palyazatok.org

Pályázatok – Pályázatfigyelő – Pályázatírás

Pályázat Márton Áron Kutatói Szakkollégiumban való részvételre

A pályázat célja: Magyarországi és szülőföldi felsőoktatási intézményekben a 2011/2012-es tanévben tanulmányokat folytató hallgatók részére a Márton Áron Kutatói Szakkollégium tutoriális rendszerű tudományos-kutatási programot biztosít. A programban résztvevő hallgatók és tutorok (vezetőtanárok) havi rendszeres ösztöndíjban részesülnek

A pályázat benyújtására jogosultak köre: Pályázhat minden olyan külföldi állampolgárságú, a Magyar Köztársaság területén állandó lakcímmel nem rendelkező magyar nemzetiségű személy, aki a 2011/2012-es tanévben valamely magyarországi vagy ausztriai, horvátországi, romániai, szerbiai, szlovákiai, szlovéniai  vagy ukrajnai felsőoktatási intézményben alap-, mester/magiszteri/specialista, egységes osztatlan képzésben vagy doktori képzésben folytat tanulmányokat.
A pályázaton történő részvételnek nem akadálya a magyar állampolgárság (azaz a kettős állampolgárság) megléte, vagy az arra irányuló kérelem benyújtása!

A pályázás általános feltételei:
A közép- és felsőfokú szakképzésben részt vevő személyek nem részesülhetnek támogatásban.
A támogatással és a támogatottakkal kapcsolatos adminisztratív feladatokat és a magyarországi kapcsolattartást a Balassi Intézet Márton Áron Szakkollégiuma bonyolítja.

FONTOS tudnivalók:

 1. Pályázni kizárólag a Balassi Intézet elektronikus ÜGYFÉLKAPU felületén keresztül az előzetes regisztrációt követően lehet*: http://sao.bbi.hu
 2. Az adatlap kitöltését követően a rendszer a pályázó adatait tartalmazó PDF típusú dokumentumot készít.
 3. A pályázat csak akkor érvényes, ha a pályázó a PDF file-t kinyomtatva és saját kezűleg aláírva postai úton, vagy személyesen határidőig benyújtja a kötelezően csatolandó mellékletekkel együtt a megjelölt elérhetőségek valamelyikén.

*FONTOS! Azoknak a pályázóknak, akik rendelkeznek MÁSZ Neptun kóddal nem kell külön regisztrálniuk, a Neptun kóddal tudnak belépni a pályázati felületre!

A pályázati anyag akkor tekinthető beérkezettnek, ha az adatlap és kötelező igazolások  a beadási határidőig postai – vagy személyes – úton a kiíró által megadott ügyfélszolgálatra hiánytalanul megérkezett.

Az ösztöndíj támogatás 10 hónapra (2011. szeptember – 2012. június) nyerhető el, mértéke – nyertes pályázatonként – 200.000 Ft (a támogatás három részletben kerül folyósításra – 40.000,-Ft a szerződéskötéskor, 60.000,-Ft költségátalányként a leadott kutatási terv elfogadásakor és 100.000,-Ft a tanulmány le- ill. kiadásakor). Az ösztöndíjon kívül a nyertes pályázók számára a szakmai munkát kutatásvezető, tutorok és workshopok segítik. A tutorok kiválasztáskor figyelembe vesszük a nyertes hallgatók javaslatát is. Amennyiben a pályázó nem teljesíti a szerződésben vállaltakat (nem végzi el évközben a kutatási részfeladatokat- illetve a workshopokat, nem adja le kutatási tervét majd az annak alapján készített tanulmányt), úgy a kifizetés megszakítható, illetve az addig folyósított ösztöndíjat egy összegben vissza kell fizetnie a pályázat kiíró Balassi Intézetnek. A kötetbe kerülő tanulmányt az előre megadott formátumban kell elkészíteni, szorosan együttműködve a szerkesztőkkel. A szerkesztési paraméterektől való bármilyen, előzetesen nem egyeztetett eltérés a publikálásból való kizárást vonja maga után.
A 100.000,-Ft-os ösztöndíjrész vonatkozásában a pályázat kiírója részteljesítést állapíthat meg, ebben az esetben az ösztöndíj csökkentett része illeti meg a hallgatót.
A fel nem használt ösztöndíjkeret terhére a szakkollégiumi igazgató a munka minősége, a konzultációkon és workshopokon való közreműködés, valamint az esetleges többletfeladatok alapján kiegészítő ösztöndíjban részesítheti a hallgatókat.
A kutatás során gyűjtött anyagok másolatát (visszaérkezett kérdőívek, hang- vagy képhordozóval rögzített interjúk stb.) a munka lezárásakor le kell adni. A tanulmányok első közlésének jogát a MÁSZ fenntartja.

