palyazatok.org

Pályázatok – Pályázatfigyelő – Pályázatírás

Társasházak energiamegtakarítást eredményező korszerűsítésének, felújításának támogatása – pályázati kiírás tervezete

otthon melegeMintegy 10 milliárd forintos támogatáskerettel, 50%-os támogatásintenzitással indul el a társasházi energiahatékonysági pályázat az Otthon Melege Program keretében. Itt olvasható a társasházak energiamegtakarítást eredményező korszerűsítésének, felújításának támogatási programjának tervezett pályázati kiírása.

Pályázat kódszáma: ZFR-TH/15

Rendelkezésre álló keretösszeg
Várható keretösszeg bruttó: 10.000.000.000 forint.
A forrás elosztása régiónként történik.
Támogató fenntartja a jogot –  szükség esetén – a régiók közötti forrás átcsoportosítására.

Pályázó szervezetek köre
A pályázati konstrukció keretében a 22/2014. (III.13.) KIM rendelet a statisztikai számjel elemeiről és nómenklatúráiról alapján az alábbi szervezetek pályázhatnak:

 • 692 Gazdálkodási formakóddal rendelkező szervezetek – Társasházak
 • 593 Gazdálkodási formakóddal rendelkező szervezetek – Lakásszövetkezetek

A  pályázatokon  való  részvétel,  és  a  Támogatási  Szerződés  megkötésének  feltétele  az összes  tulajdoni  hányadnak  több  mint  51%-ával  rendelkező  tulajdonostársak támogatása.

Pályázattal érintett épületek köre
A  pályázat  keretén  belül  kizárólag  több  mint  4,  de  maximum  60  lakással  rendelkező, 1946.  után  épült,  de  2006.  december  31.  napjáig  kiadott  építési  engedély  alapján  épült távfűtéssel,  házközponti  fűtéssel  illetve  lakásonként  egyedi  fűtéssel  rendelkező lakóépületek tulajdonosi közösségei igényelhetnek támogatást.
A  pályázaton  csak  olyan  épület  vagy  dilatációval  határolt  épületrész  vehet  részt, amelyben  az  épület  vagy  dilatációval határolt  épületrész  hőszabályozása  és  mérése  már megoldott, vagy a pályázat keretén belül megoldásra kerül.
Amennyiben  egyazon  épületben  lévő,  külön-külön  dilatációval  határolt,  de  egymással nem érintkező szekciókból álló két, vagy több épületrész kíván támogatásra pályázni, ez esetben  annyi  pályázat  benyújtása  szükséges,  ahány  egymással  nem  érintkező épületszekció  kíván  pályázni.  Az  egy  helyrajzi  számon  nyilvántartott,  több  különböző épületből  álló  tulajdon  esetében  egy  pályázat  tárgya  csak  egy  épület  vagy  dilatációval határos  épületrész  lehet,  tehát  annyi  pályázatot  kell  benyújtatni,  ahány  épület  vagy dilatációval határos épületrész felújítását tervezik.
Amennyiben  egy  épület/épületrész  a  beruházást  megelőzően  nem  éri  el  a  C  minősítési osztályt,  a  beruházás  befejezésével  legalább  a  C  minősítési  osztályba  sorolhatóvá  kell válnia.  Amennyiben  egy  épület/épületrész  a  beruházást  megelőzően  eléri  a  C  minősítési osztályt,  a  beruházás  megvalósításával  legalább  két  minősítési  osztállyal  javulnia  kell  a besorolásának,  illetve  a  fejlesztésnek  kötelezően  megújuló  energia  alkalmazásával  kell megvalósulnia.
Egy épület/épületrész fejlesztése esetén kötelező statikai nyilatkozattal igazolni, hogy az épületnek/épületrésznek nincs állékonysági problémája fejlesztés előtti állapotban, illetve fejlesztés hatására sem lesz.

Támogatás mértéke:
Az  állami  támogatás  a  miniszteri  döntéssel  kerül  meghatározásra,  mely  összeg  a kifizethető támogatási összeg felső határa. A támogatás formája vissza nem térítendő, az elszámolás  elfogadását  követő  finanszírozású  támogatás,  amely  pályázatonként  egy társasházra igényelhető.

otthon melege

Az állami támogatás aránya:

Az energetikai tanúsítvánnyal igazolt minden megtakarított CO2 kg/év-re:

 • 750  forint  Homlokzati  nyílászárók  cseréjét  és  Homlokzatok/Záró  födémek hőszigetelését is megvalósító beruházások esetén;
 • 950 forint Megújuló energia hasznosítást elősegítő beruházások esetén;
 • 450 forint a fentiekbe nem tartozó beruházások esetén.

