palyazatok.org

Pályázatok – Pályázatfigyelő – Pályázatírás

Szülősegítő szolgáltatások támogatása

A Nemzeti Fogyatékosságügyi- és Szociálpolitikai Központ Közhasznú Nonprofit Kft. pályázatot hirdet „Szülősegítő szolgáltatások támogatása 2020” (SZÜLŐ2020) címmel.

A pályázati program átfogó célja a fogyatékos gyermekeket, felnőtteket nevelő szülők, családok, valamint a fogyatékos szülők részére, az ő igényeikre reagáló szolgáltatások támogatása.

Alcélok: közösségépítés elősegítése, tájékoztatás és tanácsadás, társadalmi integráció, önérvényesítés és érdekérvényesítés segítése, együttműködések és kapcsolati hálók létrehozásának ösztönzése, tehermentesítés, a szülők munkaerő-piacra történő visszatérésének támogatása, mentálhigiénés segítségnyújtás.

A pályázati program célcsoportja:
Közvetlen célcsoport: fogyatékos gyermekeket, felnőtteket nevelő szülők, családok; fogyatékos szülők.
Közvetett célcsoport: fogyatékos gyermekeket, felnőtteket nevelő családokkal, fogyatékos szülőkkel kapcsolatba kerülő szakemberek, társadalmi környezet.

TÁMOGATÁSBAN RÉSZESÍTHETŐK KÖRE:

A programra kizárólag a következő gazdálkodási formák valamelyikébe tartozó magyarországi szervezetek pályázhatnak, magyarországi célcsoporttal:

 • Egyesület, alapítvány (GFO 521, 529, 565, 569)
 • Egyházi jogi személy (GFO 551, 552)
 • Szövetség (GFO 515, 516, 517)

A pályázat nyilvános.

A pályázat vonatkozásában fogyatékos személy:
„az a személy, aki tartósan vagy véglegesen olyan érzékszervi, kommunikációs, fizikai, értelmi, pszichoszociális károsodással – illetve ezek bármilyen halmozódásával – él, amely a környezeti, társadalmi és egyéb jelentős akadályokkal kölcsönhatásban a hatékony és másokkal egyenlő társadalmi részvételt korlátozza vagy gátolja.” (A fogyatékos személyek jogairól és esélyegyenlőségük biztosításáról szóló 1998. évi XXVI. törvény 4. § a) pont)

A támogatott tevékenység megvalósítási időszaka: 2020. június 1-től 2021. április 30-ig.

A pályázaton vissza nem térítendő támogatás nyerhető el. A pályázathoz önerő biztosítása nem kötelező.

A Pályázók a következő 2 szolgáltatástípusból választhatnak:

A.) Szülősegítő foglalkozások
Célja a közösségépítés, a hasznos ismeretek és információk átadása, tanácsadás, mentálhigiénés segítségnyújtás (önfejlesztési/önismereti módszerek átadása, konfliktuskezelés, szülői hivatás erősítése, harmonikus szülő-gyermek kapcsolat kialakítása, gyászfeldolgozás) kikapcsolódási lehetőség biztosítása egyéni vagy csoportos formában.
A szülősegítő foglalkozások megvalósítása történhet előadássorozatok szervezésével, mentálhigiénés alkalmak formájában, a programba beépíthetők intézménylátogatások, igény esetén támogatható az egyéni tanácsadás, a párterápia, apaklubok, testvérklubok.

A pályázók a projekt zárásaként vagy egyéb időpontban a megvalósítás során beépíthetnek egy rekreációs programelemet is a projekttervbe (pl. kirándulás, közös kulturális, sport program, stb.).

A foglalkozások megvalósítás történhet rendszeres találkozások formájában vagy pár napba sűrített intenzív alkalmak keretében is.

