palyazatok.org

Pályázatok – Pályázatfigyelő – Pályázatírás

Pályázat cigányzenészek támogatására

800 millió forint vissza nem térítendő támogatást ad a kormány a magyarországi cigányzenészeknek annak érdekében, hogy így segítsék a koronavírus-járvány miatt nehéz helyzetbe került muzsikusokat. A Muzsikáló Magyarország 2020-2021 című pályázatra 2020. szeptember 30-ig lehet jelentkezni.

A pályázat célja: A magyarországi hagyományos éttermi cigányzene támogatása és népszerűsítése.

A támogatás maximális mértéke, összege, jogcíme

A felhívás keretösszege 800 000 000 Ft, amelynek forrása a „Turisztikai fejlesztési célelőirányzat” elnevezésű fejezeti kezelésű előirányzat (ÁHT-azonosító: 360239), fedezetét a Miniszterelnöki Kabinetiroda és a Magyar Turisztikai Ügynökség Zrt. között megkötött Kezelő szervi megállapodás alapján a Magyar Turisztikai Ügynökség Zrt. és a Támogató között létrejött támogatási jogviszony biztosítja.

A pályázati keretösszeg a beérkezett pályázatok és a megvalósítás ütemezése
alapján módosítható, módosítás esetén a pályázókat közlemény útján tájékoztatja a támogató a www.kisfaludyprogram.hu oldalon keresztül.
Támogatás intenzitása: 100%
Saját forrás biztosítása nem szükséges.

A támogatás maximális összege:

A zenészek megbízási díjának összege bruttó 14 316 Ft a zenekarvezetők megbízási díjának összege bruttó 21 475 Ft.

A támogatás a muzsikusok tiszteletdíja
A megbízási díjat a Támogató a muzsikusokkal egyedileg kötött megbízási szerződés alapján, az abban foglaltak szerint közvetlenül a muzsikusok részére fizeti meg.
Ugyanazon zenész részére csak egyszer vehető igénybe a támogatás.

Jelen kiírás keretében támogatható tevékenység uniós versenyjogi szempontból csekély összegű támogatás (de minimis) jogcímen, a D.2. pontban foglaltak szerint valósítható meg.
Csekély összegű támogatás (de minimis) esetében az adott évben, valamint az azt megelőző két pénzügyi évben odaítélt csekély összegű támogatás bruttó támogatástartalma nem haladhatja meg a 200.000 eurónak megfelelő forintösszeget.

TÁMOGATÁST IGÉNYLŐK KÖRE
Jelen felhívásra cigányzenekarok vezetői nyújthatnak be pályázatot önmaguk és tagjainak támogatására.
A programban Magyarországon élő, magyar állampolgárságú, nagykorú zenészek vehetnek részt!
A jelen pályázat vonatkozásában a cigányzenekar 4-5 fő természetes személyből álló, cigányzenei előadói szolgáltatást nyújtó, vonósokból, klarinétosból, cimbalmosból álló zenekar.

TÁMOGATHATÓSÁGI FELTÉTELEK

Azon zenekarok támogatása lehetséges, amelyek
■ zenei tevékenységüket minimum 30 fő vendég befogadására alkalmas Magyarország vidéki, vagy budapesti, turisztikai szempontból frekventált helyszínein folyamatosan működő vendéglátó egységeknél végzik;
■ vállalják, hogy 2020. november 2. és 2021 április 18. között a hét négy napján, napi minimum három órában zenélnek a pályázatban nevesített vendéglátó egységben;
■ a vendéglátó egységek a COVID-19 járvány miatti bezárása esetére vállalják, hogy az adott hónapban 1 db cigányzenei tartalmat hordozó legalább 30 perces vagy 4 db egyenként legalább 10 perces felvételt készítenek el és töltenek fel a Támogató által megjelölt online felületre. (A vendéglátó egység COVID-19 járvány miatti bezárását – ide nem értve a Kormány vendéglátó egységek bezárását is előíró, veszélyhelyzet kihirdetésére vonatkozó döntésének esetét – az üzemeltető/tulajdonos által kiállított nyilatkozattal szükséges igazolni és bejelenteni a Támogató felé.
A zenekar fellépésének a jelen pályázat megvalósításának ideje alatt helyt adó vendéglátó egységgel a Támogató együttműködési megállapodást köt. A pályázat benyújtásához szükséges ezen együttműködési megállapodás megkötésére irányuló szándéknyilatkozatot csatolni, a jelen felhívás mellékletében foglaltak szerint.

