palyazatok.org

Pályázatok – Pályázatfigyelő – Pályázatírás

A nemzeti emlékhelyek fenntartható használatát elősegítő támogatás

A kulturális örökség védelméről szóló 2001. évi LXIV. törvény 61/D. § (1) bekezdés d) pontjában rögzített, a nemzeti emlékhelyek fenntartható használatát elősegítő támogatásokra a Magyarország 2020. évi központi költségvetéséről szóló 2019. évi LXXI. törvény a tárgyévre 49,5 millió Ft-ot biztosít.

A támogatás a nemzeti emlékhely védelmével, megóvásával, fenntartásával, bemutatásával, fejlesztésével kapcsolatosan felmerülő működési vagy felhalmozási jellegű kiadások fedezetét biztosító, nem visszatérítendő támogatás.

A támogatásra jogosultak köre és a támogatás feltételei

A támogatásra jogosultak körét és a támogatás feltételeit a nemzeti emlékhelyek használati rendjéről szóló 302/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) 5. §-a és 5/A. §-a tartalmazza.

A kérelem tartalmi és formai követelményei

A támogatásra jogosult az alábbi dokumentumokat köteles – a döntés előkészítése érdekében – előzetesen a Miniszterelnökség részére benyújtani:

a) Szakmai program, amely tartalmazza

aa) a nemzeti emlékhelyen megvalósítani tervezett

   • állagmegóvás,
   • felújítás,
   • fejlesztés,
   • a nemzeti emlékhely bemutatását, megismertetését, népszerűsítését szolgáló rendezvény, valamint
   • a nemzeti emlékhely bemutatását célzó egyéb tevékenység ismertetését, céljait, várható eredményeit, annak közösségi és kulturális hatását;

ab) Közzétett használati terv esetén a használati terv azon pontjának, alpontjának megjelölését, amelynek teljesítését a tervezett tevékenység célozza. (Amennyiben a helyszín nem rendelkezik közzétett használati tervvel, a kérelem a Korm. rendelet 3. § g)-h) pontjában foglalt célokra irányulhat.)

b) A megvalósítani tervezett tevékenység(ek) időbeni és pénzügyi ütemezése.

c) A kérelemhez csatolni kell a nemzeti emlékhely valamennyi tulajdonosának, vagyonkezelőjének és használatra jogosultjának a támogatási szerződés megkötésére vonatkozó egyetértő nyilatkozatát, vagy ha a tervezett tevékenység kizárólag egy meghatározott, a nemzeti emlékhely részét képező ingatlanra, ingatlanrészre vagy felépítményre irányul, akkor az érintett ingatlan, ingatlanrész vagy felépítmény tulajdonosának, vagyonkezelőjének és használatra jogosultjának a támogatási szerződés megkötésére vonatkozó egyetértő nyilatkozatát.

A kérelem benyújtásának határideje, helye és módja

A fent megjelölt dokumentumokat tartalmazó kérelmet 2020. február 15-éig kell benyújtani a Miniszterelnökség Építészeti és Építésügyi Helyettes Államtitkárságára két eredeti példányban (postacím: 1357 Budapest, Pf. 6.), valamint elektronikusan (e-mail: gabriella.ghyczy@me.gov.hu).

Hiánypótlás

Hiányosan vagy hibásan benyújtott kérelem esetén a kérelmezőt a támogató – a hibák és hiányosságok egyidejű megjelölése mellett – 8 napos határidő kitűzésével felszólítja hiánypótlásra. Ha a kérelmező a hiánypótlást nem vagy nem megfelelően teljesíti, a támogató a kérelmet elutasítja.

A támogatási kérelmek elbírálása

A Miniszterelnökséget vezető miniszter a támogatási kérelmekről legkésőbb 2020. március 31-ig dönt, az eredményről a kérelmezőt írásban értesíti.

A támogatás nyújtásának módja

Az egyedi kérelem alapján nyújtandó támogatási eljárásról a támogató az előzetesen beküldött kérelmek vizsgálatát követően egyedileg nyújt tájékoztatást a szükséges formanyomtatványok megküldésével.

A Miniszterelnökség a támogatással kapcsolatos feladatok ellátására lebonyolító szervet vehet igénybe, amelyről tájékoztatja az érintetteket. Kérelmező ezt követően kapja meg a támogatási igénydokumentációt, a támogatás folyósításához szükséges formanyomtatványt.