palyazatok.org

Pályázatok – Pályázatfigyelő – Pályázatírás

Szlovénia-Magyarország OP 2007-2013 második pályázati felhívás

Szlovénia_magyarország 2007-2013 második pályázatA pályázati felhívás tárgya olyan pályázatok társfinanszírozása, melyek a program által definiált alábbi átfogó célkitűzés megvalósításához hatékonyan hozzájárulnak: „A határmenti régió olyan területet képviseljen Európa térképén, amely kulturális, egészségügyi és természeti szempontból is kiváló élet- és munkakörülményeket biztosít.”

Hivatkozási szám: 4300-125/2010
Pályázati felhívás: E pályázati felhívást az Irányító Hatóság teszi közzé szlovéniai és magyarországi jogosult pályázók részére.

A pályázati felhívás tárgya: A pályázati felhívás tárgya olyan pályázatok társfinanszírozása, melyek a program által definiált alábbi átfogó célkitűzés megvalósításához hatékonyan hozzájárulnak: „A határmenti régió olyan területet képviseljen Európa térképén, amely kulturális, egészségügyi és természeti szempontból is kiváló élet- és munkakörülményeket biztosít.” E pályázati felhívás tárgya olyan projektek társfinanszírozása az Európai Regionális Fejlesztési Alapból, amelyek illeszkednek a Szlovénia-Magyarország Határon Átnyúló Együttműködési Program 2007-2013 1. és 2. prioritásán belüli alábbi tevékenységi területekhez:

1. prioritási tengely: Az együttműködési terület vonzerejének növelése

Tevékenységi területek:

 • Közös idegenforgalmi desztináció fejlesztése
 • Kultúra megőrzése és fejlesztése
 • Határon átnyúló közlekedési kapcsolatok javítása

2. prioritási tengely: Fenntartható fejlődés
Tevékenységi területek:

 • Területfejlesztési együttműködés
 • Megelőző egészségápolás
 • Környezetvédelem- és gazdálkodás
 • Hatékony energiafelhasználás

Az egyes prioritási tengelyek tevékenységi területeiről, azok célkitűzéseiről és fő tevékenységeiről az Operatív Program 6. fejezete tartalmaz részletes információt. Ahhoz, hogy a pályázatok illeszkedjenek a programhoz, elengedhetetlen az egyes prioritási tengelyek és a kapcsolódó tevékenységi területek leírásának elolvasása és figyelembe vétele.
Minden pályázat kizárólag egy prioritási tengelyre nyújtható be akkor is, ha a projekt egyes tevékenységei, a másik prioritási tengely tevékenységeihez is illeszkednek. Lényeges, hogy a projekt tevékenységeinek többsége tükrözze a kiválasztott prioritási tengelyt.
A tevékenységeknek határon átnyúló hatást kell kifejteniük a program jogosult támogatási területére.
A projektpartnereknek az alábbi határon átnyúló együttműködési kritériumok közül legalább kettőt teljesíteniük kell (melyek közül az egyik kötelező módon a közös finanszírozás kell legyen): közös fejlesztés, közös végrehajtás, közös alkalmazottak és közös finanszírozás.

A rendelkezésre álló források, a társfinanszírozás aránya és a projektek mérete:
E pályázati felhívás keretében 14.699.991,54 euró összegű, az Európai Regionális Fejlesztési Alapból (ERFA) származó forrás áll rendelkezésre.
A rendelkezésre álló források az alábbi módon oszlanak meg a prioritási tengelyek között:

si-hu

Csak az elszámolható költségek támogathatók a program keretében. Az Európai Regionális Fejlesztési Alapból (ERFA) származó közösségi hozzájárulás mértéke egy-egy pályázat esetében legfeljebb 85% lehet, míg legalább 15%-nak más nemzeti/regionális/helyi közpénzből történő finanszírozási forrásból kell származnia, amelyből az egyes partnerek által kötelezően biztosítandó saját önerő mértéke minimum 5%, kivételt képeznek ez alól a magyar központi költségvetési szervek.

