palyazatok.org

Pályázatok – Pályázatfigyelő – Pályázatírás

Pályázat megváltozott munkaképességű munkavállalók 2020. április 1. – december 31. közötti időszak vonatkozásában rehabilitációs célú tartós, vagy tranzit foglalkoztatásának támogatására

Pályázat megváltozott munkaképességű munkavállalók 2020. április 1. – december 31. közötti időszak vonatkozásában rehabilitációs célú tartós, vagy tranzit foglalkoztatásának támogatására Harsány, Sajószentpéter, Hejőbába, Bélapátfalva, Ludányhalászi, Tar, Makó, Apátfalva, Székkutas, Mártély, Nyíregyháza, Gödöllő, Szekszárd településeken megváltozott munkaképességű munkavállalókat foglalkoztató munkáltatók részére.

A pályázati eljárás célkitűzései:
– a preambulumban felsorolt településeken nem biztosítottak a foglalkoztatási kapacitások a REHAB-20-TTF pályázat elbírálását követően, ezért a rehabilitációs foglalkoztatáshoz szükségessé vált a foglalkoztatói kapacitás biztosítása, és ezáltal a megváltozott munkaképességű munkavállalók

 • foglalkoztatásának elősegítése,
  • tartós foglalkoztatás keretében, illetve
  • a nyílt munkaerő-piacra való visszavezetése tranzit foglalkoztatás révén;
 • egészségi állapotából adódó munkaerő-piaci hátrányainak ellentételezése,

– olyan foglalkoztatók és munkahelyek (foglalkoztatási kapacitások) kiválasztása és támogatása, amelyek megváltozott munkaképességű személyek tranzit és tartós foglalkoztatása keretében a munkavállalók képzettségének és egészségi állapotának megfelelő munkavégzési feltételeket biztosítva, az érintettek adaptációs készségét fejlesztve a foglalkozási rehabilitációt megvalósítják, a preambulumban részletezett településeken.

A pályázati eljárás alapján biztosított támogatás nem jelenti a támogatásban részesülő munkáltató működésének, illetve tevékenységeinek teljes körű finanszírozását, azt a támogatás a munkáltató által előállított piacképes termékek, illetve az általa nyújtott szolgáltatások révén szerzett jövedelemmel együttesen biztosítja.

A támogatás keretösszege
A jelen pályázati felhívásban szereplő támogatásra felhasználható forrás összege 174.277.500 Ft (azaz egyszázhetvennégymillió-kettőszázhetvenhétezer-ötszáz forint).

A pályázat keretében nyújtható támogatás formája: elszámolás alapján utófinanszírozással nyújtott, vissza nem térítendő támogatás.

A támogatás célcsoportja: a megváltozott munkaképességű munkavállalók, a közvetlen kedvezményezettek a megváltozott munkaképességű munkavállalókat az adott településen foglalkoztató, rehabilitációs akkreditációs tanúsítvánnyal rendelkező munkáltatók.

A pályázók köre
Pályázatot nyújthat be minden olyan Magyarországon bejegyzett, a devizajogszabályok alapján belföldinek minősülő, Magyarországon székhellyel rendelkező, vagy az Európai Gazdasági Térség területén székhellyel és Magyarországon fiókteleppel rendelkező jogi személyiségű, vagy jogi személyiség nélküli szervezet, valamint egyéni vállalkozó, aki a pályázati felhívás közzétételének napján rendelkezik a Korm. rendelet szerinti hatályos rehabilitációs akkreditációs tanúsítvánnyal, és a preambulumban részletezett, adott településen megváltozott munkaképességű személyeket foglalkoztat.

A támogatási időszak
A támogatás – a tartós és tranzit foglalkoztatás esetén egyaránt – a 2020. április 1. és 2020. december 31. közötti időszakra állapítható meg.

Támogatható tevékenységek köre
A megváltozott munkaképességű személyek munkaviszony keretében történő, havi átlagban legalább napi 4 órás, de legfeljebb napi 8 órás tartós, vagy tranzit foglalkoztatása. Az e szabályhoz igazodó, munkaidő-keretben történő foglalkoztatás támogatásának speciális szabályait a Korm. rendelet 20. § (2) és 38. § (2) bekezdései tartalmazzák.

 • Tartós foglalkoztatás
 • Tranzit foglalkoztatás

A megváltozott munkaképességű munkavállalók foglalkoztatási költségeinek támogatásával kapcsolatos főbb információk

A nyertes pályázatok alapján a megváltozott munkaképességű személy foglalkoztatásához kapcsolódó támogatás keretében az alábbi költségek támogathatók:

 • a megváltozott munkaképességű munkavállaló után fizetendő bérköltség (a továbbiakban: bérköltség),
 • a megváltozott munkaképességű személy foglalkoztatásának a megváltozott munkaképességgel összefüggő többletköltségei (a továbbiakban: többletköltség).

