palyazatok.org

Pályázatok – Pályázatfigyelő – Pályázatírás

Tájékoztató az egyes sajátos közoktatási feladatok 2011. évi támogatásáról

kormányzati portál pályázatA Magyar Köztársaság 2011. évi költségvetéséről szóló 2010. évi CLXIX. törvény 5. melléklet 11. pont d) alpont a korábbi évekhez hasonlóan kiegészítő támogatást különített el az egyes sajátos közoktatási feladatokra.

A támogatás igénylésének, döntési rendszerének, folyósításának, elszámolásának és ellenőrzésének részletes szabályairól szóló 24/2011. (V. 18.) NEFMI rendelet a Magyar Közlöny 2011. évi 52. számában megjelent.

Az igénylések benyújtásának határideje jogcímenként változó.

A tavalyi évhez képest változás, hogy a helyi önkormányzati fenntartók, többcélú kistérségi társulások a támogatás iránti igényüket a Magyar Államkincstár által üzemeltetett ÖNEGM (Önkormányzati Előirányzat Nyilvántartó Modul) elektronikus rendszerben a jogcímenként meghatározott időpontig rögzítik, és a rendszerből  kinyomtatott adatlapot aláírva, lepecsételve a jogcímek alatt meghatározott eredeti példányszámban postára adják a Kincstár területileg illetékes megyei Igazgatósága részére. Minden egyéb késedelem és a csak papír alapon történő benyújtás jogvesztő.

Az ÖNEGM rendszert az önkormányzatok 2010. január 1. óta ismerik. A havi jövedelempótló igényléseket, közműfejlesztési támogatásokat, és a központosított támogatások iránti igényeket is a rendszerben rögzítették. Minden önkormányzatnak van hozzáférése a rendszerhez. Az önkormányzatok a Kincstár által üzemeltetett elektronikus rendszerben, a https://onegm.allamkincstar.gov.hu webes elérhetőségen, a Kincstár megyei Igazgatóságai által megadott felhasználónévvel rögzíthetik igényléseiket.

A nem állami intézményfenntartók és a központi költségvetési szervként működő felsőoktatási intézmények esetében nincs változás, igényüket elektronikusan (http://www.wekerle.gov.hu/elektronikus_igenyles) és papír alapon is a Wekerle Sándor Alapkezelőhöz (1088 Budapest Múzeum utca 17.) nyújthatják be az igényelhető jogcímek alatt feltüntetett eredeti példányszámban.

A Magyar Államkincstár, illetve a Wekerle Sándor Alapkezelő indokolt esetben hiánypótlásra szólítja fel a pályázót.

Az igényelhető támogatások jogcímenként (feladatellátásonként)

1. Sajátos nevelési igényű tanulók tankönyvtámogatása

A támogatás igénylésére jogosultak köre: A Magyar Köztársaság 2011. évi költségvetéséről szóló 2010. évi CLXIX. törvény 13. § (1) bekezdése szerinti központi költségvetési szervként működő felsőoktatási intézmények, 35. § (1) bekezdésében meghatározott fenntartók, valamint a 42. § (1) bekezdésének a) pontjában meghatározott közoktatási feladatot ellátó nem állami intézmények fenntartói.

A támogatás mértéke: A támogatás igénylésének alapja a tankönyvrendelésben szereplő végösszegnek a költségvetési törvény 3. melléklet 17. pont b) alpont „Tanulók ingyenes tankönyvellátásának támogatása” cím alatti normatív hozzájárulások fajlagos összegével csökkentett különbözete.

A támogatás igényelhető: A 24/2011. (V. 18.) NEFMI rendelet 1. §-2. §-a alapján.

A fenntartók a támogatást a fenntartásukban lévő – a szakiskolák kivételével – nevelési-oktatási intézmények 1-13. évfolyamain, szakiskolák esetében a 9-10. évfolyamain és a szakképzési évfolyamokon a nappali rendszerű iskolai oktatásban részt vevő, a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 121. § (1) bekezdés 29. pont a) vagy b) alpontja szerinti sajátos nevelési igényű tanulók 2011. október 1-jei közoktatási statisztikai létszáma alapján igényelhetik.

A támogatási igény benyújtásának határideje: 2011. július 1.

A tájékoztató e pontjában foglalt jogcímigényléssel kapcsolatos szakmai kérdéseiket amennyiben azokra a Wekerle Sándor Alapkezelő honlapjának (www.wekerle.gov.hu) kezdő oldalán található „Gyakran ismételt kérdések között” nem találtak választ – az aniko.orban@nefmi.gov.hu e-mail címen, vagy a 06-1-795-4457 telefonszámon tehetik fel.

