palyazatok.org

Pályázatok – Pályázatfigyelő – Pályázatírás

Vissza az utcáról 2014. – pályázat hajléktalan emberek lakhatási problémáinak megoldására

Hajléktalanokért Közalapítvány pályázatA Hajléktalanokért Közalapítvány az Emberi Erőforrások Minisztériuma megbízásából, mint lebonyolító szervezet, nyílt pályázatot hirdet a következő tárgyban: Vissza az utcáról 2014. című program támogatására.

A pályázati felhívás címe:  Vissza az utcáról 2014.

A pályázati felhívás kódja:  2014-VAU

A pályázatok benyújtásának határideje:  2014. február 6.

Pályázatot nyújthat be: az  a  hajléktalanellátásra  vonatkozó  érvényes  működési  engedéllyel  rendelkező  szervezet, vagy a  191/2008. (VII. 30.) Kormányrendelet alapján utcai szociális munka befogadással és a Nemzeti  Rehabilitációs  és  Szociális  Hivatallal  erre  vonatkozó  érvényes  megállapodással rendelkező szervezet, aki:

 • Közhasznú  nonprofit  szervezet  (kivéve  pártok,  pártokhoz  kötődő  ifjúsági szervezetek, szakszervezetek),
 • bevett egyház, egyházi jogi személy, egyházi szervezet,
 • vallási tevékenységet végző szervezet,
 • nonprofit korlátolt felelősségű társaság, nonprofit részvénytársaság,
 • helyi önkormányzat,
 • helyi önkormányzati költségvetési szerv,
 • költségvetési rend szerint gazdálkodó, önkormányzati költségvetési körbe tartozó
 • szerv,  költségvetési rend szerint gazdálkodó, központi költségvetési körbe tartozó szerv,
 • többcélú  kistérségi  társulás,  helyi  önkormányzatok  jogi  személyiségű  társulása, valamint ezek intézményei,

és  vállalja,  hogy  nyertes  pályázat  esetén  eleget  tesz  a  támogatási  szerződésben  előírt kötelezettségeknek.

A pályázati program céljai:

Pályázat  nyújtható  be  életvitelszerűen  közterületen  élő  hajléktalan  emberek  lakhatási problémáinak  megoldására.
A  program  kiemelt célcsoportját  képezik  azon  tartósan közterületen  élő  hajléktalan  emberek,  akik  esetében  a  komplex ellátási szükséglet,  pszichiátriai-, addiktológiai  problémák,  antiszociális  viselkedés,  magatartászavarok nehezítik a társadalmi integrációt, valamint a hagyományos hajléktalanellátó rendszer igénybevételét.  A  programnak  olyan  személyre  szabott,  az  egyének  állapotát figyelembe vevő megoldásokat kell tartalmaznia, amelyek a helyi feltételekhez igazodóan alkalmasak a kríziskezelésre,  csökkentik  az  utcán élők  számát,  és  biztosítják  az egyének  rendezett lakhatását.
A  program  célja  továbbá,  a  hajléktalanellátás  szállást  nyújtó  intézményeiben  élő,  önálló életvitelre  képes hajléktalan  emberek önálló lakhatásának  biztosítása  a  lakhatásuk költségeinek  támogatásával  annak  érdekében,  hogy az  így  felszabaduló  férőhelyeken  a programba bevont, tartósan közterületen élő személyek elhelyezése lehetővé váljon.
A programmal támogatható célok:
Egyénre  szabott,  komplex,  diagnózis  alapú  segítő-programok  megvalósítása, melyet  a  hajléktalan  személy  és  segítője közösen dolgoznak  ki,  és  egyéni megállapodásban rögzítenek.
Ezen belül támogatható különösen:
 • A  hajléktalan  személyek  mentális  és  egészségi  állapotának  felmérése, javítása  az  ellátáshoz  való  hozzájutás  megszervezésével, az egészségügyi intézményekkel  való  együttműködéssel,  illetve  az  állapotuknak  megfelelő kiegészítő  szolgáltatások biztosításával. Kiemelten támogatható  a kezeletlen mentális  betegségek  felderítése,  és  a  szükséges  szakellátáshoz  való hozzájutás megszervezése,  a diagnosztizált  betegségek  kezelése, pszichiátriai-,  pszichológiai-,  addiktológiai  szolgáltatás  biztosítása (pl. szükség  esetén  kórházi ellátás megszervezése,  gyógyszerek  biztosítása, hosszabb rehabilitációs kezeléshez való hozzáférés segítése stb).
 • Támogatható minden olyan szolgáltatás, amely  az adott személy intézményi vagy  lakóközösség  általi  befogadását  segíti,  egészségi és  mentális rehabilitációjához  szükséges  (pl.  ápolási-,  mentálhigiénés  szolgáltatás vásárlása, gyógyszer, gyógyászati segédeszköz vásárlása, stb.).
 • A  hajléktalan  személyek  munkajövedelemhez  juttatása,  munkavállalásra való felkészítése, foglalkoztatáshoz való hozzásegítése (pl. kis óraszámban, napi 1-2 órában egyszerűsített foglalkoztatás, vagy önkéntes munka  keretében, intézményen belül, védett körülmények között alkalmazottként, stb.).
 • A hajléktalan személyek elhelyezése önálló lakhatásuk lakhatási költségeinek támogatásával,  valamint  a  programot  megvalósító intézmény  által  bérelt lakásban való elhelyezéssel.
 • A  hajléktalan  személyek  elhelyezése  az  egészségi  és  mentális  állapotuknak megfelelő,  tartós  bentlakásos  elhelyezést  nyújtó intézménybe  való bekerülés  támogatásával  (pl.  személyi  térítési  díj,  az  intézménybe  való beilleszkedést segítő egyéb költségek átvállalása).A  hajléktalanellátó  intézmények  szolgáltatásainak  alkalmassá  tétele  a  tartósan közterületen élők befogadására.
  • Ezen belül támogatható különösen:
   • Férőhelyek  felszabadítása  annak  érdekében,  hogy  a  szabad  kapacitást tartósan  közterületen  élők  vehessék  igénybe; ennek  keretében  a hajléktalanellátás  szállást  nyújtó  intézményeiben  élő,  önálló  életvitelre képes  hajléktalan emberek  önálló  lakhatásának biztosítása  a  lakhatásuk költségeikhez való hozzájárulás segítségével.
   • A  hajléktalanellátó  intézmény  szabályrendszerének  átalakítása,  új protokollok kidolgozása, amelyek megkönnyítik az utcán élők befogadását és rögzítik  a  nekik  nyújtott  szolgáltatásokat,  valamint  alacsony  küszöbű, befogadó szolgáltatásokat nyújtó férőhelyek működtetése, melyek speciális körülményei  és  szolgáltatásai  alkalmazkodnak  a korábban  tartósan közterületen élő célcsoport igényeihez. Például: férőhelyre kerülés utcai szolgálat /diszpécserszolgálat delegálásával, személyi  térítési  díj  elengedése  hajléktalanok  átmeneti  szállásán,  koedukált elhelyezés,  csoportok  elhelyezése,  alkoholfogyasztás  tolerálása,  napközbeni bent  tartózkodás,  esetfelelős  szociális  munka,  étkezés,  tisztasági  csomag  stb. biztosítása.
A fentieken kívül támogatható  minden olyan  megoldás, amellyel  elérhető, hogy a hajléktalan emberek a számukra  felajánlott rendezett lakhatási formákat önként igénybe vegyék, és ott korábbi életformájuk fokozatos megváltoztatásához, életük megszervezéséhez segítséget kapjanak.