Fentieken  túlmenően  az  egyedi  fűtéssel  rendelkező  lakóépületek  lakásonkénti kondenzációs  gázkazáncseréjéhez  további  150.000  forint  támogatás  adható lakásonként.  DE  a  pályázattal  elnyerhető  támogatás  nem  haladhatja  meg  az elszámolható költségek (támogatható munkák) maximum 50%-át.

Támogatható tevékenységek köre
A  pályázatban  energiamegtakarítást  eredményező,  komplex  felújítást  célzó beruházások támogathatóak, tekintettel arra, hogy a legnagyobb energiamegtakarítás a  komplex  felújítással  érhető  el.  A  komplex  felújítás  biztosítja,  hogy  a  vállalt  beruházás mind az energiamegtakarításban, mind pedig a lakók rezsicsökkentésében megtérüljön.

I.  Szakértői, tervezői, eljárási, lebonyolítási költségek – energiatanúsítások készítésének költségei:
Az épületek energetikai jellemzőinek javítását célzó kormányzati intézkedésekről szóló 2078/2008.  (VI.  30.)  Korm.  határozat  és  az  épületek  energetikai  jellemzőinek tanúsításáról  szóló  176/2008.  (VI.  30.)  Korm.  rendelet  értelmében  az energiamegtakarítás  támogatására  irányuló  pályázatok  támogatási  feltétele  az energetikai tanúsítás (számítás) megléte.
Tanúsítást  (számítást)  a  Magyar  Mérnöki  Kamara  vagy  a  Magyar  Építész  Kamara névjegyzékébe felvett tanúsítói jogosultsággal rendelkezők végezhetik.

 • megvalósítási  (szükség  esetén  szakhatóságok  által  jóváhagyott)  műszaki  leírás készítésének költségei;
 • építési  engedély,  településképi  véleményezési  vagy  bejelentési  eljárás  köteles beruházás  esetén  a  szükséges  tervdokumentáció  összeállítása  (jogszabály  vagy hatóság által előírt tartalommal);
 • szükség esetén tűzvédelmi dokumentáció és szakvélemény összeállításának költségei;
 • szükség  esetén  villámvédelmi  és  érintésvédelmi  dokumentáció  összeállításának költségei;
 • műszaki ellenőr költségei;
 • az  Országos  Tűzvédelmi  Szabályzatról  szóló  a  28/2011.  (IX.  6.)  BM  rendelet (a továbbiakban: OTSZ) 333. § szerinti tanúsító szervezet díja;
 • gáz csatlakozó hálózat műszaki átadásával kapcsolatos költségek (gáz-meo);
 • tulajdoni lap kiváltásának költsége.

Felújítási költségelemek
Csak  abban  az  esetben  lehet  pályázatot  benyújtani,  ha  a  fejlesztéssel  érintett épület/épületrész  fűtési  rendszerének  helyiségenkénti  szabályozása  és  mérése megoldott, vagy megvalósítása a fejlesztés tárgyát képezi.

A  támogatott  munkaelemek  teljes  körű  elvégzése  kötelező,  a  támogatott  beruházással egységesen felújított épületszerkezeteknek kell létrejönniük, úgy mint:

 • hőszigeteléssel érintett összes homlokzati felületek,
 • teljes tető hő- és vízszigetelés,
 • teljes fűtetlen pincefödém hőszigetelés,
 • teljes lakás, és közös fűtött helyiségek külső nyílászárócseréje,

Az  épületburkot  érintő  beavatkozások  esetén  be  kell  tartani  a  belügyminiszter  20/2014. (III.  7.)  BM  rendeletében  meghatározott  –  az  épületek  energetikai  jellemzőinek meghatározásáról  szóló  7/2006.  (V.  24.)  TNM  rendelet  módosításáról  –  2015.  január  1-től hatályos Költségoptimalizált követelményszint, a határoló  –  és nyílászáró szerkezetek hőátbocsátás tényezőire vonatkozó követelményeket.

