palyazatok.org

Pályázatok – Pályázatfigyelő – Pályázatírás

A fiatal gazdák induló támogatása 2011

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal  95/2011. (2011.06.21) számú  közleménye. A fiatal mezőgazdasági termelők indulásához a 2009. évtől nyújtandó támogatás keretében a támogatási összeg 90 %-ára vonatkozó kifizetési kérelem benyújtási feltételeiről.

I. A kifizetés igénylésének általános feltételei

Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a fiatal mezőgazdasági termelők indulásához a 2009. évtől nyújtandó támogatások részletes feltételeiről szóló 113/2009. (VIII. 29.) FVM rendelet 7. § (1) bekezdése alapján az ügyfél legkésőbb a támogatási kérelemnek helyt adó határozat jogerőre emelkedését követően másodikként megnyíló kifizetési időszak végéig köteles a támogatási összeg 90 %-ára vonatkozó kifizetési kérelmet benyújtani.

A 2009. szeptember 15. és október 31. között benyújtott támogatási kérelmekhez kapcsolódóan támogatási kérelemnek helyt adó vagy részben helyt adó határozattal rendelkező ügyfelek a támogatási összeg 90 %-ára vonatkozó kifizetési kérelmet legközelebb 2011. július 1. és 31. között nyújthatnak be, jelen közlemény mellékletét képező nyomtatványon.

Azon ügyfelek, akiknek a 2009. évben benyújtott támogatási kérelemre vonatkozó jóváhagyó határozata 2011. január 31. után emelkedett jogerőre, a 2011. április 1. és 30. közötti benyújtási időszak az első kifizetési időszaknak minősül. Ezen ügyfelek legkésőbb a másodikként ténylegesen megnyíló kifizetési időszak végéig, azaz 2011. július 1-31. között kötelesek a támogatási összeg 90 %-ára vonatkozó kifizetési kérelmet benyújtani.

II. A kifizetési kérelem benyújtása

A fiatal mezőgazdasági termelők számára nyújtandó támogatáshoz kapcsolódó, a támogatási összeg 90 %-ának igénylésére vonatkozó kifizetési kérelmet a jelen közlemény mellékletét képező formanyomtatványon, az ügyfél székhelye/lakóhelye szerint illetékes MVH megyei kirendeltségéhez postai úton kell benyújtani egy példányban. Az MVH megyei kirendeltségeinek listáját e közlemény 6. számú melléklete tartalmazza.

A kifizetési kérelmet 2011. július 1. és 31. közötti időszakban kell benyújtani.

A benyújtási időszak utolsó napja (2011. július 31.) munkaszüneti nap, ezért a kifizetési kérelem legkésőbb 2011. augusztus 1-jén adható postára.

A benyújtás napja a borítékon szereplő postai bélyegző dátuma. Javasoljuk, hogy a küldeményt tértivevényes küldemény formájában adja postára.

III. A kifizetési kérelemcsomag tartalma

A fiatal mezőgazdasági termelők számára nyújtandó támogatás kifizetési kérelmének formanyomtatványa:

– D1028-01 Kifizetési kérelem 90% – Főlap

A kifizetési kérelem kötelezően csatolandó melléklete:

– D0074-05 Igazolás egyéni vállalkozó mezőgazdasági tevékenységéről

Azon támogatásra jogosult ügyfél, aki a támogatási kérelem benyújtásakor megadott tevékenységgel releváns elismert termelői csoporthoz, illetve zöldség-gyümölcs termelői csoporthoz, termelői szervezethez való csatlakozási szándékát jelezte, köteles a kifizetési kérelemhez a tevékenységgel kapcsolatos termékcsoportban működő elismert termelői csoport, illetve zöldség-gyümölcs termelői csoport, termelői szervezet által kiállított tagsági igazolást csatolni.

A tagság igazolására kizárólag az alábbi formanyomtatvány használható:

– D0068-01 Termelői csoport/TÉSZ tagság igazolása

Kérjük, hogy a formanyomtatványok kitöltésekor olvassa el e közlemény 4. számú melléklete szerinti Kitöltési útmutatót!

A kifizetési kérelmet szkennelésre alkalmas formában kell benyújtani, hogy lehetővé tegye a különálló lapokként történő kezelést, ezért kérjük, mellőzzék a lapok összefűzését, összekapcsolását!

