palyazatok.org

Pályázatok – Pályázatfigyelő – Pályázatírás

Moholy-Nagy László Formatervezési Ösztöndíj

Pályázati Felhívás a 2020. évi Moholy-Nagy László Formatervezési Ösztöndíj elnyerésére.

A pályázat határideje: 2020. április 1. szerda

A Magyar Formatervezési Tanács nevében eljáró Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala meghirdeti a 2020. évi Moholy-Nagy László Formatervezési Ösztöndíjpályázatot az Emberi Erőforrások Minisztériuma, a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala és a Herendi Porcelánmanufaktúra Zrt. társfinanszírozásában, Valor Hungariae Zrt. szervezési-lebonyolítói és a Magyar Alkotóművészeti Közhasznú Nonprofit Kft. pénzügyi lebonyolítói közreműködésével.

Az ösztöndíjpályázat célja
Elősegíteni a pályakezdő tervezők szakmai fejlődését, önálló vagy gyártói együttműködésre épülő termékfejlesztését, saját márka megalapozását.
Az Ösztöndíj hozzájárul a hazai design társadalmi beágyazódásához, egyben az innovációs folyamatokba, nemzetgazdaságba való integrációjához.

Az ösztöndíj időtartama: 6 hónap.
A tervezett ösztöndíjas időszak: 2020. május-október.
Beszámoló kiállítás: várhatóan a tárgyévet követő évben.

Az ösztöndíj összege

Az ösztöndíjak keretösszege bruttó 9.000.000 forint, mely a pályázatok függvényében kerül megítélésre, az ösztöndíj
minimum összege bruttó 900.000 Ft. (banki átutalással, a finanszírozó által meghatározott fizetési ütemezés szerint).
Az ösztöndíjast megillető fenti ösztöndíj összegéből a vonatkozó jogszabályok szerinti levonásokkal csökkentett (nettó) összeg kerül kifizetésre.

Pályázati kategóriák

 • önálló tervezői projekt;
 • önálló designelméleti, -kutatási projekt;
 • önálló tervezői projekt, gyártói együttműködéssel;
 • együttműködő cégek feladatkiírására (pályázati felhívás 1. sz. melléklet) benyújtott projekt.

Pályázati feltételek
A pályázat nyilvános bárki számára, aki a meghirdetett feltételeknek és követelményeknek megfelel.
Az ösztöndíjra pályázhat a pályázat benyújtására nyitvaálló határidő utolsó napját figyelembe véve minden 35. életévét be nem töltött természetes személy, aki Magyarország területén folytat alkotói tevékenységet, és szakirányú
(BA, BSc, MA, MSc) művészeti, illetve designer egyetemi diplomával rendelkezik.

Nem nyújthat be pályázatot felsőfokú oktatási intézményben hallgatói jogviszonnyal rendelkező hallgató, továbbá aki hazai államháztartási forrásból finanszírozott ösztöndíjban (támogatott DLA képzés, állami művészeti ösztöndíj, stb.) részesül.
Diplomamunkával és annak továbbfejlesztésével nem lehet pályázni.
Az ösztöndíjasnak indokolt esetben az Ösztöndíjbizottság újabb ösztöndíjat ítélhet meg befejezett ösztöndíjprogram
bővítésére, továbbfejlesztésére, melynek feltétele újabb pályázat benyújtása és elbírálása.

A pályázat nyelve: magyar.

A pályázat benyújtásának követelményei

A pályázat tartalmi követelményei:

 • a valóságnak megfelelő adatokkal hiánytalanul kitöltött pályázati adatlap és nyilatkozat;
 • részletes szakmai program és a megvalósítás egyes fázisainak szöveges bemutatása, ütemezése, üzleti/megvalósítási terv (5-10 oldal);
 • szakmai önéletrajz (max. 2 oldal);
 • portfólió (szakmai alkotómunka és diplomamunka, max. 10 oldal);
 • a diploma(ák) másolata(i); külföldön szerzett végzettség esetén magyar nyelvű hivatalos fordítás, illetve honosítás.

Más pályázati programban való részvétel esetén a pályázatba foglalt program lehatárolása egyértelmű kell legyen.
A pályázat formai követelményei: a felsorolt dokumentumokat elektronikus és nyomtatott formában egyaránt be kell nyújtani, a 8) pontban megadottak szerint.