a)  Homlokzati nyílászárók energiamegtakarítást eredményező cseréje (nyílászárók felújítása nem támogatható)

 1. Lakások külső oldali nyílászáróinak energiamegtakarítást eredményező cseréje
  • A lakások 100%-ában, amennyiben a nyílászáró szerkezeti részét képezi szakipari fal,  annak  cseréjével  együtt.  Részleges  nyílászárócsere  csak  abban  az  esetben támogatható, ha a projekt keretében cserélni nem kívánt nyílászárók megfelelnek az  előirt  követelményeknek.  A  pályázat  beadását  megelőzően  saját  költségen kicserélt vagy felújított nyílászárók esetében állami támogatás nem igényelhető.
  • A lakások külső nyílászáróinak cseréje esetében a megfelelő légcsere biztosítására a  nyílászárókba  épített  önszabályozó  szellőző  elemek  beépítése  kötelező, támogatott költség.
 2. A  lépcsőházak  és  az  egyéb  közös  fűtött  helyiségek  (pl.  közös  tárolók,  stb.)  külső nyílászáróinak  energiatakarékos  felújítása  vagy  cseréje  100%-ban,  a  lépcsőházak hő- és füstelvezetésének korszerűsítésével együtt.
 3. Az  épületek  nyári  hővédelmének  javítása,  árnyékoló  vagy  árnyékvető  szerkezetek beépítésével,  melyet  az  adott  homlokzati  oldalon,  egységes  módon  fel  kell  szerelni. Támogatható  minden  olyan  beavatkozás,  mely  az  épület  nyári  szoláris  terhelését megfelelő  mértékben  csökkenti  anélkül,  hogy  a  téli  sugárzási  nyereség  csökkenne (gépi hűtés, légkondicionáló berendezés beüzemelése nem támogatható).

b)  Homlokzatok és záró födémek hőszigetelése

 1. Az  épület  valamennyi  homlokzatának  teljes  hőszigetelése.  Részleges  homlokzati hőszigetelés  csak  abban  az  esetben  támogatható,  ha  a  projekt  keretében hőszigeteléssel  nem  érintett  részeket  már  korábban  hőszigetelték,  és  megfelelnek  a pályázatban előírt követelményeknek.
 2. Az  utolsó  fűtött  lakószint  feletti  födém  teljes  felületének  (felső  síkjának)  hő-  és vízszigetelése, ha az épület lapos tetős szerkezetű. Magastető esetén az utolsó fűtött lakószint feletti zárófödém teljes felületének (felső síkjának) hősziget elése
 3. Beépített tetőtér  esetén a beépítést határoló szerkezet hőszigetelése,  amennyiben a határoló  szerkezet  nem  felel  meg  a  jelenleg  hatályos  TNM  rendeletnek,  valamint  a belügyminiszter 20/2014. (III. 7.) BM rendeletében hozott módosításnak.
 4. Az első fűtött lakószint alatti födém alsó síkjának hőszigetelése, amennyiben az első fűtött  lakószint  alatti  födém  fűtetlen  helyiséggel  (például  pince,  garázs  stb.)  vagy külső  térrel  (árkád)  érintkezik.  Árkád  esetén  a  felület  külső  szigetelése  a  külső hőszigeteléssel együtt kötelezően megvalósítandó.

c) Épületgépészeti  rendszerek  korszerűsítése,  energiamegtakarítást eredményező felújítása

