palyazatok.org

Pályázatok – Pályázatfigyelő – Pályázatírás

Települési Értékvédelmi Támogatás 2012.

Budapest Főváros Önkormányzata a Fővárosi Közgyűlés 54/1993. (1994.II.1.) sz., a főváros városképe és történelme szempontjából meghatározó épített környezet védelméről szóló rendeletének 14-17. §-ai értelmében a rendelet hatálya alá tartozó épületek, épületegyüttesek, azok szűkebb környezete, illetve tartozékaik felújítása, rekonstrukciója érdekében végzett munkák segítésére ”Települési Értékvédelmi Támogatás”-t (a továbbiakban: Támogatás) hozott létre.

A Támogatás célja olyan munkák elvégzésének a segítése, amelyek az épületnek olyan részeit, tartozékait, díszítéseit, általában olyan értékeit újítják fel, állítják vissza, amelyek a fővárosi védettség alá helyezést indokolttá tették.

A Támogatás célja hangsúlyozottan az eredeti részek felújítása, restaurálása, visszaállítása:

 • Kívülről látható, arculat-, utcakép-, településkép-meghatározó részek, mint
 • kerítés
 • kapuzat
 • kertépítészeti elemek (szobor, csobogó, kerti pavilon)
 • előtető
 • homlokzatok helyreállítása, színezése, falfirkák eltávolítása, falfirka – mentesítése
 • külső nyílászárók
 • különleges építészeti értéket képviselő vagy az épület megjelenésében jelentős szerepet játszó tető
 • terasz
 • valamint ezek tartozékai, díszítései.
 • Belsőépítészeti, iparművészeti, képzőművészeti értékek, mint
 • kapualj
 • lépcsőház
 • udvar
 • belső közös terek
 • valamint ezek díszítései és tartozékai.
 • Különösen indokolt esetben, helyiségen belüli építészeti, iparművészeti, képzőművészeti tartozékok, berendezések.

A Támogatást pályázat útján lehet igénybe venni.

A Fővárosi Közgyűlés 14/2012. (III.20.) számú rendelete által jóváhagyott 46.350.000.- forint keret legalább 50%-át kamatmentes kölcsönként kell felhasználni. A másik 50% vissza nem térítendő támogatásként hasznosítható. Az elnyert támogatást a pályázó a szerződéskötést és a szerződésben vállalt kötelezettségeinek teljesítését követően kapja meg.

A rendelet hatálya alá eső épületek tulajdonosai, használói pályázhatnak, mint építtetők.

A pályázat elbírálása során előnyt élvez az a pályázó:

 • aki a tervezett munkák elvégzéséhez önerővel rendelkezik,
 • aki arányaiban számottevő összegű kamatmentes kölcsön felvételét is kéri.

Az elnyert támogatás kizárólag építészeti érték felújítását, rekonstrukcióját hivatott támogatni. Az épületek megfelelő műszaki állapotban tartásához elengedhetetlenül fontos, a jókarbantartás körébe sorolható munkák elvégzését más források (önerő, egyéb pályázatok, stb.) bevonásával lehet megvalósítani. A Támogatás a tervezés, tervezői művezetés, felelős műszaki vezetés és műszaki ellenőri tevékenység költségeire nem használható fel.

A beküldött pályázatnak mellékletként tartalmaznia kell:

I. Általános adatokat:

1.    a pályázati űrlapot 2 példányban kitöltve

2.    a./    építési engedélyhez kötött munka esetén: az építési engedélyezési tervdokumentációt és a jogerős építési engedélyezési határozatot

b./    amennyiben nem engedélyköteles a tervezett tevékenység:

 • tervezési jogosultsággal rendelkező építész tervező vagy szakrestaurátor által készített műszaki leírást és
 • az illetékes első fokú építési hatóság igazolását arra vonatkozóan, hogy a támogatással elvégezni kívánt munka nem építési engedély köteles tevékenység;

3.    fotódokumentációt a felújítani kívánt épület, épületrész bemutatására 3-10 fényképpel a jelenlegi állapotról;

4.    a megvalósítást szolgáló részletezett, tételes költségvetést;

5.    amennyiben civil szervezet pályázik, annak szervezeti formájának megnevezését, közhasznúsági minősítését, bírósági nyilvántartási számát, adószámát, főbb tevékenységi körének bemutatását, bankszámlaszámát;

