palyazatok.org

Pályázatok – Pályázatfigyelő – Pályázatírás

Pályázat nemzetiségi nevelés-oktatáshoz és idegennyelv-oktatáshoz tankönyvek fejlesztésére

kormányzati portál pályázatPályázat a kerettanterv felmenő rendszerű bevezetésének és az azokban meghatározott tananyag kerettantervi tantárgyakhoz igazodó iskolai oktatásának korszerű tankönyvekkel történő támogatása céljából az e felhívásban nevesített műveltségi területekhez, kerettantervi tantárgyakhoz kifejlesztésre és/vagy engedélyezési benyújtásra, valamint nyomdai úton előállításra kerülő tankönyvek előállításának érdekében.


A felhívás tárgya:

A felhívás által az új kerettantervek műveltségtartalmának és módszertani ajánlásának, a nemzeti köznevelés tankönyvellátásáról szóló 2013. évi CCXXXII. törvénynek (a továbbiakban: tankönyvtörvénynek), valamint a tankönyvvé, pedagógus-kézikönyvvé nyilvánítás, a tankönyvtámogatás, valamint az iskolai tankönyvellátás rendjéről szóló 17/2014. (III. 12.) EMMI rendeletnek (a továbbiakban: tankönyvrendelet) megfelelő tartós vagy nem tartós tankönyv, valamint egyéb tankönyv, így különösen szöveggyűjtemény, feladatgyűjtemény, atlasz, munkafüzet nyújtható be a következő műveltségi területekhez, kerettantervi tantárgyakhoz:

 • Bolgár nemzetiségi oktatás,
 • Cigány nemzetiségi oktatás,
 • Görög nemzetiségi oktatás,
 • Horvát nemzetiségi oktatás,
 • Lengyel nemzetiségi oktatás,
 • Német nemzetiségi oktatás,
 • Román nemzetiségi oktatás,
 • Ruszin nemzetiségi oktatás,
 • Szerb nemzetiségi oktatás,
 • Szlovák nemzetiségi oktatás,
 • Szlovén nemzetiségi oktatás,
 • Sajátos nevelési igényű tanulók nevelése-oktatása,
 • Angol mint idegen nyelv oktatása,
 • Francia mint idegen nyelv oktatása,
 • Latin mint idegen nyelv oktatása,
 • Német mint idegen nyelv oktatása,
 • Olasz mint idegen nyelv oktatása,
 • Orosz mint idegen nyelv oktatása,
 • Spanyol mint idegen nyelv oktatása.

A felhívásra történő benyújtás feltétele, hogy a felhívás 2. pontjában nevesített műveltségi területhez, kerettantervi tantárgyhoz a könyv benyújtója készítse el és csatolja a felhívás tartalmi és formai követelményeinek megfelelő
a) a tankönyvrendeletnek megfelelő tartós vagy nem tartós tankönyvet többszínnyomásban,
b) munkafüzetet.
A felhívás keretében benyújtásra kerülő tankönyvek terjedelme legyen összhangban az életkorral és a tartalommal.

A könyv felhívásra történő benyújtásának általános feltétele, hogy a könyv:

 • érvényesítse a Nat-ban megfogalmazott nemzeti-közösségi szemlélanában alkalmazza a pedagógia-tudomány területén végbement korszerűsítési törekvéseket: segítse elő a használható tudás megszetet az adott műveltségtartalom feldolgozása által,
 • módszerterzését a kompetenciák fejlesztése által; legyen motivációs szemléletű, a tanulókat aktivitásra késztesse, ugyanakkor legyen alkalmas a differenciálásra,
 • tanításszervezési szempontból határozottan jelenjenek meg benne az új tantervi jogi szabályozással összhangban álló és a szerkezeti és módszertani újításra, eredetiségre való törekvések,
 • feleljen meg a tankönyvrendelet 3. mellékletében meghatározott bírálati szempontsornak,
 • a tankönyvrendelet 38. §-a alapján a tartós tankönyv olyan műszaki paraméterekkel rendelkezzen, amelyek alkalmassá négy évig (tankönyvtörvény 1. § (6) bek. i) pontja alapján), a nem tartós tankönyvet, valamint a munkafüzetet egy évig tartó használatra,
 • benyújtója vállalja, hogy a tankönyvet, munkafüzetet, szöveggyűjteményt, feladatgyűjteményt, atlaszt az iskolai tankönyvrendelés alapján a szükséges példányszámban előállítja és a Könyvtárellátó Kiemelten Közhasznú Nonprofit Kft. által megszervezett iskolai tankönyvellátás keretei között forgalmazza.

A felhívás eredményeként elkészített tankönyvet a kiadója a tankönyvrendelet 2. § (2) bekezdés b) pontja alapján benyújthatja az Oktatási Hivatalhoz (a továbbiakban: hivatal), a hivatal a könyvet a tankönyvvé nyilvánításra vonatkozó tartalmi és formai követelmények teljesülése esetén tankönyvvé nyilvánítja, majd a benyújtó kérelmére és a tankönyvek árkorlátjáról szóló miniszteri rendeletben meghatározott feltételek teljesülése esetén a tankönyvet felveszi a tankönyvek hivatalos jegyzékére. Benyújtási határidő:

A nemzetiségi nevelés-oktatáshoz, valamint a sajátos nevelési igényű tanulók neveléséhez-oktatásához kapcsolódó tankönyvek benyújtásának határideje: 2014. június 30.

Az idegennyelv-oktatáshoz kapcsolódó tankönyvek benyújtásának határideje: 2014. március 24.

A tankönyvvé nyilvánítással és a tankönyvjegyzékre történő felvétellel kapcsolatos hatósági feladatokat a hivatal a Tanügy-igazgatási és Területi Koordinációs Főosztály Akkreditációs Osztálya látja el.

A tankönyvvé nyilvánítás feladatait ellátó szervezeti egység elérhetőségei a következők:

Oktatási Hivatal Tanügy-igazgatási és Területi Koordinációs Főosztály Akkreditációs Osztály
http://www.oktatas.hu/kozneveles/tankonyv/tankonyvve_nyilvanitas/engedelyeztetes_folyamata 1055 Budapest, Szalay u. 10-14. Postacím: 1363 Budapest, Pf.: 19.
Telefon: (+36-1) 374-2350
Fax: (+36-1) 374-2493
Az ügyfeleket előzetes telefonos időpont-egyeztetés után fogadja az ügyintéző.

Letölthető dokumentum

felhívás_tankönyvfejlesztés

A tankönyvvé nyilvánítás lefolytatásáért a felhívásban foglalt feltételeknek megfelelő kérelmezőnek a benyújtott könyv típusától függően a tankönyvrendelet 2. melléklet 1. pontjában meghatározott igazgatási szolgáltatási díjat kell fizetnie az Oktatási Hivatal számlaszámára.