palyazatok.org

Pályázatok – Pályázatfigyelő – Pályázatírás

Szülőföld Alap Önkormányzati együttműködési és Informatika Kollégium pályázata romániai pályázók számára

Szülőföld AlapA Szülőföld Alap Önkormányzati együttműködési és Informatika Kollégiuma a Szülőföld Alapról szóló 2005. évi II. törvény végrehajtásáról rendelkező 355/2006. (XII. 27.) Korm. rendelet előírásai alapján az alábbiak szerint pályázatot hirdet. A Szülőföld Alap Önkormányzati együttműködési és Informatika Kollégiumának 1. számú pályázati felhívása a romániai pályázók számára.


A pályázat célja
, a célra rendelkezésre álló keretösszeg, valamint a megpályázható legalacsonyabb és legmagasabb összeg forintban:

sor-

A pályázat

Kiosztható

Megpályázható

szám

célja

keret

legalacsonyabb összeg

legmagasabb összeg

1.1

Erdélyi tömbmagyarság (Hargita, Kovászna, Maros és Szatmár megyék) és magyar szórványközösségek (többi megye) önkormányzati és civil szervezeti együttműködéseinek, cserekapcsolatainak támogatása

7 500 000 Ft

500 000 Ft

1 000 000 Ft

1.2

Romániai és magyarországi testvérmegyék, testvértelepülések cserekapcsolatainak fejlesztése, melynek során kiemelt hangsúlyt kap a kétoldalú testvérkapcsolatok szórványközösségekkel való kibővítése

6 000 000 Ft

500 000 Ft

1 000 000 Ft

1.3

A helyi és megyei önkormányzatok magyar nyelvhasználatát erősítő projektek támogatása, amelyek segítségével növekszik a magyar nyelven is elérhető ügyiratok és formanyomtatványok száma, ehhez kapcsolódóan a települések és megyék magyar nyelvű weboldalainak fejlesztése, az elektronikus ügyintézés feltételeinek megteremtése vagy kibővítése

12 000 000 Ft

500 000 Ft

2 000 000 Ft

1.4

Turisztikai jellegű, többnyelvű (köztük magyar) web portálok kialakítása, amelyek segítségével egy-egy térség, indokolt esetben település turisztikai kínálata kerül bemutatásra. Erdélyi települések bemutatását szolgáló monográfiák, turisztikai jellegű útikönyvek, hagyományokat és más helyi jellegzetességeket népszerűsítő kiadványok támogatása

18 000 000 Ft

500 000 Ft

2 000 000 Ft

1.5

Romániai magyar könyvtárak kisléptékű informatikai fejlesztéseinek támogatása (szerverek, biztonsági rendszerek, magyar nyelvű szoftverek, oktatási segédanyagok)

7 000 000 Ft

500 000 Ft

1 000 000 Ft

1.6

Önkormányzati képzések, tréningek szervezésének támogatása

7 000 000 Ft

500 000 Ft

1 000 000 Ft

1.7

Iskolabuszrendszer működtetésének és iskolába utaztatás támogatása

5 000 000 Ft

200 000 Ft

500 000 Ft

1.8

Lebonyolító szervezetek részére kisebb önkormányzati együttműködési és informatikai programok, eszközbeszerzések támogatására

3 530 000 Ft

3 530 000 Ft

3 530 000 Ft

66 030 000 Ft

A támogatás formája: vissza nem térítendő támogatás
A pályázók köre: romániai székhelyű, jogi személyiséggel rendelkező intézmények, társadalmi szervezetek, alapítványok
Nem nyújthatnak be pályázatot: pártok és pártok által létrehozott alapítványok és szervezetek, illetve azok az intézmények, szervezetek, amelyeknek a pályázat benyújtásának időpontjában a Szülőföld Alap felé elszámolási tartozásuk van.
A pályázat megvalósulásának helye: A Kárpát-medence területe (előnyt élveznek a programjukat Romániában megvalósító pályázatok).

A pályázatok beadásának kezdő időpontja: 2010. szeptember 16.

A pályázat postai feladásának vagy elektronikus benyújtásának határideje: 2010. október 10.

A pályázat megvalósulásának kezdő időpontja: 2010. március 15.
A pályázat megvalósulásának végső határideje: 2011. május 31.
A pályázat elszámolási határideje: 2011. június 30.

Az 1.8. pontban meghirdetett pályázati cél esetében a lebonyolító szervezet saját működésére a megnyert összeg max. 10%-át fordíthatja. Továbbpályáztatás esetén a kiosztható legalacsonyabb támogatási összeg 200.000 Ft.