Az egy munkavállaló után elszámolható bérköltséghez, valamint többletköltséghez nyújtható támogatás megállapítása együttesen történik, a ténylegesen felhasznált egyéni támogatás legalább 60%-át a megváltozott munkaképességű munkavállaló bérköltségére szükséges fordítani. Az egyéni támogatás bérköltség, illetve többletköltség szerinti megosztásával a nyertes pályázó a záró-beszámolójában számol el.
Egy megváltozott munkaképességű munkavállaló után csak egy munkáltató veheti igénybe támogatást, függetlenül attól, hogy a foglalkoztatás hány órában történik.
Az egy főre jutó támogatás éves keretösszege valamennyi munkáltatóra egységesen, a tranzit és a tartós foglalkoztatásra külön-külön kerül meghatározásra.

A pályázat keretében nyújtott támogatás mértékére vonatkozó előírások

A támogatás tervezett éves keretösszege a Korm. rendelet 31. § (1) bekezdése alapján kerül meghatározásra.

Az ún. „degresszivitási szabály” értelmében a tranzit foglalkoztatásban részt vevő munkavállaló esetében az egyéni támogatás éves keretösszege az egyéni támogatás – a Korm. rendelet 33. §-a szerinti egyéni foglalkoztatási megállapodás megkötésekor érvényes – éves keretösszegének
a) 100%-a a támogatás időtartamának első évében,
b) 90%-a a támogatás időtartamának második évében,
c) 80%-a a támogatás időtartamának második évét követően.

A fenti szabályt az ismételten megállapított rehabilitációs ellátás esetében is alkalmazni kell, így a támogatás további éviben az éves keretösszeg %-os mértéke a 4. évtől újra indul.

A pályázatban a tranzit foglalkoztatásban részesülő munkavállalókra pályázott kapacitást tovább kell bontani aszerint, hogy a pályázó éves átlagban előreláthatólag hány főre veheti igénybe a 100%-os, a 90%-os, illetve a 80%-os támogatási szintet. Figyelemmel arra, hogy a nyertes pályázókkal a keret- és támogatási szerződés (a továbbiakban: támogatási szerződés) a pályázatban benyújtott, illetve elfogadott létszámstruktúra alapján kerül megkötésre.

A fenti szabály alól mentesül az a közhasznú jogállású egyesület, alapítvány vagy non-profit gazdasági társaság, amely

 • a) az általa végzett, a létesítő okiratában közhasznú tevékenységként megjelölt tevékenység nem minősül gazdasági-vállalkozási tevékenységnek, továbbá
 • b) a támogatással érintett munkavállalók foglalkoztatására közhasznú tevékenységként megjelölt nem gazdasági-vállalkozási tevékenység keretében kerül sor.

A támogatási szerződésben rögzített támogatás összege nem növelhető, így a nyertes pályázó költséget elszámolni csak a megítélt támogatási keretig tud. Ezzel összhangban a degresszivitással érintett pályázók esetében az év közben tranzitált 80%-os vagy 90%-os támogatásba vont munkavállaló helyére felvett új – esetlegesen magasabb támogatásba vonható – munkavállaló bérköltségének támogatására is csak a szabad forrás erejéig számolható el támogatás.
A létszám-kapacitások meghatározásánál elengedhetetlen az adott településre vonatkozó pontos és reális, a pályázó tényleges lehetőségein és működési feltételrendszerén alapuló, a körülményeket részletezően bemutató, adatokkal alátámasztott objektív tervezés.

A támogatás felhasználása és folyósítása
Az egyéni támogatás felhasználásának és folyósításának részletes szabályait a Korm. rendelet 37-39. §-ai, az Áht., az Ávr. és az EMMI rendelet, valamint az e felhívás melléklete szerinti támogatási szerződés tartalmazzák.
A keret- és támogatási szerződés megkötését követően előleg kifizetésére nincs lehetőség, kizárólag az előző hónapra benyújtott – a Kincstári Igazgatóságok által felülvizsgált – munkáltatói elszámolásban szereplő összeg kerül folyósításra az elszámolás benyújtását követő hónap 8. napjáig. Az elszámolás benyújtásának határideje az elszámolással érintett hónapot követő hónap 20. napja.

Letölthető dokumentumok

pályázati csomag

Pályázati információk
A pályázat IKR-ben történő összeállítása, illetve benyújtása során adódó esetleges technikai problémák megoldása érdekében információ kizárólag elektronikus levélben, a palyazat@rehab.bfkh.gov.hu címen kérhető, szükség esetén a hibaüzenetet bemutató képernyőkép(ek) csatolásával.

Telefonos tájékoztatás a pályázati azonosító szám ismeretében kérhető, a 06-1-896-7031 telefonszámon, azonban a pályázati eljárás eredményéről, a várható támogatási összegekről, a támogatás felhasználásának és elszámolásának részletes szabályairól a Kormányhivatal telefonon nem ad tájékoztatást.

A pályázat benyújtásának határideje
A pályázatokat a pályázati felhívás IKR felületen történő – a benyújtási határidőt legalább 30 nappal megelőző – elérhetőségétől kezdődően folyamatosan, de legkésőbb 2020. április 30-án 24:00-ig lehet benyújtani.