palyazatok.org

Pályázatok – Pályázatfigyelő – Pályázatírás

A magyar kultúráért és oktatásért pályázat

A Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. a magyar kultúrát és oktatást támogató pályázatot írt írt ki a „Nemzetpolitikai célú támogatások” előirányzat terhére.  A pályázaton határon túli civil szervezetek és egyházi jogi személyek mintegy egymilliárd forint értékben pályázhatnak.

A pályázat célja: Magyarország határain kívül élő magyarság szülőföldjén való boldogulásának, Magyarországgal való sokoldalú kapcsolatai ápolásának és fejlesztésének előmozdítása, magyar nemzeti azonosságtudatának megerősítése az oktatás és a kultúra támogatása által.
A felhívás a magyarság összetartozása jegyében értékteremtő, konkrét szellemi és/vagy tárgyi eredményt felmutatni tudó programok megvalósítására szeretne ösztönözni, e célokat tükröző igényes, minőségi pályázatok támogatásával.

A pályázati felhívások tárgya

I.       A magyar közösség céljait szolgáló kulturális, oktatási és kutatási programok támogatása

Ezen belül:

 • a magyar történelmi és kulturális örökség ápolása, kulturális, ifjúsági és hagyományőrző programok, szórványprogramok támogatása
 • egyházi programok támogatása (kulturális, hitéleti és szociális tevékenységek)
 • magyar nyelvű köznevelési (oktatási-nevelési) programok támogatása
 • szakképzést végző oktatási intézmények programjai
 • magyar nyelvű felnőttképzési, felsőoktatási programok, tudományos kutatások, konferenciák; tanulmányi versenyek és szaktáborok támogatása
 • iskolabusz-üzemeltetésének támogatása
 • amatőr és hivatásos színházi produkciók támogatása
 • a határon túli magyar közösségek egymással való kapcsolattartását elősegítő, azt fejlesztő kulturális programok támogatása

II.       A magyar közösség céljait szolgáló írott és elektronikus média, könyvkiadás támogatása, ezen belül:

 • magyar nyelvű írott és elektronikus sajtó, könyvkiadás
 • szakmai kiadványok támogatása
 • honlap létrehozása és fejlesztése

III.  Civil szervezetek, illetve egyház, belső egyházi jogi személyek által fenntartott oktatási, gyermekjóléti, kulturális és szociális intézmények működésének valamint a magyar közösség céljait szolgáló fejlesztések és ingatlan-beruházások támogatása, ezen belül:

 • jelen pályázati felhívás 5. pontjában megjelölt pályázói kör részére működési kiadások támogatása (személyi kifizetések és azok járulékai, kis értékű eszközbeszerzés, szolgáltatások, utazási költségek, ingatlan-fenntartási költségek)
 • a magyar közösség törekvéseit szolgáló ingatlan-beruházások támogatása
 • korábbi években megkezdett ingatlan felújítások folytatásának támogatása
 • magyar tannyelven is oktató intézmények, háttérintézmények valamint országos és regionális jelentőségű kulturális és közművelődési programokhoz kapcsolódó infrastrukturális fejlesztések.

Egy pályázó pályázati tárgyanként (az I.-II.-III. római számmal jelölt, vastagon szedett címsorok, a címsorok alatt olvasható francia bekezdéssel jelölt témák nem képeznek külön pályázati tárgyat!) csak egy pályázatot nyújthat be.

Magyarországi pályázók kizárólag az I., és a II. pályázati tárgyra nyújthatnak be pályázatot. Támogatható kiadások:

Az I., és a II. pályázati tárgy esetében a programok lebonyolításának költségei (programokhoz kapcsolódó anyag- és tárgyi eszköz beszerzés, szolgáltatások, a programokhoz kapcsolódó személyi kifizetések és azok járulékai)
A III. pályázati tárgy esetében működési kiadások támogatása: (személyi kifizetések és azok járulékai, eszközbeszerzés, szolgáltatások, utazási költségek, ingatlan-fenntartási költségek, ingatlan beruházások).

