palyazatok.org

Pályázatok – Pályázatfigyelő – Pályázatírás

Energiaközösségek kialakítását és működését támogató mintaprojekt megvalósítása pályázat

A 2020-as évek végére olyan energiaszektor kialakítása a cél, amely egyszerre képes magas szintű ellátásbiztonságot biztosítani fogyasztó- és klímabarát módon, valamint folyamatosan képes innovatív megoldások integrálására, azaz a megújuló energia alapú decentralizált villamosenergia-termelés és –ellátás előtérbe helyezése. Ehhez kapcsolódik a közösségi energiával kapcsolatos kezdeményezések, amelyek a profit helyett arra helyezik a hangsúlyt, hogy egy adott megújulóenergia-forrásból megfizethető energiát biztosítsanak tagjaik vagy érdekelt feleik számára. A fogyasztók ilyen irányú bevonásával ezek a közösségek elősegítik új technológiák és fogyasztási minták elterjedését.

A már sikeresen végrehajtott kezdeményezések az energetikai szolgáltatásnyújtás puszta előnyein túlmutató gazdasági, társadalmi és környezeti előnyöket teremtettek az adott közösség számára

A Felhívás célja, hogy olyan értékelhető, illetve – műszaki, környezetvédelmi és gazdasági szempontok szerint is – működőképes és követhető mintaprojektek valósuljanak meg, amelyek intézményi és működési tapasztalataik alapján mások számára is példaként szolgálhatnak, és egyúttal feltárják az energiaközösségek, az aggregálás és az aktív felhasználói magatartásban rejlő lehetőségek kiaknázása előtt álló nehézségeket, korlátokat, valamint javaslatot tesznek a szükséges szabályozási környezet kialakítására

A kiíró lehetőséget kíván biztosítani olyan pályázatokra is, amelyekben a jelenlegi jogszabályi környezet lehetőségein túlmutató, innovatív energiaellátási és együttműködési megoldásokon keresztül kerülnének tesztelésre és bemutatásra az aktív, közösségi fogyasztói magatartás különféle megnyilvánulási formái. Ennek érdekében a pályázóknak meg kell vizsgálniuk a hazai szabályozási környezetet abból a szempontból, hogy mely jogszabályok és közjogi szervezetszabályozó eszközök korlátozzák a villamos energia belső piacára vonatkozó közös szabályokról alkotott 2019/944 számú EU irányelvben szabályozott – az energiaközösségekkel kapcsolatos – új intézmények, együttműködési és kereskedési formák, független aggregátori működés, valamint az aktív fogyasztói magatartás előtt álló lehetőségeket.

A támogatást igénylő egy támogatási kérelmen belül kizárólag egy alprogramra nyújthat be pályázatot.

  • A. Energiaközösség létrehozása és működtetése;
  • B. Független aggregátor létrehozása és működtetése;
  • C. Termelői és/vagy felhasználói (egyedi és aggregált) rugalmassági termékek és szolgáltatások elosztóhálózat üzemeltetőnek történő értékesítése.

Pályázat kódja: 2020-3.1.4-ZFR-EKM

Rendelkezésre álló teljes pályázati keretösszeg: 2 milliárd forint.
Támogatás a rendelkezésre álló keret erejéig nyújtható.
A támogatásban részesülő támogatási kérelmek várható száma 2-10 darab.

Támogatást igénylők köre
Jelen Felhívás keretében támogatási kérelmet valamennyi alprogram esetén önállóan vagy konzorciumi formában is be lehet nyújtani.