A pályázat benyújtása elektronikusan vagy postai úton történik.
Postai úton: a Szülőföld Alap honlapján található pályázati adatlapot kitöltve és egy eredeti példányban a Szülőföld Alap Iroda 1357 Budapest. Pf. 1. címre eljuttatva.

Elektronikusan: a Szülőföld Alap honlapján található pályázati adatlapot kitöltve, elektronikus pályázat formájában benyújtva.

Egy pályázó egy pályázati célra csak egy pályázatot nyújthat be! Egy pályázó egy kollégiumon belül csak max. 4 millió forint támogatásban részesülhet.

A postai úton beküldött pályázat érvénytelen, ha:

 • a pályázó nem a pályázati adatlapon, eredeti példányban, és nem határidőig nyújtotta be;
 • a pályázatot nem a felhívásban közzétett célra nyújtotta be;
 • a pályázati adatlapon nem szerepel eredetiben a pályázó képviselőjének cégszerű aláírása és a pályázó pecsétje (ha használnak ilyet), illetve, ha az űrlap ceruzával van kitöltve;
 • a pályázatot 2010. október 10. után adták postára.

A pályázatban be kell mutatni (egyes részeket csak akkor, ha már léteznek):

 • a pályázat előzményeit;
 • a pályázat célját, (elemeinek) részletes leírását, ütemezését, résztvevők köre;
 • a már rendelkezésre álló szakmai és anyagi feltételeket;
 • részletes költségvetést;
 • az együttműködő partnereket, szándéknyilatkozatokat;
 • várt eredményeket, társadalmi hasznosulást.

Amennyiben a pályázati adatlapon rendelkezésre álló karakterszám (kétszer 2.000) nem elegendő, akkor csatolt dokumentum formájában vagy postai úton küldéskor külön lapon lehet a pályázó által fontosnak tartott információt tartalmazó anyagot, nyilatkozatmásolatot, részletes költségvetést, stb. a pályázat részeként be- illetve elküldeni.

A pályázatok elbírálásának szempontjai:

 • Formai bírálat: a pályázat kitöltöttsége, megfelelősége, határidőben történő beküldése, az adatok, csatolt dokumentumok, költségvetés-tervezet megfelelősége;
 • A pályázat szakmai kidolgozottsága;
 • A pályázat hatásfokának mértéke (résztvevők száma, az adott földrajzi területre gyakorolt hatásának nagysága, stb.), társadalmi hasznosulása, esetleg innovatív jellege;
 • A nem működési célú, ún. szakmai programok esetén előnyt élveznek azok a pályázatok, amelyek esetében a költségvetés részletesen, alaposan bemutatott, és a pályázatban igényelt működési költségrész minél kisebb (max. a program teljes költségvetésének 15 %-a lehet);
 • Előnyt élveznek azok a pályázatok, amelyekben az önrész aránya minél nagyobb.
 • Elsőbbséget élvez a nem profitorientált szervezetek támogatása.
 • Az elbírálás és értékelés során a pályázati felhívás szövege az irányadó.
 • A kollégium kerüli a pályázati összegek elaprózását, a megítélt összeg nagysága az önerővel együtt lehetővé kell, hogy tegye a pályázati cél megvalósítását.

Nem részesülhet támogatásban az az intézmény, illetve szervezet, amely

 • a benyújtott pályázatban, a támogatási szerződésben, a támogatási szerződés teljesítéséről szóló szakmai beszámolóban vagy pénzügyi elszámolásban megtévesztő vagy valótlan adatot szolgáltatott, vagy ilyen nyilatkozatot tett;
 • a korábbi támogatás felhasználása az intézménynek felróható okból nem a támogatási szerződésnek megfelelően történt, és emiatt a támogató a szerződéstől elállt;
 • esetében az adott országbeli jogi nyilvántartásból való törlését kezdeményezték;
 • korábban megítélt támogatásáról szóló beszámolójukat a pályáztató visszautasította, vagy lejárt esedékességű, elszámolatlan vagy visszafizetetlen kintlévősége van a pályáztatóval szemben;
 • a támogatási szerződés megkötésének feltételeként meghatározott nyilatkozatokat nem teszi meg, a kért dokumentumokat nem nyújtja be, vagy a megtett nyilatkozatát visszavonja.

Támogatható kiadások: nem működési célú pályázatok esetében a nyertes szakmai programok költségvetésének a Szülőföld Alap által támogatott részéből max. 15 % fordítható működésre.

A támogatást elnyerő pályázók esetén a szerződéskötés feltétele az alábbi dokumentumok becsatolása:
(A PÁLYÁZAT BENYÚJTÁSAKOR AZ ADATLAPHOZ EZEKET NEM KELL CSATOLNI!)