Közlemény
1. számú melléklet: D1028-01 Kifizetési kérelem 90% – Főlap
2. számú melléklet: D0074-05 Igazolás egyéni vállalkozó mezőgazdasági tevékenységéről
3. számú melléklet: D0068-01 Termelői csoport/TÉSZ tagság igazolása
4. számú melléklet: Kitöltési útmutató
5. számú melléklet: Tájékoztató
6. számú melléklet: MVH megyei kirendeltségeinek listája és levelezési címe

A kifizetési kérelem formanyomtatványai letölthetőek a www.mvh.gov.hu weboldalról a Közlemények menüpontból.

IV. Ellenőrzés

Az MVH a kifizetési kérelmeket adminisztratív úton teljes körűen ellenőrzi, továbbá jogosult helyszíni ellenőrzést is lefolytatni. Az MVH emellett jogosult évente helyszíni ellenőrzés keretében ellenőrizni a támogatási kérelemben vállaltaknak, az abban meghatározott ütemezésnek megfelelő teljesítését. Az ellenőrzésekre az e közlemény VII. pontjában felsorolt jogszabályokban foglaltak az irányadók.

V. A támogatási adatok nyilvánosságra hozatala

A közlemény 5. sz. melléklete tartalmazza az Európai Mezőgazdasági Garancia Alapból, az Európai Halászati Alapból, az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból, valamint a központi költségvetésből származó pénzeszközök kedvezményezettjére vonatkozó információk nyilvánosságra hozataláról szóló tájékoztatót.

VI. A közlemény kapcsolódó mellékletei

– D1028-01 Kifizetési kérelem 90% – Főlap – 1. számú melléklet

– D0074-05 Igazolás egyéni vállalkozó mezőgazdasági tevékenységéről – 2. számú melléklet

– D0068-01 Termelői csoport/TÉSZ tagság igazolása – 3. számú melléklet

– Kitöltési útmutató – 4. számú melléklet

– Tájékoztató – 5. számú melléklet

– MVH megyei kirendeltségeinek listája és levelezési címe – 6. számú melléklet

VII. Kapcsolódó jogszabályok

  • a Tanács 2005. szeptember 20-i 1698/2005/EK rendelete az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból (EMVA) nyújtandó vidékfejlesztési támogatásról;
  • a Bizottság 2006. december 15-i 1974/2006/EK rendelete az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból (EMVA) nyújtandó vidékfejlesztési támogatásról szóló 1698/2005/EK tanácsi rendelet részletes alkalmazási szabályainak megállapításáról;
  • a Bizottság 2011. január 27-i 65/2011/EU rendelete a vidékfejlesztési támogatási intézkedésekre vonatkozó ellenőrzési eljárások, valamint a kölcsönös megfeleltetés végrehajtása tekintetében az 1698/2005/EK tanácsi rendelet végrehajtására vonatkozó részletes szabályok megállapításáról;
  • a mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről szóló 2007. évi XVII. törvény;
  • a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CLX törvény;
  • az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény;
  • az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap társfinanszírozásában megvalósuló támogatások igénybevételének általános szabályairól szóló 23/2007. (IV. 17.) FVM rendelet;
  • az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból (EMVA), az Európai Halászati Alapból (EHA), valamint az Európai Mezőgazdasági Garancia Alapból (EMGA)
  • támogatott programok és intézkedések pénzügyi, számviteli, ellenőrzési és monitoring rendszerek kialakításáról, lebonyolításának rendjéről szóló 82/2007. (IV. 25.) Korm. rendelet;
  • Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a fiatal mezőgazdasági termelők indulásához a 2009. évtől nyújtandó támogatások részletes feltételeiről szóló 113/2009. (VIII. 29.) FVM rendelet.

VIII. A közlemény hatálya

E közlemény a kihirdetése napján lép hatályba.

További információk megtalálhatóak a Vidékfejlesztési Minisztérium (www.vm.gov.hu), valamint az MVH (www.mvh.gov.hu) honlapján. Tájékoztatás az ugyfelszolgalat@mvh.gov.hu e-mail címen vagy személyesen, illetve telefonon az MVH Központ és a megyei kirendeltségek ügyfélszolgálatán kérhető.

Forrás: http://www.mvh.gov.hu/portal/MVHPortal/default/mainmenu/kozlemenyek/mvhk952011