Az elektronikus igényléssel kapcsolatos technikai problémák esetén segítség a felületet kezelő Magyar Államkincstár területileg illetékes igazgatóságától, illetve a Wekerle Sándor Alapkezelőtől kérhető (ügyintéző: Fabulya János, telefon: 301-3200).

2. Szakiskolai felzárkóztató oktatás támogatása

A támogatás igénylésére jogosultak köre: A Magyar Köztársaság 2011. évi költségvetéséről szóló 2010. évi CLXIX. törvény 35. § (1) bekezdésében meghatározott fenntartók, valamint a 42. § (1) bekezdésének a) pontjában meghatározott közoktatási feladatot ellátó nem állami intézmények fenntartói.

A támogatás mértéke: A normatív támogatás összege 8 000 Ft/hó/fő.

A támogatás igényelhető: A 24/2011. (V. 18.) NEFMI rendelet 3. §-4. § alapján.

A támogatási igény benyújtásának határideje:

A támogatási igényt az 1. melléklet szerinti adatlap, valamint a 2011. évi első részlet tekintetében a 2010/2011. tanév tárgyhónapjainak létszámadatai alapján a 4. melléklet szerinti adatlap kitöltésével 2011. május 23-ig, a második részlet tekintetében a 2010/2011. tanév, valamint a 2011/2012. tanév tárgyhónapjainak létszámadatai alapján az 5. melléklet szerinti adatlap kitöltésével 2011. október 5-ig kell benyújtani.

A tájékoztató e pontjában foglalt jogcímigényléssel kapcsolatos szakmai kérdéseiketamennyiben azokra a Wekerle Sándor Alapkezelő honlapjának (www.wekerle.gov.hu) kezdő oldalán található „Gyakran ismételt kérdések között” nem találtak választ – az andrea.guzsvany.kovacsne@nefmi.gov.hu e-mail címen, vagy a 06-1-795-4348 telefonszámon tehetik fel.

Az elektronikus igényléssel kapcsolatos technikai problémák esetén segítség a felületet kezelő Magyar Államkincstár területileg illetékes igazgatóságától, illetve a Wekerle Sándor Alapkezelőtől kérhető (ügyintéző: Németh István, telefon: 301-3200).

3. Szakközépiskola tizenegy-tizenkettedik évfolyamán az iskolai gyakorlati oktatás támogatása

A támogatás igénylésére jogosultak köre: A Magyar Köztársaság 2011. évi költségvetéséről szóló 2010. évi CLXIX. törvény 13. § (1) bekezdése szerinti központi költségvetési szervként működő felsőoktatási intézmények, 35. § (1) bekezdésében meghatározott fenntartók, valamint a 42. § (1) bekezdésének a) pontjában meghatározott közoktatási feladatot ellátó nem állami intézmények fenntartói.

A támogatás mértéke: Az egy tanulóra, egy hónapra jutó támogatás összege nem haladhatja meg az 1000 forintot.

A támogatás igényelhető: A 24/2011. (V. 18.) NEFMI rendelet 5. §-6. § alapján.

A támogatási igény benyújtásának határideje: A támogatási igényt az 1., a 7.  és a 8. melléklet szerinti adatlap kitöltésével,

a) az első részlet tekintetében 2011. január 1-jétől 2011. június 30-ig terjedő időszakra  legkésőbb 2011. május 23-ig,

b) a második részlet tekintetében 2011. szeptember 1-jétől 2011. december 31-ig terjedő időszakra legkésőbb 2011. szeptember 20-ig kell benyújtani.

A tájékoztató e pontjában foglalt jogcímigényléssel kapcsolatos szakmai kérdéseiket – amennyiben azokra a Wekerle Sándor Alapkezelő honlapjának (www.wekerle.gov.hu) kezdő oldalán található „Gyakran ismételt kérdések között” nem találtak választ – az andrea.guzsvany.kovacsne@nefmi.gov.hu e-mail címen, vagy a 06-1-795-4348 telefonszámon tehetik fel.

Az elektronikus igényléssel kapcsolatos technikai problémák esetén segítség a felületet kezelő Magyar Államkincstár területileg illetékes igazgatóságától, illetve a Wekerle Sándor Alapkezelőtől kérhető (ügyintéző: Faragó Tamás, telefon: 301-3200).