A  támogatást  megelőzően  szállást  nyújtó  hajléktalanellátó  intézményben  élő,  önálló lakhatásában támogatott hajléktalan személyek száma nem lehet magasabb a pályázati programokban, mint a közterületi életmódjuk felszámolásában támogatott személyeké.
A program megvalósítása során az alábbiakat kell vállalni:
A  program  megvalósítása  során  előnyben  kell  részesíteni  azokat  a  legrosszabb  állapotú hajléktalan  személyeket,  akiknek  ellátása pszichiátriai-,  addiktológiai  problémáik, antiszociális  viselkedésük,  magatartászavaraik,  valamint  fizikai  állapotuk  miatt a hagyományos hajléktalanellátó  rendszerben  nem  –  vagy  csak  nagy  nehézségekkel  – megoldható.  Szintén előnyben kell  részesíteni azon hajléktalan embereket, akik jellemzően olyan  közterületen  tartózkodnak,  vagy  töltik  az  éjszakáikat,  ahol  az  életvitelszerű tartózkodás szabálysértésnek  minősülhet  (jogszabály,  vagy  helyi  rendelet  alapján  kijelölt terület).
A  program  során  elsősorban  tartósan,  életvitelszerűen  közterületen  élő  hajléktalan személyek  elhelyezéséről  kell  gondoskodni.
Tartósan  közterületen  élő  személynek tekinthető az, aki a pályázó intézmény nyilvántartásában legalább 30 napja közterületen élő személyként szerepel.  Az igazolást elsősorban az utcai szociális munka szolgálat adhatja  ki.
Amennyiben a szervezet nem működtet utcai szolgálatot, akkor az ellátási területen működő más  szervezet  által  működtetett  utcai szolgálat  állíthat  ki  igazolást.  Ha  a  településen  nem működik  utcai  szolgálat,  akkor  a  hajléktalan  emberrel  kapcsolatot  tartó hajléktalanellátó intézmény vezetője adhatja ki az igazolást.
A kiállított igazolások alátámasztottságát a Hajléktalanokért Közalapítvány ellenőrzi.
A  pályázati  programot  úgy  kell  felépíteni,  hogy  személyre  szabott  és  a  helyi  viszonyokhoz illeszkedő  kivezető  utakat  kínáljon  a programba  bevonásra  kerülő  hajléktalan  emberek számára.  Az  egyénre  szabott,  komplex,  diagnózis  alapú  segítő-programot biztosítani  kell  a tartósan  közterületen  élő,  és  a  szállást  nyújtó  intézményből  önálló  lakhatásba  költöző célcsoport számára is.
Az  integrált  lakhatás  elérését  minden  támogatásban  részesülő  esetében  intenzív,  és  az ügyfél  igényeihez  igazított  szociális  munkával kell  segíteni.  A  szociális  munkát  egyéni esetfelelősi rendszerben kell megszervezni, azaz minden hajléktalan ember részére esetfelelős
szociális munkást kell kijelölni. A program megvalósításába legalább 2 fő szociális munkást kell  bevonni,  a  támogatandó  hajléktalan személyek  számától  függetlenül.  A  megvalósító szociális munkások közül programfelelőst kell kinevezni.
Az intenzív szociális munka mellett  a programok keretében biztosítani kell a célcsoport szükségleteihez  igazodó  pszichiátriai-, pszichológiai-,  addiktológiai-,  mentálhigiénés szolgáltatást.
A program ideje alatt a pályázónak együtt kell működnie  a programot irányító Hajléktalanokért Közalapítvánnyal, ennek részeként  a program  munkatársai  közül  legalább  1  főnek  a  Közalapítvány  által szervezett műhelytalálkozón kell részt vennie, vezetnie kell a Közalapítványi Irodával egyeztetett dokumentációt.
A  támogatást  megelőzően  szállást  nyújtó  hajléktalanellátó  intézményben  élő,  önálló lakhatásában  támogatott  hajléktalan  személyek száma  nem  lehet  magasabb  a  pályázati programokban, mint a közterületi életmódjuk felszámolásában támogatott személyeké.
Támogatás igényelhető a következő költségekre:
 • Célcsoport részére biztosított támogatások, szolgáltatások
 • Az  alacsony  küszöbű  befogadó  szolgáltatásokat  nyújtó  férőhelyek  működésének többletköltségei
 • A program megvalósításához kapcsolódó segítő munka költségei
 • A  műhelytalálkozókra  való  utazás  költsége:  a  műhelytalálkozók  várhatóan  a
 • A  program  megvalósításához  kapcsolódó  egyéb  működési  költség
 Támogatási időszak: A pályázati programok 2014. április 1. és 2015. szeptember 30. között valósíthatók meg.
A támogatásra rendelkezésre álló forrás és igényelhető támogatás összege: 
A  támogatásra  rendelkezésre  álló  teljes  forrás  összege:  63.466.000,-  Ft.
Az egy pályázatban igényelhető forrás maximuma nincs meghatározva.
A  pályázati  programokban  önerő  biztosítása  nem  szükséges.
Letölthető dokumentumok
A pályázat benyújtásának határideje:  2014.  február  6.

Pályázati Információ:
A  pályázati  felhívásról  információ,  valamint  pályázati  tanácsadás  munkaidőben  kérhető  a Hajléktalanokért Közalapítvány munkatársaitól:

Varga Dóra, Szabó Andrea
1/261-77-04
kozalapitvany@hajlektalanokert.hu

Link: Vissza az utcáról 2014.