palyazatok.org

Pályázatok – Pályázatfigyelő – Pályázatírás

Pályázat külföldi szervezetek számára külföldi magyar emlékhelyek és emlékek létesítése és felújítása, valamint környezetük ápolása támogatására

Magyarország Külügyminisztériumának pályázati Kiírása külföldi szervezetek számára külföldi magyar emlékhelyek és emlékek létesítése és felújítása, valamint környezetük ápolása támogatásának tárgyában.

A pályázat kódszáma: KÜM-2012-1

A pályázat tárgya: Magyarország Külügyminisztériuma (KüM) a Külügyminisztérium fejezetnél az egyes fejezeti kezelésű előirányzatok felhasználásának szabályairól szóló 4/2011. (IX. 6.) KüM rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 35. §-a alapján pályázatot hirdet külföldi szervezetek számára külföldi magyar emlékhelyek és emlékek létesítésére és felújítására, valamint környezetük ápolására.

A pályázók köre: Pályázatot nyújthatnak be a Rendelet 2. § d) pontja szerinti külföldi szervezetek. A külföldi szervezetek közül pártok nem nyújthatnak be pályázatot.

A pályázattal elnyerhető költségvetési támogatás:

 • A pályázat támogatására rendelkezésre álló összeg: 161 000 000 Ft (százhatvanegymillió forint), amely a Külügyminisztérium költségvetési előirányzatán rendelkezésre áll.
 • A költségvetési támogatás formája: vissza nem térítendő támogatás.
 • Indokolt esetben – a pályázó kérelmére – a minisztérium döntése alapján az elnyert költségvetési támogatás legfeljebb 25%-áig utólagos elszámolással előleg folyósítható. Az előleg iránti kérelemben részletesen ki kell fejteni a kérelem indokát. Szintén indokolt esetben, hivatkozással a Rendelet 35. § (3) bekezdésére az előirányzatból támogatás nyújtása saját forrás biztosítása nélkül és egyösszegű előfinanszírozással is történhet. Előleg, előfinanszírozás kizárólag a pályázati kiírás 11. pontja szerinti biztosíték nyújtása esetén lehetséges. Hivatkozással a Rendelet 15. § (3) bekezdésére a költségvetési támogatási összeg kifizetése az alábbiak szerint is lehetséges: a kedvezményezett kérelmére, indokolt esetben a költségvetési támogatás a kedvezményezett utólagos elszámolásával előfinanszírozás formájában is folyósítható, legfeljebb a költségvetési támogatás 25%-át meg nem haladó részletekben. Ez esetben az egyes részletek csak akkor folyósíthatók, ha a kedvezményezett a pénzben biztosított saját forrás ütemezése szerinti összegét számlával igazoltan felhasználta és elszámolt a már folyósított összeggel, továbbá elszámolását a támogató elfogadta.
 • A költségvetési támogatás felhasználása: A költségvetési támogatás felhasználásáról készített beszámoló (tartalmi jelentés és pénzügyi elszámolás) megküldésének határideje: a Külügyminisztérium és a pályázat nyertese között kötött támogatási szerződésben feltüntetett különböző projektszakaszok befejezését követő 30 nap. Nem nyújtható költségvetési támogatás a pályázat benyújtásakor már megvalósult tevékenységre, projektre vagy programra.
 • Az előirányzatból támogatás nyújtása saját forrás biztosítása nélkül is történhet. Amennyiben a pályázó saját forrást is biztosít: saját forrás a támogatandó tevékenység megvalósításához a pályázó által pénzben biztosított forrás. Nem tekinthető saját forrásnak az államháztartás alrendszereiből nyújtott költségvetési támogatás, kivéve az államháztartás alrendszereibe tartozó pályázó költségvetési szervnek, illetve ezen költségvetési szerv felügyeleti szervének költségvetésében az adott célra előirányzott összeget.
 • A pályázó a költségvetési támogatás összegét kizárólag a projekthez, projektekhez közvetlenül kapcsolódó dologi és működési költségek fedezésére használhatja fel.
 • A pályázó a költségvetési támogatás összegét kizárólag akkor használhatja fel az egyes költségek után járó áfa kifizetésére, amennyiben a támogatással fedezett tevékenységével kapcsolatban áfa levonására vagy annak visszaigénylésére nem jogosult. A pályázó a költségvetési támogatás összegét köztartozás törlesztésére vagy más jellegű adó kifizetésére nem használhatja fel. A költségvetési támogatás összeget a pályázó nem használhatja fel a megbízási díjakkal kapcsolatban felmerülő más adók vagy járulékok kifizetésére. Eszközbeszerzés esetén, ha ez nem szolgálja közvetlenül a projekt célját, akkor a költségvetési támogatás terhére történő elszámolásra nincs lehetőség.