 1. Távfűtéssel illetve házközponti fűtéssel ellátott ingatlanok. Kizárólag  a  társasház  vagy  lakásszövetkezet  tulajdonában  lévő  rendszerek  (primer oldal),  illetve  ezen  rendszerek  részét  képező  magántulajdonban  lévő  berendezések (szekunder oldal) felújítása, cseréje támogatható.
  1. 1. Kötelezően elvégzendő korszerűsítések (amennyiben nem kialakított):
   • az  épület  hőfogyasztásának  szabályozását  és  mérését  biztosító  berendezések  –strangszabályozók és központi hőmennyiségmérők – felszerelése;
   • a  lakások  hőleadóinak  egyedi  szabályozását  és  mérését  biztosító  berendezések  –
    termosztatikus szelepek, költségosztók vagy hőmennyiségmérők – felszerelése;
   • a  használati  melegvíz  fogyasztásának  lakásonkénti  egyedi  mérését  lehetővé  tevő
    mérőórák felszerelése;
   • a csőrendszer egycsöves rendszerről kétcsöves rendszerűvé, vagy legalább átkötő szakaszossá történő átalakítása;
   • a  gépészeti  aknafalak  megfelelővé  tétele,  lezárása,  az  aknák  szintenkénti szakaszolása,  amennyiben  az  elvégzendő  munkák  épületgépészeti  aknában  futó vezetéketeket érintenek.
  2. 1.Nem kötelezően elvégzendő, de támogatható korszerűsítések:
   • fűtési  és/vagy  használati  melegvíz  ellátó  rendszerek  felújí tása,  ezen  belül  a hőleadók cseréje, kazánok cseréje, a csőrendszer felújítása;
   • központi  szellőző  rendszer  kialakítása/felújítása  kizárólag  hővisszanyerő berendezés alkalmazása esetén. Egyedi fűtéssel rendelkező lakások kialakítása, valamint távhőrendszerről való leváláshoz kapcsolódó gépészeti korszerűsítések nem támogathatóak!
 2. Egyedi fűtéssel rendelkező ingatlanok
  1. A  pályázat  keretében  minden  olyan  magántulajdonban  lévő  fűtési  /  fűtési-és használati melegvíz rendszer hőtermelő berendezés  cseréjével  összefüggő tevékenység támogatható,  melynek  széndioxid-kibocsátás  csökkentése  számítható,  illetve  energiamegtakarítást  eredményező  hatása  energetikai  számítással  és  energetikai  tanúsítással igazolható:
   • A fűtési / fűtési-és használati melegvíz  rendszer hőtermelő berendezés  cseréje  új
    kondenzációs gázkazán beépítéssel;
   • Gáz konvektor berendezések, Elektromos kazánok cseréje;
   • Használati melegvíz rendszer hőtermelő berendezés cseréje;
   • Meglévő  fűtési  rendszer  hőleadóinak  és/vagy  csőhálózatának  kialakítása, korszerűsítése;
   • Járulékos  munkálatok  (kéményátépítés,  fűtési-és  használati  meleg  víz  ellátó
    rendszer átalakítás, vezérlés kialakítása). Magántulajdonban  lévő  fűtési  /  fűtési-és  használati  melegvíz  rendszer  hőtermelő berendezés  cseréjével  összefüggő  fejlesztések  csak  és  kizárólag  a  tulajdonos hozzájárulásával végezhetőek és támogathatóak!
  2. A  pályázat  keretében  minden  olyan  a  társasház  vagy  lakásszövetkezet tulajdonában lévő rendszerek (primer oldal) felújítása, cseréje támogatható.
   1. Kötelezően elvégzendő korszerűsítések (amennyiben nem kialakított):
    • az  épület  hőfogyasztásának  szabályozását  és  mérését  biztosító  berendezések  – strangszabályozók és központi hőmennyiségmérők – felszerelése;
    • a  használati  melegvíz  fogyasztásának  lakásonkénti  egyedi  mérését  lehetővé  tevő mérőórák felszerelése;
    • a csőrendszer egycsöves rendszerről kétcsöves rendszerűvé, vagy legalább átkötő
     szakaszossá történő átalakítása;
    • a  gépészeti  aknafalak  megfelelővé  tétele,  lezárása,  az  aknák  szintenkénti szakaszolása,  amennyiben  az  elvégzendő  munkák  épületgépészeti  aknában  futó vezetéketeket érintenek.
   2. Nem kötelezően elvégzendő, de támogatható korszerűsítések:
    • fűtési  és/vagy  használati  melegvíz  ellátó  rendszerek  felújítása,  ezen  belül  a
     kazánok cseréje, a csőrendszer felújítása;
   3. központi  szellőző  rendszer  kialakítása/felújítása  kizárólag  hővisszanyerő
    berendezés alkalmazása esetén. Távhő  rendszerre  való  csatlakozás  feltételeinek  megteremtése  illetve  házközponti  fűtés kialakításához kapcsolódó gépészeti korszerűsítések támogathatóak!