Értékelési szempontok

A pályázatok tartalmi elbírálásának szempontjai:

 • a program újszerűsége, hazai és nemzetközi relevanciája;
 • a program szakmai és pénzügyi megvalósíthatósága, versenyképessége;
 • várható eredménye, szakmai, társadalmi és gazdasági jelentősége;
 • a program valós problémafelvetésen alapul, arra komplex megoldást kínál a fenntarthatóságot szem előtt tartva;
 • a pályázó szakmai alkalmassága, felkészültsége;
 • a formai követelmények betartása.

További értékelési szempontok:

 • a pályázatok elbírálásánál előnyt élvez az a pályázó, aki a 1. sz. mellékletben található gyártói együttműködéssel kiírt témák közül választva dolgoz ki pályázati programot; vagy
 • a pályázó önálló tervezői programjába gyártói és/vagy közreműködő hátteret is biztosító, együttműködő gazdálkodó szervezetet von be.

Érvénytelen a pályázat, amennyiben nem felel meg a pályázati kiírás feltételeinek:

 • hiányos a 6) pontban előírt dokumentáció;
 • az adatlap/nyilatkozat a valóságnak nem megfelelő adatokat tartalmaz;
 • a pályázati program más személy szerzői, illetve iparjogvédelmi jogát sérti. (Amennyiben ez az Ösztöndíj odaítélését követően válik ismertté, az ösztöndíjas köteles az ösztöndíjat visszafizetni.)
 • határidőn túl érkezik be.

A pályázatok értékelése két fordulóban történik.

Az Ösztöndíjbizottság a beadott pályázati dokumentációk alapján értékel, majd a második fordulóban a legjobb pályázati programokat benyújtó pályázókat projektjük személyes bemutatására hívja meg. Az elbírálásban előnyt jelent a meggyőző szakmai érveken alapuló önálló véleményalkotás.
Az Ösztöndíjbizottság döntése ellen jogorvoslatnak helye nincs.

Az Ösztöndíjbizottság a pályázati anyagokat, dokumentumokat titkosan kezeli, az ösztöndíjban részesült pályamunkákat, mint maradandó értékű iratokat, archiválja.

Letölthető dokumentumok

felhivas_2020_elektronikus_final_fill

A pályázat beadása
A pályázati anyagot egy példányban, a 6) pont szerint összeállítva, elektronikusan és postai úton tértivevénnyel, a következő címre kell eljuttatni:

Elektronikus formában: a felsorolt dokumentumokat egy összefűzött, a nyomtatottal mindenben megegyező digitális, 10 MB-nál kisebb méretű PDF fájl formájában, e-mailen vagy CD-n, illetve pendrive-on kell benyújtani.
E-mail: moholyosztondij@hipo.gov.hu

Nyomtatott formában:
a felsorolt dokumentumokat egy összefűzött, nyomtatott példányban, maximum A4-es méretben kell benyújtani.
A borítékra kérjük ráírni:
„Moholy-Nagy László Formatervezési
Ösztöndíj pályázat, Magyar Formatervezési Tanács Irodája”
Postacím:
Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala Magyar Formatervezési
Tanács Irodája, 1438 Budapest Pf. 415

Személyes benyújtás: Magyar Formatervezési Tanács Irodája,
1054 Budapest, Akadémia u. 21.
H-CS: 9:00-16:00
A pályázatokat a Magyar Formatervezési Tanács Irodája kezeli.

További információ: mfti@hipo.gov.hu

Esemény oldal_Facebook: Jelentkezz a Moholy Ösztöndíj pályázatra!

Egyéb
Pályázó a pályázatának benyújtásával a jelen pályázati kiírásban és Pályázati Szabályzatban foglalt feltételeket
és szabályokat tudomásul veszi és elfogadja.
A pályázati felhívás és a Pályázati Szabályzat letölthető a Magyar Formatervezési Tanács honlapjáról (mft.org.hu)
és elérhető a Magyar Formatervezési Tanács Irodájában is (1054 Budapest, Akadémia u. 21.).

A pályázat beérkezésének határideje: 2020. április 1. szerda

Támpontok a projektkoncepciók strukturálásához

 • a projekt létrehozásának célja, célkitűzés, célcsoport;
 • fókusza;
 • megvalósításának további, hozzáadott értéke;
 • ütemezése;
 • üzleti terve;
 • közreműködő/együttműködő partnerek.