A mentálhigiénés foglalkozásokat kizárólag pszichológus vagy mentálhigiénés vagy a választott foglalkozástípushoz kifejezetten illeszkedő végzettséggel rendelkező szakember vezetheti.
Ebben a kategóriában maximum bruttó 100 000 Ft összegben beszerezhetők eszközök, illetve szakirodalom, melynek elsődleges célja a kölcsönzőbe történő elhelyezésükkel, a kölcsönzési lehetőség biztosításával a fogyatékos gyermeket nevelő családok vagy a fogyatékos szülők támogatása. Az eszköz és szakirodalom beszerzése azonban csak kiegészítő tevékenység lehet a pályázatban; önállóan, csak erre a tevékenységre pályázni nem lehet.
Az A.) kategóriában minimálisan igényelhető összeg 200.000 Ft, maximálisan igényelhető összeg 400 000 Ft.

B.) Komplex szülősegítő projektek
Célja: a közösségépítés révén a szervezet tevékenységi körének bővítése, területi kiterjesztése, szülősegítő hálózatok és együttműködések kialakítása, az érdekvédelmi tevékenység erősítése, a szülők foglalkoztatásának elősegítése és tehermentesítése, disszemináció, társadalmi érzékenyítés.

A B.) kategória esetében kiemelten fontos, hogy a projektterv előre mutató, jól felépített legyen; tükrözze, hogy a civil szervezet tudatosan, jól körvonalazott igényekhez igazodva végzi szülősegítő tevékenységét.
A B.) kategóriában lehetőség van eszköz és szakirodalom beszerzésére is, maximum az igényelt összeg 20%-ának erejéig, de kizárólag abban az esetben, ha ez szorosan kapcsolódik a tervezett projekthez, és azt megfelelő indoklással alátámasztják.
A B.) kategóriában minimálisan igényelhető összeg 800.000 Ft, maximálisan igényelhető összeg 1 200 000 Ft.

A B.) kategóriába tartoznak a következő támogatható tevékenységek:

 • Mentorszülői tevékenység: képzés kidolgozása, adaptációja, megvalósítása. Új képzés kidolgozása vagy adaptáció esetén a próbaképzés kötelező eleme a programnak.
 • Mentorszülői tevékenység megvalósítása, mely alatt a közvetlen sorstársi segítségnyújtást értjük, jellemzően egyedi esetkezelésekkel (a szülőklubok nem ebbe a kategóriába tartoznak!)
 • Szervezetfejlesztés, új civil szervezetek létrehozásának támogatása a közösségépítés elősegítése és a működés hatékonyságának növelése érdekében. Ezen tevékenységet választók vállalják, hogy a megvalósítási időszak végére elkészítik a szervezet stratégiai tervét, megfogalmazzák szervezetük fejlesztési irányait.
 • Megyei/kistérségi konferenciák szervezése a célcsoportot közvetlenül érintő tematikában
 • Gyermekfelügyeleti rendszer kiépítése, működtetése
 • Szülők foglalkoztatását elősegítő programok
 • A szervezet honlapjának kialakítása vagy fejlesztése, népszerűsítése
 • Filmkészítés: motiváló kisfilmek, melyek élettörténeteken keresztül vagy a szervezet létrejöttének, működésének bemutatásával a közösségépítés erejét hangsúlyozzák.

Jelen pályázatban megvalósított képzésekkel kapcsolatban kötelező feltétel, hogy a képzésnek engedéllyel kell rendelkeznie. A jelen program keretében újonnan kidolgozásra kerülő képzések esetében az engedélyeztetésnek a megvalósítási időszakban meg kell történnie. Fokozottan felhívjuk a pályázók figyelmét arra, hogy amennyiben a támogatott képzése engedélyeztetése nem történik meg a megvalósítási időszakban, az a támogatási összeg visszafizetését vonhatja maga után.

FONTOS! A pályázó szervezet 1 DB PÁLYÁZATOT NYÚJTHAT BE.
A B.) kategórián belül lehetőség van egyszerre több tevékenységtípus választására, de nem lehet egyszerre az A.) és a B.) szolgáltatástípusra is pályázni. 8.

A PROGRAM FORRÁSA

A pályázatok támogatására rendelkezésre álló keretösszeg: 29 600 000 Ft, amelyet az Emberi Erőforrások Minisztériuma és a Pályázat lebonyolítója között létrejövő együttműködési megállapodás fog biztosítani. Az A.) kategóriához tartozóan rendelkezésre álló keretösszeg 10 000 000 Ft, a B.) kategóriához tartozóan rendelkezésre álló keretösszeg 19 600 000 Ft.
Forrás megnevezése: Magyarország 2020. évi központi költségvetéséről szóló 2019. évi LXXI. törvény 1. sz. melléklete XX. EMMI fejezet 20/20/06 Fogyatékos személyek esélyegyenlőségét elősegítő programok támogatása.
A Pályázat kiírója fenntartja a jogot arra, hogy amennyiben valamelyik kategóriához kapcsolódóan nem érkezik megfelelő számú vagy színvonalú pályázati anyag, akkor a keretösszeget a másik kategória javára átcsoportosítsa.
Önrész vállalása nem feltétel.

Támogatás formája: vissza nem térítendő támogatás

Egy pályázó által minimálisan igényelhető és elnyerhető támogatási összeg:
A.) Kategória: 200 000 Ft
B.) Kategória: 800 000 Ft

Egy pályázó által maximálisan igényelhető és elnyerhető támogatási összeg:

A.) Kategória: 400 000 Ft
B.) Kategória: 1 200 000 Ft

Támogatás intenzitása: 100,00%
Saját forrást nem szükséges biztosítani

A PÁLYÁZAT ÁLTAL TÁMOGATOTT KÖLTSÉGTÉTELEK
Előzetesen tájékoztatjuk a pályázókat arról, hogy a nyújtott támogatás tervezésére és felhasználására az alábbi jogcímeken lehet majd kiadásokat tervezni:

Személyi jellegű kifizetések: bruttó megbízási díjak és szociális hozzájárulási adó, egyszerűsített foglalkoztatás

 • Szakértők
 • Szülők
 • Gyermekfelügyelők
 • Szervezők

Dologi kiadások és Beszerzések

 • Szakértők, szülők, gyermekfelügyelők, szervezők vállalkozói díja
 • Telefon költség
 • Helyiség bérleti díj
 • Anyagköltség
 • Szállás költség
 • Étkezési költség
 • Utazási költség
 • Képzés díja
 • Nyomdaköltség
 • Egyéb dologi kiadások
 • Eszközök
 • Szakirodalom

A projekt keretében elszámolható költségeknek a következő kritériumoknak kell megfelelniük:

 • a projekt végrehajtásához elengedhetetlenül szükségesek;
 • a projekt megvalósítása során merültek fel;

A ténylegesen felmerült költségek, amelyek a pályázó vagy partnere(i) könyveibe be lettek vezetve, emellett azonosíthatók, és a megfelelő bizonylatok eredeti példányaival alátámaszthatóak (a bizonylatoknak meg kell felelniük a Számviteli törvény megfelelő előírásainak). A költségvetési terv szöveges indoklásának kitöltése kötelező! A költségvetési tervnek és a szöveges indoklásnak összegszerűen egyezniük kell.

A pályázatban a következő költségtételekre NEM lehet támogatást igényelni:

 • bérköltség
 • működési költség
 • rezsi jellegű költségek
 • kamatok, illetve kamat jellegű költségek,
 • veszteségek,
 • későbbi kötelezettségekre,
 • kétes kintlévőségekre stb. vonatkozó általános és céltartalékok.

Letölthető dokumentum

Pályázati Felhívás és Útmutató_SZÜLŐ2020

Benyújtás

A pályázatot (pályázati adatlap és a kötelező mellékletek) postai úton 1 példányban (spirálozva/fűzve), valamint elektronikusan kérjük benyújtani.
Az elektronikus benyújtás a következő dokumentumok elküldését jelenti a szulo2020@fszk.hu e-mail címre (határidő: benyújtási határidő napja, éjfél):

 • Pályázati Adatlap Word formátumban
 • Költségterv Excel formátumban
 • Adatok Tábla Excel formátumban
 • Önéletrajzok személyenként külön Word vagy Pdf formátumban

Kérjük, figyeljenek a megadott formátumokra. Az egyéb formátumokban elküldött dokumentumokat nem áll módunkban elfogadni.
Az elektronikus elküldéskor a „tárgy” rovatba írják be a pályázó szervezet nevét.

Benyújtási határidő: 2020. április 1.