palyazatok.org

Pályázatok – Pályázatfigyelő – Pályázatírás

Pályázat köztéri műalkotások „PUBLIC ART” létrehozására

Monor integrált városközpont-fejlesztése KMOP-5.2.1/B-09-2f-2010-0013 tárgyú projekt keretében maradandóság igényével állítandó köztéri műalkotások – „PUBLIC ART” létrehozására.

A pályázat kiírója:

Monor Város Önkormányzata, 2200 Monor, Kossuth L. u. 78-80.
Képviselője: Pogácsás Tibor polgármester

A pályázat lebonyolítója:
Monori Városfejlesztő Kft.
Címe: 2200 Monor, Kossuth L. u. 78-80.
Kapcsolattartó személy: Rajki László ügyvezető
Telefon/Fax: 06/29/612-310; E-mail: rajki.laszlo@monor.hu

A pályázat célja:
A „Monor integrált városközpont-fejlesztése” című projekt keretében átépül Monor Kossuth Lajos utca, Arany János utca és József Attila utca közötti szakasza.

Az átépítési munkák keretében a közút új burkolatot kap, a kisvárosi hangulatba illeszkedő, az utcát egységbe fogó járdaburkolatok, sétányok kerülnek kialakításra, egységes stílust képviselő utcabútorokkal, valamint a zöldfelületek, fasor felújításával.

Az utca képét és a mikro-klimatikus viszonyokat mesterséges mederbe terelt vízarchitektúra, valamint díszmedence és szökőkút létesítése javítja.

A pályázat kiírója az emberközeli, hangulatos, kisvárosi sétálóutca-miliő megteremtése érdekében a patakmeder mentén, esetleg a vízhez kapcsolódva, akár arra reflektálva, a járdák vagy zöldfelületek egy vagy inkább több pontján egyedi formálású, a helyi hagyományokra, sajátosságokra asszociáló, (pl. a szőlőtermesztéssel, borászattal, a vízparti növény- és állatvilággal kapcsolatos) plasztikák és/vagy integrált design objektek létrehozását és elhelyezését tervezi.

A pályázó a patakmeder környezetét, illetve a tervezett plasztikai elemeket, objekteket kezelje egységes egészként, ne több, egymástól koncepcionálisan független alkotás elhelyezésére tegyen javaslatot. Javasolt a köztéri alkotás/együttes súlyponti elemét a patak indulási pontjának minősülő vízmedencéhez rendelni (esetleg abban vagy környezetében elhelyezni).

Az elhelyezés:
Az 1. számú mellékleten megjelölt területen belül az alkotás/együttes elemei bárhová elhelyezhetők, de a pályázó legyen figyelemmel a 4. számú mellékletként csatolt közműtérképre, illetve az 2.-3. számú mellékleten feltüntetett, megőrzendő faállományra, illetve telepítendő lámpatestekre.

5) A pályázat jellege, formája:

Nyílt, anonim pályázat.

A pályázat titkos. A pályázó nevét, pontos címét és telefonszámát egy lezárt borítékban kell a pályaműhöz csatolni, a borítékon, a terveken/ modelleken és a mellékleteken a kiíró az átvételkor a beérkezés sorrendében feltünteti a pályamunka sorszámát.

Minden a pályázó azonosítására alkalmas információ szerepeltetése a pályázati anyagban, így referenciamunkák szerepeltetése is a pályázó automatikus kizárását vonja maga után. Ha az anonimitás megsértésére a bírálat és a döntés után, a borítékok felbontása eredményeképpen derül fény, a benyújtott pályázat akkor is érvénytelennek minősül.

Költségkeret
A pályázóknak figyelembe kell venni, hogy a művek/műegyüttes megvalósításának maximális keretösszege bruttó 25 millió forint.

A megvalósításra kiválasztott mű/műegyüttes elhelyezésének várható legkorábbi időpontja: 2012. szeptember 15.

A pályázatkiírója 2012. január 11-én 10.00 órai kezdettel helyszíni konzultációt tart.

Pályázati feltételek:

Egy pályázó több pályatervet is benyújthat

 • Egy pályázó több helyszínre/helyre is benyújthat pályatervet.
 • Egy pályázó egy helyszínre/helyre több (alternatív) pályatervet is benyújthat.
 • A pályázó csak új, máshol még be nem mutatott tervvel pályázhat.

Esztétikai követelmények, műfaji lehetőségek: A maradandóság igényének megfelelő kortárs köztéri plasztikák, integrált design objektek.

Funkcionális követelmények

 • A mű álljon ellen az időjárás viszontagságainak (követelmény az elhelyezés körülményeinek megfelelő tartós anyag használata: kő, fém, kerámia, mozaik, üveg, műanyag stb.)
 • Ne legyen balesetveszélyes.
 • A mű felülete legyen ellátva anti-graffiti bevonattal, vagy olyan anyagból készüljön, ami lehetetlenné teszi a firkálását.
 • Legyen vandálbiztos.
 • Karbantartása könnyen megoldható legyen.
 • A műalkotás elhelyezése a természeti környezetbe minimális beavatkozással járjon.
 • Az üzemeltetési költségek alacsonyak legyenek.