A programban való részvételre azon projektek jogosultak, melyek esetében az igényelt ERFA támogatás meghaladja az 50.000,00 eurót és – rendszerint – nem éri el a 2.000.000,00 eurót.

A programterület
A Szlovénia-Magyarország Határon Átnyúló Együttműködés Operatív Program 2007-2013 programterülete a következő NUTS III szintű területi egységeket foglalja magában:

 • a Szlovén Köztársaság területén: Pomurje és Podravje (20%) statisztikai régiók a Magyar Köztársaság területén: Vas megye és Zala megye

A támogatásra jogosult pályázók és partnerek:
A két prioritás kedvezményezettjeinek meg kell felelniük az alábbi feltételeknek:

 • Általában véve non-profit közjogi vagy magánjogi személyek, amelyek a közérdek vagy egy olyan érdek igényeinek kielégítése céljából alakultak, amely széleskörű szükségleteket elégít ki, és amelyek a következő csoportok egyikéhez tartoznak:
  • Regionális és helyi közhatóságok;
  • Az állam vagy helyi hatóság/önkormányzat által alapított köztestületek (alapítványok, közintézmények, ügynökségek), úgymint: kutató és fejlesztő intézetek, oktatási és képzési intézmények, egészségügyi intézmények, természeti és kulturális örökségvédelmi intézmények, helyi és regionális fejlesztési ügynökségek stb.;
  • Civil szervezetek, pl. egyesületek és alapítványok;
  • Kamarák (kereskedelmi, agrár, kézműves és ipari), jogi személyként bejegyzett non-profit csoportosulások;
  • Működtetési célú non-profit magánjogi jogi személyek (társaságok), pl. társaságként bejegyzett helyi és regionális fejlesztési ügynökségek, helyi idegenforgalmi szervezetek, képzési szervezetek, stb.;
  • Gazdasági fejlődést elősegítő közintézmények, állami társaságok, valamint más, túlnyomórészt állami vagy helyi hatósági felügyelet alatt álló jogi személyek.

Tekintettel a közutak kezelésére vonatkozó szigorú nemzeti szabályozásra magyar oldalon, és az 1. prioritási tengely „Határon átnyúló közlekedési kapcsolatok javítása” intézkedés megfelelő és kiegyensúlyozott végrehajtására, a Nemzeti Infrastruktúrafejlesztő Zrt. – közcélú, ill. általános közszükséglet kielégítésére irányuló jellege folytán – jogosult pályázó lehet, a következő feltételek együttes teljesítése mellett:

 • a megcélzott tevékenységek a „Határon átnyúló közlekedési kapcsolatok javítása” intézkedés keretében támogathatók (1. Prioritási tengely);
 • a kedvezményezett fő tevékenysége összhangban van a projekt tervezett tevékenységeivel;
 • a projekt tervezett tevékenységeit más non-profit szervezet, helyi önkormányzat nem tudja megvalósítani;
 • a tervezett tevékenységek non-profit jellegűek, bevételt nem generálnak.
 • Szlovéniában és Magyarországon működnek;
 • A kellőképp indokolt kivételeket leszámítva a támogatásra jogosult területen rendelkeznek bejegyzett székhellyel vagy fiókkal;
 • Megfelelő jogi, pénzügyi és működési kapacitással rendelkeznek a programban való részvételhez.

A projektpartnerek között legalább egy szlovén és egy magyar partnernek kell lennie. A projektpartnerek létszámának nincs felső határa.

A társfinanszírozás időbeli jogosultsága
A költségek elszámolhatóságának (a számlák kifizetésének) legkorábbi időpontja a Közös Monitoring Bizottság támogatásról szóló döntésének időpontja.
A projekt lezárásának időpontja a projektpartnerek utolsó kifizetési kérelmének teljesítése, de legkésőbb 2015. március 31-e, mely időpontig minden projektnek le kell zárulnia.

