palyazatok.org

Pályázatok – Pályázatfigyelő – Pályázatírás

Vásáry Tamás Ösztöndíj

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma Oktatásért Felelős Államtitkársága meghirdette a Vásáry Tamás Ösztöndíjat a 2018. évre.

A pályázat célja:

 1. a) ifjú zenészek szakmai munkájának, művészeti tevékenységének ösztönzése,
 2. b) a kiemelkedő önkéntes tevékenységet végző személyek önkéntes tevékenysége dokumentálásának támogatása. Az 1 és 2) pont alapján külön ösztöndíjpályázat nyújtható be.

Ösztöndíjban részesülhet az a személy, aki:

 • a.) magyar állampolgár, vagy a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény 39. § (1) bekezdésében meghatározott személy;
 • b.) a pályázat benyújtásának időpontjában legfeljebb 30. életévét töltötte be;
 • c.) a pályázat benyújtásának időpontjában, illetve az ösztöndíj folyósításának időtartama alatt az Nftv. 1. melléklete szerinti államilag elismert felsőoktatási intézménnyel előkészítő, vagy hallgatói jogviszonyban áll;
 • d.) más forrásból azonos célra ösztöndíjban nem részesül;

a pályázati felhívásban meghatározott dokumentumokat hiánytalanul és határidőn belül csatolta és az Utasításban és a pályázati kiírásban meghatározott valamennyi feltételnek megfelel.

Az 1.a)  pont alapján elnyerhető ösztöndíj megállapításának további feltételei

 • a pályázaton az vehet részt, aki tanulmányait
  1. az Nftv. 101. § (7) bekezdésében meghatározott művészeti felsőoktatási intézménnyel létesített előkészítő, vagy
  2. a zeneművészet képzési ághoz tartozó szakon – az Nftv. 3. § (1) bekezdés a)-b) pontja szerinti alap-, vagy mesterképzési szinten – hallgatói jogviszony keretében folytatja.
  3. korlátozottan cselekvőképes pályázó esetén törvényes képviselőjével egyetemben – a pályázat benyújtásával egyidejűleg írásban hozzájárul személyes e rendelet szerinti kezeléséhez.
 • Az elbírálás során előnyt élvez az a pályázó, aki az Nftv. 108. § 9-10. pontja szerint hátrányos, vagy halmozottan hátrányos helyzetűnek minősül.

Az 2. b) pont alapján elnyerhető ösztöndíj megállapításának további feltételei:

 • A pályázaton az vehet részt, aki
  • tanulmányait az Nftv. 3. § (1) bekezdés a)-b) pontja szerinti alap-, vagy mesterképzési szinten hallgatói jogviszony keretében folytatja,
  • vállalja, hogy dokumentálja már elvégzett, vagy folyamatban lévő önkéntes tevékenységét, annak eredményeit, népszerűsítve ezzel az önkéntességet.

Az elbírálás során előnyt élvez az a pályázó, aki

 • a) az Nftv. 108. § 9-10. pontja szerint hátrányos, vagy halmozottan hátrányos helyzetűnek minősül, vagy
 • b) önkéntes tevékenységét hátrányos, vagy halmozottan hátrányos helyzetű személyek körében folytatja, vagy folytatta.

Az ösztöndíj tartalma és mértéke: havi nettó 100.000 Ft összegű ösztöndíj/pályázó folyósítása a 2018. naptári évben.

Az ösztöndíjas keretszám: ösztöndíjban az 1. pont 1), vagy 2) pont alapján egy-egy, a 2018-as évben összesen kettő pályázó részesülhet.

A pályázat tartalmi és formai követelményei: A pályázat egy példányban, papíralapon, számítógéppel kitöltve, a pályázó, – korlátozottan cselekvőképes pályázó esetén a pályázó törvényes képviselője (képviselői) – által aláírt formanyomtatványon és a következő mellékletekkel ellátva nyújtandó be:

 • a pályázó önéletrajza, melynek az 1. a) pont szerinti pályázat esetén része a pályázó részletes (maximum 3 gépelt oldal) továbbtanulási terve, vagy az 1. b) pont szerinti pályázat esetén része a pályázó részletes (maximum 3 gépelt oldal) önkéntes tevékenységének bemutatása, továbbá az önkéntes tevékenység dokumentálási terve (szinopszis),
 • az Utasítás 9. § (1) bekezdés c) pont szerinti nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy a pályázó más forrásból nem részesül ösztöndíjban.
 • a pályázó oktatójának az ajánlása,
 • az előnyben részesítési feltétel fennállása esetén a 4.2, vagy 5.2 pontban foglalt körülmények igazolására szolgáló dokumentumok.

