palyazatok.org

Pályázatok – Pályázatfigyelő – Pályázatírás

Vendégváró tájházak – Pályázat tájházak fejlesztésére és hasznosítására

fuzer_004A program célja: a „Közkincs”, a „Tengertánc” és a „Tájházak a közösségért” programok folytatásaként a hazai tájház hálózat célirányos fejlesztésének és hasznosításának, élővé tételének támogatása, a tájházak komplex, újszerű működtetését biztosító fejlesztések elősegítése.

A program újszerűsége, hogy az eddigi fejlesztéseket kiegészítve, egységes keretbe foglalva olyan új programokat hívjon életre, amelyek a helyi adottságokat és lehetőségeket figyelembe véve a tájházakon keresztül a vidéki örökséget elérhetővé, élményként megismerhetővé teszik valamennyi korosztály, a helyben élők és az oda látogató vendégek számára egyaránt.

Várható hatás: A hazai tájház hálózat megújulása és kiteljesítése következtében az azokban összegyűjtött és rendszerezett tárgyi- és emlékanyag jobban megismerhetővé, „láthatóvá” válik. Az alkalmassá tett terekben a tájházak gyűjteményeikkel, kiállításaikkal, az oktatási-, képzési- és közösségi programok rendszeres lebonyolításával a települések kulturális bölcsőivé válhatnak. A program a működési engedéllyel rendelkező tájházak felének nyitja meg új fejlesztések lehetőségét, biztosítja a megkezdett fejlesztések folytatását, illetve befejezését 2009-ben. A pályázat lehetőséget teremt arra is, hogy a korábbi évek pályázatai révén elért eredmények, a szakszerű és közérthető tudás jó példái beépüljenek a tájházak mindennapi gyakorlatába. A tájházak közösségerősítő ereje, turisztikai vonzásának növekedése, oktatási-képzési hatásának növekedése, a kistérségi együttműködés erősödése várható a pályázat eredményeként. A megújuló kiállítások és szakszerűen gondozott, digitálisan is feltárt gyűjtemények országos szinten jelentős mértékben hozzájárulnak a közgyűjteményekben őrzött kulturális javak értéknövekedéséhez.

A pályázók köre: Muzeális intézményi működési engedéllyel rendelkező tájházak és/vagy fenntartóik. Nem pályázhatnak azok a tájházak, illetve fenntartóik, amelyek céljai megvalósításához az ÚMVP vidéki örökség megőrzésére és fenntartható fejlesztésére kiírt pályázatok (5.3.3.2.3), a Regionális Operatív Programok (ROP) illetve a 3. támogatási cél esetében a TÁMOP 3.2.8/08/B „Múzeumok Mindenkinek” Program – Múzeumok oktatási-képzési szerepének erősítése című programra pályáztak.

A pályázat keretében felosztható támogatás összege:60 millió Ft, amely a pályázat lebonyolítási költségeit is tartalmazza.

A támogatás típusa: A támogatási összeg vissza nem térítendő támogatás, amelyhez 10% saját forrás (önrész) szükséges.

Fogalom meghatározás: A tájház helyben megőrzött népi műemlékben, illetve helyi népi építészeti értékeket hordozó épületben, legalább egy meghatározó helyiségben enteriőrként berendezett, a település hagyományos kultúráját bemutató- eredeti tárgyakat tartalmazó néprajzi, vagy a helyi kézművességet, gazdálkodást reprezentáló – kiállítást ad közre.

Támogatási célok:

1. „Látogatóból vendég”: A tájházak, illetve a hozzájuk kapcsolódó népi építészeti objektumok állagvédelmét, hagyományos építészeti képük helyreállítását célzó beruházás és fejlesztés a tájházak többcélú közösségi tér szerepének erősítésére, azok látogatóbarát elemeinek létrehozására.

2. „Ismerjetek meg bennünket”: A tájházakban őrzött kulturális javak bemutatását, széleskörű hozzáférhető tételét biztosító szakmai fejlesztés, például állandó kiállítás megújítása, a műtárgyállomány állagvédelmi kezelése, restaurálása, a szakleltár teljessé tétele, digitalizálása, illesztése az e-Tájház programba. A tájház kiállításához kapcsolódó többnyelvű feliratok, tájékoztató táblák készítése, a tájházat bemutató tudományos és ismeretterjesztő kiadvány megjelentetése. Előnyt élveznek azok a pályázatok, amelyek a kiállítások megújulását összekapcsolják a gyűjtemények digitalizálásával.

3. „Oskolamester”: Az élethosszig tartó tanulás helyszíneként működtethető tájházak színvonalas oktató csomagokkal, és az ezekhez szükséges eszközökkel való ellátása óvodástól a nyugdíjas korcsoportig, a településen élőktől az oda látogató vendégekig.

