palyazatok.org

Pályázatok – Pályázatfigyelő – Pályázatírás

Pályázat művészeti ágak területén működő civil és egyéb szervezetek részére, művészeti szakmai programjuk megvalósításának támogatására

A Magyar Művészeti Akadémia nyílt pályázatot hirdet az államháztartás alrendszerén belüli és kívüli, a Magyar Művészeti Akadémia alapszabályában nevesített művészeti ágak területén működő civil és – a központi költségvetési szervek kivételével – egyéb szervezetek részére, művészeti szakmai programjuk megvalósításának támogatására.

A pályázat célja

A Magyar Művészeti Akadémia (MMA) – a Magyar Művészeti Akadémiáról szóló 2011. évi CIX. törvény (MMA tv.) 4. § (2) bekezdésében nevesített – a művészeti élethez kapcsolódó közfeladatai ellátása érdekében a kulturális értékek védelméhez és gyarapításához, a művészeti és történeti hagyományok megőrzéséhez, a magas színvonalú művészi alkotómunka feltételeinek megerősítéséhez, megvalósításához nyújt jelen pályázati kiírás alapján elnyerhető támogatást.

A rendelkezésre álló keretösszeg

A Magyarország 2020. évi központi költségvetéséről szóló 2019. évi LXXI. törvény 1 sz. melléklet XXXIV. MMA Fejezet 4. cím, 7. alcím Pályázati alapok fejezeti kezelésű előirányzaton 200.000.000 Ft áll rendelkezésre. A rendelkezésre álló összeg az MMA tagozatai között egyenlő arányban kerül felosztásra.

A támogatás összege és formája

A támogatás formája vissza nem térítendő támogatás. Az elnyerhető támogatás összegének alsó határa 500.000 forint, felső határa 1.000.000 forint. A pályázó részére kötelező saját forrás biztosítását a támogató nem írja elő.

A támogatottak köre

Az alábbi személyek nyújthatják be pályázatukat:

Az MMA fejezeti kezelésű előirányzatainak terhére támogatásban részesíthető az MMA Alapszabályában nevesített művészeti ágak területén működő, az államháztartás központi alrendszerén belüli vagy kívüli jogi személyiségű civil és – kivéve a 4.2. pontban felsorolt – egyéb szervezet; civil szervezet abban az esetben részesíthető támogatásban, ha az arra jogosult bíróság 2019. december 31-ig jogerősen nyilvántartásba vette, és az alapszabályának, illetve alapító okiratának megfelelő tevékenységét ténylegesen folytatja. A támogatási kérelem befogadásának, a támogatás nyújtásának feltétele, hogy a külföldi pályázó magyarországi adószámmal rendelkezzen.

A támogatási időszak és a támogatás formája

A pályázó által a pályázatban megjelölt, 2020. január 1. – 2020. december 31. között megvalósuló, az 1. pontban leírt tevékenység gyakorlásához, programjának megvalósításához nyújtott vissza nem terítendő támogatás. A pályázat keretén belül csak azok, a pályázó által meghatározott, a támogatási időszakban felmerülő költségekre vonatkozó számlák számolhatók el, amelyek pénzügyi teljesítése az elszámolási időszak végéig megtörténik.

Egyéb feltételek

 1. A pályázó szervezet hivatalos képviselője vagy a hivatalos képviselő által képviselt más szervezet részére a támogatás terhére – akár megbízási vagy vállalkozási szerződés útján – nyújtott kifizetés nem számolható el.
 2. A támogatás igénylésére jelen pályázati felhívás alapján egy pályázó csak egy pályázatot nyújthat be.
 3. Amennyiben a támogatásból filmalkotás valósul meg, abban az esetben a gyártó szervezetet és a filmalkotást a mozgóképről szóló 2004. évi II. törvény alapján a Nemzeti Filmirodánál nyilvántartásba kell vetetni, és az erre vonatkozó dokumentumokat legkésőbb az elszámolás során a támogató részére egyszerű másolatban rendelkezésre kell bocsátani. (Kérjük, figyelmesen olvassa el a jelen felhívás 12. pontjában található értelmező rendelkezéseket!)

