palyazatok.org

Pályázatok – Pályázatfigyelő – Pályázatírás

Pályázat megváltozott munkaképességű munkavállalók foglalkoztatása érdekében munkahelyteremtés támogatására

Jelen nyílt pályázati felhívás keretében a pályázásra jogosult szervezetek munkahelyek rehabilitációs célú átalakítása keretében új munkahelyek létrehozásához / munkahelyek átalakításához igényelhetnek vissza nem térítendő támogatást a megváltozott munkaképességű munkavállalókat foglalkoztató munkáltatók akkreditációjáról, valamint a megváltozott munkaképességű munkavállalók foglalkoztatásához nyújtható költségvetési támogatásokról szóló 327/2012 (XI. 16.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. r.) 1. § 14. pontja szerinti újonnan alkalmazott megváltozott munkaképességű munkavállalók foglalkoztatásához. A támogatás részletszabályait a Korm. r. III/B. fejezete tartalmazza.

Támogatott tevékenység: munkahely-teremtési  támogatás keretében megváltozott munkaképességű munkavállalók rehabilitációs foglalkoztatása céljából új munkahelyek létrehozása, illetve meglévő munkahelyek átalakítása.

A támogatás nyújtására felhasználható forrás mértéke: 620 millió forint

A pályázat benyújtására jogosult: Jelen pályázati felhívás keretében pályázatot nyújthat be azon szervezet, amely a  Korm. r. szerinti rehabilitációs akkreditációs tanúsítvánnyal rendelkezik és a Korm. r.  42/C. § (1) bekezdésének megfelelően egyéni támogatásban részesül.

Székhely: A pályázati kiírásra a devizajogszabályok alapján belföldinek minősülő, Magyarországon székhellyel rendelkező, vagy az Európai Gazdasági Térség területén székhellyel és Magyarországon fiókteleppel rendelkező munkáltató pályázhat.

Létszámkövetelmények, munkáltatók akkreditálása: A támogatott köteles a Korm. r. 1. § 13. és 14. pontjában meghatározottak figyelembe vételével a Korm. r. 42/B. § (1) bekezdés d) pont db) alpontjában, illetve a 42/B. § (2) bekezdésében foglalt létszámkövetelményekre vonatkozó feltételeknek eleget tenni.

A támogatás (akkreditáció) feltétele, hogy a munkáltatónál a megváltozott munkaképességű munkavállalók havi létszáma a 30 főt elérje, vagy aránya az összes munkavállalóhoz képest a 25 %-ot meghaladja.

Ha a munkáltató által foglalkoztatottak létszáma a 25 főt meghaladja, a támogatás további feltétele, hogy a munkáltató a megváltozott munkaképességű személyek ellátásairól és egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXCI törvény (a továbbiakban: Mmtv.) 22. §-a szerinti megváltozott munkaképességű személyeket az Mmtv. 23. § (1) bekezdésében meghatározott kötelező foglalkoztatási szint felett foglalkoztasson.

Akkreditált munkáltatónak minősül a Korm. r. szabályai szerint lefolytatott akkreditációs eljárás alapján kiadott rehabilitációs akkreditációs tanúsítvánnyal rendelkező szervezet vagy személy.

Akkreditált telephely: az akkreditált munkáltatónak a Korm. r. szabályai szerint lefolytatott akkreditációs eljárás alapján kiadott rehabilitációs akkreditációs tanúsítványban szereplő azon székhelye, telephelye, illetve fióktelepe, ahol a rehabilitációs foglalkoztatás történik.

Részletes pályázati feltételek

Azon akkreditált, egyéni támogatásban részesülő munkáltató nyújthat be pályázatot, amely vállalja, hogy

  • a munkahelyteremtést a támogatásról szóló döntéstől számított 12 hónapon belül befejezi,
  • a támogatással érintett ingatlan használatára a munkáltató a munkahelyteremtés befejezését 90 nappal követő időponttól számítva legalább 2 év időtartamra érvényes jogcímmel rendelkezik (a továbbiakban: rendelkezésre állás időtartama) és
  • a rendelkezésre állás időtartama alatt az új vagy átalakított munkahelyet fenntartja, és az új vagy átalakított munkahelyen a munkahely-teremtési szerződésben meghatározott létszámban a Korm. r. 1. § 14. pontja szerinti újonnan alkalmazott megváltozott munkaképességű munkavállalót foglalkoztat, a rehabilitációs szakigazgatási szervvel kötött megállapodásnak megfelelően (a továbbiakban: foglalkoztatási kötelezettség).

A Hivatal a nyertes pályázókkal szerződést köt a hatályos jogszabályoknak megfelelően.

A pályázó új vagy átalakított munkahelyenként 2,24 millió Ft mértékű fajlagos támogatást igényelhet.

A támogatási intenzitás mértéke: A támogatás intenzitása – ideértve az egyéb költségvetési forrásból kapott támogatásokat – nem haladhatja meg az elszámolható költségek 100 %-át.

A támogatás formája: Vissza nem térítendő támogatás.

A pályázatok benyújtásának módja és határideje

A pályázatot elektronikus úton kell benyújtani a Hivatal pályázatkezelő rendszerén keresztül, amely 2013. szeptember 24-tól érhető el.

A pályázó a Hivatal elektronikus pályázatkezelő rendszerébe való belépése után az ott megadott feltételekkel (felhasználónevével és jelszavával) válik jogosulttá a pályázat beadására.

Az internetes pályázati űrlapot a pályázati kiírásban közölteknek megfelelően hiánytalanul, azaz minden kérdésére választ adva kell kitölteni, és a mellékleteket elektronikus úton becsatolni.

A Hivatal a pályázatkezelő rendszerbe feltöltött adatok, információk és dokumentumok hitelességéről a pályázati eljárás időtartama alatt bármikor meggyőződhet, egyes iratokat vagy akár a teljes pályázathoz csatolandó dokumentációt írásban is bekérheti.

Benyújtottnak csak az a pályázat minősül, amely a Hivatal internetes pályázatkezelő rendszerében a megadott határidőig véglegesítésre került.

Letölthető dokumentumok

pályázati csomag

A pályázatok benyújthatók: a pályázati felhívás megjelenésétől folyamatosan, de legkésőbb 2013. október 24-ig.

Információ kérhető: a 06-1-462-6603 telefonszámon.