Igényelhető támogatás összege: Az 1. támogatási cél esetében 500.000 – 2.500.000 Ft,a 2-3. támogatási cél esetében 500.000 – 1.500.000 Ft.

A pályázatokban – utalva a korábbi években végrehajtott fejlesztésekre – be kell mutatni azt a célként kitűzött állapotot, amelyet a támogatás elnyerésével és az abban foglaltak megvalósításával a pályázó elérni kíván, az elkövetkező öt évben fenntarthatónak tart és vállal. Az első alkalommal pályázóknak a támogatás elnyerése esetén megvalósuló tartalmi-minőségi változást kell bemutatni.

Egy pályázó egy támogatási célra nyújthat be pályázatot.

Az egyes támogatási célok esetében pályázni lehet:

1. „Látogatóból vendég”:

A bővülő funkciók ellátásához szükséges fejlesztésekre, úgymint:

 • A fejlesztés engedélyezési- és kiviteli tervének elkészíttetésére;
 • Az épületek hőháztartásának javítására (padlástapasztás, hőszigetelés, téliesítés feltételeinek megteremtése);
 • Tetőfelújításra;
 • Fogadó-információs pont (egyben múzeumi bolt) kialakítására;
 • WC-mosdó csoport, egyszerű ruhatár, csomagmegőrző kialakítására;
 • Foglalkoztató kialakítására és bebútorozására (a tervezett programokhoz igazodó létszámra és tartalommal);
 • Belső épület-felújításra, fűtés-, világítás-korszerűsítésre (energiatakarékos, mozgásérzékelő megoldások);
 • Hatékony vagyonvédelmi rendszer kiépítésére; Biztonságtechnikai eszközök beszerzésére, tűz- és betörésjelző rendszer kialakítására
 • A kiállító- és raktárterek légtere fizikai jellemzőinek mérésére és befolyásolására szolgáló eszközök beszerzésére (légnedvesítő, légszárító berendezések);
 • Nem kiállított műtárgyak tárolására alkalmas terek kialakítására;
 • Eddig nem használt terek (pincék, tetőterek, melléképületek) integrálására;
 • Tüzelőberendezések (kemencék, kályhák) és füstelvezetéseik (kémények) helyreállítására, működőképessé tételére;
 • Mobil (igény esetén kihelyezhető) akadálymentesítő alkalmatosságok beszerzésére (mobil rampák) és ezek raktározásának megoldására;

2. „Ismerjetek meg bennünket”

E támogatási cél keretében pályázni lehet:

 • Ideiglenes és állandó kiállítások forgatókönyvének elkészíttetésére; kiállítás rendezésre
 • Műtárgyvédelmi feladatok ellátásához szükséges anyagok beszerzésére, ezzel kapcsolatos szolgáltatások elvégzésére;
 • Restaurálási feladatok elvégzésére;
 • A tájház kiállítását, működését bemutató magyar és idegen nyelvű kiadványra nyomtatott vagy elektronikus kivitelben; előnyt élveznek az elbírálás során több tájház együttműködésével megvalósuló, egységes megjelenésű kiadványok;
 • Hátrányos helyzetű látogatók számára nyomtatott vagy elektronikus kiállítás-vezető készítésére és megjelentetésére;
 • Saját honlap fejlesztésére és rendszeres tartalomfejlesztésére;
 • A gyűjtemény digitalizálásával kapcsolatos feladatok ellátására, archiválásra és kapcsolódáshoz központi adatbázis rendszerhez, az e-Skanzen, illetve az e-Tájház program keretében. (Eszköz- és szoftverbeszerzés igénye a költségek max. 25%-a lehet.)

3. „Oskolamester”

E támogatási cél keretében pályázni lehet:

 • Oktató csomagok kidolgozására, megvalósításukhoz szükséges eszközök, kellékek beszerzésére, tároló eszközeik biztosítására; (Az eszköz- és anyagigény a költségek maximum 50%-a lehet)
 • Oktatási intézményekkel kötött együttműködési megállapodások keretében – a tájházban – zajló programok megvalósításának költségeire (Az eszköz- és anyagigény a költségek maximum 50%-a lehet).
 • A helyben őrzött hagyományos tudás megismerését és átadását célzó rendszeres, különböző korcsoportok számára ajánlott szakköri tevékenység költségeire, amelyben az ismeretátadás színtere a tájház és közvetlen környezete

A pályázat benyújtásának feltételei:

 • A fenntartó nyilatkozata az igényelt támogatási összeg 10%-nak biztosításáról;
 • Hiánytalanul kitöltött, a kötelező mellékletekkel ellátott pályázati anyag.