4. Nem magyar állampolgár tanköteles tanulók oktatásának támogatása

A támogatás igénylésére jogosultak köre: A Magyar Köztársaság 2011. évi költségvetéséről szóló 2010. évi CLXIX. törvény 13. § (1) bekezdése szerinti központi költségvetési szervként működő felsőoktatási intézmények, 35. § (1) bekezdésében meghatározott fenntartók, valamint a 42. § (1) bekezdésének a) pontjában meghatározott közoktatási feladatot ellátó nem állami intézmények fenntartói.

A támogatás mértéke:

A nappali oktatás munkarendje szerint szervezett oktatásban részt vevő tanulók után, a közoktatásról szóló, 1993. évi LXXIX. törvény 110. §-a alapján, ha a tanuló

a) menedékjogot kérő, menekült, menedékes, vagy a harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló törvény hatálya alá tartozik és humanitárius tartózkodási engedéllyel rendelkezik, a támogatás nem haladhatja meg a 140.000 Ft/fő/év összeget.

b) a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személyek beutazásáról és tartózkodásáról szóló törvény szerint a szabad mozgás és tartózkodás jogát Magyarországon gyakorolja, vagy a harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló törvény hatálya alá tartozó, az a) pontban nem hivatkozott nem magyar ajkú állampolgár, vagy bevándorolt vagy letelepedett jogállású, hontalan, illetve a Magyar Köztársaság területén való tartózkodásra jogosító engedéllyel rendelkezik. További feltétel, hogy a tanuló közoktatási intézményrendszerbe való belépésétől számított időtartama nem éri el az egy évet, és a közoktatási intézmény vagy a tanuló által látogatott osztály tanítási nyelve magyar, feltéve, hogy a tanuló oktatását, nevelését központi pedagógiai program adaptálásával szervezik meg, a támogatás nem haladhatja meg a 70.000 Ft/fő/év összeget.

A támogatás igényelhető: A 24/2011. (V. 18.) NEFMI rendelet 7. § – 8. § alapján.

A támogatási igény benyújtásának határideje: 2011. október 6.

A tájékoztató e pontjában foglalt jogcímigényléssel kapcsolatos szakmai kérdéseiket – amennyiben azokra a Wekerle Sándor Alapkezelő honlapjának (www.wekerle.gov.hu) kezdő oldalán található „Gyakran ismételt kérdések között” nem találtak választ – a laszlo.kozma@nefmi.gov.hu e-mail címen, vagy a 06-1-795-4253 telefonszámon tehetik fel.

Az elektronikus igényléssel kapcsolatos technikai problémák esetén segítség a felületet kezelő Magyar Államkincstár területileg illetékes igazgatóságától, illetve a Wekerle Sándor Alapkezelőtől kérhető (ügyintéző: Fogarasi Krisztina, telefon: 301-3200).

5. Gyermekgyógyüdülőkben, egészségügyi intézményekben, rehabilitációs intézményekben tartós gyógykezelés alatt álló tanulók oktatásának támogatása

A támogatás igénylésére jogosultak köre: A Magyar Köztársaság 2011. évi költségvetéséről szóló 2010. évi CLXIX. törvény 13. § (1) bekezdése szerinti központi költségvetési szervként működő felsőoktatási intézmények, 35. § (1) bekezdésében meghatározott fenntartók, valamint a 42. § (1) bekezdésének a) pontjában meghatározott közoktatási feladatot ellátó nem állami intézmények fenntartói.

A támogatás mértéke: Tanulónként nem haladhatja meg:

  • a) a 25 000 Ft/fő/év összeget, ha a folyamatos gyógykezelés időtartama legalább huszonkét, de legfeljebb negyvenegy naptári nap,
  • b) az 50 000 Ft/fő/év összeget, ha a folyamatos gyógykezelés időtartama legalább negyvenkettő, de legfeljebb nyolcvankilenc naptári nap,
  • c) a 100 000 Ft/fő/év összeget, ha a folyamatos gyógykezelés időtartama kilencven vagy annál több naptári nap.

A támogatás a feladat ellátásához kapcsolódó személyi és dologi költségekre használható fel.

A támogatás igényelhető: A 24/2011. (V. 18.) NEFMI rendelet 9. §-10. § alapján.