d)  A megújuló energiafelhasználás kialakítása vagy növelése

 1. Házközponti  fűtéssel  rendelkező  épületek  esetében  támogatható  megújuló  energiát hasznosító  rendszerek  kiépítése,  mint  a  meglévő  fűtési  és  /vagy  HMV  rendszert kiegészítő alábbi elemek:
  • napkollektoros rendszer telepítése (melegvíz előállítás céljából);
  • napelemes rendszer telepítése (áramtermelés céljából);
  • hőszivattyús rendszer telepítése;
  • brikett, pellet, faapríték, faelgázosító kazánrendszer kiépítése.
 2. Távfűtéssel  rendelkező  épületek  esetében  támogatható  megújuló  energiát  hasznosító rendszerek  kiépítése,  mint  a  meglévő  HMV  rendszert  kiegészítő,  illetve  elektromos hálózathoz csatlakozó alábbi elemek:
  • napkollektoros rendszer telepítése (melegvíz előállítás céljából);
  • napelemes rendszer telepítése (áramtermelés céljából).
 3. Egyedi  fűtéssel  rendelkező  ingatlanok  esetében  támogatható  megújuló  energiát hasznosító  rendszerek  kiépítése,  mint  a  meglévő  fűtési  és  /vagy  HMV  rendszert kiegészítő alábbi elemek:
  • napkollektoros rendszer telepítése (melegvíz előállítás céljából);
  • napelemes rendszer telepítése (áramtermelés céljából). A  megújuló  energiafelhasználás  kialakítása  és  növelése  esetén  a  primer energiaszolgáltatói vélemény benyújtása szükséges.
   A  komplex  felújításnak  C  kategóriából  induló  épületek  esetében  kötelező,  egyéb esetekben  választható  eleme  a  megújuló  energiát  hasznosító  rendszerek  kiépítése. Javasolt  a  megújuló  energiaforrásból  előállított  energia  támogatásáról  szóló  2009/28/EK irányelvben meghatározott feltételek és kötelező paraméterek figyelembevétele.

Elszámolható költségek köre
A beruházás költségvetésében  csak az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény  (a  továbbiakban:  ÁFA  törvény)  169-172.  §-ban  meghatározott  feltételeket maradéktalanul  kielégítő,  részletes  és  tételes  árajánlattal,  illetve  költségvetéssel megegyező  tartalmú,  számlákkal  azonosított  és  igazolt,  forintban  meghatározott költségek számolhatók el.
A  konstrukció  keretében  az  épületbővítésekkel,  -átalakításokkal,  -átépítésekkel kapcsolatos  beruházások  nem  támogatható  tevékenységek.  A  fent  felsoroltakon  kívül,  a pályázat  értékelése  során  a  Pályázatkezelő  javaslatára,  a  beruházáshoz  nem  kapcsolódó költségek levonásra kerülhetnek.

7.  Nem elszámolható költségek köre
Nem  számolhatók  el  azok  a  költségek,  amelyek  a  pályázati  cél  megvalósításával nincsenek közvetlen kapcsolatban, továbbá nem szolgálnak energiamegtakarítást:

 • energiamegtakarítást nem eredményező felújítási munkálatainak költségei;
 • a  pályázat  elkészítéséhez  kapcsolódó  ráfordításoknak  költségei  (pl.:  pályázatírás,a támogatáshoz szükséges dokumentumok sokszorosításának költségei, stb.);
 • szállítási díj; kiszállási díj; területfoglalási díj; raklap bérleti díj;
 • raktározási költségek;
 • ideiglenes mellékhelységekhez, és melléképületekhez kapcsolódó költségek;
 • törmelék, sitt elszállítása, konténer bérlése;
 • organizációs költségek (fa kivágás, gallyazás, föld- és sziklamunka)
 • átépítés, átalakítás, bővítés költségei.
 • szúnyogháló; belső ablakpárkány, könyöklő beépítése, cseréje;
 • beltéri nyílászárók (két fűtött helyiség közötti nyílászárók);
 • belső  fűtött  terek  közötti  falak  hőszigetelése,  ezeken  elhelyezkedő  nyílászárók
  cseréje, felújítása, erkélyek, loggiák beüvegezése, beépítése nem támogatható;
 • tüzelőanyag  tárolására  szolgáló  tároló  és/vagy  egyéb  különálló  építmény
  felújítása;
 • új  erkélykorlát  felszerelése,  beüvegezése,  erkélyek  renoválási  munkái
  (rozsdamentesítés, festés, újraüvegezés, járólapozás);
 • új antenna elhelyezése; reklámtábla elhelyezése;
 • új  kémény  elhelyezése  (kivéve  új  kéményes  hőtermelő  berendezések
  beépítésénél);
 • magastető esetén tetőcsere, tetőfedő anyagok költsége;
 • beépítetlen padlástér esetén a tető síkjában történő szigetelés;
 • beépített  tetőtér  esetén  a  tartószerkezet  érintő  munkák,  belső,  külső  új  burkoló
  anyagok költségei;
 • szigeteletlen lábazat festése, felújítása;
 • belső határoló szerkezetek festése, mázolása.