Korlátozottan cselekvőképes pályázó esetében a pályázat érvényességének feltétele a pályázó törvényes képviselőjének (képviselőinek) írásbeli hozzájárulása a pályázónak az ösztöndíjban való részvételéhez.

A pályázat benyújtásának (Emberi Erőforrások Minisztériuma, Oktatásért Felelős Államtitkárság, Felsőoktatásért Felelős Helyettes Államtitkárság levelezési címére: 1055 Budapest Szalay utca 10-14. történő beérkezésének) határideje 2018. március 5-e.

A benyújtott pályázati anyag a benyújtási határidőt követő nyolc naptári napon belül kiegészíthető, módosítható. A hiánypótlásra nyitva álló határidő jogvesztő.

A benyújtott pályázatok alapján az emberi erőforrások minisztere (a továbbiakban: miniszter) dönt az ösztöndíj odaítéléséről, a pályázatot elnyert ösztöndíjasok névsorát a Kormány honlapján és az Oktatási és Kulturális Közlönyben közzéteszi. Az ösztöndíjassal a minisztérium támogatási szerződést köt. Az ösztöndíj folyósítás megkezdésére a szerződéskötést követően kerülhet sor.

A szerződéskötés határideje: a döntéshozatalt követő 30 napon belül.

Az ösztöndíj folyósításának módja: 2018. naptári évben havonta, minden hónap 15. napjáig. A január-március havi ösztöndíj együttesen kerül folyósításra.

Az ösztöndíjas ösztöndíj támogatással érintett év befejezésével egyidejűleg részletes – minden, az ösztöndíjas jogviszonnyal összefüggő eseményről, körülményről – beszámolót készít és nyújt be a miniszternek. A beszámoló az 1. b) pontja szerinti esetben a szinopszisban foglaltak teljesítését tartalmazza. A beszámoló része a teljesítés dokumentálása (igazolása).

Az ösztöndíjast a jogosulatlanul felvett összeget illetően az államháztartás működési rendjére vonatkozó szabályok szerint visszafizetési kötelezettség terheli.

Az ösztöndíjas jogviszony megszűnik, amennyiben az ösztöndíjas

 • a) a pályázat benyújtásakor szükséges és fennálló feltételeknek már nem felel meg, illetve ezek a feltételek már nem állnak fenn,
 • b) nem teljesíti a szerződésben vállalt bármely kötelezettségét, vagy
 • c) az ösztöndíjról lemond, továbbá
 • d) abban az esetben is, ha olyan magatartást tanúsított, amely az ösztöndíjas jogviszonyhoz méltatlan.

Letölthető dokumentumok

VT Ösztöndíj_pályázati felhívás

A pályázattal kapcsolatos információt nyújt az Emberi Erőforrások Minisztériuma, Oktatásért Felelős Államtitkárság, Felsőoktatásért Felelős Helyettes Államtitkárság titkárságán:  Telefon: (06 1) 795 4394;  

A pályázóról nyilvántartott adatok tekintetében a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 41. § (4) bekezdés a) pontját, valamint a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény 3. melléklet I/B. alcím 1. ba) és bl) alpontjában foglaltakat kell alkalmazni.

A pályázatban szereplő személyes és különleges adatokat az Emberi Erőforrások Minisztériuma az ösztöndíj támogatás megállapítása, a támogatási szerződés megkötése, a felhasználás ellenőrzése során, az ezzel összefüggő elszámolás elfogadásától, vagy a szerződéses jogviszony egyéb módon történő megszűnésétől számított 2 évig kezeli.
Az Utasítás szerinti adatok statisztikai célra felhasználhatók, és statisztikai felhasználás céljára személyazonosításra alkalmatlan módon átadhatók.