palyazatok.org

Pályázatok – Pályázatfigyelő – Pályázatírás

Pályázat Praxisjog vásárlása

A pályázat célja, hogy segítse fiatal pályakezdők pályára állítását, valamint az idős kollégák nyugdíjba vonulását. A cél megvalósítása érdekében a 3. pont szerinti orvos egyszeri, vissza nem térítendő támogatásra pályázhat praxisjog megvásárlásához.

Rendelkezésre álló forrás: A feladat megvalósítására rendelkezésre álló összeg 200.000.000.- Forint.

Pályázók köre: A kiírás keretében azon praxisjoggal nem rendelkező orvosok nyújthatnak be pályázatot, akik 2010. január 1-jét követően:

 • Háziorvostani szakvizsgát tettek, vagy
 • Csecsemő és gyermekgyógyászatból szakvizsgát tettek, vagy
 • Háziorvostani licencvizsgát tettek.

Támogatható tevékenységek köre: Praxisjog vásárlása.

Támogatás formája: A pályázaton elnyerhető támogatás formája vissza nem térítendő támogatás.

Támogatás mértéke: A praxisjog vételárának legfeljebb 100%-a.

A támogatás összege: Jelen pályázat keretében praxisjog vásárláshoz igényelt összeg legalább 1.000.000.-, legfeljebb 4.000.000.- Forint. A pályázat kiírója fenntartja magának a jogot arra, hogy a pályázott összegnek csak egy részét ítélje meg támogatásként.

Benyújtandó dokumentumok:

 • Pályázati adatlap (1. melléklet)
 • Szakmai önéletrajz
 • Szakmai koncepció (min 6000 karakter terjedelemben)
 • 3. pont szerinti bizonyítvány hiteles másolata
 • Praxisjog adásvételi szerződés vagy előszerződés
 • Az önkormányzat nyilatkozata arról, hogy a pályázóval feladat-ellátási szerződést köt, vagy őt a feladat ellátására közalkalmazottként alkalmazza. (2. melléklet)

A pályázat benyújtásának határideje: A pályázat benyújtása folyamatos, a pályázatokat a bíráló bizottság beérkezési sorrendben folyamatosan, legalább havonta egyszer bírálja el. A benyújtásra vonatkozó végső határidő: 2012. április 30.

A pályázat benyújtásának formája: A pályázatokat 3 példányban (1 eredeti és 2 másolat) postai úton kell benyújtani az

Országos Alapellátási Intézet
Budapest
Pf: 155
1426

postacímre. A borítékon kérjük feltüntetni: „Praxis váltás program, praxisvásárlás”

A  pályázat elbírálása: A beérkező pályázatokat a bizottság a 2. pontban foglalt, rendelkezésre álló keret kimerüléséig beérkezési sorrendben folyamatosan, legalább havonta egyszer bírálja el. A pályázat kiírója a döntésről valamennyi pályázót írásban értesíti.

A pályázat elbírálásának szempontrendszere: Amennyiben a pályázatot benyújtó nem felel meg a 3. pontban meghatározott feltételek valamelyikének, és nem csatolta hiánytalanul a benyújtandó dokumentumokat, a pályázat érdemi elbírálás nélkül elutasításra kerül.

A bíráló bizottság a szakmai koncepció, és az alábbi szempontrendszer alapján rangsorolja a beérkezett pályázatokat, és dönt a beérkezett pályázatokról:

Pályázó születési éve:

 • 1972 vagy utána                                                                                          1 pont
 • 1971 vagy előtte                                                                                          0 pont

A praxisjogot eladni szándékozóra vonatkozó adatok:

 • A praxisjogot az önálló orvosi tevékenységről szóló 2000. évi II. tv.2. § (4)

bekezdése szerinti, praxisjog folytatására jogosult személy értékesíti:          2 pont

 • Az eladó 1946-ban, vagy ezt megelőzően született:                                   2 pont
 • Az eladó 1947-ben, vagy ezt követően született:                                         0 pont

 Szakképesítéssel kapcsolatos szempontok:

 • A 3. pontban foglaltakon kívül nem rendelkezik szakirányú szakképesítéssel                                                            1 pont
 • A 3. pontban foglaltakon kívül rendelkezik további szakirányú szakképesítéssel                                                   0 pont

 A körzet földrajzi fekvése szerinti szempontok (a kistérségek felsorolása a 3. mellékletben található): 

 • A körzet az 2. mellékletben felsorolt „Komplex programmal segítendő leghátrányosabb helyzetű” kistérségek valamelyikében található              3 pont
 • A körzet az 2. mellékletben felsorolt „leghátrányosabb helyzetű” kistérségek valamelyikében található           2 pont
 • A körzet az 2. mellékletben felsorolt Komplex programmal segítendő „hátrányos helyzetű” kistérségek valamelyikében található             1 pont
 • Egyéb esetekben                              0 pont

A pályázatot a bíráló bizottság elutasítja, amennyiben a pályázó a pontozásos rendszerben legfeljebb 1 pontot ért el.

 Szerződéskötés a nyertes pályázókkal: A nyertes pályázókkal a kiíró támogatási szerződést köt.

A körzet üzemeltetésére vonatkozó kötelezettségek: A támogatási szerződésben a támogatott vállalja, hogy 0-1.000.000.- Ft közötti támogatás esetén legalább 1 évig, 1.000.001.-2.000.000.- Ft közötti támogatás esetén legalább 2 évig,  2.000.001-3.000.000.- Ft közötti támogatás esetén legalább 3 évig 3.000.000. Ft feletti támogatás esetén legalább 4 évig fogja a praxist működtetni.

Amennyiben a támogatott a fenti határidő előtt elidegeníti a praxisjogot, az elnyert támogatás teljes –mindenkori jegybanki alapkamat kétszeresével növelt – összegét köteles visszafizetni a pályázat kiírójának.

A támogatási szerződést kötött orvosnak a vételárat a támogatási szerződés megkötését követő 30 napon belül kell megfizetnie az eladó részére. Amenniyben a fenti időpontig ez nem teljesül, a támogatási összeget a pályázat kiírója részére vissza kell fizetni.

A pályázattal kapcsolatosan felvilágosítást ad:

Grósz András
Országos Alapellátási Intézet
grosza@oali.hu

Bővebben: http://www.oali.hu/