II. Nyilatkozatokat, meghatalmazásokat:

 1. magánszemély vagy jogi személy pályázó esetén, amennyiben nem maga vagy törvényes képviselője jár el, a támogatási szerződés megkötésére vonatkozó meghatalmazást, teljes bizonyító erejű okirati formában;
  1. jogi személy pályázó esetében aláírási címpéldányt vagy annak hiteles másolatát és a cégkivonatot;
 2. amennyiben a pályázó képviseletét cég látja el, akkor az aláírási címpéldányon, cégkivonaton és meghatalmazáson túl a megbízási szerződést;
 3. kamatmentes kölcsön pályázata esetén a jelzálogjog-bejegyzést vállaló – harmadik személy javára szóló vagyoni értékű joggal, elidegenítési és terhelési tilalommal nem terhelt ingatlannal rendelkező –ingatlan-tulajdonos(ok) teljes bizonyító erejű okirati formába foglalt előzetes hozzájáruló nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy az elnyert kamatmentes kölcsönösszeg visszafizetésének biztosítására az érintett ingatlanra a kölcsön teljes összegének erejéig a kölcsönadó jelzálogjogot jegyeztessen be az ingatlan-nyilvántartásba, a kölcsön visszafizetésének időtartamára;
 4. A közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény 14. §-a szerinti nyilatkozatokat (a társasházak nem tartoznak az említett törvény hatálya alá, így a társasházak esetében ezen nyilatkozatok csatolása nem szükséges.) A nevezett törvény által előírt nyilatkozatok mintáit jelen pályázati kiírás 2.2 számú mellékletében található „1-3. nyilatkozatok” tartalmazzák.

III. Társasházak és közös tulajdonú ingatlanok esetében az általános feltételeken túl, az alábbi mellékleteket:

1.    lakóközösségi közgyűlési határozatot arról, hogy a pályázaton elnyert támogatást, illetve kölcsönt igénybe kívánják venni;

2.    társasházaknál kamatmentes kölcsönre történő pályázat esetén annak pontos megjelölését, hogy az egyes tulajdonosok ingatlanát milyen összeg erejéig terhelje jelzálog (tulajdoni hányad vagy más felosztás szerint forgalomképes albetétek igénybevételével)

3.    a tulajdonostársak képviseletére jogosító okiratot (meghatalmazás, közös képviselő megválasztásáról szóló közgyűlési határozat vagy annak hiteles másolata, megbízási szerződés);

4.    kamatmentes kölcsönre való pályázat esetén az ingatlan tulajdoni törzslapjának 30 napnál nem régebbi hiteles másolatát.

Amennyiben a fenti mellékletek hiányoznak, a pályázat érvénytelen! A kivitelezés megvalósulását követő elszámolásnak mellékletként tartalmaznia kell: 

 1. a számlát kiállító céggel kötött vállalkozási szerződés másolatát
 2. amennyiben a pályázati anyagban szereplő költségvetés után attól eltérő, új költségvetés készült, annak csatolását;
 3. műszaki átadás-átvételi jegyzőkönyvet;
 4. számlamásolatot az eredeti számla bemutatásával

a számlán szerepeljen:

 • „A számla a 2012. évi Települési Értékvédelmi Támogatás elszámolásához került felhasználásra”
 • a támogatott aláírása, pecsétje

a számlamásolaton szerepeljen:

 •  „A számlamásolat az eredetivel mindenben megegyező”
 • a támogatott aláírása, pecsétje

A számla kizárólag a szerződésben szereplő, támogatott munka elvégzéséhez szükséges építési anyagról és annak kivitelezéséhez kapcsolódó munkadíjról szólhat!

A számlán megrendelőként a Támogatott szerepeljen.

A beérkezett pályázatokat a főjegyző javaslatára a Fővárosi Közgyűlés bírálja el.

A pályázat alapján vissza nem térítendő támogatás, illetve kamatmentes kölcsön nyerhető el. A kölcsön futamideje 1-4 év, az elnyert, visszatérítendő kölcsön összegétől függően.

 • 900.000.- Ft összegig                                1 év
 • 900.000.- és 2.600.000.- Ft között              2 év
 • 2.600.000.- és 5.500.000.- Ft között           3 év
 • 5.500.000.- felett                                      4 év

A kiíró Fővárosi Közgyűlés határozza meg, hogy az egyes pályázók a pályázatuk alapján a vissza nem térítendő támogatást, a kamatmentes kölcsönt vagy a két támogatási formát milyen arányban kapják. A Fővárosi Közgyűlés által e támogatásra jóváhagyott éves keret legalább 50%-át kamatmentes kölcsönként kell felhasználni.

A támogatást elnyert pályázókkal a támogató nevében, a főpolgármester megbízásából a Főpolgármesteri Hivatal Városépítési Főosztályának vezetője megállapodást, ill. kölcsönszerződést köt. A megállapodásnak ill. kölcsönszerződésnek tartalmaznia kell a megítélt pénzösszeg felhasználásának módját, határidejét, feltételeit, az ellenőrzés szabályait, törlesztési határidejét, feltételeit. A nyertes pályázókkal kötendő megállapodások tervezetét a pályázati kiírás 2.3 és 2.4 számú melléklete tartalmazza.