 • A pályázó alapszabályának és/vagy szervezeti és működési szabályzatának másolati példánya – magyar nyelvű egyszerű fordítás (nem kell hitelesnek lennie) csatolása szükséges. Amennyiben a pályázó ezt megelőzően már nyújtott be a Szülőföld Alaphoz pályázatot, úgy az erről szóló, a mellékeltben szereplő nyilatkozat kiöltve, aláírva, lepecsételve kell beküldenie.
 • 30 napon belül kiállított hiteles működési engedély, vagy bírósági/hatósági igazolás arról, hogy a szervezet működik – magyar nyelvű egyszerű fordítás (nem kell hitelesnek lennie) csatolása szükséges.
 • 30 napon belül kiállított hiteles igazolás a vezető aláírásáról (aláírási címpéldány, banki karton).
 • 30 napon belül kiállított banki igazolás a támogatott számlaszámáról.
 • A megítélt támogatási összegre vonatkozó tételes, részletes módosított költségvetés.
 • A mellékletben szereplő felhasználási és pénzügyi nyilatkozat.
 • A mellékletben szereplő, a pályázó képviselője által küldött nyilatkozat, hogy mely más intézményekben, szervezetekben, egyesületekben (név, székhelycím) tölt be valamilyen tisztséget.
 • Ingatlannal kapcsolatos beruházás, építés, felújítás esetén egy hónapnál nem régebbi tulajdoni lap (telekkönyvi kivonat); (elvi, előzetes) építési engedély; műszaki tervdokumentáció; részletes költségterv, a kivitelezővel kötött szerződés és ezeknek egyszerű (nem hiteles) magyar fordítása. Műemléki védelem alatt álló ingatlanok felújítása esetén a pályázó köteles betartani az adott ország vonatkozó jogszabályait, és a szerződéskötéshez az ehhez kapcsolódó dokumentumokat meg kell küldenie.
 • Amennyiben a pályázó és a támogatási összeget befogadó szervezet nem azonos, a mellékletben szereplő befogadó nyilatkozat.
 • Amennyiben a támogatás utalása magyarországi bankszámlára történik, a kedvezményezettnek a számlavezető pénzintézete által is ellenjegyzett nyilatkozatát arról, hogy amennyiben a Szülőföld Alap Iroda él az elállási jogával, vagy a visszafizetési kötelezettség alá tartozó támogatást a kedvezményezett határidőben nem fizeti vissza, úgy az Iroda követelését azonnali beszedési megbízás útján a kedvezményezett bankszámláját vezető pénzintézetnél érvényesítheti.
 • 1 db A5-ös méretű, szervezetük postacímére felcímzett boríték.

A támogató megvizsgálja a szerződéskötéshez szükséges beérkezett dokumentumokat, és ha ezek valamelyike nem áll rendelkezésére, vagy hiányos, akkor a pályázót 15 napos pótlási határidővel hiánypótlásra szólítja fel. A támogatási döntés érvényét veszti, ha a támogatásról szóló értesítés kézbesítésétől számított 60 napon belül a pályázó hibájából nem jön létre a szerződés.
A program nyilvánosság előtt megjelenő eseményein, valamint a program eredményeképpen létrejövő nyomtatott vagy elektronikus kiadványokon, termékeken – a Szülőföld Alap megnevezésével és logójának feltüntetésével – a nyilvánosság tudomására hozza, hogy a program/kiadvány/termék a Szülőföld Alap támogatásával valósult meg.

A támogatási szerződés megszegésének jogkövetkezményei:
Amennyiben a támogatott a támogatási összeget a szerződésben meghatározott céltól eltérően használja fel, vagy egyéb fontos kötelezettségét nem teljesíti, a támogató jogosult a szerződéstől elállni, azt azonnali hatállyal felmondani, és a szerződésszegés következményeit alkalmazni.

A támogatott szerződésszegés esetén köteles a támogatás összegét részben vagy egészben visszautalni, illetve a támogatási szerződésben foglalt céltól eltérően felhasznált támogatás esetében a szerződés felbontásának napjától érvényes magyar jegybanki alapkamat alapulvételével számított kamatot is megfizetni.

Szerződésszegés esetén a támogató írásban rövid határidő kitűzésével felhívja a támogatottat a szerződésszerű teljesítésre, ezt követően sor kerülhet a szerződésszegés jogkövetkezményeinek az alkalmazására.
További információk a www.szulofold.hu honlapon találhatók.

Forrás: www.szulofold.hu