palyazatok.org

Pályázatok – Pályázatfigyelő – Pályázatírás

Szent-Györgyi Albert Hazahívó Posztdoktori Ösztöndíj (Országos)

A Társadalmi Megújulás Operatív Program részeként megvalósuló Nemzeti Kiválóság Program (NKP) célja a kimagasló oktatási, kutatási tevékenység ösztönzése a nemzetgazdasági, valamint az európai gazdasági térség szempontjából jelentős eredmények elérése. A Program elsősorban a műszaki és a természettudományok, a matematika és az élettudományok területére kíván anyagi erőforrásokat összpontosítani, elősegítve ezzel az Innovatív Unió kezdeményezésében megfogalmazott tagállami feladat érvényre juttatását.

Pénzügyi keret: A jelen ösztöndíj felhívás teljes támogatási kerete: 24 000 000 Ft.

Támogatás célja: Az ösztöndíj célja a  kiemelkedő tudományos teljesítménnyel és nemzetközi elismertséggel bíró  fiatal oktató-kutatók hazatérésének elősegítése, továbbá a hazai felsőoktatásba történő beilleszkedésük anyagi és szakmai támogatása.

Támogatás időtartama: A Szent-Györgyi Albert Hazahívó Posztdoktori Ösztöndíjra a kutatók 6-16 hónap közötti támogatási időszakra pályázhatnak. Az ösztöndíjas időszak legkorábbi  kezdete: 2013. május 1., azonban a pályázó kezdeményezheti, hogy későbbi időponttól induljon az ösztöndíja, figyelembe véve ugyanakkor, hogy az ösztöndíjas időszak nem tarthat tovább 2014. augusztus 31-nél.

Támogatható tudományterületek

Jelen ösztöndíjra a műszaki és természettudományok,  matematikai, informatikai, valamint az élettudományok területét képviselő oktató-kutatók pályázhatnak az útmutatóhoz mellékelt tudományági besorolásnak megfelelően.

Támogatásban részesülő pályázók várható száma: Jelen pályázati felhívás keretében várhatóan  3-9 ösztöndíjra pályázó részesülhet támogatásban.

Pályázati feltételek

Jelen ösztöndíj kiírás keretében azon tudományterületükön kiemelkedő teljesítményt nyújtó magyar állampolgárságú fiatal oktató-kutatók pályázhatnak, akik:

  • a jelen pályázati kiírás benyújtási határidejéig 45. életévüket nem töltötték be és
  • a doktori oklevelük (PhD)  dátuma nem régebbi 8 évnél (jelen pályázati kiírás benyújtási határidejéhez viszonyítva) és
  • minimum 24 hónapja folytatnak külföldön a támogatott tudományterületeken kutatómunkát kiemelkedő tudományos teljesítménnyel és
  • a támogatási időszakban egy magyarországi felsőoktatási, akadémiai vagy nonprofit kutatóhelyen végeznek kutatás-fejlesztési tevékenységet, valamint

A pályázónak igazolnia kell, hogy egy  magyarországi – doktori iskolát működtető  – felsőoktatási intézménnyel jogviszonyban áll, illetve – támogatás esetén  – jogviszonyt létesít.  A meglévő jogviszony igazolására  vonatkozóan a kitöltött és a felsőoktatási intézmény vezetője vagy az általa aláírási jogosultsággal meghatalmazott személy által aláírt befogadó nyilatkozatot elektronikus formában  – szkennelve  – csatolni kell az ösztöndíj pályázathoz.

Azoknak a pályázóknak, akik  a pályázat benyújtásakor  még nem állnak jogviszonyban egyik magyarországi felsőoktatási intézménnyel sem,  pályázatukhoz szándéknyilatkozatot kell mellékelniük elektronikus formában, amelyben az intézmény vezetője aláírásával igazolja, hogy  legkésőbb  az ösztöndíjas időszak kezdetétől jogviszonyt létesít a pályázóval, és pozitív döntés esetén szerződéskötésig a befogadó nyilatkozatot a pályázó rendelkezésére bocsátja.

Elnyert támogatás esetén a pályázó köteles a befogadó nyilatkozat eredeti példányát postai úton megküldeni legkésőbb a szerződéskötésig.

A pályázó egyéb kutatói ösztöndíjban, illetve  egy  hónapon túli külföldi mobilitást támogató ösztöndíjban nem részesülhet a jelen kiírás szerint érvényes támogatási időszak alatt. Amennyiben rendelkezik ilyen ösztöndíjjal, és a jelen kiírásra benyújtott

pályaművéről pozitív támogatói döntés születik, a pályázónak nyilatkoznia kell, melyiket veszi igénybe, illetve lehetősége van az ösztöndíj-támogatást szüneteltetni a jelenútmutatóban meghatározott módon.

A pályázó a pályázat benyújtásával hozzájárul, hogy a pályázat benyújtásakor megadott elérhetőségi adatai (e-mail cím, telefonszám) a projekttel összefüggő kutatási célokra felhasználhatók.

Kizáró okok

Nem pályázhat, illetve nem részesülhet támogatásban a támogatásra jogosultak közül:

  • akiről hitelt érdemlően bebizonyosodik, hogy a pályázat tartalmát érdemben befolyásoló valótlan, hamis adatot szolgáltatott a pályázat benyújtásakor, vagy ezt követően a pályázat elbírálása során bármikor,
  • aki a pályázat benyújtását megelőző három naptári éven belül az államháztartás alrendszereiből juttatott valamely támogatással összefüggésben a támogatási szerződésében foglaltakat nem vagy csak részben teljesítette,
  • aki a pályázati eljárásban döntés-előkészítőként közreműködő vagy döntéshozó, a 2007. évi CLXXXI.tv. 6.§ és 8.§-a értelmében,
  • aki a pályázati eljárásban döntés-előkészítőként közreműködő vagy döntéshozó Ptk. szerinti (közeli) hozzátartozója,
  • akinek a részvételből való kizártságának tényét a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. Törvény 13. § alapján a honlapon közzétették,
  • lásd még az előző pontban írtakat az egyéb kutatói és külföldi mobilitást támogató ösztöndíjakról.