Nem nyújtható költségvetési támogatás azon pályázó részére:

 • aki saját forrást biztosít és a saját forrást nem igazolja, vagy arról nem nyilatkozik, vagy
 • akit a miniszter írásbeli döntésével kizárt az előirányzat támogatási rendszeréből, a kizárás hatálya alatt, vagy
 •  aki a Rendelet hatálybalépését megelőzően kötött támogatási szerződésében foglaltakat megszegte és emiatt a minisztérium elállt a támogatási szerződéstől, vagy pénzügyi elszámolását, tartalmi jelentését a minisztérium nem fogadta el, az elállástól, az elszámolás, tartalmi jelentés elbírálásától számított 5 évig, vagy
 • akivel szemben a támogatás nyújtásának egyéb jogszabályban meghatározott, vagy a Rendelet hatálybalépését megelőzően kötött szerződésből eredő akadálya van, vagy
 • aki a támogatási igényében valótlan, hamis vagy megtévesztő adatot szolgáltatott vagy ilyen nyilatkozatot tett, vagy
 • aki jogerős végzéssel elrendelt felszámolási, csőd-, végelszámolási vagy egyéb – a megszüntetésére irányuló, jogszabályban meghatározott – eljárás alatt áll,
 • akinek az államháztartás bármely alrendszerével szemben lejárt esedékességű, meg nem fizetett tartozása van, vagy
 • aki nem felel meg az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 50. § (1) bekezdése szerinti követelményeknek, vagy
 • aki nem felel meg a jelen pályázati kiírásban foglalt feltételek bármelyikének, illetve az egyéb vonatkozó jogszabályi feltételek bármelyikének, így különösen a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény (a továbbiakban: Közpénztv.) rendelkezéseinek.

A pályázat tartalmi elemei
A pályázatnak tartalmaznia kell:

 • a pályázó azonosító adatait, így különösen nevét/cégnevét, székhelyét/címét, telefon- és telefaxszámát, valamint elektronikus elérhetőségét (több elérhetőség esetén annak megjelölését, hogy az értesítéséket melyik elérhetőségre kéri),
 • a pályázó adóazonosító számát,
 • a pályázó képviselőjének és kapcsolattartójának nevét,
 • a projekt leírását: a pályázati kiírásban megjelölt jogcímek alapján igényelhető költségvetési támogatásból megvalósítani tervezett tevékenységek, feladatok ismertetését, (fél A/4-es oldal) – a pályázati adatlap keretében,
 • megvalósítási ütemtervet: a megvalósítás és finanszírozás időbeni ütemezését (a KüM költségvetési támogatásából megvalósítandó programszakasz leírását, ütemezését a kezdő és befejező időpont megjelölésével),
 • a megvalósításhoz igényelt költségvetési támogatás összegét, a részletezett költségvetési tervet (ebben külön szerepeltetni kell az áfa összegét és a saját forrás mértékét, valamint a saját forrás felhasználási módját),
 • a rendelkezésre álló saját és egyéb forrás összegét, ezen belül:
 • az államháztartás központi alrendszeréből igényelt, kapott egyéb költségvetési támogatásból, valamint külföldi forrásokból származó összegét,
 • az állam, az Országgyűlés, a Kormány, a miniszter, illetve költségvetési szerv által alapított vagy tulajdonolt alapítványtól, közalapítványtól, köztestülettől, nonprofit vagy más gazdasági társaságtól a pályázatban szereplő programhoz, projekthez igényelt, illetve kapott támogatás összegét és formáját, szervezetenként felsorolva.