A támogatást a fenntartók a gyermekgyógyüdülőkben, egészségügyi intézményekben, rehabilitációs intézményekben fekvőbeteg-ellátás keretében szakellátásban, illetve rehabilitációs célú ellátásban részesülő, alap- és középfokú iskolai, a nappali oktatás munkarendje szerinti tanulók tankötelezettségének teljesítését szolgáló – a Közokt. tv. 87. § (1) bekezdés d) pontjában meghatározott – közoktatási feladat ellátásának biztosításához igényelhetik. A támogatás azok után a tanulók után igényelhető, akiknek fekvőbeteg-ellátás keretében végzett egybefüggő (folyamatos) gyógykezelése a huszonegy naptári napot meghaladja, és a gyógykezelés ideje alatt egyéni (ágy melletti) foglalkozás esetén legalább heti nyolc, csoportos foglalkozás esetén legalább heti tizenöt tanóra időtartamában biztosított az ismeretek szinten tartását, az iskolai hiányzásból eredő hátrányok csökkentését szolgáló pedagógiai foglalkoztatás, és akikre tekintettel az intézmény rendelkezik a szülő írásos hozzájárulásával a pedagógiai foglalkoztatáshoz kapcsolódó adatok kezelésére.  A támogatás tekintetében a gyógykezelés folyamatosnak minősül akkor is, ha annak időtartama alatt hétvégenként a tanuló a gyermekgyógyüdülőből, az egészségügyi intézményből, a rehabilitációs intézményből otthonába távozhat.

A támogatási igény benyújtásának határideje: 2011. május 23.

A tájékoztató e pontjában foglalt jogcímigényléssel kapcsolatos szakmai kérdéseiket – amennyiben azokra a Wekerle Sándor Alapkezelő honlapjának (www.wekerle.gov.hu) kezdő oldalán található „Gyakran ismételt kérdések között” nem találtak választ – a maria.gyongyi.nagy@nefmi.gov.hu e-mail címen, vagy a 06-1-795-4314 telefonszámon tehetik fel.

Az elektronikus igényléssel kapcsolatos technikai problémák esetén segítség a felületet kezelő Magyar Államkincstár területileg illetékes igazgatóságától, illetve a Wekerle Sándor Alapkezelőtől kérhető (ügyintéző: Fogarasi Krisztina, telefon: 301-3200).

6. Iskolapszichológusi hálózat fejlesztésének támogatása

6.1 A támogatás igénylésére jogosultak köre: többcélú kistérségi társulások

A támogatás mértéke: többcélú kistérségi társulásonként nem haladhatja meg az 1 500 000 forintot, amely a feladat ellátásához kapcsolódó, 2011 szeptemberétől induló 1 fő létszámfejlesztéssel összefüggő személyi kiadásokra használható fel.

A támogatás igényelhető: A 24/2011. (V. 18.) NEFMI rendelet 11. § – 12. § alapján.

A támogatást az iskolapszichológusi szolgáltatás megkezdésére, fejlesztésére a többcélú kistérségi társulások, mint feladatot ellátók vehetik igénybe a 2011. költségvetési évben időarányosan 4 hónapra. A többcélú kistérségi társulás az iskolapszichológusi szolgáltatás feladatát elláthatja az általa fenntartott, a nevelési tanácsadást is ellátó intézményben, vagy – megállapodás alapján – helyi önkormányzat vagy önkormányzati társulás fenntartásában működő, a nevelési tanácsadást is ellátó intézmény vagy intézmények útján. Az iskolapszichológusi feladatok ellátása biztosítható a nevelési tanácsadó intézményében, valamint ezen intézményben foglalkoztatott utazó szakember biztosításával abban a közoktatási intézményben, ahol az ellátott tanuló jogviszonnyal rendelkezik.

A támogatási igény benyújtásának határideje: 2011. május 26.

A tájékoztató e pontjában foglalt jogcímigényléssel kapcsolatos szakmai kérdéseiket – amennyiben azokra a Wekerle Sándor Alapkezelő honlapjának (www.wekerle.gov.hu) kezdő oldalán található „Gyakran ismételt kérdések között” nem találtak választ – az andrea.paszkosz@nefmi.gov.hu e-mail címen, vagy a 06-1-795-4336 telefonszámon tehetik fel.

6.2 A támogatás igénylésére jogosultak köre: többcélú kistérségi társulások

A támogatás mértéke: A 15/2009. (IV. 2.) OKM rendelet 8. §-a alapján elnyert támogatással megkezdett iskolapszichológusi szolgáltatás személyi kiadásaival összefüggő támogatás többcélú kistérségi társulásonként nem haladhatja az 1 000 000 forintot, s ugyanígy a 17/2010. (III. 30.) OKM rendelet 13. §-a alapján elnyert támogatással megkezdett  iskolapszichológusi szolgáltatás személyi kiadásaival összefüggő támogatás mértéke sem haladhatja meg többcélú kistérségi társulásonként az 1 000 000 forintot.