A  konstrukció  keretében  az  épületbővítésekkel,  -átalakításokkal,  -átépítésekkel kapcsolatos beruházások nem támogatható tevékenységek.  A fent felsoroltakon kívül, a pályázat értékelése során a  Pályázatkezelő  javaslatára, a beruházáshoz nem kapcsolódó költségek levonásra kerülhetnek.

Jogosultsági feltételek
A  pályázat  kizárását  eredményezi,  ha  a  pályázatot  nem  a  támogatásra  jogosult,  vagy annak hivatalos képviselője nyújtotta be.
Felhívjuk  a  pályázók  figyelmét,  hogy  ugyanazon  megvalósítási  helyszínre  vonatkozóan csak  egy  pályázat  részesíthető  támogatásban.  Ugyanazon  megvalósítási épületre/épületrészre  vonatkozó  pályázat  benyújtása  csak  a  korábban  beadott  pályázat visszavonása vagy kizárása esetén fogadható el.

Nem nyújtható támogatás:

 1. megkezdett beruházáshoz;
 2. olyan  beruházáshoz,  melynek  műszaki  tartalma  a  támogatható  tevékenységek  köre fejezetben  meghatározott  tartalommal  nem  azonosítható,  az  azokhoz  kapcsolódó
  feltételeknek nem tesz eleget;
 3. olyan  épület  korszerűsítéséhez,  mely  nem  felel  meg  a  pályázattal  érintett  épületek köre fejezetében meghatározott kritériumoknak;
 4. olyan épület korszerűsítéséhez, melynek állékonysági problémája van.

Nem nyújthat be pályázatot az a pályázó, amely:

 1. lejárt  esedékességű,  60  napot  meghaladó  adó-  vagy  adók  módjára  behajtható köztartozással  bír,  kivéve,  ha  az  adóhatóság  számára  fizetési  halasztást  vagy részletfizetést  engedélyezett,  illetve  akinek  az  Európai  Unió  tradicionális  saját forrásai címen tartozása van;
 2. magyar adószámmal nem rendelkezik
 3. nem  tartozik  a  pályázó  szervezetek  köre  fejezetben  felsorolt  pályázni  jogosultak körébe;
 4. a pályázat kiírásában, értékelésében és elbírálásában részt vesz;
 5. ellene  az  Európai  Bizottságnak  valamely  támogatás  visszafizetésére  kötelező határozata  van  érvényben,  továbbá  azon  pályázó,  aki  a  pályázat  benyújtását megelőzően  az  államháztartás  alrendszereiből,  az  Európai  Unió  előcsatlakozási eszközeiből,  vagy  a  strukturális  alapokból  juttatott  valamely  támogatással összefüggésben  a  Támogatói  Szerződésben  vállalt  kötelezettségét  neki  felróható okból nem teljesítette, kivéve vis maior esetét;
 6. az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendeletben  (továbbiakban  Ávr.)  foglaltak  alapján  a  pályázat  befogadásának feltételeként  nem  tesz  írásbeli  nyilatkozatot  annak  tudomásul  vételéről,  hogy  lejárt esedékességű,  meg  nem  fizetett  köztartozás  esetén,  a  köztartozás  megfizetéséig  a támogatás a Támogatottat nem illeti meg, illetve visszatartásra kerül, és a meg nem fizetett  köztartozás  összegét  a  Kincstár  az  állami  adóhatóság  számláján  jóváírja.  A Támogatottat  a  köztartozással  csökkentett  összeg  illeti  meg,  a  visszatartott költségvetési  támogatásnak  megfelelő  összegű  köztartozás  az  átutalással megfizetettnek minősül;
 7. a  korábbi  években  meghirdetett  bármely  Minisztérium  által,  illetve  további  állami költségvetési  forrásból  finanszírozott,  valamint európai  uniós  forrásból  finanszírozott energiatakarékossági programban támogatást nyert, de támogatásától a Támogatási Szerződés  megkötésétől  számított  5  éven  belül  a  pályázó  hibájából  eredően  az  NFM vagy jogelődje elállt, vagy a beruházást a pályázó önhibájából nem valósította meg;
  h)  a  pályázat benyújtását megelőző 10 évben a  pályázatban jelölt műszaki tartalommal pályázaton és a beruházás helyeként megjelölt ingatlan vonatkozásában támogatást nyert el.