A kamatmentes kölcsön összege és járulékainak erejéig – a hatályos jogszabályok keretei között – az ingatlanra, társasházak esetében egyes albetétekre jelzálogjogot kell bejegyeztetni.

Kölcsönszerződés a nyertes pályázóval csak akkor köthető, ha a szerződést kötő fél képviseletében eljáró személy rendelkezik a szerződéskötésre jogosító, teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt meghatalmazással, továbbá – társasház esetén – a társasház-tulajdonosok teljes bizonyító erejű magánokiratba foglaltan nyilatkoznak arról, hogy ingatlanukra milyen összeg erejéig jegyezhető be jelzálogjog.

Az esedékes törlesztőrészlet teljesítési határidejének elmulasztása esetén a Főpolgármesteri Hivatal írásos fizetési felszólítást küld a nyertes pályázó részére. Amennyiben a felszólításban foglalt határidőn belül a teljesítés nem történik meg, a kölcsön hátralevő összegét és annak a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény 301. § (1) bekezdése szerinti kamatait a pályázó egy összegben, haladéktalanul köteles a Fővárosi Önkormányzatnak visszafizetni.

A főjegyző a pályázat alapján elnyert pénzösszeg felhasználását a Főpolgármesteri Hivatal közreműködésével ellenőrzi.

Letölthető dokumentumok

Rendelet-I.pdf
Rendelet-II.pdf
1.melléklet-TÉT Pályázati Felhívás 2012.docx
2.melléklet-TÉT Pályázati Kiírás 2012.docx
2.1.melléklet-TÉT Pályázati Űrlap.docx
2.2.sz.melléklet-Nyilatkozatok a tv.alapján.docx

A pályázatokat 2013. január 31-ig kell postán beküldeni vagy személyesen benyújtani a Főpolgármesteri Hivatal Ügyfélszolgálati Irodáján (1052 Budapest V. kerület, Bárczy István utca 1-3.sz. ), hétfőn és szerdán 800-1800-ig, kedden és csütörtökön 800-1630-ig, pénteken 800-1400 óráig.

A pályázatokat ZÁRT BORÍTÉKBAN kell benyújtani akár postai úton küldik, akár személyesen adják be.

A borítékra kérjük ráírni: „Települési Értékvédelmi Támogatás 2012.”

A beküldött pályázatokat a kiírók 2013. március 31-ig elbírálják. A döntésről ezt követően 30 munkanapon belül a pályázók értesítést kapnak.

A benyújtott pályázati anyag eredeti példánya az elbírálást követően a kiírótól nem igényelhető vissza.

A határidőn túl érkező, valamint tartalmilag és formailag meg nem felelő pályázatok elbírálására nem kerül sor, azok érdemi vizsgálat nélkül elutasításra kerülnek.

Nyertes pályázat esetén a szerződéskötés időpontjában a jelzálogjoggal történő megterhelésre felajánlott ingatlanok 30 napnál nem régebbi, hiteles tulajdoni lap másolatainak becsatolása szükséges. A jelzálogjoggal történő megterhelésre felajánlott ingatlanok hiteles tulajdoni lap másolatainak hiánya esetén a szerződéskötés meghiúsul.

Meghiúsul a szerződéskötés akkor is, ha a nyertes pályázó a pályázatának pozitív elbírálásáról szóló tájékoztatóban foglalt határidőig a támogatásra vonatkozó szerződés(eke)t nem írja alá.

A szerződéskötés meghiúsulása esetén a pályázaton elnyert összegre a pályázó a továbbiakban nem tarthat igényt.

A pályázatok benyújtásához, a kivitelezés során felmerülő kérdések tisztázásához, illetve az elszámolás zavartalanabbá tétele céljából a Főpolgármesteri Hivatal Városépítési Főosztály Települési Értékvédelmi Osztálya konzultációs lehetőséget biztosít.

A konzultáció telefonon vagy előzetes egyeztetés alapján, a Települési Értékvédelmi Osztályon történik.

telefon: 327-1450
1052 Budapest, Városház utca 9-11. III. emelet 372.

Mellékletek:

 • 2/1.    Pályázati űrlap
 • 2/2.    Nyilatkozatok a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. tv. alapján
 • 2/3.    Támogatási szerződés minta
 • 2/4.    Kölcsönszerződés és jelzálogjog szerződés minta

Forrás: http://www.budapest.hu/