A TÁMOGATÁSI IGÉNY TARTALMA

Támogatható tevékenységek köre

Pályázat csak az alábbi tevékenységhez kapcsolódóan nyújtható be:

 • Vendéglátó egységben folytatott cigányzenei előadói szolgáltatásmegvalósítása;
 • A C fejezetben foglalt feltételek fennállása esetén a cigányzenei tartalmat hordozó, legalább 1×30 perces vagy 4×10 perces videófelvétel elkészítése és nyilvánosságra hozatala.

Támogatható tevékenységek állami támogatási jogcímek és kategóriák szerinti besorolása

Jelen kiírás keretében támogatható tevékenység uniós versenyjogi szempontból csekély összegű támogatás (de minimis) jogcímen szerint valósítható meg.
A támogatás jogcíme: 2/2018. (XII.28) MK rendelet Csekély összegű támogatás
Az Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. és 108. cikkének a de minimis támogatásokra való alkalmazásáról szóló 2013. december 18-i 1407/2013/EU Bizottsági rendelet (HL L 352, 2013. 12.24. 1.o) (a továbbiakban 1407/2013/EU rendelet) hatálya alá tartozó támogatás.
Az 1407/2013/EU bizottsági rendelet 2. cikk (2) bekezdése szerinti, egy és ugyanazon vállalkozásnak minősülő vállalkozások részére az 1407/2013/EU bizottsági rendelet hatálya alá tartozó, az adott évben, valamint az azt megelőző két pénzügyi évben odaítélt csekély összegű támogatás (ezen alcím vonatkozásában a továbbiakban: támogatás) bruttó támogatástartalma tagállamonként nem haladhatja meg a 200. 000 eurónak, közúti kereskedelmi
árufuvarozást ellenszolgáltatás fejében végző, egy és ugyanazon vállalkozásnak minősülő vállalkozások esetén a 100.000 eurónak megfelelő forintösszeget, figyelembe véve az 1407/2013/EU bizottsági rendelet 3. cikk (8) és (9) bekezdését. [Az átváltásnál az európai uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatásokkal kapcsolatos eljárásról és a regionális támogatási térképről szóló 37/2011. (III. 22.) Korm. rendelet 35. §-a alapján kell eljárni.] Fúzió és felvásárlás esetén valamennyi, a korábbi vállalkozásoknak nyújtott csekély összegű támogatást figyelembe kell venni annak meghatározása érdekében, hogy bármely, akár az új, akár a megszerzendő vállalkozásnak nyújtandó új, csekély összegű támogatás meghaladja-e a vonatkozó felső határt.
A fúziót vagy felvásárlást megelőzően jogszerűen odaítélt csekély összegű támogatás ezt követően is jogszerű marad.
Ha egy vállalkozás két vagy több külön vállalkozásra válik szét, a szétválást megelőzően nyújtott csekély összegű támogatást az eredetileg a támogatásban részesülő vállalkozásnak kell betudni, amely elvben azonos azzal a vállalkozással, amely a csekély összegű támogatással támogatott tevékenységeket átvállalta. Ha erre nincs lehetőség, a csekély összegű támogatást saját tőkéjük – a szétválás tényleges időpontjában érvényes – könyv szerinti értéke alapján arányosan el kell osztani az új vállalkozások között.
Az 1407/2013/EU bizottsági rendelet alapján nyújtott csekély összegű támogatás az Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. és 108. cikkének az általános gazdasági érdekű szolgáltatást nyújtó vállalkozások számára nyújtott csekély összegű támogatásokra való alkalmazásáról szóló, 2012. április 25-i 360/2012/EU bizottsági rendeletnek (HL L 114., 2012.4.26., 8. o.) megfelelően nyújtott csekély összegű támogatással a 360/2012/EU bizottsági rendeletben meghatározott felső határig halmozható. Az 1407/2013/EU bizottsági rendelet szerinti csekély összegű támogatás más csekély összegű támogatásokról szóló rendeleteknek megfelelően nyújtott csekély összegű támogatással az 1407/2013/EU bizottsági rendelet 3. cikkének (2) bekezdésében meghatározott felső határig halmozható.
A csekély összegű támogatás nem halmozható azonos támogatható költségek vonatkozásában vagy azonos kockázatfinanszírozási célú intézkedés vonatkozásában nyújtott állami támogatással, ha a támogatások halmozása túllépi bármely csoportmentességi rendeletben vagy a Bizottság által elfogadott határozatban az egyes esetek meghatározott körülményeire vonatkozóan rögzített maximális intenzitást vagy összeget.
Támogatást igénylőnek az 1407/2013/EU bizottsági rendelet 5. cikk (1) bekezdése figyelembevételével – az ott meghatározott feltételek teljesítésének megállapítására alkalmas módon – nyilatkoznia kell arról, hogy az általa bármely forrásból igénybe vett csekély összegű támogatás tartalma – a támogatás odaítélésének évében és az azt megelőző két pénzügyi év vonatkozásában – nem haladja meg az 1407/2013/ EU rendeletben meghatározott összeget (200.000 euró). A nyilatkozatot a korábban támogatást nyújtó szervek tájékoztatása alapján kell megtenni.