A pályázathoz csatolni kell:

 • hiteles másolatban a pályázó harminc napnál nem régebbi cégkivonatát vagy igazolást a bírósági nyilvántartásba vételről,
 • eredetiben a pályázó képviselőjének közjegyző által hitelesített aláírási címpéldányát vagy ügyvéd által ellenjegyzett aláírásmintáját,
 • eredetiben a pályázó valamennyi bankszámláját vezető hitelintézet harminc napnál nem régebbi igazolását – a pontos számlaszám megjelölésével – a pályázó bankszámlájának vezetéséről, fizetőképességéről,
 • amennyiben releváns: pályázói nyilatkozatot a saját forrás meglétéről,
 • amennyiben releváns: saját forrás meglétét igazoló bankszámlakivonatot, hitelígérvényt vagy szerződést,
 • a pályázó létesítő okiratáról készített egyszerű másolatot,
 • Pályázati adatlapot – minden pályázó által kitöltendő – (1. számú melléklet),
 • Adatlapot (1/A. vagy 1/B. számú melléklet),
 • A pályázó képviselője által cégszerűen aláírt pályázói nyilatkozatot (2. sz. melléklet),
 • A Közpénztv. 14. §-ában meghatározott nyilatkozatot, (a közzétételi kérelmet csak abban az esetben kell kitölteni, ha a pályázónak a hivatkozott törvény szerinti érintettsége illetve összeférhetetlensége fennáll) (3. sz. melléklet).

A pályázat benyújtásának módja, helye és határnapja: A pályázatok beérkezése folyamatos, a benyújtás határideje: 2012. április 25.

Azzal, hogy a pályázat benyújtásának határideje a kormányportálon történő közzétételtől számított 30 napnál rövidebb nem lehet. Amennyiben jelen pályázati kiírásban megjelölt határnap a kormányportálon történő közzétételtől számított 30 napnál rövidebb, úgy a pályázat benyújtásának határideje az internetes közzétételtől számított 30 nap.
A 2012. április 25-i postai bélyegzővel feladott pályázatok szabályszerűen beérkezettnek tekintendőek, abban az esetben, ha 2012. május 4-ig megérkeznek a megadott címre.
A 2012. április 25-ét követően postára adott vagy 2012. május 4-ét követően beérkezett pályázatok nem kerülnek elbírálásra.

A pályázók a pályázati anyagot személyesen is leadhatják. Az ily módon beérkező anyagokat kizárólag 2012. április 25-én, 14 és 16 óra között a Külügyminisztérium Nagy Imre tér 4. alatti épületének portáján van lehetőség leadni.
A pályázat beérkezésének időpontját a Köztársasági Őrezred bélyegzője igazolja.

A HATÁRIDŐ ELMULASZTÁSA MIATT IGAZOLÁSNAK HELYE NINCS!

A pályázatot és valamennyi, a pályázati kiírásban előírt dokumentumot magyar nyelven, két példányban (egy eredeti és egy másolati), minden oldalon szignáltan vagy aláírtan, zárt borítékban, kódszámmal ellátva az alábbi címre kérjük benyújtani:
Külügyminisztérium, Gazdálkodási és Pénzügyi Főosztály Pályáztatási és Közbeszerzési Osztály, „Emlékhely pályázat”, 1027 Budapest, Nagy Imre tér 4.
A pályázat kódszáma: KüM-2012-1 – minden benyújtott anyagon kérjük feltüntetni.
A pályázat elkészítésével és benyújtásával kapcsolatos mindennemű költség a pályázót terheli.

A pályázatok elbírálása és a hiánypótlás:

 • A támogató munkabizottsága – a támogatási igény alapján – javaslatot tesz a költségvetési támogatás odaítélésére.
 • A munkabizottság a pályázat benyújtásától számított harminc, vagy a hiánypótlás határidejének lejártától számított tizenöt napon belül teszi meg a javaslatát költségvetési támogatás odaítélésére, valamint egyéb kifizetések teljesítésére.
 • A pályázat elbírálása során a munkabizottság bírálati szempontként együttesen figyelembe veszi, hogy a tervezett tevékenység milyen mértékben:
 • illeszkedik a külkapcsolati stratégiához,
 • alkalmas az előirányzat céljának megvalósítására,
 • felel meg a pályázati kiírásban megfogalmazott konkrét követelményeknek,
 • erősíti a külpolitikai kormányzat és a hazai, valamint a nemzetközi civil szféra közötti kapcsolatot,
 • alkalmas Magyarország külföldi megítélésének, a hiteles Magyarország-kép kialakításának elősegítésére,
 • költséghatékony,
 • biztosít saját forrást.

A pályázatok hiányos benyújtása esetén a Külügyminisztérium egy alkalommal a pályázót – a jelen pályázati kiírás 5. és 6. pontjában meghatározottak vonatkozásában – hiánypótlásra hívja fel, azzal, hogy a jelen pályázati kiírás 3. sz. mellékletében foglalt nyilatkozat illetve – amennyiben a pályázónak a hivatkozott törvény szerinti érintettsége illetve összeférhetetlensége fennáll – a közzétételi kérelem csatolásának elmulasztása esetén hiánypótlásra nincs lehetőség.

A nyilatkozat/közzétételi kérelem (3. sz. melléklet) csatolása nélkül a pályázat érvénytelen, figyelemmel a Közpénztv. 14. §-ára. (A nyilatkozattal/közzétételi kérelemmel kapcsolatos segédlet a jelen pályázati kiírás 3/A. sz. mellékletében található).

A hiánypótlás határideje a hiánypótlásra történő felhívás kézhezvételétől számított nyolcadik nap. A hiánypótlásra biztosított határidő elmulasztása a pályázónak a pályázat elbírálásából való kizárását eredményezi.

 • A Külügyminisztérium az eredményről a döntéstől számított tizenöt napon belül írásban értesíti a pályázót.
 • A minisztérium a döntés eredményét közzéteszi a kormányportálon (http://www.kormany.hu).
 • A pályázati feltételek teljesítése nem jelent jogosultságot a pályázatban megjelölt összegű költségvetési támogatás igénybevételére. A pályázatot szerződéskötési ajánlatnak kell tekinteni.
 • A Külügyminisztérium a nyertes pályázókkal a támogatás feltételeiről szerződésben állapodik meg. A Külügyminisztérium fenntartja a jogot arra, hogy a pályázó által igényelt összegnél kevesebb költségvetési támogatást nyújtson.

Érvénytelen az a pályázat:

 • amely nem felel meg a pályázati kiírásnak;
 • amelyet nem a jelen pályázati kiírás 1. sz. mellékletét képező adatlapon nyújtottak be;
 • amelyhez a jelen pályázati kiírás 3. sz. mellékletben foglalt nyilatkozatot, és érintettség fennállása esetén a 3. sz. mellékletben szereplő kérelmet nem csatolták, figyelemmel a Közpénztv. 14. §-ára;
 • amelyet 2012. április 25-ét követően adtak postára vagy 2012. május 4-ét követően érkezett be a Külügyminisztériumhoz.

