palyazatok.org

Pályázatok – Pályázatfigyelő – Pályázatírás

Trafikpályázat – 2013.12.03-i pályázat

Nemzeti Dohánykereskedelmi Nonprofit Zrt. pályázatNyilvános koncessziós pályázati felhívás dohánytermék-kiskereskedelmi jogosultság átengedésére.

Pályázók köre

 1. Pályázó lehet minden olyan,  18. életévét betöltött  bel-  és külföldi természetes személy,  aki megfelel a Pályázati kiírásban megfogalmazott követelményeknek.
 2. A  koncesszió-köteles  tevékenység  folytatásának  feltétele,  hogy  az  eredményhirdetéstől számított 90 napon belül a pályázat nyertesének meg kell szereznie vagy igazolnia kell:
  1. az egyéni vállalkozásra való jogosultságot, vagy saját részvételével olyan, az Európai Unió tagállama  vagy  az  Európai Gazdasági  Térségről  szóló  megállapodásban  részes  állam területén  székhellyel  rendelkező  gazdasági  társaság  alapítását, amelynek  legalább  egy természetes  személy  tagja  korlátlan  felelősséggel tartozik a  társaság  kötelezettségeiért, valamint
  2. a  dohánytermékek  jövedéki  ügyében  hatáskörrel  rendelkező  illetékes  hatóságnak  (a továbbiakban:  vámhatóság)   kiskereskedelmi  tevékenység  folytatására  vonatkozó,  a dohánytermék-kiskereskedelmi  tevékenységhez  kapcsolódó engedélyezési  eljárás  egyes szabályairól  szóló  181/2013.  (VI.  7.)  Korm.  rendelet  szerinti  a  koncessziót  gyakorló nevére szóló engedélyét.
Koncessziós tevékenység 
 1. A  koncesszió  tárgya:  Dohánytermékek  kiskereskedelme: üzletszerű gazdasági tevékenység keretében dohánytermék forgalmazása, értékesítése és az ezzel közvetlenül összefüggő szolgáltatások nyújtása a fogyasztók részére; ide  nem  értve  egyrészt  a dohánytermék-nagykereskedők  egymás  közötti  jogügyleteit, másrészt  a  dohánytermék-nagykereskedő, illetve  a  dohánytermék-kiskereskedő  közötti szerződéses jogviszonyokat.
 2. A koncesszió időtartama: a koncessziós szerződés hatályba lépésétől számított 20 év.
 3. A  koncesszióra  kijelölt  terület:  A  2013.  február  22.  napi  ajánlati  határidővel  meghirdetett Koncessziós Pályázati kiírás során a 2013. november 28. napján, a  2013. július 1. napi ajánlati határidővel  meghirdetett  Koncessziós  Pályázati  kiírás  során a 2013. augusztus  30  napján,  a 2013.  november  28.  napján  a  2013.  szeptember  2.  napi  ajánlati határidővel meghirdetett Koncessziós Pályázati kiírás során  a 2013. október 2. napján,  az Fdvtv. 10. §. (1) bekezdés  a) pontja alapján eredménytelenként kihirdetett pályázatokkal érintett településeken található jogosultságok,  valamint  az  Fdvtv.  14.  §  b.) e.) pontja szerint  megszűnt koncessziós szerződésekkel  érintett  jogosultságok  tekintetében  azzal,  hogy  olyan  településen,  ahol az állandó lakosok  száma  a 2000 (kétezer)  főt nem  haladja  meg,  legfeljebb  egy,  ahol  a  2000 (kétezer) főt meghaladja, legalább egy,  és minden 2000 (kétezer) fő lakos után további egy jogosult  végezhesse  a  tevékenységet.  Ha  egy  város  kerülettel  is rendelkezik, úgy  a fentiek értelmezése  során  településen  a  város kerületét  kell  érteni.  Az  egyes  települések  és koncessziós pályázati jogosultságok megjelölését a Pályázati kiírás tartalmazza.
 4. Az egyes dohánytermék-kiskereskedelmi jogosultságok átengedéséért fizetendő  koncessziós  díj mértéke:
Kategória/lakosság              Koncessziós díj (nettó Ft) /db / év
2.000 fő alatti település                             100 000
2.000-10.000 fős település                      160 000
10.000 fő feletti település                          200 000
Budapest, MJV, megyeszékhely               240 000
Pályázatok benyújtása
 1. Pályázat  beadása  esetén  díjat  kell  fizetni  (Pályázati  díj),  melynek  mértéke  pályázatonként nettó  25.000,-  Ft  +  ÁFA  (bruttó 31.750,-  Ft),  és  amely  összeg  megfizetésének  módját  a Pályázati kiírás tartalmazza.
 2. Pályázatot csak a Pályázati díjat megfelelő módon és igazoltan megfizető nyújthat be.
 3. A  pályázatot  postai  úton  lehet  benyújtani  magyar  nyelven,  a  Pályázati  kiírásban meghatározottak szerint.
 4. A  pályázatok  eredményhirdetése  a  benyújtási  határidőt  követő  30  napon  belül  történik.  E határidő egy alkalommal, legfeljebb 30 nappal meghosszabbítható.

Letölthető dokumentum

pályázati kiírás

A Pályázati kiírások a megjelenést követően az ND Nonprofit Zrt. által működtetett Ügyfélszolgálati Irodában  (1133  Budapest,  Pannónia  utca  35-37.  fsz.  1.),  munkanapokon  9:00-15:00  vehetőek  át térítésmentesen, illetve térítésmentesen letölthetőek a  www.kormany.hu,  továbbá  az ND  Nonprofit Zrt. (www.nemzetidohany.hu), weboldaláról.