Kizárt ágazatok/tevékenységek:

a) a 1397/2013/EU rendelet hatálya alá tartozó, a halászati és akvakultúra ágazatban tevékenységet végző vállalkozásoknak nyújtott támogatás;
b) a mezőgazdasági termékek elsődleges termelésével foglalkozó vállalkozások támogatása;
c) a közúti kereskedelmi árufuvarozást ellenszolgáltatás fejében végző vállalkozások számára nyújtott támogatás teherszállító járművek megvásárlására.

Amennyiben egy vállalkozás a fenti a-b) pontokban említett ágazatban, valamint az 1407/2013/EU bizottsági rendelet alkalmazásának hatálya alá tartozó ágazatokban egyaránt végez tevékenységet az 1407/2013/EU bizottsági rendelet szabályait csupán ez utóbbi ágazatra vagy tevékenységre tekintettel nyújtott támogatásokra kell alkalmazni – feltéve, hogy a támogatást nyújtó megfelelő eszközökkel biztosítja – úgymint a tevékenységek szétválasztása vagy a
költségek megkülönböztetése -, hogy a rendelet hatálya alól kizárt ágazatokban végzett tevékenységek nem részesülnek az 1407/2013/EU bizottsági rendelet szerinti csekély összegű támogatásban.”

A kedvezményezett köteles a csekély összegű támogatási jogcímen nyújtott támogatáshoz kapcsolódó minden iratot az odaítélést követő 10. évig megőrizni, és a támogatást nyújtó ilyen irányú felhívása esetén azokat bemutatni.

Nem támogatható tevékenységek
Nem támogathatók a D1. pont szerint támogatható tevékenységek körébe nem eső tevékenységek.

Felhasználási kötelezettség
A támogatás felhasználásának végső határideje: 2021.04.18.

Fenntartási kötelezettségekre vonatkozó speciális előírások
Arra az esetre, ha a C fejezetben részletezett okok miatt a videó tartalom készítése válik szükségessé a megbízás teljesítéséhez, a kedvezményezettnek vállalnia kell, hogy azt a D.4 pontban jelzett időponttól számított legalább 3 évig a nyilvánosság számára hozzáférhetővé teszi.
A Támogató fenntartja magának a jogot, hogy a vállalt kötelezettségek teljesülését helyszíni ellenőrzés során szemrevételezéssel ellenőrizze.