A projekt megvalósításának időtartama
A programban való részvételre azon projektek jogosultak, melyek végrehajtásának időtartama legfeljebb 36 hónap.

A projektek kidolgozásának támogatása:
Kérjük, hogy a projekt összeállítása előtt a jelen felhíváshoz kapcsolódó valamennyi releváns dokumentumot olvassa el. A projekt megfelelő minőségű előkészítése érdekében erősen ajánlott valamennyi pályázó számára a Közös Technikai Titkársággal és/vagy az Információs Ponttal való személyes kapcsolatfelvétel. A pályázati felhívás időtartama alatt kérdéseiket e-mailben is feltehetik a következő címekre:

Government Office for Local Self-Government and Regional Policy Unit for Managing of Cross-border Programmes Maribor Joint Technical Secretariat for OP SI – HU 2007-2013
Svetozarevska 6
SI-2000 Maribor

(Szlovén Önkormányzati és Területfejlesztési Kormányhivatal maribori székhelyű Határon Átnyúló Programokat Irányító Hatósága Szlovénia-Magyarország 2007-2013 Közös Szakmai Titkárság Cím: Svetozarevska 6, SI-2000 Maribor)

Kapcsolattartó: Anita Plevnik (szlovén nyelvű információ);
e-mail: jts-si-hu.svlr@gov.si
vagy telefonon: +386 2229 42 34 (hivatali órák: kedd, szerda, csütörtök 9.00 – 12.00 óra között)

Információs Pont:
VÁTI Szombathelyi Területi Iroda
Cím: 9700 Szombathely, Selyemrét u. 2.
Kapcsolattartó: Halinka Péter (magyar nyelvű információ)
fax. +36 94/500-139
e-mail: phalinka@vati.hu
tel. +36 94/500-138 (hivatali órák: kedd, szerda, csütörtök: 13.00 – 16.00 óra között)
A Közös Technikai Titkárság és az Információs Pont támogatja a potenciális pályázókat a programról szóló információval, és a pályázatok elkészítésében történő segítségnyújtással.

A tervezett tájékoztató workshopok időpontjáról, valamint a gyakori kérdésekről és válaszokról tájékozódhatnak a www.si-hu.eu honlapon, vagy vegyék fel közvetlenül a kapcsolatot a Közös Technikai Titkársággal (KTT) vagy az Információs Ponttal.

A pályázatok benyújtása:
Egy Vezető Partner több pályázatot is benyújthat. A pályázatok a pályázati felhívás teljes időtartama alatt bármikor benyújthatók.
A pályázati dokumentáció hozzáférhető a www.si-hu.eu honlapon.

Jelen pályázati felhívásban a pályázatok beérkezési határideje 2010. szeptember 30-a 15h 30,

Beadási cím:
Služba Vlade Republike Slovenije za lokalno samoupravo in regionalno politiko
Oddelek za upravljanje čezmejnih programov Maribor
Skupni tehnični sekretariat Slovenija – Madžarska 2007-2013
Svetozarevska 6
SI-2000 Maribor
A pályázatokat csak a fent megjelölt címre lehet benyújtani.
A pályázatokat a Vezető Partnernek nyomtatott és elektronikus formában is be kell benyújtania.

Letölthető dokumentumok

2.Pályázati Felhívás_SI-HU_OP_2007-2013 (241.1k)
OP_SI-HU_2007-2013 (1.9M)
GyVK_OP_SI-HU_2007-2013 (859.7k)
Pályázati_Formanyomtatvány_OP_SI-HU_2007-2013 (13M)

Támogatási_Szerződés_OP_SI-HU_2007-2013 (146.2k)

Partnerségi_Megállapodás_OP_SI-HU2007-2013 (168.2k)
Cimke (31k)

Forrás: http://www.si-hu.eu/