Előnyben részesülnek a tájházak konzorcionális és pilot rendszerű együttműködésében megvalósuló programok, oktatási programcsomagok.

Nem részesülhet támogatásban az az intézmény, amely a korábbi év(ek)ben az NKÖM/OKM-től és/vagy az NKA-tól kapott, lejárt határidejű támogatással nem számolt el, azt nem a kitűzött célnak megfelelően használta fel, ill. az elszámolást a támogató egyéb tartalmi vagy formai hiányosságok miatt nem fogadta el.

A pályázat kizárólag postai úton adható fel „Vendégváró tájházak” megjelöléssel a Szabadtéri Néprajzi Múzeum címére (2001. Szentendre, Pf. 63).

A pályázat beadási határideje: 2009. április 30.

A pályázat kötelező mellékletei:

1. Jogi dokumentáció: Muzeális intézményi működési engedély másolata.

2. Írásbeli nyilatkozat az államháztartás működési rendjéről szóló többször módosított (217/1998./XII. 30.) Kormányrendelet 83. §-a alapján cégszerű aláírással 2 példányban.

3. A pályázó bankszámláját vezető hitelintézet(ek) 30 napnál nem régebbi igazolása – a pontos számlaszám megjelöléssel – a pályázó bankszámla vezetéséről, fizetőképességéről, hitelesített banki aláíró karton másolata.

4. Költségterv, árajánlatok az igényelt támogatás felhasználására (nyomtatvány mellékelve).

5. A pályázat szakmai céljának, megvalósítási módjának részletes leírása (max. 4 oldal terjedelemben.)

6. A Tájházszövetség támogató nyilatkozata.

7. Nyilatkozat a tájház és/vagy a tervezett program(ok) minimum 5 évig történő fenntartásáról/működtetéséről.

8. További mellékletek:

Pályázati cél

Mellékletek

1. „Látogatóból vendég”

Terv+költségvetés, műemlék épület esetén engedélyköteles beavatkozásnál a KÖH regionális iroda jóváhagyó nyilatkozata, kivitelezői ajánlat,

2. „Ismerjetek meg bennünket”

Programterv és vagy forgatókönyv, terv+költségvetés, kivitelezői ajánlat, műtárgyállomány bemutatása digitalizálandó tárgyak, dokumentumok száma, költségterv, árajánlat a műtárgyvédelmi beavatkozásra, restaurálásra, nyomdai árajánlat

3. „Oskolamester”

Programterv+költségvetés, a szükséges fejlesztések terve+költségvetése, a beszerzendő eszközök specifikációja és költsége, kivitelezői ajánlat, együttműködési megállapodás

A pályázatot egy eredeti („E”)és egy másolati („M”)példányban kell megküldeni. A hiányosan, pontatlanul kitöltött vagy határidő után benyújtott, továbbá a pályázati kiírásnak nem megfelelő pályázatokat a bíráló bizottság nem értékeli. A szakmai javaslattevő bizottság a pályázat elbírálásához szükséges javaslatát a pályázat benyújtási határidejének lejártát követő 30 munkanapon belül készíti el. A támogatás mértékéről a bizottság döntési jegyzőkönyvben rögzített javaslata alapján a miniszter dönt. A kedvezményezettek névsora a döntést követő 15 napon belül az OKM honlapján olvasható, illetve a döntésről a pályázók levélben értesítést kapnak.

A pályázattal kapcsolatos további információ az Oktatási és Kulturális Minisztérium Közgyűjteményi Főosztályán (Csiszér Dóra, 473-7541), a Szabadtéri Néprajzi Múzeumban (Dr. Bereczki Ibolya 26/502-500,fax: 26/502-502, e-mail: ibo@sznm.hu) és a Tájházszövetségtől (Szablyár Péter 30/531-9444, e-mail: postmaster@tajhaz-josvafo.t-online.hu) kérhető.

A Szabadtéri Néprajzi Múzeum a nyertes pályázóval – a támogatás felhasználásának feltételeiről, folyósításának ütemezéséről, rendeltetésszerű felhasználásának ellenőrzéséről, elszámolásáról, a szerződésszegés következményeiről – szerződésben állapodik meg. A pályázó az elnyert összeget kizárólag a támogatott feladat megvalósítására fordíthatja, amelynek felhasználásáról köteles szöveges beszámolót, valamint tételes és hiteles elszámolást készíteni, és azokat a hitelesített pénzügyi bizonylatok (támogatott nevére szóló számlák, számlát helyettesítő bizonylatok, pénztári kifizetések, banki terhelések, stb.) másolatának egyidejű csatolásával a szerződésben foglalt határidőig a Szabadtéri Néprajzi Múzeumnak megküldeni.

linkek: Bulgária nyaralás Isztambul utazás Pécs látnivalók