A támogatás tartalmára vonatkozó speciális előírások

Egyéb speciális rendelkezések
■ A támogatás zenészenként egyszeri alkalommal vehető igénybe.
■ A döntés után a zenészek nem cserélhetnek éttermet, a bármely okból kilépő zenészek helyére csak olyan zenészek delegálhatók, akik jelen pályázati felhívásban nem részesültek támogatásban.
■ Nem köthető új megbízási szerződés azzal a zenésszel sem, akinek a projekt alatt megszűnik a szerződése.
■ A zenekarvezetővel szemben elvárás, hogy garantálja, a program keretében csak olyan zenekari tagokkal zenél, akik a tőlük elvárt minőségű teljesítményt nyújtanak. Amennyiben a helyszíni szakmai ellenőrzés során ennek ellenkezője tapasztalható, úgy a zenekarvezető és a zenész is kizárásra kerülhet a programból.
■ Egy zenész egy étteremmel megkötött együttműködési megállapodásban nevezhető meg.
■ A Támogató előírása szerint a nyertes pályázó adatszolgáltatási kötelezettséggel tartozik.
■ A támogatási időszakban nem teljesített feltételek esetén a Támogató a megbízási díj részben vagy egészben történő visszafizetésének kötelezettségét állapíthatja meg.

PÉNZÜGYI, SZAKMAI FELTÉTELEK

Támogatás formája: Vissza nem térítendő támogatás.
Előleg mértéke: Jelen pályázat kiírás keretében előleg igénylésére nincs lehetőség.
Elszámolható költségek: A zenészek megbízási díjának összege bruttó 14 316 Ft a zenekarvezetők megbízási díjának összege bruttó 21 475 Ft.

A támogatás utalásának feltétele, módja és üteme
A muzsikusok megbízási díjának kifizetése – teljesítést követően – banki átutalással történik megbízási szerződésben rögzített feltételek szerint.
Abban az esetben, ha a cigányzenei szolgáltatás nyújtása vendéglátó egységnél történik: A kifizetés alapja, hogy a zenekar vezetője a Támogatónak minden hónap leteltét követően, a hónapot érintő fellépésekről szóló, személyre és napra lebontott, a zenekar vezetőjével és az együttműködési megállapodásban megjelölt vendéglátó egység hivatalos képviselőjének aláírásával ellátott teljesítési kimutatás (Jelenléti ív) 1 eredeti példányát postai úton, valamint szkennelt változatát elektronikus úton a megbízási szerződésben szereplő ütemezés szerint és címekre megküldi.
Abban az esetben, ha a cigányzenei szolgáltatás nyújtása videó tartalom készítésével történik: A kifizetés alapja, a Hagyományok Háza által kiállított szakmai teljesítési igazolás és a nyilvánossá tételt igazoló linket tartalmazó dokumentum 1 eredeti példányát postai úton, valamint szkennelt változatát elektronikus úton a megbízási szerződésben szereplő ütemezés szerint és címekre megküldi.
A zenészek megbízási díjának utalása a formailag és tartalmilag megfelelő Jelenléti ív/Teljesítési igazolás megküldését követően történik.
A támogatás kifizetéséhez a pályázónak (zenekari tagjainak) saját nevére szóló bankszámlával kell rendelkeznie.

KIVÁLASZTÁSI KRITÉRIUMOK

Jogosultsági értékelés
A pályázat benyújtására a pályázati adatlap és mellékleteinek kitöltésével van lehetőség.
Az eljárás során az Ávr 70. §a (3) bekezdése alapján legalább egy alkalommal lehetőség van hiánypótlásra. Amennyiben a Pályázó az előírt határidőig nem az előírt formában, nem a valóságnak megfelelő tartalommal vagy hiányosan nyújtja be a pályázatot, vagy annak mellékleteit, a Hagyományok Háza, mint a Támogató stratégiai partnere a pályázat beérkezésétől számított 5 napon belül a pályázat hiányosságainak pótlására szólítja fel a pályázót. A pályázat ismételten hiányosan történő benyújtása a pályázat érvénytelenségét vonhatja maga után.

