palyazatok.org

Pályázatok – Pályázatfigyelő – Pályázatírás

Pályázat vállalkozóvá válást elősegítő támogatás elnyerésére (Budapest)

Pályázat vállalkozóvá válást elősegítő támogatás (tőkejuttatás) elnyerésére Budapesten.

A támogatás célja: Azon álláskeresők, valamint rehabilitációs ellátásban részesülő személyek támogatása, akik önmaguk foglalkoztatását egyéni vállalkozás keretében, vagy gazdasági társaság – a társaság tevékenységében személyesen közreműködő – tagjaként, vagy a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény3. §-a 18. pontjában meghatározott mezőgazdasági őstermelőként oldják meg.

A vállalkozóvá válást elősegítő támogatás formája: legfeljebb 3 millió forint összegig terjedő tőkejuttatás támogatása vissza nem térítendő formában, utólagos finanszírozással.

Felhívjuk figyelmét, hogy a vállalkozóvá válást elősegítő támogatás egyéb formáira

 • legfeljebb 6 hónap időtartamra, havonta a kötelező legkisebb munkabér összegéig (149 000Ft/hó) terjedő támogatás, valamint
 • a vállalkozói tevékenység megkezdéséhez szükséges szaktanácsadás költségeinek támogatása (legfeljebb 50 000 Ft értékben) vonatkozó kérelme(ke)t az álláskeresőnek a lakóhelye/tartózkodási helye szerint illetékes kerületi hivatal foglalkoztatási és munkaerő-piaci feladatokat ellátó szervezeti egységeinél kell benyújtani.

A kérelem nyomtatvány az alábbi linken elérhető:

http://fovaros.munka.hu/engine.aspx?page=budapest_kozerdeku_allaskeresoknek

A támogatási formák együttesen és külön-külön is nyújthatóak.

Amennyiben a több támogatás típust igénylik, a pályázatot és a kérelmet külön-külön szükséges benyújtani a vállalkozás megalapítását megelőző napig:

 • a tőkejuttatás támogatásra vonatkozó pályázatot a 7. pontban leírtak szerint, a Budapest Főváros Kormányhivatala Foglalkoztatási Főosztály Munkaerőpiaci Osztályához kell postai úton benyújtani
 • a 6 havi kötelező legkisebb munkabér összegéig terjedő vissza nem térítendő támogatást valamint a vállalkozói tevékenység megkezdéséhez szükséges szaktanácsadás költségeinek támogatását is igényli, úgy az erre vonatkozó kérelmet 1 eredeti példányban a vállalkozás megalapítása előtt a Kormányhivatal illetékes Kerületi Hivatalához szükséges benyújtani.

Felhívjuk figyelmét, hogy a támogatási típusok igénybevételének feltétele, hogy a pályázat/kérelem benyújtásának napján álláskeresőnek szükséges lenni, a vállalkozás megalapítását legkorábban kizárólag a pályázat/kérelem benyújtását követő napon kezdheti meg a pályázó/kérelmező.

A vállalkozóvá válást elősegítő támogatás (tőkejuttatás) forrása: A Nemzeti Foglalkoztatási Alap Foglalkoztatási Alaprész decentralizált, a BFKH által e célra elkülönített 100 000 000 Ft kerete.

A támogatás igénybevételének feltételei:

A pályázaton részt vehet az a Budapesten regisztrált álláskereső, aki a pályázat benyújtásakor budapesti lakó- vagy tartózkodási hellyel rendelkezik, továbbá legalább egy hónapja Budapest Főváros Kormányhivatala valamely kerületi hivatala foglalkoztatási és munkaerő-piaci feladatokat ellátó szervezeti egységénél álláskeresőként nyilvántartott, valamint rehabilitációs ellátásban részesül, és