9.  Pályázatok benyújtási módja, határideje és helye
A  pályázat  kizárólag  magyar  nyelven,  elektronikus  úton  a  pályázatbenyújtó rendszeren  keresztül  a  szkennelt  dokumentumok  csatolásával  kerül  benyújtásra. Valamennyi  beérkező  pályázat  iktatásra,  regisztrálásra  kerül  és  egyedi  azonosító  jelet kap.

Pályázatot  benyújtani  2015.  március  9.  napjától  a  rendelkezésre  álló  forrás kimerüléséig lehetséges.
A pályázókat pályázati díj nem terheli.

Pályázati dokumentumok

 1. Pályázati  adatlap,  mely  tartalmazza  a  pályázó  adatait,  továbbá  melyben meghatározásra  kerülnek  a  pályázat  tárgyának  adatai,  a  meglévő  állapot energiatanúsítványa  és  a  tervezett  állapot  elő-energiatanúsítványa  alapján  a tervezett kivitelezési munkák megnevezése, a CO megtakarítás figyelembevételével igényelhető  állami  támogatás  értéke.  A  benyújtott  adatlapon  az  áraknak  magyar fizetőeszközben (forintban) kell szerepelniük.
 2. Csatolmányok:
  • az  épület/  dilatációval  határolt  épületrész  a  beruházás  megvalósítását  megelőző (kiinduló)  állapotára  vonatkozó  hitelesített  tanúsító  programhasználatával készített hitelesített energetikai tanúsítvány;
  • a  beruházás  megvalósítását  követő  (tervezett)  állapotot  rögzítő  hitelesített tanúsító program használatával készített nem hitelesített elő-tanúsítvány;
  • elő-tanúsítványhoz  kapcsolódóan  az  épületnél/  dilatációval  határolt  épületrésznélalkalmazható  reális  fejlesztési  javaslatok  ismertetése,  kiválasztási szempontok ismertetése;
  • az  energetikai  tanúsítványokban  foglaltakkal  egybehangzóan  készült megvalósítási műszaki leírás;
  • a  pályázattal  érintett  lakóingatlan  a  benyújtást  megelőzően  60  napnál  nem
   régebbi tulajdoni lapja;
  • a  pályázaton való részvételre  vonatkozó  hitelesített  minta  szerinti  közgyűlési határozat(ok)ról  szóló  jegyzőkönyvi  kivonat(ok),  mely(ek)  alátámasztják,  hogy az összes tulajdoni hányadnak több mint 51%-ával rendelkező tulajdonostársak a pályázatok  való  részvételt  támogatják  illetve  az  egyedi  fűtéssel  ellátott  lakások gépészeti korszerűsítéséhez a tulajdonosi hozzájárulások (egyedi nyilatkozatok);
  • a tervezett kivitelezési munkákat tartalmazó előzetes költségvetés;
  • a  hitelintézet  által  kiadott  kötelező  érvényű  finanszírozási  ajánlat  a  saját  forrás
   biztosítására: hitelígérvény;
  • fejlesztés  előtti  állapotra  illetve  a  tervezett  fejlesztési  állapotra  vonatkozóan
   készített statikai nyilatkozat az épület állékonyságáról;
  • amennyiben a pályázat dilatációval határolt  épületrész  fejlesztésére vonatkozik, a
   dilatációt feltüntető alaprajz, vagy térkép;
  • a  megújuló  energiafelhasználás  kialakítása  és  növelése  esetén  a  primer
   energiaszolgáltatói vélemény.
 3. Nyilatkozat adatlap: a Pályázati Útmutató előírásainak való megfelelésről.

