palyazatok.org

Pályázatok – Pályázatfigyelő – Pályázatírás

Pályázat tanyák fejlesztésére és tanyagazdaságok indításának és fejlesztésének támogatására

tanyafejlesztés pályázat

Pályázat a tanyák és a tanyás térség megőrzése, fejlesztése érdekében a tanyagazdaságok indításának és fejlesztésének támogatására.

Tanyafejlesztési pályázat

Pályázat kódja: TP-1-2021

A pályázat célja

A tanyasi gazdálkodás megújítása, újjáélesztése, a tanyasi életmód hátrányainak csökkentése, sajátos értékeinek megmentése, megőrzése. Az alföldi tanyás térségek fenntartható, a komplex vidékfejlesztéshez illeszkedő fejlődésének elősegítése érdekében a tanyán élők támogatása tanyagazdaság indítása, kiépítése, ezáltal a saját részre történő termelés alapjainak biztosítása, illetve az esetleges felesleg értékesítésének elősegítése, valamint a már meglévőtanyai gazdaságok támogatása, gazdálkodási feltételeik megerősítése.

A támogatás forrása
A támogatás forrása a XLVII. Gazdaságvédelmi Alap fejezet 02/03 Nemzeti agrártámogatások fejezeti kezelésű előirányzat Tanyafejlesztési Programcélú szakmai keret 858.219.539,-Ft-os keretösszege.

A támogatott tevékenységek

 1. Az alábbi, az 1. pontban meghatározott célok megvalósítására irányuló tevékenységekre, beruházásokra lehet pályázatot benyújtani: 1.a tanyák és a tanyás térségmegőrzése, fejlesztése érdekében a gazdaságok indításának és fejlesztésének mezőgazdasági csekély összegű támogatása célterület keretében
 2. Standard Termelési Értékkel (a továbbiakban: STÉ) rendelkező, azaz induló tanyagazdaság, valamint 1-5999 STÉ-vel rendelkező tanyagazdaság fejlesztésére irányuló pályázati projekt:
  • 1/a) tanyai lakóépület felújítására a pályázatban foglalt támogatott összköltség legfeljebb 50%-ig–villamosenergiához, ivóvízhez, valamint szennyvíz-kezeléshez és elhelyezéshez kapcsolódó fejlesztések kivételével–,
  • 1/b) gazdálkodási célú épületek felújítására, építésére,
  • 1/c) gazdálkodást segítőgépek, eszközök fejlesztésére, beszerzésére,
  • 1/d) karám, kerítés létesítésére, felújítására,1/e) növényi és/vagy állati szaporító anyagvásárlására, beszerzésére,
  • 1/f) állatállomány kialakítására,bővítésére,
  • 1/g) a tanyán, a tanyagazdaságban előállított mezőgazdasági, élelmiszeripari és kézműves termékek (népi iparművészeti termék, népi kézműves termék, kézműves háziipari termék, kézműves élelmiszer) első eladásához szükséges, a gazdaságon belül történő előkészítő tevékenységet biztosító, feldolgozó kapacitások létesítésére, fejlesztésére–villamosenergiához, ivóvízhez, valamint szennyvíz kezeléshez-és elhelyezéshez kapcsolódó fejlesztések kivételével–,
  • 1/h) tanyai lakó-és vagyonbiztonsági eszközök, rendszerek, valamint a biztonságot fokozó kommunikációs eszközök beszerzése, telepítésére;

A komplex, több célt megvalósító pályázatok az értékelés során előnyt élveznek!

A pályázati felhívásban:

a) A pályázat során alföldi tanyás térségnek tekinthető: Bács-Kiskun megye, Békés megye, Csongrád-Csanád megye, Hajdú-Bihar megye, Jász-Nagykun-Szolnok megye, Szabolcs-Szatmár-Bereg megye összes járása, továbbá Pest megye Ceglédi, Dabasi, Gyáli, Monori, Nagykátai, Nagykőrösi, Ráckevei, Szigetszentmiklósi, illetve Vecsési járása.

b) A pályázat keretén belül tanyának minősül a település külterületén fekvő, legfeljebb 1 hektár nagyságú olyan földrészlet, amelyhez a föld mellett növénytermesztés és/vagy állattenyésztés, továbbá az ezekkel kapcsolatos termékfeldolgozás és terméktárolás céljára létesített lakó-és gazdasági épület, illetve ilyen épületcsoport is tartozik, vagy az olyan földrészlet, amely az ingatlan-nyilvántartásban tanyaként szerepel(bővebben lásd: Útmutató a tanyafogalom értelmezéséhez).