Pályázók köre:
A Bethlen Gábor Alapról szóló 2010. évi CLXXXII. törvény 1. §-ának rendelkezései szerint pályázatot nyújthat be:

 • civil szervezet, nonprofit gazdasági társaság, állami fenntartású intézmény, települési, területi és nemzetiségi önkormányzat, és az általuk alapított, illetve fenntartott jogi személyiségű intézmény
 • kizárólag a II. pályázati tárgyban gazdasági tevékenységet üzletszerűen végző jogi személy és jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaság (a továbbiakban: vállalkozás), ezen belül különösen mikro-, kis- és középvállalkozás bele nem értve az egyéni vállalkozókat, valamint
 • egyházi jogi személy, valamint a határon túli egyház, belső egyházi jogi személy és annak hitéleti, nevelési-oktatási, gyermekjóléti, kulturális vagy szociális tevékenységet ellátó intézménye

Igényelhető támogatás:

 • Erdély, Felvidék, Vajdaság, Magyarország esetében 600.000 Ft – 3.000.000 Ft közötti összeg
 • Kárpátalja esetében 500.000 Ft – 3.000.000 Ft közötti összeg
 • Horvátország, Muravidék esetében 200.000 – 3.000.000 Ft közötti összeg
 • A teljes támogatási keretösszeg 600.000.000 Ft, melyről a beérkezett pályázatok mennyisége és minősége alapján, a Kollégium javaslatát figyelembe véve a Bethlen Gábor Alap Bizottsága dönt.
 • A támogatás formája: vissza nem térítendő támogatás.
 • A támogatás rendelkezésre bocsátása: a támogatási szerződés hatályba lépését követően egy összegű folyósítás, illetve a támogatás felhasználását igazoló beszámoló elfogadását követően történő utólagos finanszírozás.
 • Az Alapkezelő fenntartja magának a jogot, hogy azon pályázók esetében, akik elszámolási, illetve hiánypótlási kötelezettségüknek késedelmesen tesznek eleget, támogatási előleget nem biztosít, hanem a támogatás utalására a projekt/program megvalósulását követően benyújtott és elfogadott elszámolás alapján kerül sor.
 • A 600.000 Ft-nál kisebb költségvetésű programok támogatására az Alapkezelő Erdélyben, Felvidéken, Vajdaságban és Kárpátalján lebonyolító szervezetek közreműködésével, önálló nyílt pályázati felhívást jelentet meg.  Egy pályázó által készített azonos tartalmú pályázat – akár csökkentett költségvetési tartalommal is – nem nyújtható be a helyi lebonyolító szervezetek közreműködésével kiírt pályázatra és az Alapkezelő által kiírt központi pályázatra is.
 • Maximális támogatási intenzitás mértéke az összes elszámolható költség 100%-a.
 • A pályázat kiírója nem teszi kötelezővé az önrész bemutatását.
 • Amennyiben a Támogatottat a projekt/program megvalósítása során közbeszerzési eljárás lefolytatásának kötelezettsége terheli, a szükséges közbeszerzési eljárásokat lefolytatja. A közbeszerzési eljárás szabályos lefolytatásáért a Támogatott felel.

A pályázat megvalósítási paraméterei:

 • Megvalósítási időszak: 2017. január 1. – 2017. december 31.
 • A pályázat benyújtásának kezdő időpontja: 2017. január 18.
 • Benyújtási határidő: 2017. február 16. 14.00 óra (közép-európai idő szerint).
 • Elszámolási határidő: a támogatottnak a program/projekt megvalósítását követő 30 napon belül, de legkésőbb 2018. január 30-ig szükséges a szakmai és pénzügyi beszámolót benyújtania a Nemzetpolitikai Informatikai Rendszer (NIR) segítségével.

A pályázat benyújtásának formája: A pályázat benyújtása elektronikus formában történik a NIR segítségével. Elérhető: nir.bgazrt.hu oldalon vagy a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. honlapjáról (bgazrt.hu).

Letölthető dokumentumok

pályázati felhívás
2017. évi Pályázati és elszámolási útmutató
Általános Szerződési Feltételek

A benyújtott pályázatokkal kapcsolatos tájékoztatás

 • személyes ügyfélfogadás útján a 1014 Magyarország Budapest, Szentháromság tér 6. szám alatt
  • Hétfőn 8.30-tól 12-30-ig és 13-16 óráig
  • Szerdán 8.30-tól 12.30-ig
  • Pénteken: 8.30-tól 12.30-ig között van lehetőség,
 • illetve telefonon: minden munkanap 9-től 12 óráig fogadják hívását.

Az e-Pályázattal kapcsolatos központi ügyfélszolgálaton Draskóczy János a +36 30 503 9640 telefonszámon, illetve info@bgazrt.hu email címen  válaszolja meg kérdéseit.

Kérjük kövesse figyelemmel a 2017. évi Pályázati és elszámolási útmutató címszó alatt található további információkat és elérhetőségeket az Alapkezelő honlapján – bgazrt.hu.

A teljes pályázati kiírás weboldala: A magyar kultúráért és oktatásért pályázat