Pályázni  csak  az  ingatlan-nyilvántartás  szerint,  a  tulajdoni  lapon  az  épület  jogi  jellegére tekintettel  társasház,  lakásszövetkezet  megjelölésű  ingatlan  esetében  lehet,  melynek igazolására  kizárólag  az  ingatlan-nyilvántartásról  szóló  1997.  évi  CXLI.  törvény  szerinti hatóság (földhivatal, okmányiroda, vagy közjegyző) által kiállított teljes, hiteles másolati példánya fogadható el.
A  pályázatban  a  földhivatali  adatok  bontott  megadása  szükséges,  külön  feltüntetve  a nem  lakás  céljára  szolgáló  albetéteket,  a  lakáscélú  albetétek  számát.  Szövetkezeti lakóépületek  esetében  a  földhivatali  adatokat  a  pályázó  fentiekre  vonatkozó nyilatkozatával ki kell egészíteni.
A lakóközösségeknek a felújításra, korszerűsítésre vonatkozó döntését a rájuk vonatkozó jogszabályi  előírásoknak  megfelelően  kell  meghozniuk,  figyelembe  véve  a  Pályázati Útmutató egyéb előírásait.

Pályázatok feldolgozása, Bírálat
Hiánypótlásra  nincs  lehetőség.  A  pályázatok  feldolgozása  során  pályázatkezelő  a beküldött dokumentumokkal kapcsolatban Tisztázó kérdés feltételére jogosult.A  pályázatok  a  benyújtás  sorrendjében  kerülnek  feldolgozásra.  A  befogadott  pályázatok az  értékelői  javaslatok  alapján,  benyújtási  sorrendben  kerülnek  miniszteri előterjesztésre. Pályázó a támogatói döntéstől Kedvezményezettnek tekintendő.
A  pályázatkezelés  során  kizárásra  kerül  az  a  pályázó,  aki  a  pályázat  szakmai,  pénzügyi tartalmát  érdemben  befolyásoló  valótlan,  hamis  adatot  szolgáltatott  a  pályázat benyújtásakor, és ez hitelt érdemlően bebizonyosodik.

Támogatási Szerződés
A  miniszteri  döntés  meghozatalától  120  naptári  nap  áll  a  Kedvezményezett rendelkezésére  a  Támogatási  Szerződés  megkötésére.  A  Támogatási  Szerződés megkötéséhez  szükséges  dokumentumok,  a  Támogatási  Szerződés,  az  elszámolási dokumentáció benyújtása papír alapon, postai úton történik.
A  kiválasztott  tervezőkkel,  szakértőkkel,  kivitelezőkkel  a  támogatott  beruházáshoz kapcsolódóan  a  Támogató  és  a  Kedvezményezett  közötti  Támogatási  Szerződés megkötéséhez kötött feltételes szerződések aláírása javasolt.

Beruházás megvalósítása
A  Kedvezményezettnek  a  támogatott  beruházást  a  kétoldalúan  aláírt  Támogatási Szerződés átvételét követően 2 éven belül meg kell valósítania.

Az állami támogatás folyósítása
A pályázati konstrukció nem engedélyezi előleg felvételét.
Az  állami  támogatás  az  elszámolási  dokumentáció  elfogadását  követő finanszírozással, a beruházás teljes megvalósulását követően kerül kifizetésre. Támogató  a  helyszíni  ellenőrzéssel  győződik  meg  a  beruházás  megvalósításáról. A támogatott beruházások folyósításának feltétele a sikeres záró helyszíni ellenőrzés. A  kivitelezői  számlák  teljesítésének  dátuma  nem  lehet  korábbi  a  Támogatási  Szerződés
megkötésének dátumánál. A  vissza  nem  térítendő  állami  támogatás  2  részletben  kerül  folyósításra.
A  támogatás  95%-a  egy  összegben  kerül  folyósításra  az  elszámolás  elfogadását követően,  a  fennmaradó  5%  pedig  letétbe  kerül  a  társasháznál,  melyhez  a  3  éves monitoring  időszakot  követően,  a  Támogatási  Szerződésben  előrevetített energiamegtakarítások elérése esetén juthat hozzá a Kedvezményezett.

Beruházás fenntartása
A beruházásnak az üzembe helyezést (a megvalósítás befejezését) követően 10 évig fenn kell  maradnia. Fenntartási  időszak  kezdete:  a  beruházás  befejezése,  a  műszaki  átadásátvételi jegyzőkönyv aláírásának, az üzembe helyezésnek a napja.

Letölthető dokumentum

tervezett pályázati kiírás