c) A pályázat keretén belül gazdaságnak minősül a termőföld, az állatállomány, továbbá a mezőgazdasági termelő tevékenységhez kapcsolódó kvóták, vagyoni értékű jogok, gépek, eszközök és készletek összessége.

d) A pályázat keretén belül védett őshonos, valamint veszélyeztetett mezőgazdasági állatfajtának minősülnek az állattenyésztés részletes szabályairólszóló 45/2019. (IX.25.) AM rendelet 16. mellékletében szereplő mezőgazdasági állatfajták.e)A pályázat keretén belül ökológiai gazdálkodásnak minősülaz ökológiai termelésről és az ökológiai termékek jelöléséről és a 834/2007/EK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló 2018. május 30-i Európai Parlament és a Tanács (EU) 2018/848 rendelet 3. cikk 1.pontjában meghatározott tevékenység.

f) A pályázat Célterülete tekintetében mezőgazdasági csekély összegű ágazati korlát:az egy termékágazat részére bármely három pénzügyi évet felölelő időszakban egyedi támogatásként vagy támogatási programból nyújtott támogatási intézkedések teljes halmozott összege, amely nem haladhatja meg az 1408/2013/EU bizottsági rendelet II. mellékletében Magyarország számára meghatározott összeg 50%-át.

g) A pályázat Célterülete tekintetében termékágazat: a mezőgazdasági termékpiacok közös szervezésének létrehozásáról és a 922/72/EGK, a 234/79/EGK, az 1037/2001/EK és az 1234/2007/EK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2013. december 20-i 1308/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 1. cikk (2) bekezdés a)-w) pontjában szereplő ágazat.

h) A pályázat Célterülete tekintetében egy és ugyanazon vállalkozás: valamennyi vállalkozás, amelyek között az alábbi kapcsolatok legalább egyike fennáll:ha) valamely vállalkozás rendelkezik egy másik vállalkozás részvényesei vagy tagjai szavazati jogának többségével, hb) valamely vállalkozás jogosult kinevezni vagy elmozdítani egy másik vállalkozás igazgatási-, irányítási-vagy felügyeleti testülete tagjainak többségét, hc) valamely vállalkozás jogosult meghatározó befolyást gyakorolni valamely másik vállalkozás felett az utóbbi vállalkozással kötött szerződés alapján vagy az annak alapító okiratában vagy társasági szerződésében meghatározott rendelkezésnek megfelelően, hd) valamely vállalkozás, amely részvényese vagy tagja egy másik vállalkozásnak, az adott vállalkozás egyéb részvényeseivel vagy tagjaival kötött megállapodás szerint egyedül ellenőrzi az említett vállalkozás részvényesei, illetve tagjai szavazati jogának többségét. A h) pont ha)-hd) alpontban említett kapcsolatok bármelyikével egy vagy több másik vállalkozáson keresztül rendelkező vállalkozásokat is egy és ugyanazon vállalkozásnak kell tekinteni.

A pályázat benyújtására jogosultak köre

A Célterület keretében pályázat benyújtására az a magánszemély, őstermelő vagy egyéni vállalkozó (a továbbiakban együtt: pályázó) jogosult, aki az ezeket bizonyító dokumentumok valamelyikének másolatával ezt igazolja, és azt a pályázathoz mellékeli,illetve aki a jelen pályázati felhívásban meghatározott tanyás térségben található település valamelyikén

a) lakóhelye szerint a pályázati felhívás közzétételét megelőző időponttól, azaz 2021.február 3. napját megelőzően életvitelszerűen a fejlesztés helyszínéül szolgáló gazdaságrészét képező tanyán, mint lakóhelyén, vagy a lakóhelyével azonos településhez tartozó, a fejlesztés helyszínéül szolgáló gazdaság részét képezőtanyán,mint tartózkodási helyénél, (a lakcímkártya és a személyazonosító igazolvány másolatával kell alátámasztani, amelyet a pályázathoz mellékelni kell),

b)a tanya a földhivatali ingatlan-nyilvántartás szerint a saját vagy a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 8:1. § (1) bekezdés 1. pontja szerinti közeli hozzátartozója (azaz házastársa, egyeneságbeli rokona, örökbefogadottja, mostoha-vagy nevelt gyereke, örökbefogadó, mostoha-vagy nevelőszülője, illetve testvére) vagy őstermelők családi gazdasága tagjának, illetve családi mezőgazdasági társaságtagjának tulajdonában van (a postára adás napjánál 30 napnál nem régebbi elektronikus tulajdoni lapmásolatával kell bizonyítani, amelyet a pályázathoz mellékelni kell. A megküldött dokumentumnak tartalmaznia kell, hogy az adott helyrajzi szám mely címhez tartozik, amely címnek meg kell egyeznie a lakcímkártyán feltüntetett címmel),