Támogatás finanszírozásának módja

Az ösztöndíjas a támogatási időszakban havi ösztöndíj-támogatásban részesül, az ösztöndíj felhasználásáról elszámolást nem kell benyújtania. A támogatás fogadásához a pályázónak, a támogatási szerződés megkötéséig, magyarországi pénzintézetnél vezetett bankszámlával kell rendelkeznie.

Az ösztöndíj havi összege: 500 000 Ft.

Az ösztöndíj rendszer integrált ösztöndíjat nyújt, ami lehetőséget ad a támogatásban részesülő személyek mobilitására, külföldi és hazai konferenciákon, szakmai eseményeken való részvételre és kutatási célú, szakmai tapasztalatcserére lehetőséget adó utak lebonyolítására, melyet az ösztöndíjból fedezhet.

Az ösztöndíjas tudomásul veszi, hogy a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII törvény 1. számú melléklete 4.7.c. pontja szerint a részére kifizetett ösztöndíj  – a magyar jog szerint – adómentes.

A pályázat elkészítésével és benyújtásával kapcsolatos információk

Pályázati rendszerben történő regisztráció

A pályázatot elektronikus formában kell benyújtani. A pályázat benyújtásának előfeltétele, hogy a pályázó az informatikai rendszerben  (www.nemzetikivalosag.hu) regisztrálja magát. A regisztrációt igazoló regisztrációs nyilatkozatot – melyet a rendszer generál  – a pályázó köteles kinyomtatni, aláírni és a pályázat beadási határidejéig postára adni (a postai bélyegző dátuma számít) a következő címre:  Közigazgatási és Igazságügyi Hivatal, Nemzeti Kiválóság Projektiroda,  1088 Budapest, Múzeum u. 17. A borítékra kérjük, írják rá a megpályázott ösztöndíj nevét.

Amennyiben a beküldött regisztrációs nyilatkozatban szereplő adatokon (pl. e-mail cím) az informatikai rendszerben a pályázó változtat, minden esetben új nyilatkozatot kell beküldenie postai úton (a nyilatkozatot a változást követő 8 napon belül kell postára adni); a pályázat befogadásának feltétele, hogy a kinyomtatott, aláírt, érvényes regisztrációs nyilatkozatot a pályázó a Támogató részére megküldje.

A pályázat benyújtásának helye, módja, határideje

A pályázatot és annak összes mellékletét magyar nyelven kell benyújtani. A pályázatot az informatikai rendszerben kell feltölteni, annak véglegesítésével a pályázat beadottnak minősül. A véglegesítésnek 2013.  február 15. 18:00-ig kell megtörténnie, a határidő lejártával a rendszer azt nem engedélyezi.

A regisztrációs nyilatkozat postai úton történő beérkezése nélkül is lehet a pályázatot véglegesíteni az informatikai rendszerben.

A pályázat benyújtása az informatikai rendszerben 2013. január 16-tól lehetséges.

Postai szolgáltatóval, e-mail-en, személyesen illetve egyéb módon beadott pályázatok befogadása nem lehetséges.

A pályázatban bekérendő adatok és dokumentumok

Felhívjuk a figyelmüket, hogy az elektronikus pályázati felület kitöltésekor az informatikai rendszerbe valamennyi kötelező adatot és dokumentumot hiánytalanul töltsenek fel, azok érvényességét ellenőrizzék, valamint a véglegesítés előtt a pályázatot mentsék el.

A pályázat benyújtása során az elektronikus felületen az alábbi adatokat kell megadni a pályázati adatlapon, annak mellékleteiben, illetve az alábbi dokumentumokat kell elektronikus formában (elfogadható formátumok: pdf, jpg, gif) csatolni a pályázathoz:

Vállalások – az ösztöndíjasok teljesítményéhez kapcsolódó elvárások

Az ösztöndíjpályázatban ismertetett kutatási program alapján megvalósuló kutatásfejlesztési tevékenység  – az ösztöndíjas időszakban  – folyhat magyarországi felsőoktatási, akadémiai vagy nonprofit kutatóintézetben, azonban a pályázathoz kapcsolódó kutatási eredményeknek egy hazai felsőoktatási intézményben hasznosulnia kell, pl. az oktatásban.

A vállalásoknak minden esetben újonnan induló tevékenységeknek kell lenniük és kapcsolódniuk kell a jelen ösztöndíj kiírás keretében benyújtott kutatási témához.

A pályázónak legalább egy, a lábjegyzetben definiált publikáció vállalása és teljesítése kötelező a támogatási időszak végét követő egy éven belül, de legkésőbb 2014. július 31-ig!

Letölthető dokumentumok

Kapcsolattartás, információszolgáltatás

A pályázattal kapcsolatos kérdéseiket feltehetik az informatikai rendszeren keresztül, illetve a szentgyorgyi424@kih.gov.hu e-mail címen.

Az e-mail-en érkezett kérdéseikre 5 napon belül ad választ a KIH. A gyakran ismételt kérdésekre adott választ a KIH megjelenteti és frissíti a honlapján (www.kih.gov.hu).

A pályázat kitöltésére szolgáló informatikai rendszer elérhetősége: www.nemzetikivalosag.hu

Forrás: http://kih.gov.hu/