A támogatás igényelhető: A 24/2011. (V. 18.) NEFMI rendelet 13. §-14. § alapján.

Az a többcélú kistérségi társulás, amely a 15/2009. (IV. 2.) OKM rendelet 8. §-a, és/vagy a 17/2010. (III. 30.) OKM rendelet 13. §-a alapján támogatásban részesült és a támogatásból 2009. szeptemberétől, illetve 2010. szeptemberétől megkezdett és biztosított iskolapszichológusi szolgáltatást ellátja, további támogatást igényelhet az iskolapszichológusi tevékenységgel összefüggő személyi kiadások fedezetéhez.

A támogatási igény benyújtásának határideje: 2011. május 26.

A tájékoztató e pontjában foglalt jogcímigényléssel kapcsolatos szakmai kérdéseiket amennyiben azokra a Wekerle Sándor Alapkezelő honlapjának (www.wekerle.gov.hu) kezdő oldalán található „Gyakran ismételt kérdések között” nem találtak választ – az andrea.paszkosz@nefmi.gov.hu e-mail címen, vagy a 06-1-795-4336 telefonszámon tehetik fel.

Az elektronikus igényléssel kapcsolatos technikai problémák esetén segítség a felületet kezelő Magyar Államkincstár területileg illetékes igazgatóságától, illetve a Wekerle Sándor Alapkezelőtől kérhető (ügyintéző: Fogarasi Krisztina, telefon: 301-3200).

7. A beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő (BTM) gyermekek, tanulók óvodai nevelésével, illetve iskolai nevelésével és oktatásával kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása

A támogatás igénylésére jogosultak köre: A Magyar Köztársaság 2011. évi költségvetéséről szóló 2010. évi CLXIX. törvény 13. § (1) bekezdése szerinti központi költségvetési szervként működő felsőoktatási intézmények, 35. § (1) bekezdésében meghatározott fenntartók, valamint a 42. § (1) bekezdésének a) pontjában meghatározott közoktatási feladatot ellátó nem állami intézmények fenntartói.

A támogatás mértéke: A 24/2011. (V. 18.) NEFMI rendelet 15. § (1) bekezdés szerint számított igénylésre jogosító létszám alapján nem haladhatja meg a 14 000 forint/fő összeget.

A támogatás igényelhető: A 24/2011. (V. 18.) NEFMI rendelet 15. §-16. § alapján.

A támogatást a fenntartók a fenntartásukban lévő nevelési-oktatási intézményekben a beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő gyermekek, tanulók 2010/2011. tanévi nyitó, 2010. október 1-jei közoktatási statisztika tényleges, valamint a 2011/2012. tanévi nyitó, 2011. október 1-jei várható, a (2) bekezdésben meghatározott feltételeknek megfelelő tanulók létszáma alapján igényelhetik.

A támogatás a nevelési tanácsadó érvényes szakvéleménye alapján azon beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő óvodai nevelésben részesülő gyermekek, és a nappali rendszerű iskolai oktatás munkarendje szerint iskolai nevelésben, oktatásban részesülő tanulók után igényelhető, akik után a fenntartók az esélyegyenlőséget szolgáló intézkedések és az integrációs rendszerben részt vevő intézményekben dolgozó pedagógusok támogatásáról szóló 5/2011. (II. 15) KIM rendelet alapján a képesség-kibontakoztató, integrációs felkészítéshez, óvodai fejlesztő program megvalósításához nem nyújtottak be támogatási igényt.

A támogatási igény benyújtásának határideje: 2011. május 27.

A tájékoztató e pontjában foglalt jogcímigényléssel kapcsolatos szakmai kérdéseiket – amennyiben azokra a Wekerle Sándor Alapkezelő honlapjának (www.wekerle.gov.hu) kezdő oldalán található „Gyakran ismételt kérdések között” nem találtak választ – a maria.gyongyi.nagy@nefmi.gov.hu e-mail címen, vagy a 06-1-795-4314 telefonszámon tehetik fel.

Az elektronikus igényléssel kapcsolatos technikai problémák esetén segítség a felületet kezelő Magyar Államkincstár területileg illetékes igazgatóságától, illetve a Wekerle Sándor Alapkezelőtől kérhető (ügyintéző: Fabulya János, telefon: 301-3200).

Forrás: Kormányzati Portál