c) aki igazolja, hogy a pályázatbenyújtását megelőző, vagy amennyiben erre vonatkozóan nem rendelkezik adatokkal, az azt megelőző teljes lezárt üzleti évben, mezőgazdasági tevékenységből származó legfeljebb 5 999 euró STÉ üzemmérettel rendelkezik(Az üzemméret megállapítása szempontjából a 275,25 forint/euró árfolyammal számolt 2010. évi STÉ adatok az irányadók);

d) aki nyilatkozik a pályázat benyújtását megelőző kettő és a folyamatban lévő üzleti évben saját jogon, illetve amennyiben egy és ugyanazon vállalkozásnak minősül más vállalkozással, úgy az egy és ugyanazon vállalkozás jogán kapott valamennyi, az Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. és 108. cikkének a csekély összegű támogatásokra való alkalmazásáról szóló, 2013. december 18-i 1407/2013/EU bizottsági rendelet hatálya alá tartozó csekély összegű támogatás euróban kifejezett összegéről, a támogatóról, a támogatási vagy egyéb szerződés számáról és a támogatás-tartalomról szóló határozat számáról;

e) továbbá aki megfelel az európai uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatásokkal kapcsolatos eljárásról és a regionális támogatási térképről szóló 37/2011. (III. 22.) Korm. rendelet (a továbbiakban: 37/2011. (III. 22.) Korm. rendelet) 11/A. §-ban foglalt követelményeknek.

A támogatás általános feltételei, igénybevételének szabályai

 1. Pályázatot csak a pályázati kiírás szerinti jogosult nyújthat be.
 2. Egy pályázó a Tanyafejlesztési Program jelen felhívására mindösszesen egy pályázatot nyújthat be, azonban azon belül több fejlesztési célt is megjelölhet.
 3. Egy tanyára összesen csak egy pályázat nyújtható be.
 4. A fejlesztés tárgyát képező ingatlan tulajdoni lapján nem szerepelhet végrehajtási jog bejegyzés.
 5. A pályázónak pályázati díjat nem kell fizetnie.
 6. A támogatás formája vissza nem térítendő támogatás.
 7. A támogatás biztosítása egyösszegű előleg-finanszírozás formájában történik, utólagos elszámolási kötelezettség mellett.

A támogatás igénybevételének előfeltétele, hogy a pályázó legkésőbb a pályázat benyújtásáig a mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről szóló 2007. évi XVII. törvény (a továbbiakban: Tv.) szerinti nyilvántartásba vételi kötelezettségének eleget tegyen, vagy igazolja, hogy kérelmezte nyilvántartásba vételét a Magyar Államkincstár(a továbbiakban: Kincstár) által vezetett Egységes Mezőgazdasági Ügyfél-nyilvántartási Rendszerbe.

További feltétel, hogy a pályázó írásbeli nyilatkozatával hozzájáruljon személyes adatainak kezeléséhez, és ahhoz, hogy azokat a pályázat elbírálása során az abban résztvevők megismerhessék.

A támogatás tekintetében azon költségek számolhatók el, amelyek

I. a támogatott fejlesztés megvalósításához nélkülözhetetlenek, ahhoz közvetlenül kapcsolódnak és a pályázat összeállításakor a pályázó azokat, mint költségelemeket szerepeltette a pályázati adatlapján, vagy a módosított költségtervében, valamint azok megfelelnekaszámvitelről szóló 2000. évi C. és az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvénynek;

II. a nyertes pályázónál a támogatói okiratban meghatározott támogatási időszakban ténylegesen felmerült költségként keletkeznek, és amelyek teljesülése számviteli bizonylattal igazolható és ellenőrizhető, a kedvezményezett könyvelésében szerepel, amennyiben könyvelésre kötelezett;

III. a fejlesztés előkészítésében és megvalósításában résztvevők, kizárólag a fejlesztés előkészítési és megvalósítási feladatait ellátók munkájához kapcsolódó személyi jellegű költségek (munkabér és annak járulékai, utazási költségek), valamint az ezen munkasorán igénybe vett anyagi jellegű ráfordítások és anyagköltségek, amelyek a munkaidejükben –munka-, vállalkozói vagy megbízási szerződéssel, munkaköri leírással, munkaidő-nyilvántartással, bérkartonnal és számviteli bizonylattal alátámasztva és igazolt módon –keletkeztek;IV.a pályázati felhívás közzétételének napjától, azaz 2021. február3-tóla fejlesztés befejezésének a támogatói okiratban foglalt időpontjáig keletkeztek.