Szerzői és felhasználói jogok
Mivel köztéri munka elhelyezése esetén minden esetben művészeti alkotás felhasználása történik, a szerzői jogi törvény szerint a felhasználó (pályázatkiíró) a szerzővel (nyertes pályázó) felhasználási szerződést köt.

A pályázat benyújtói megőrzik a pályamunkákhoz fűződő szerzői jogaikat.

Benyújtandó:

Egy példányban: A pályázó neve, pontos postai címe, telefonszáma, faxszáma és email-címe aláírással, egy lezárt borítékban.

Az alábbi dokumentumok – a modellt kivéve – 1 eredeti printelt és 2 másolati példányban, A/4 formátumban nyújtandók be, valamint további 1 példányban digitális formában (CD-n vagy DVD-n, a szöveges részek doc vagy pdf, a képanyag jpeg formátumban):

 • műleírás (maximum 1 gépelt oldal, amelynek tartalmaznia kell az alkotás programját, pontos méretét, anyagát, kiviteli technikáját, elhelyezését, technikai megoldás esetén működésének és karbantartásának leírását)
 • a plasztika/plasztikai elemek/objekt 1:5 léptékű modellje és az esetleges posztamens rajzterve (a modell nem készülhet nemes anyagból, vagy a kivitelezés végleges anyagából)
 • a pályázatkiíró által a kiíráshoz csatolt helyszínrajz alapján készített, a pontos elhelyezés helyét és a tájolást egyértelműen jelölő alaprajzi terv
 • bírálható léptékű vázlattervek a mű környezetbe illesztéséről és a közvetlen környezet kialakításáról
 • a tervezett műalkotás elhelyezéséhez, rögzítéséhez szükséges alapozás vasbeton terve M=1:10 léptékben
 • a tervezés és kivitelezés részletes költségvetése (nettó + törvényes ÁFA forintban), amely magában foglal minden, a pályázó részéről érvényesíteni kívánt költséget
 •  a tervezés és kivitelezés időbeli ütemezése (pontos határidőkkel)

A pályázat nyelve: magyar

Letölthető dokumentumok

A pályázat benyújtása

A pályázat benyújtásának helye és ideje

Monor Város Önkormányzata, 2200 Monor, Kossuth L. u. 78-80., Titkárság (munkanapokon, péntek kivételével 8 és 16 óra között, pénteken 8 és 12 óra között, a pályázat benyújtási határidejének napján 8 és 16 óra között van lehetőség).

A pályázat postán nem nyújtható be.

Pályázat benyújtásának határideje: 2012. február 23. 16.00 óra.

A határidőn túl benyújtott, hiányos, a kiírásnak nem megfelelő pályamunkákat a pályázat kiírója kizárja, illetve a szakmai bizottság azokat nem értékeli.

Hiánypótlás

A pályázat során hiánypótlásra nincs lehetőség.

A pályázat kiírója által jelen pályázati felhívás vonatkozásában előírt egyéb feltételek

A pályázati feltételeket – szerződéses érvénnyel – a pályázat kiírója a pályázat közzétételével, a pályázó pedig pályaművének benyújtásával magára nézve kötelezően elfogadja.

A pályázat összeállításával és benyújtásával kapcsolatos valamennyi költség a pályázót terheli, amely költségek megfizetésére a pályázat kiírója nem kötelezhető.

A pályázat kiírója fenntartja annak lehetőségét, hogy a jelen pályázati felhívását bármikor visszavonja, továbbá, hogy a pályázatot eredménytelennek nyilvánítsa, valamint, hogy a benyújtott pályázatok alapján ne kössön szerződést.

A pályázat elbírálása, döntés a megbízásról

Szakmai bírálat: A szakmai bírálatot az 1991. évi XX. törvényalapján az MMIKL Képző- és Iparművészeti Lektorátus végzi a pályázatkiíró és/vagy lebonyolító képviselőinek jelenlétében.

Bírálati szempontok: a pályaművek megfelelése a kiírásban megfogalmazott programnak, esztétikai és funkcionális követelményeknek, a pályaművek költségbecslésének realitása.

A Lektorátus a szakmai állásfoglalásáról szakvéleményt ad ki.

Javaslattev: A képviselőtestület számára döntés-előkészítő javaslatot a megbízás kiadásáról Monor Város Önkormányzatának Oktatási, Közművelődési, Sport és Egyesületi Bizottsága terjeszt elő.

Döntés a megbízásról: A művek megvalósítására, a szerző megbízására vonatkozó végleges döntést Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete legkésőbb 2012. április 20-ig meghozza a szakvélemény figyelembevételével, amelyről a döntést követő 15 napon belül írásban értesíti az alkotókat és az MMIKL Képző- és Iparművészeti Lektorátust.

A pályázók anonimitásának feloldására csak a döntés jegyzőkönyvezése után kerülhet sor. A pályázók nevét és címét a kiíró az anonimitás feloldása után megküldi a Lektorátusnak, aki a szakvéleményt az összes pályázó számára megküldi.

A pályázat kiírója fenntartja magának a jogot, hogy több pályamű elemeinek együttes felhasználását kérje a pályázóktól, azaz több pályázóval köt szerződést.

A művek elhelyezéséhez szükséges engedélyeket a pályázatkiíró köteles beszerezni.