztály
Raduly István
Tel: 06/1 473 7324

Oktatási és Kulturális Minisztérium Esélyegyenlőségi Főigazgatóság
Sörös Iván
Tel: 06/1 473 7603

Oktatási és Kulturális Minisztérium Esélyegyenlőségi Főigazgatóság
Kiss Boglárka
Tel: 06/1 473 7597

Tanácskozási és véleményezési jogkörrel rendelkező tagok:

Lebonyolító

Iványi Szilvia pályázati szakreferens

Tel: 06/1 301 3255

Felhívjuk a figyelmet, hogy hiánypótlásra nincs lehetőség, a hiányos, vagy határidőn túl érkezett pályázatok elutasításra kerülnek. Az a pályázó, aki a jelen pályázat alapján jogosulatlanul veszi igénybe a támogatást, két évig az Oktatási és Kulturális Minisztériumtól semmilyen jogcímen nem kaphat újabb támogatást.

A pályázat postára adási határideje: 2009. június 1.

A pályázat elbírálásának határideje: 2009. június 25.

A pályázók értesítése levélben történik. A pályázat eredményeit az Oktatási és Kulturális Minisztérium valamint az Oktatási és Kulturális Minisztérium Támogatáskezelő honlapján is közzétesszük.

A határidőt megtartottnak kell tekinteni, ha a pályázó a pályázatát legkésőbb 2009. június 1-ig postára adja, ajánlott küldeményként. A pályázatot egy példányban kell benyújtani. A pályázati anyag eljuttatása során elkövetett mulasztásokért a felelősség a pályázót terheli.

A támogatás felhasználásának kezdő időpontja: 2009. február 1.

A támogatás felhasználásának véghatárideje: 2009. június 30.

Az OKM Támogatáskezelő Pályázatkezelő Önálló Osztálya reklamációt csak abban az esetben fogadhat el, ha a pályázó a pályázati anyagát ajánlott küldeményként határidőben a megfelelő címre küldi meg.

A pályázatot 2009. június 1-ig (postabélyegző) az alábbi címre kérjük ajánlott küldeményként eljuttatni:

Oktatási és Kulturális Minisztérium Támogatáskezelő Igazgatósága

Pályázatkezelési Önálló Osztály

„Költségtérítéses képzésben résztvevő roma fiatalok támogatása”

Budapest

Pf. 564

1374

Információ a (1) 301-3255-ös telefonszámon kérhető.

A pályázati adatlap és a hozzá tartózó nyilatkozat az Oktatási és Kulturális Minisztérium és az OKM Támogatáskezelő honlapjáról tölthető le a www.okmt.hu címről.

Az Oktatási és Kulturális Minisztérium, valamint az OKM Támogatáskezelő a Támogatási szerződést a pályázaton nyertes hallgatók felsőoktatási intézményeivel köti meg, és az abban foglaltak alapján folyósítja a támogatást.

A pályázatra egyebekben a XX. Oktatási és Kulturális Minisztérium költségvetési fejezethez tartozó fejezeti kezelésű előirányzatok 2008. évi felhasználásának szabályairól szóló 13/2008. (IV. 10.) OKM rendelet szabályai az irányadók.