palyazatok.org

Pályázatok – Pályázatfigyelő – Pályázatírás

Pályázat országos terjesztésű nagy múltú tehetséggondozó szaklap kiadására

oka pályázatNTP-OKA XXVII. Pályázat országos terjesztésű nagy múltú tehetséggondozó szaklap kiadására. A pályázat célja, anyagi támogatást nyújtani a nagy múltú a Nemzeti Tehetség Programot népszerűsítő, tehetséggondozás országos megvalósítását segítő, annak eredményeit bemutató, a tehetséges fiatalokat feladatokkal ellátó országos terjesztésű szaklapok kiadásához.

A pályázat előzménye: A pályázat az 1120/2009. (VII. 23.) Korm. határozat IX./1 pontjában meghatározott feladathoz kapcsolódik: „A tehetséges fiatalok, kiváló tehetséggondozók, legkiválóbb tehetségműhelyek, önfejlesztő közösségek bemutatása a médiában, különös tekintettel a hátrányos helyzetű, halmozottan hátrányos helyzetű, roma és fogyatékkel élő tehetséges fiatalok és közösségeik sikertörténeteire. A tehetségről, a tehetség felismeréséről és segítéséről, a Nemzeti Tehetség Programról szóló közérthető kiadvány megjelentetése a szülők és más érdeklődők számára”

A rendelkezésre álló keretösszeg: Jelen pályázat megvalósítására, rendelkezésre álló összeg: 15.000.000,- Ft (tizenötmillió forint)

A pályázaton igényelhető támogatás összege, formája, mértéke
: A II. pontban meghatározott feladatok ellátására maximum 5.000.000.-Ft (ötmillió forint). A támogatás vissza nem térítendő támogatás. A projekt elszámolható összes költségének 100%-a, a pályázathoz önerő biztosítása nem kötelező.

Támogatási időszak: Jelen pályázat keretében a támogatási időszak 2010. december 21. és 2011. május 31. közé eső időszak.

Beadható pályázatok száma: Egy országos terjesztésű szaklap kiadója csak egy pályázatot nyújthat be.

Pályázók köre: Jelen pályázati felhívásra nagy múltú tehetséggondozást is felvállaló önálló jogi személyiségű országos terjesztésű szaklapok szerkesztőbizottsága/kiadója/fenntartója vagy a szaklapot kiadó civil szervezet nyújthat be pályázatot.

Pályázat formai követelményei

 • Pályázati adatlap
 • Pályázati költségvetés
 • A IX. pontnak megfelelő pályázati megvalósíthatósági program/ütemterv, a kiadvány fejezetei

Pályázat tartalmi leírása: A Pályázónak vállalnia kell, legalább négy kiadvány megjelentetést, a szerkesztőbizottság munkájának összehangolását, a kiadvány összeállítását, lektoráltatását, nyomdai előkészítését és kiadását. A pályázónak vállalnia kell, hogy a kapott támogatásból a az országos terjesztésű szaklap teljes költségét, azon belül is az alábbi kiadásokat fedezi:

 1. a szaklap fejezeteinek összeállítása,
 2. a szaklap fejezeteinek megírása,
 3. a szaklap szerkesztése, a cikkek lektorálása,
 4. a szaklap nyomdai előkészítésének munkálatai,
 5. a szaklap nyomdai megvalósítása, kiadása.

Nem részesülhet támogatásban az a pályázó, amely

 • a benyújtott támogatás iránti kérelmében megtévesztő vagy valótlan adatot szolgáltatott,
 • korábban az OKA által nyújtott állami támogatásokkal az előírt határidőre nem számolt el,
 • korábbi pályázati program megvalósítása során, illetve a működtetés alatt engedély nélkül eltért a támogatási szerződésben foglaltaktól,
 • a szervezetnek lejárt határidejű adótartozása, illetve adók módjára behajtható köztartozása van,
 • csőd-, felszámolási-, végelszámolási- illetve adósságrendezési eljárás alatt áll, vagy a szervezet bírósági nyilvántartásból való törlését az ügyészség kezdeményezte,
 • korábban megítélt támogatásáról szóló beszámolóját az OKA visszautasította, vagy lejárt esedékességű, elszámolatlan vagy visszafizetetlen kintlévősége van vele szemben,
 • munkaügyi kapcsolatai nem rendezettek,
 • a pályázóval szemben a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény (a továbbiakban Knyt.) 6.§ bekezdése szerint foglalt összeférhetetlenségi ok, valamint  a Knyt. 8.§ (1) bekezdésében foglalt érintettség áll fenn és ezen körülmény közzétételét a Knyt. szerint határidőben nem kezdeményi.

A pályázat benyújtásának módja és helye
A pályázatot kizárólag postai úton, magyar nyelven, 1 eredeti és 1 másolati példányban, példányonként összefűzve kell egy borítékban benyújtani az alábbi címre:

Oktatásért Közalapítvány
Budapest
Rumbach Sebestyén utca 19-21.
1075

A pályázat benyújtásának határideje

Beadási határidő*: 2011. január 31. * postabélyegző határideje, illetve aznap 16 óráig személyesen is benyújtható.

Hiánypótlás: A pályázat hiánypótlására a felszólító levél kézhezvételétől számított 15 napon belül van lehetőség.

Letölthető dokumentumok

Pályázat Szaklap kiad.doc
NTP-OKA adatlap Szaklap pály.doc
NTP-OKA XXVII Költségvetés.xls

Forrás: http://www.oktatasert.hu