Szükséges mellékletek, igazolások

 • Pontosan kitöltött és megküldött pályázati adatlap (pályázni a kiválasztott – szakmai – témák valamelyikének választásával lehet);
 • hallgatói jogviszony fennállásról szóló hiteles/eredeti igazolás (2011/2012-es tanév őszi szemeszter);
 • hiteles/eredeti igazolás az utolsó két lezárt tanulmányi félév index oldalairól;
 • szakmai ajánlás (egy vagy több szakmai ajánlás a szakmai munkában való részvételre, melynek tartalmaznia kell az ajánló nevét, intézményének nevét és címét)
 • kutatási terv (mely a pályázatban és a szakmai munkában való részvétel indítékait és a publikálással kapcsolatos terveket tartalmazza) – itt tehet javaslatot a munkáját segítő tutor személyére (nem kötelező kijelölni)
 • a magyar nemzetiség igazolása (e célra alkalmas minden olyan dokumentum, amelyből a magyar nemzetiség megállapítható) – a hiteles dokumentum egyoldalú, a pályázó által tett jognyilatkozattal pótolható.
 • lakcímkártya, vagy egyéb hivatalos dokumentum másolata, mely bizonyítja a pályázó állandó lakcímét.

A pályázatok elektronikus beadásának határideje: 2011. szeptember 22. 17. óra
Postai beérkezés határideje: szeptember 26.

A pályázó a pályázaton való részvétellel elfogadja a következőket:

 • Kizárható az a pályázó, aki az adatlapon valótlan, hamis adatokat szolgáltat, ilyen nyilatkozatot tesz a pályázat benyújtásakor, illetve valamely, a pályázat elbírálását érintő valós tényt, adatot elhallgat.
 • Az értékeléshez pontosítás, további adat, információ, dokumentum kérhető, amely csatolandó a pályázathoz.
 • A pályázatokról a döntést a BI MÁSZ főigazgató által felkért Értékelő Bizottság hozza meg a pályázati határidő lejártát követő 15 munkanapon belül, a döntés minden pályázóra nézve kötelező érvényű.
 • A pályázati elbírálás során vélelmezett jogsértés vagy az eljárási szabályrendszer megsértés esetén a Balassi Intézet oktatási és tudományos főigazgató-helyetteséhez fellebbezhet, a főigazgató-helyettes döntésével szemben fellebbezésnek nincs helye.
 • Az ösztöndíjat elnyerő pályázóval a BI MÁSZ szerződést köt, amelyben rögzíti a támogatott jogait és kötelezettségeit. A megítélt támogatás időlegesen felfüggeszthető, illetve a támogatott a támogatás, vagy annak egy része visszafizetésére kötelezhető a szerződésbe foglalt feltételek mellett, amennyiben a támogatott a pályázati felhívásban, a szerződésben vagy a vonatkozó jogszabályokban foglaltakat megszegi.
 • A pályázó a pályázaton való részvétellel hozzájárul ahhoz, hogy neve a támogatás elnyerése esetén nyilvánosságra kerüljön.
 • A pályázó hallgatók tudomásul veszik, hogy a szerződés aláírásának és az ösztöndíj folyósításának kötelező alaki feltétele a magyarországi adóazonosító jel és a magyarországi forintalapú bankszámlaszám megléte, melynek megszerzésével kapcsolatban az Ösztöndíjas köteles eljárni.

A pályázatokat 2011. július 15-től lehet benyújtani.

A pályázatokat személyesen az alábbi címek valamelyikén lehet leadni:

Balassi Intézet
Márton Áron Szakkollégium
1037 Budapest
Kunigunda útja 35.
Tel: (1) 368-8860/294
e-mail: molnarf@mad.hu

Balassi Intézet
Márton Áron Szakkollégium
Debreceni Szakkollégium
4027 Debrecen
Egyetem sugárút 13.
Telefon: (52) 536-722
masz@delfin.unideb.hu

Balassi Intézet
Márton Áron Szakkollégium
Pécsi Szakkollégium
7634 Pécs
Rácvárosi út 70.
Tel: (72) 251-637
vazsonyi_otto@masz.pte.hu

Balassi Intézet
Márton Áron Szakkollégium
Szegedi Szakkollégium
6725 Szeged
Kálvária sugárút 87.
Tel: (62) 420-140
kanyari@mad.hu

A postai úton – ajánlott küldeményként – érkező pályázatokat az alábbi címre kérjük eljuttatni:

Balassi Intézet
Márton Áron Szakkollégium
1037 Budapest
Kunigunda útja 35.
A borítékra kérjük, írják rá: „Kutatói Szakkollégium”

Az érdeklődők a fenti címeken, a honlapon és a megadott telefonszámokon kaphatnak további részletes felvilágosítást a pályázatról, a pályázat menetéről.

A Balassi Intézet Márton Áron Szakkollégiuma a határidő után beérkezett, ill. a formailag hibás és hiányos, pontatlanul vagy olvashatatlanul benyújtott pályázatokat nem veszi figyelembe.
Pályázatokat nem küldünk vissza.

 

Forrás: http://www.martonaron.hu