 1. aki munkaviszonyon kívüli tevékenységgel gondoskodik önmaga foglalkoztatásáról az alábbi formák valamelyikében:
  1. egyéni vállalkozás keretében,
  2. új induló társas vállalkozás keretében, a gazdasági társaság tevékenységében személyesen közreműködő tagjaként (társasági szerződés rendelkezése vagy a többi taggal való külön megállapodás alapján). A támogatott tag vagyoni hozzájárulásának mértéke legalább 51 %-ot el kell érnie a társaság vagyonában.
  3. önfoglalkoztatását a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény 3. §-a 18. pontjában meghatározott mezőgazdasági őstermelőként oldja meg. (Az őstermelői tevékenység adószám birtokában gyakorolható, mely a lakóhely szerinti illetékes adóigazgatóságtól igényelhető.) Mezőgazdasági őstermelő tevékenységhez nyújtandó támogatás további feltétele, hogy a támogatást kérő az őstermelői tevékenységet a támogatásról szóló döntés kézhezvételét követően kezdi meg, és a pályázat benyújtását megelőző két éven belül nem rendelkezett őstermelői igazolvánnyal;
 2. rendelkezik a vállalkozás pénzügyi és piaci megalapozottságát bemutató/alátámasztó legalább 3 éves üzleti tervvel, és
 3. a pályázat benyújtásakor rendelkezik a támogatott tevékenység folytatásához (21/2010. (V.14.) NFGM rendelet) szükséges megfelelő szakképesítéssel
 4. rendelkezik a vállalkozás indításához – a beruházás költségének legalább 25 százalékát elérő – saját forrással. Nem tekinthető saját forrásnak az államháztartás alrendszeriből kapott más támogatás, vagy felvett banki hitel;
 5. rendelkezik az esetleges kötelezettségszegés miatt történő visszafizetése esetére anyagi biztosítékkal, azaz bankszámlájára/pénzforgalmi számlájára azonnali beszedési megbízást engedélyez;
 6. vállalja, hogy fenntartja vállalkozását és gondoskodik önmaga foglalkoztatásáról a vállalkozás megindításának napját követő legalább 3 évig;
 7. a támogató döntés közlését követő 30 napon belül hatósági szerződést köt a BFKH-val;
 8. legkésőbb a hatósági szerződés megkötéséig csatolja a vállalkozás alapítására vonatkozó és a tevékenység megkezdéséhez szükséges dokumentumokat (pl. egyéni vállalkozói igazolvány vagy értesítés egyéni vállalkozói tevékenység megkezdésének nyilvántartásba vételéről, mezőgazdasági őstermelői igazolvány és annak betétlapja, gazdasági társaság esetén a társaságot bejegyző cégbírósági végzés, társasági szerződés/alapító okirat másolata, bankszámla/pénzforgalmi számlaszerződés, szakhatósági engedélyek stb.);
 9. vállalja, hogy a hatósági szerződésben meghatározott időpontig a beruházást megvalósítja, a költségekkel elszámol, illetve tevékenységét megkezdi;
 10. vállalja, hogy a BFKH felhívására a pályázat érdemi elbírálásához – az 1. számú mellékletben előírt kötelező mellékleteken túl – egyéb iratot is (pl. előzetes elvi szakhatósági engedélyek, szándéknyilatkozatok, bérleti előszerződés, adásvételi előszerződés) becsatol;
 11. vállalja, hogy a hatósági szerződésben foglaltakkal kapcsolatos bármilyen változást a BFKH-nak a változás bekövetkeztétől számított 5 napon belül bejelenti, továbbá tudomásul veszi, hogy tevékenységét és a támogatás rendeltetésszerű felhasználását a jogszabályban meghatározott szervek ellenőrizhetik;
 12. vállalja, hogy gazdasági társaság tagjaként társasági szerződésben foglaltak alapján a társaság tevékenységi körében személyesen közreműködik (betéti társaság esetében kizárólag beltag esetében nyújtunk támogatást);
 13. vállalja, hogy a gazdasági társaságban legalább 51 %-os üzletrésszel rendelkezik
 14. vállalja, hogy a személyes közreműködés ténye a gazdasági társaság létesítő okiratában is rögzítésre kerül.

Nem minősül személyes közreműködésnek önmagában az üzletvezetés és a képviselet ellátása, valamint a munkaviszonyban, illetve polgári jogi szerződés alapján történő munkavégzés.

Felhívjuk a figyelmet, hogy nem nyújtható támogatás annak, aki a pályázat benyújtásának időpontjában már szerepel az egyéni vállalkozók nyilvántartásában vagy bejegyeztette vállalkozását!

A támogatás formája és mértéke

A támogatás formája legfeljebb 3 millió forint vissza nem térítendő tőkejuttatás, amely nem haladhatja meg az összes beruházási költség nettó értékének 75%-át, vagy az általános forgalmi adót (ÁFA) is tartalmazó érték 75%-át, amennyiben a támogatottnak a támogatásból finanszírozott beszerzése kapcsán ÁFA levonási joga nincs. A BFKH kisebb összegű támogatást is megítélhet. (Pályázónak az ÁFA levonási jogosultságára vonatkozóan a pályázatában nyilatkoznia kell (4. számú melléklet).)

A beruházást egyéni vállalkozó és gazdasági társaságot alapítani kívánó pályázó a pályázat benyújtásának napját követő naptól saját kockázatára megkezdheti, azonban a támogatás oda nem ítélése, vagy csökkentett mértékben való odaítélése esetén kártérítési igénnyel a BFKH-hoz nem fordulhat.  Amennyiben a beruházást a pályázó a BFKH döntését megelőzően megkezdi, és a támogatást a BFKH megállapítja, kizárólag azok a tételek számolhatóak el, melyek a vállalkozás megalapítását követően kerültek beszerzésre. Már megkezdett vállalkozás nem támogatható. Felhívjuk figyelmét, hogy a 6 havi kötelező legkisebb munkabér összegéig terjedő támogatás iránti kérelmet is kizárólag a vállalkozás megalapítását megelőző napig nyújthatja be a Kormányhivatal lakóhelye szerint illetékes Kerületi Hivatala Foglalkoztatási Osztályához!

A mezőgazdasági őstermelő tevékenység esetében a pályázó a tevékenységet a támogatásról szóló döntést kézhezvételét követően kezdheti meg (lásd A támogatás igénybevételének feltételei: 1.1.c pont).

A BFKH az igényelttől kisebb összegű támogatást is megítélhet, ezért ilyen esetekre tekintettel a pályázónak a benyújtott pályázatában nyilatkoznia kell, hogy amennyiben az általa kért támogatási összegnél alacsonyabb támogatási összeg kerül megállapításra és nem vállalja a megvalósításhoz szükséges pénzügyi fedezet különbözetének pótlását, vagy üzleti tervének a rendelkezésre álló összegnek figyelembe vételével történő átdolgozását, úgy tudomásul veszi, hogy pályázata elutasításra kerül. Abban az esetben, ha a pályázó nyilatkozatot/nyilatkozatokat nem tesz (3. számú melléklet), pályázata automatikusan elutasításra kerül. Csökkentett összegű támogatás esetén a BFKH meghatározhatja, hogy a pályázó által tervezett beruházásból mely tételekre ad támogatást.

A támogatásban részesülő a vállalkozás vagy mezőgazdasági őstermelői tevékenység megszűnését köteles 5 napon belül a BFKH-nak bejelenteni.

A támogatás felhasználása

A beruházás az alábbi tételeket tartalmazhatja:

Bérlés (a)):

 1. vagyoni értékű jogok:(ingatlanhoz kapcsolódó, de nem tulajdonból származó jogok megvásárlása)
  • tartós földhasználat,
  • bérleti díj (legfeljebb fél évre, folyamatosan fennálló bérleti jogviszony esetén);
  • Tulajdonjog szerzés (vásárlás)
 2.  immateriális javak:(a teljes beruházás költségének legfeljebb 50 %-a fordítható erre a célra),
  • szoftver-termékek (kizárólag a vállalkozással összefüggő program és adatfeldolgozási dokumentáció),
  • weboldal (legfeljebb bruttó 250.000 Ft-ig);
 3. ingatlanok:(a vállalkozás beindításához szükséges, megfelelő felépítménnyel rendelkező tehermentes ingatlan, a benne lévő használt berendezési tárgyak nélkül)
  • épület, egyéb építmény (pl. műhely, üzlet, iroda),
  • földterület, erdő, ültetvény (mezőgazdasági művelésre alkalmas);
  • Ingatlan vásárlás esetén a vállalkozás székhelyeként vagy telephelyeként be kell jegyezni az ingatlant, valamint funkciója szerint hasznosítani kell azt. Lakóingatlan vásárlását a BFKH nem támogatja.
 4. gépek, berendezések, eszközök, járművek:(a vállalkozási tevékenységet tartósan – legalább 1 éven túl – és közvetlenül, vagy közvetetten szolgáló)
  • gépek,
  • számítástechnikai eszközök,
  • műszaki berendezések, felszerelések,
  • irodai berendezések, felszerelések,
  • haszongépjármű és mezőgazdasági haszongépjárművek,
  • tenyészállatok (őstermelő esetén); A pályázat keretében vásárolt eszközök egyedi, minimális értéke bruttó 10.000 Ft.
 5. forgóeszközök:(legfeljebb bruttó 250.000 Ft-ig)
  • indulókészlet (a vállalkozás tevékenységéhez kapcsolódó).

Amennyiben a beruházásban szerepel induló árukészlet vásárlása, azt kérjük a pályázati űrlap 5. számú táblázatában egy sorba, összegezve tüntesse fel.

A pályázat keretében ingatlan, valamint haszongépjármű és mezőgazdasági haszongépjármű kivételével csak az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény 5. § (1) bekezdésében meghatározott adóalanytól való beszerzés támogatható. (Magyarázat: A köznyelvben adásvételi szerződésnek nevezett, számla nélküli beszerzést (az ingatlanok és haszongépjármű és mezőgazdasági haszongépjárművek kivételével) a pályázattal megvalósuló beruházás nem tartalmazhat.)
(5. § (1) Adóalany: az a jogképes személy vagy szervezet, aki (amely) saját neve alatt gazdasági tevékenységet folytat, tekintet nélkül annak helyére, céljára és eredményére.
6. § (1) Gazdasági tevékenység: valamely tevékenység üzletszerű, illetőleg tartós vagy rendszeres jelleggel történő folytatása, amennyiben az ellenérték elérésére irányul, vagy azt eredményezi, és annak végzése független formában történik.)

Hozzátartozók közötti ingatlan, valamint haszongépjármű és mezőgazdasági haszongépjármű beszerzést a BFKH nem támogat!

 Nem támogatott vállalkozások/tevékenységek:

 • használt cikk (cipő, ruha, műszaki áru) kereskedelem,
 • egy vagy kisszámú megrendelőhöz kötött és jellemzően munkaviszony keretében is ellátható tevékenység („egyszámlás” vállalkozás),
 • biztosítási, pénzügyi ügynöki, egyéb direkt marketing értékesítési, MLM marketing tevékenység,
 • eszköz/ingatlan további bérbeadására irányuló tevékenység,
 • fényképészet.

A támogatás folyósítása

A támogatás a BFKH-val kötött hatósági szerződés aláírása után – a pályázó bankszámlájára/ pénzforgalmi számlájára azonnali beszedési megbízás engedélyezését követően – utólag a bemutatott dokumentumok (eszközvásárlás esetén: a teljes körűen kiegyenlített, benyújtott számla vagy adás-vételi szerződés (ingatlan vagy haszongépjármű és mezőgazdasági haszongépjármű esetén)), valamint a pénzügyi teljesítést igazoló bizonylatok (banki terhelési értesítés, vagy banki igazolás az átutalásról) alapján, a hatósági szerződésben meghatározott támogatási mértékben a Magyar Államkincstáron keresztül kerül utalásra. A támogatás folyósításához a pályázat benyújtását követően megindított vállalkozás létrejöttétől/bejegyzésének napjától a hatósági szerződésben meghatározott „beszerzés befejezésének végső időpontjá”-ig kiállított bizonylatok szükségesek (beszerzés befejezésének végső időpontja” a hatósági szerződés megkötésétől számított 60 nap).

A pályázó erre irányuló kérelme esetén, támogatási előleg folyósítható, melyről a BFKH saját hatáskörben dönt. Előleget a hatósági szerződés megkötését megelőzően szükséges kérelmezni. Az előleget a hatósági szerződés megkötését követő 30 napon belül utalja a BFKH a kedvezményezett részére. Az előleggel történő elszámolás végső határideje „a beszerzés befejezésének végső időpontja”.

A szerződésszegés jogkövetkezményei

Ha a támogatott a hatósági szerződésben foglaltakat megszegi, nem vagy csak részben teljesíti, a támogatást a visszakövetelés időpontjában hatályos, a kötelezettségszegés napjától a visszakövetelésről rendelkező határozat meghozatalának napjáig az Flt. 21. §(4) bekezdése szerint kiszámított ügyleti kamattal növelt összegben kell visszafizetni.

Amennyiben a kötelezett visszafizetési kötelezettségének a visszakövetelésről rendelkező határozatban megjelölt határidőig nem tesz eleget, e határidő elmulasztásának napjától a támogatás összegének alapulvételével az adó- és vámhatóságnak a végrehajtás foganatosítása érdekében történő megkeresésének napjáig, számított késedelmi kamatot is köteles fizetni.

Letölthető dokumentum

budapest_vvt2019_felhivas_es_tajekoztato
Pályázati űrlap
1.sz.melléklet
2.sz. melléklet
3.sz. melléklet
4.sz. melléklet
5.sz. melléklet
6.sz. melléklet

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. szeptember 30. 

A pályázati kiírással kapcsolatban további felvilágosítás kérhető a foglalkoztatas.fovaros.munka@ffo.bfkh.gov.hu e-mail címen, személyes konzultációra nincs lehetőség. A BFKH a hivatalos ügyiratokat postai úton/elektronikusan küldi meg a pályázónak, telefonon, személyesen nem adható a döntésről/pályázat eredményéről tájékoztatás.

A pályázatot a részletes pályázati egységcsomagban foglaltak szerint kell összeállítani, amely térítésmentesen vehető át a BFKH Foglalkoztatási Főosztály Munkaerőpiaci Osztályon (1082 Budapest, Kisfaludy u. 11.), valamint letölthető a http://www.kormányhivatal.hu és a http://fovaros.munka.hu honlapról.

2019. évre szóló Pályázati Felhívás vállalkozóvá válást elősegítő támogatás (tőkejuttatás) elnyerésére