A támogatási döntés elleni jogorvoslati lehetőség, határideje és benyújtásának módja:

 • Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Ávr.) 90. §-ban meghatározott kifogás esetében a Rendelet 20-21. §-ban foglaltak az irányadók.
 • A pályázó, a támogatás kedvezményezettje (a továbbiakban: kifogást tevő) a kifogást írásban nyújthatja be a miniszternek.
 • A kifogásnak az alábbiakat kell tartalmaznia:
 • a kifogást tevő adatait (név, székhely vagy lakcím, a nem természetes személy kifogást tevő képviselője neve);
 • a kifogással érintett pályázati eljárás, támogatási igény, támogatás azonosítását, a pályázat vagy támogatói okirat, támogatási szerződés azonosításához szükséges adatokat (így különösen pályázat címe, támogatás célja, támogatási szerződés száma);
 • a kifogásolt intézkedés vagy mulasztás meghatározását;
 • a kifogás alapjául szolgáló tényeket és a kifogásolt vagy elmaradt intézkedéssel megsértett jogszabályi rendelkezés pontos megjelölését;
 • a kifogás célját;
 • a kifogást tevő, vagy a nem természetes személy kifogást tevő képviselőjének saját kezű aláírását.
 • A kifogást a kifogásolt intézkedésről vagy mulasztásról való tudomásszerzéstől számított nyolc napon belül, de legkésőbb a kifogásolt intézkedés megtörténtétől vagy a mulasztástól számított harminc napon belül lehet benyújtani.
 • A jogosulatlanul igénybevett költségvetési támogatás visszatérítése: Előleg és előfinanszírozás esetén a nyertes pályázók legkésőbb a támogatási szerződés aláírásakor kötelesek átadni valamennyi – jogszabály alapján beszedési megbízással megterhelhető – fizetési számlájukra vonatkozó, a Külügyminisztérium javára szóló beszedési megbízás benyújtására vonatkozó felhatalmazó levelet és a pénzforgalmi szolgáltató visszaigazolását arról, hogy a pályázótól befogadták a pénzforgalom lebonyolításáról szóló 18/2009. (VIII. 6.) MNB rendeletben foglaltaknak megfelelő – a Külügyminisztériumot a pályázó bankszámlái ellen beszedési megbízás benyújtására felhatalmazottként megjelölő és csak a Külügyminisztérium hozzájárulásával visszavonható – felhatalmazó levelet. A felhatalmazó levélnek tartalmaznia kell a pénzügyi fedezethiány miatt nem teljesíthető fizetési megbízás esetére a követelés legalább harmincöt napra való sorba állítására vonatkozó rendelkezést is. A Külügyminisztérium az elszámolás elfogadásának tényéről értesítést küld a pályázónak, egyúttal megadja a hozzájárulást a felhatalmazó levél visszavonásához.
  Külföldi szervezet támogatási igénye esetén, amennyiben a pályázó a beszedési megbízás benyújtására vonatkozó felhatalmazó levelet nem tudja a támogató részére megadni, a beszedési megbízás helyett más biztosíték is elfogadható.

  Egyéb rendelkezések:

  • Egyéb, a pályázati kiírásban nem szabályozott kérdésekben a vonatkozó jogszabályok, így különösen a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény, az Áht., a Közpénztv., az Ávr., valamint a Rendelet rendelkezései az irányadók.
  • A pályázattal kapcsolatban kiegészítő információt a Külügyminisztérium Gazdálkodási és Pénzügyi Főosztály Pályáztatási és Közbeszerzési Osztálya ad, kizárólag írásban (fax: 06-1- 458-1059, e-mail: pako@mfa.gov.hu).
  • A Külügymisztérium fenntartja magának a jogot, hogy a pályázati kiírást a beérkezési határidő előtt visszavonja.
  • A pályázati kiírás és annak mellékletei letölthetők a kormányportálról (http://www.kormany.hu). Jelen pályázati kiírás elválaszthatatlan részét képezik mellékletei (együttesen: pályázati kiírás).
  • Ezek együttesen tartalmazzák a pályázathoz szükséges valamennyi feltételt. A pályázati kiírásban nem szabályozott kérdésekben a jogszabálymutatóban szereplő jogszabályok az irányadóak.

  Letölthető dokumentumok:
  pályázati csomag