Pályázatok benyújtása tagozati bontás alapján az alábbi tematika figyelembevételével lehetséges:

Építőművészeti Tagozat

A támogatás célja:

 • építész nyári alkotótáborok megvalósításának,
 • építészeti értékek népszerűsítésének támogatása nyomtatott és digitális médiumokon (pl. könyv, film, folyóirat, katalógus, videó),
 • építészeti kiállítás megvalósításának,
 • regionális építészeti értékek gyűjtőtárának létrehozása, bővítése, támogatása.

Film- és Fotóművészeti Tagozat

A támogatás célja:
A KÁRPÁT-MEDENCE FELFEDEZÉSE címmel, a Kárpát-medencében élő népek mindennapjainak, sorsfordító eseményeinek, a politikai rendszerváltás elindította folyamatok ma is érzékelhető társadalmi hatásainak, dokumentálható tüneteinek, pozitív és negatív eredményeinek művészi igényességgel történő feldolgozása a fotográfia, valamint a mozgókép eszközeivel.
A támogatás fotósorozatok díjazására, dokumentumfilmek előkészítésére, kutatásra, helyszínelésre, oral-history készítésére, valamint művészeti programok szervezésére tervezhető.

Iparművészeti és Tervezőművészeti Tagozat

A támogatás célja:

 • Autonóm művészet az iparművészeten belül,
 • Utak és kereszteződések az iparművészet és a képzőművészet között,
 • Szemléletformálás a tárgy- és eszközkultúrában,
 • Craft és Design kapcsolata,
 • Analitikus tudás és érzelmi megközelítés az iparművészetben.

Irodalmi Tagozat

A támogatás célja: A magyar irodalmi évfordulókhoz és Trianon centenáriumához kötődő irodalmi kiadványok (folyóirat, könyv) támogatása.

Képzőművészeti Tagozat

A támogatás célja: A képzőművészet területén tevékenykedő civil szakmai szervezetek szakmai programjainak támogatása.

Művészetelméleti Tagozat

A támogatás célja: A XX. századi és kortárs magyar művészeti alkotások és folyamatok tudományos feldolgozása és közvetítése.

Népművészeti Tagozat

A támogatás célja:

 • az élő hagyományt ápoló, önfenntartó, közösségépítő nyitott műhelyek (táncházak, zenei, tánc- és tárgyalkotó táborok, népdaléneklést, népi hangszerjátékot, népköltészetet és népi mesterségeket tanító körök stb.), valamint saját autentikus gyűjtést tartalmazó és/vagy oktatást, fennmaradást segítő korszerű szakmai kiadványok megvalósítása, továbbá e célokhoz kapcsolódóan gyűjtemények és azok kiállításának, publikálásának, illetve konferenciák megrendezésének támogatása,
 • népművészeti szakmai szervezetek által adományozott népművészeti szakmai elismerések/díjak/címek anyagi támogatása, kizárólag az adott elismerés(ek)ben részesülő művészeknek nyújtandó személyi juttatás és az ahhoz közvetlenül kapcsolódó közterhek fedezete formájában. (A 2. tematikai kategóriában támogatott pályázatok esetén a támogatott köteles az MMA-t társadományozóként nevesíteni, és ennek megfelelően megjeleníteni a támogatót az adományozott oklevélen, adományozást igazoló okiraton stb.)

Színházművészeti Tagozat

A támogatás célja: A magyar színházművészet értékmegőrzése és -teremtése – színművészeti, operaművészeti, tánc- és mozgásművészeti programok megvalósításának támogatása.

Zeneművészeti Tagozat

A támogatás célja: Magas színvonalú komolyzenei projektek megvalósításának támogatása. Előnyt élveznek a zenei ismeretterjesztést és a magyar kulturális örökséget ápoló, valamint az ifjúság zenei nevelését elősegítő pályázatok.
A pályázat nem támogat könyv- és kottakiadást, hangfelvétel-készítést és megjelentetést, illetve a hivatásos zenekarok programjait.

A pályázatok benyújtásának módja, helye és határideje

A támogatási igény az alábbi linken keresztül, az MMA pályázati rendszerébe lépve 2020. március 6-ig nyújtható be.

A pályázattal kapcsolatos részletes tájékoztató

A pályázattal kapcsolatban további információk a tamogatas@mma.hu e-mail-címen kérhetőek, illetve a www.mma.hu honlapon elérhetők (köztestület/pályázatok; www.mma.hu/palyazatok).

► Jelen pályázati kiírás itt pdf formátumban is letölthető!

► PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ

► ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK