palyazatok.org

Pályázatok – Pályázatfigyelő – Pályázatírás

Pályázat vállalkozóvá válást elősegítő támogatás elnyerésére

ofa pályázatokA Budapest Főváros Kormányhivatala pályázatot hirdet álláskeresők vállalkozóvá válását elősegítő támogatásra.

A támogatás célja

Azon álláskeresők, illetve rehabilitációs járadékban vagy rehabilitációs ellátásban részesülő személyek támogatása, akik önmaguk foglalkoztatását egyéni vállalkozás keretében, vagy gazdasági társaság – a társaság tevékenységében személyesen közreműködő – tagjaként, vagy a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény 3. §-a 18. pontjában meghatározott mezőgazdasági őstermelőként oldják meg.

A vállalkozóvá válást elősegítő támogatás egyéb formái:

 • legfeljebb 6 hónap időtartamra, havonta a kötelező legkisebb munkabér összegéig (111 000 Ft/hó) terjedő támogatás, valamint
 • a vállalkozói tevékenység megkezdéséhez szükséges szaktanácsadás költségeinek támogatása (legfeljebb 000 Ft értékben)

vonatkozó kérelme(ke)t az álláskeresőnek a lakóhelye/tartózkodási helye szerint illetékes kerületi hivatal foglalkoztatási és munkaerő-piaci feladatokat ellátó szervezeti egységeinél (2015. április 1-je előtt munkaügyi kirendeltség) kell benyújtani.

A vállalkozóvá válást elősegítő támogatás (tőkejuttatás) forrása:

A Nemzeti Foglalkoztatási Alap Foglalkoztatási Alaprész decentralizált, a BFKH által e célra elkülönített 50 000 000 Ft kerete.

A pályázati úton igényelhető tőkejuttatás támogatása

A támogatás igénybevételének feltételei:

A pályázaton részt vehet az a Budapesten regisztrált álláskereső, aki a pályázat benyújtásakor budapesti lakó- vagy tartózkodási hellyel rendelkezik, továbbá legalább egy hónapja álláskeresőként nyilvántartott, vagy rehabilitációs járadékban vagy rehabilitációs ellátásban részesül, és

 • aki munkaviszonyon kívüli tevékenységgel gondoskodik önmaga foglalkoztatásáról az alábbi formák valamelyikében:
  • egyéni vállalkozás keretében,
  • új induló társas vállalkozás keretében, a gazdasági társaság tevékenységében személyesen közreműködő tagjaként (társasági szerződés rendelkezése vagy a többi taggal való külön megállapodás alapján). Több pályázót érintő új társult vállalkozás létrehozása esetén a pályázatokat egyenként, külön-külön kell benyújtani. Ebben az esetben mindegyik pályázatban hivatkozni kell arra, hogy a társult vállalkozásnak kik a további tagjai.
  • önfoglalkoztatását a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény 3. §-a 18. pontjában meghatározott mezőgazdasági őstermelőként oldja meg. (Az őstermelői tevékenység adószám birtokában gyakorolható, mely a lakóhely szerinti illetékes adóigazgatóságtól igényelhető.) Mezőgazdasági őstermelő tevékenységhez nyújtandó támogatás további feltétele, hogy a támogatást kérő az őstermelői tevékenységet a támogatásról szóló döntést követően kezdi meg, és a pályázat benyújtását megelőző két éven belül nem rendelkezett őstermelői igazolvánnyal;
   • rendelkezik a vállalkozás pénzügyi és piaci megalapozottságát bemutató/alátámasztó legalább 3 éves üzleti tervvel, és
   • rendelkezik a vállalkozás indításához – a beruházás költségének legalább 20 százalékát elérő – saját forrással. Nem tekinthető saját forrásnak az államháztartás alrendszeriből kapott más támogatás, vagy felvett banki hitel;
   • rendelkezik az esetleges kötelezettségszegés miatt történő visszafizetése esetére anyagi biztosítékkal, azaz bankszámlájára/pénzforgalmi számlájára azonnali beszedési megbízást engedélyez;
   • vállalja, hogy fenntartja vállalkozását és gondoskodik önmaga foglalkoztatásáról a hatósági szerződés megkötését követő legalább 3 évig;
   • a támogató döntés közlését követő 21 napon belül hatósági szerződést köt a BFKH-val;
   • legkésőbb a hatósági szerződés megkötéséig csatolja a vállalkozás alapítására vonatkozó és a tevékenység megkezdéséhez szükséges dokumentumokat (pl. egyéni vállalkozói igazolvány vagy értesítés egyéni vállalkozói tevékenység megkezdésének nyilvántartásba vételéről, mezőgazdasági őstermelői igazolvány és annak betétlapja, gazdasági társaság esetén a társaságot bejegyző cégbírósági végzés, társasági szerződés/alapító okirat másolata, bankszámla/pénzforgalmi számlaszerződés, szakhatósági engedélyek stb.);
   • vállalja, hogy a hatósági szerződésben meghatározott időpontig a beruházást megvalósítja, a költségekkel elszámol, illetve tevékenységét megkezdi;
   • vállalja, hogy a BFKH felhívására a pályázat érdemi elbírálásához – az 1. számú mellékletben előírt kötelező mellékleteken túl – egyéb iratot is (pl. előzetes elvi szakhatósági engedélyek, szándéknyilatkozatok, bérleti előszerződés, adásvételi előszerződés) becsatol;
   • vállalja, hogy a hatósági szerződésben foglaltakkal kapcsolatos bármilyen változást a BFKH-nak a változás bekövetkeztétől számított 5 napon belül bejelenti, továbbá tudomásul veszi, hogy tevékenységét és a támogatás rendeltetésszerű felhasználását a jogszabályban meghatározott szervek ellenőrizhetik;
   • vállalja, hogy gazdasági társaság tagjaként jogszabály vagy társasági szerződésben foglaltak alapján a társaság tevékenységi körében személyesen közreműködik (betéti társaság esetében kizárólag beltag esetében nyújtunk támogatást);
   • vállalja, hogy a személyes közreműködés ténye a gazdasági társaság létesítő okiratában is rögzítésre kerül.

A támogatás formája és mértéke

A támogatás formája legfeljebb 2 millió forint vissza nem térítendő tőkejuttatás, amely nem haladhatja meg az összes beruházási költség nettó értékének 80%-át, vagy az általános forgalmi adót (ÁFA) is tartalmazó érték 80%-át, amennyiben a támogatottnak a támogatásból finanszírozott beszerzése kapcsán ÁFA levonási joga nincs. A BFKH kisebb összegű támogatást is megítélhet.

Támogatás az alábbi tételekre igényelhető:

 1. vagyoni értékű jogok: (ingatlanhoz kapcsolódó, de nem tulajdonból származó jogok megvásárlása)
  • tartós földhasználat,
  • bérleti díj (legfeljebb fél évre, folyamatosan fennálló bérleti jogviszony esetén);
 2. immateriális javak: (a teljes beruházás költségének legfeljebb 25 %-a fordítható erre a célra),
  • szoftver-termékek (kizárólag a vállalkozással összefüggő program és adatfeldolgozási dokumentáció);
 3. ingatlanok: (a vállalkozás beindításához szükséges, megfelelő felépítménnyel rendelkező tehermentes ingatlan, a benne lévő használt berendezési tárgyak nélkül)
  • épület, egyéb építmény (pl. műhely, üzlet, iroda),
  • földterület, erdő, ültetvény,(mezőgazdasági művelésre alkalmas
 4. gépek, berendezések, járművek: (a vállalkozási tevékenységet tartósan – legalább 1 éven túl – és közvetlenül, vagy közvetetten szolgáló)
  • gépek,
  • számítástechnikai eszközök,
  • műszaki berendezések, felszerelések,
  • irodai berendezések, felszerelések,
  • személygépjármű (ha a vállalkozás profilja személyszállítás vagy gépjárművezetői oktatás),
  • haszon és mezőgazdasági haszongépjárművek (csekély összegű támogatás szabályainak megfelelően),
  • tenyészállatok (őstermelő esetén);
 5. egyéb költségek: (a teljes beruházás költségének legfeljebb 20 %-a fordítható erre a célra)
  • fogyóeszköz (legfeljebb bruttó 100 ezer Ft-ig),
  • indulókészlet vásárlása
 6. a vállalkozás profiljához illeszkedő építési, bővítési, felújítási, korszerűsítési, átalakítási beruházás (a teljes beruházás költségének legfeljebb 20 %-a fordítható erre a célra).

Letölthető dokumentumok

A pályázat benyújtásának határideje, módja

A tőkejuttatás támogatásra vonatkozó pályázatot 2016. március 1-jétől – 2016. október 31-ig postai úton lehet benyújtani a borítékon „SK” jelzéssel ellátva a Budapest Főváros Kormányhivatala Foglalkoztatási Főosztály Befektetés Ösztönzési és Szolgáltatási Osztályához (1364 Budapest Pf. 244.)