A IV. pont alól kivételt képez, azaz a pályázati felhívás közzététele, 2021. február 3-aelőtt elszámolható költség is lehet a megítélt támogatási összeg legfeljebb 10%-a erejéig:

a) a fejlesztés előkészítésében résztvevők, kizárólag a fejlesztés előkészítési feladatait ellátók munkájához kapcsolódó személyi jellegű költségek (munkabér és annak járulékai, utazási költségek);

b) az ezen munka során igénybe vett anyagi jellegű ráfordítások és anyagköltségek, amelyek a munkaidejükben –munka-, vállalkozói-vagy megbízási szerződéssel, munkaköri leírással, munkaidő-nyilvántartással, bérkartonnal és számviteli bizonylattal alátámasztva és igazolt módon – 2020. február3. napjától a pályázati felhívás közzétételének napjáig keletkeztek. A támogatás csak abban az esetben igényelhető az általános forgalmi adó összegét is tartalmazó fejlesztési összköltség alapján, ha a pályázónak a támogatásból megvalósított cél kapcsán ÁFA-visszaigénylési joga nincs.

A megítélhető támogatás és a saját forrás mértéke

A pályázati felhívás meghirdetésekor a támogatásra rendelkezésre álló keretösszeg: 858.219.539,-Ft.

a) A megítélhető támogatás maximális összege–figyelembe véve a pályázó részére korábban folyósított csekély összegű támogatásokat –pályázónként legfeljebb 3.000.000 Ft. A pályázónak az igényelt támogatást a pályázati adatlapon forintban kell meghatározni.

b) A támogatás mértéke az összes jogosult,elszámolható költség–a támogatási keret lekötésének mértékétől vagy a pályázó által az előírtnál nagyobb arányú saját forrás vállalásától függően –legfeljebb 75%-a,fiatal gazdálkodók esetében (akik a pályázat benyújtásakor a 40. életévét még nem töltöttékbe) az összes jogosult, elszámolható költség legfeljebb 90%-a, de mindösszesen legfeljebb a pályázó, illetve a pályázó és a vele egy és ugyanazon vállalkozás vagy vállalkozások részére rendelkezésre álló szabad csekély összegű támogatási keretnek megfelelő forintösszeg.

c) A fejlesztés megvalósításához a pályázónak a pályázat tárgyát képező beruházás, fejlesztés teljes költségének minimum 25%-át, fiatal gazdálkodó esetében(akik a pályázat benyújtásakor a 40. életévét még nem töltötte be) minimum 10%-át saját forrásként biztosítania kell. A saját forrás önerő vagy hitel lehet.Az önerő lehet számlapénz, bankbetét, a pályázó nevére szóló értékpapír. A saját forrás meglétét a pályázat mellékleteként igazolni kell.Az igazoló dokumentumok mindegyikének a pályázó nevére kell szólnia. Az igazolás módja lehet banki számlakivonat, banki igazolás, nyilatkozat hitelintézettől, hitelszerződés, vagy értékpapír.Nem tekinthető saját forrásnak az államháztartás központi alrendszeréből kapott más költségvetési támogatás.

d) A pályázatok elbírálása során az igényeltnél alacsonyabb összegű támogatás is megítélhető. Az igényeltnél alacsonyabb összegű támogatás megítélése esetén –pályázati céltól függően –a pályázónak lehetősége van a pályázatműszaki/szakmai tartalmát az igényelt és az odaítélt támogatás különbségének összegével csökkenteni. A fentiek alól kivételt képez, ha a pályázó a költségvetésében az adott célra el nem számolható tételt jelölt meg, mert abban az esetben annak a tételnek az összegével –támogatási intenzitásnak megfelelően – csökken a megítélhető támogatás.

Letölthető dokumentumok

TP-palyazat-2021 – kiírás

 

PÁLYÁZATÍRÁS

Pályázatok benyújtása

A pályázatok elektronikus felületen történő szerkesztésére és kitöltésére 2021. február 18-a, 08 óra 00 perctől, véglegesítésére 2021. február 25-e, 8 óra 00 perctől –forráskimerülés esetének kivételével – 2021. március 4-e 23 óra 59 percig van lehetőség.Forráskimerülés esetén–amennyiben a jelen felhívásban meghatározott keretösszeg 200 %-át eléri a már benyújtott pályázatok támogatási igénye –, annak megállapítását követően az AM jogosult felfüggeszteni a pályázat benyújtási időszakát.

Kapcsolódó pályázatok: Őstermelői pályázatok 2023

A pályázatokkal kapcsolatban felvilágosítás az alábbi elérhetőségeken kérhető:

Herman Ottó Intézet Nonprofit Kft.
1223 Budapest, Park u.2.
Tel.:1/362-8120;
Fax.: 1/362-8104
Web: https://tanya.hoi.hu
E-mail: mtpi@hoi.hu