Szakmai értékelés
A beérkezett pályázatokat a Támogató által felkért Bírálóbizottság (Szakmai zsűri) bírálja el és tesz döntési javaslatot. Támogató stratégiai partnere a Hagyományok Háza szakmai értékelőként ellátja a Bírálóbizottság munkáját. Ha a pályázatban található információ nem egyértelmű, ellentmondásokat tartalmaz, a Bírálóbizottság személyes, telefonos vagy egyéb elektronikus konzultáció keretében egy alkalommal tisztázó kérdéseket fogalmazhat meg a pályázónak. A személyes konzultáció lehetséges időpontjáról Támogató értesíti a pályázót. Amennyiben pályázó nem kíván élni a konzultáció lehetőségével, a Bírálóbizottság a rendelkezésre álló információk alapján tesz döntési javaslatot.

ADMINISZTRATÍV INFORMÁCIÓK
A Támogató a támogatáskezelési eljárás során elsődlegesen elektronikus úton tartja a kapcsolatot a pályázóval.

Jelen felhívás keretében támogatásra kerülő pályázatokhoz kapcsolódó támogatásigénylési eljárás ügymenete:

 1. Az eljárás során első lépésben a pályázatok benyújtása szükséges postai úton a pályázati adatlap és mellékleteinek beadásával.
 2. A benyújtott pályázati adatlap és mellékleteinek ellenőrzése a Támogató részéről.
 3. Amennyiben a benyújtott pályázati anyag hiányos a Támogató legalább egyszeri alkalommal hiánypótlást ír elő.
 4. Szakmai érékelés.
 5. A pályázat benyújtását követően legfeljebb 30 napon belül a támogatási döntésről a pályázó értesítést kap.
 6. Ha a dokumentum/okirat átvételének visszaigazolása a küldés napját követő hét napon belül nem történik meg, a dokumentumot – az ellenkező bizonyításáig – közöltnek kell tekinteni.

Benyújtandó dokumentumok listája

 1. Pályázati adatlap eredeti példánya
 2. A zenészek adatait tartalmazó, hiánytalanul kitöltött személyi adatlap eredeti példánya (minden zenészre vonatkozóan külön adatlap töltendő)
 3. Nyilatkozat adatkezelésről eredeti példánya (minden zenészre vonatkozóan külön nyilatkozat töltendő)
 4. A zenészek adatait tartalmazó alábbi dokumentumok olvasható fénymásolata:
  – személyi igazolvány,
  – lakcímkártya,
  – TAJ kártya,
  – adókártya,
 5. Hozzájáruló nyilatkozat eredeti példánya

Letölthető dokumentumok

Palyazati_felhivas_muzsikalo_mo_2020_2021
Pályázati adatlap
Személyi adatlap
Adatkezelési nyilatkozat
Hozzájáruló nyilatkozat

Pályázzon!
Pályázatírás

A támogatási igények benyújtásának helye és határideje
A támogatási igény magyar nyelven, 2020. szeptember 10. napjától 2020. szeptember 30. napjáig nyújtható be kizárólag postai úton, tértivevényes ajánlott, elsőbbségi küldeményként 1 eredeti példányban zárt csomagolásban a következő címre:

Hagyományok Háza
levelezési címére: 1251 Budapest, Pf. 23.

Felhívjuk a figyelmet, hogy a pályázatok személyes benyújtására nincs lehetőség!
A Támogató a beérkezett pályázatok számától és összetételétől függően módosíthatja a benyújtásra rendelkezésre álló időszakot, amelyről közleményben tájékoztatja a pályázókat.
Támogató fenntartja a jogot, hogy a pályázati felhívásra való támogatási igény benyújtásának lehetőségét a rendelkezésre álló keret, illetve a beérkezett pályázatok alapján felfüggessze.

További információ
A pályázati felhívással kapcsolatban további információ munkaidőben, hétfőtől csütörtökig 8-16 óra között, pénteken 8-14 óra között az alábbi telefonszámon vagy e-mailben kérhető:
Hagyományok Háza
Bolega Gáborné
e-mail: bolega.margo@hagyomanyokhaza.hu
Telefon: +36 70 506 8248