Jelen Felhívásra pályázóként támogatási kérelmet nyújthatnak be a Magyarországon székhellyel vagy az Európai Gazdasági Térség területén székhellyel és Magyarországon fiókteleppel rendelkező jogi személyek az alábbiak szerint:

a) Jogi személyiségű vállalkozások, nonprofit gazdasági társaságok és egyéb gazdasági szervezetek közül a 113, 114, 141, 572, 573 GFO kóddal rendelkezők, amelyek
• kettős könyvvitelt vezetnek,
• nem tartoznak a KATA hatálya alá,
b) Nonprofit és egyéb nem nyereségérdekelt szervezetek közül, amelyek:
• az 551, 552, 559, 561, 562, 563, 569, 599 GFO kóddal rendelkezők;
c) Költségvetési- és költségvetési rend szerint gazdálkodó szervek közül, amelyek
• a 311, 312, 341 342, 381, 382, 321, 322 GFO kóddal rendelkezők,
• Önkormányzatok kizárólag konzorciumi formában igényelhetnek támogatást, amely konzorciumnak – az önkormányzat mellett – legalább egy az önkormányzattól független az a) vagy b) jogosult kategóriának megfelelő tagja is van.

Továbbá önállóan nem nyújthat be pályázatot:

  • a területileg illetékes villamos energia elosztó társaság (kivéve elosztói rugalmassági platform kialakítására);
  • kereskedelmi engedélyes társaság.

Gazdasági jogosultsági feltételek

Az alábbi szempontok minden vállalkozás esetén külön-külön vizsgálandók, annak külön-külön is meg kell felelniük.
1) A pályázó utolsó lezárt, teljes (365 nap) üzleti évre vonatkozó közzétett éves beszámolója szerinti átlagos statisztikai állományi létszáma nem lehet kevesebb 1 főnél.
2) A pályázó utolsó lezárt, teljes (365 nap) üzleti évre vonatkozó közzétett éves beszámolója szerinti saját tőkéje nem lehet negatív.

A projekt területi korlátozása
A projekt megvalósításának elsődleges helyszíne a pályázók – a támogatási kérelem benyújtásáig – bejegyzett magyarországi székhelye, telephelye, vagy fióktelepe, továbbá a fentieken túl a projekt megvalósulhat olyan helyszínen is, amely a pályázó tulajdonát képezi, vagy amelynek használatára egyéb jogcímen (pl. együttműködési megállapodás, szándéknyilatkozat révén) jogosult. A Pályázó a megvalósítási helyszín jogszerű használatának igazolására szolgáló dokumentumot az első szakmai részbeszámoló mellékleteként köteles benyújtani.

Támogatható tevékenységek bemutatása

Önállóan támogatható tevékenységek

I. Alkalmazott (ipari) kutatás
II. Kísérleti fejlesztés

A kísérleti fejlesztésre vonatkozóan önállóan vagy az alkalmazott (ipari) kutatással együtt az elszámolható költségek el kell, hogy érjék a projekt elszámolható költségének legalább 30%-át.

Önállóan nem támogatható tevékenységek

  • Eszközbeszerzés
  • Immateriális javak beszerzése
  • Építés beruházás tevékenység
  • Projekt koordináció tevékenység
  • Közbeszerzés tevékenység

Előleg igénylés
A projekt megvalósításához előleg igényelhető. Az összes igényelt előleg pályázónként legfeljebb a támogatás 90%-a lehet indokolt esetben. A támogatási összeg utolsó 10%-a előlegként vagy részteljesítésként nem fizethető ki, csak a záró beszámoló elfogadása után folyósítható.

Támogatási kérelmenként az igényelhető támogatás összege: minimum 100 millió Ft, maximum 1 milliárd Ft.

A támogatás formája: vissza nem térítendő támogatás.

Letölthető dokumentumok

Következő beadási határidő: 2020. szeptember 30.

Pályázzon velünk!
Pályázatírás

A támogatási kérelmek benyújtásának helye
A nyilatkozat papír alapú példányát – ha azt nem minősített elektronikus aláírással látták el – személyesen az NKFI Hivatal ügyfélszolgálatán kell leadni, vagy postai úton a következő címre kell megküldeni:
Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal
1077 Budapest, Kéthly Anna tér 1.

A pályázati feltételekkel, tudnivalókkal kapcsolatban információk az NKFI Hivatal hivatalos honlapján (http://nkfih.gov.hu/) találhatóak meg.

További felvilágosítás kérhető e-mailben és telefonon az NKFI Hivatal pályázati ügyfélszolgálatán:
E-mail: nkfialap@nkfih.gov.hu
Telefon: +36 (1) 795 9500
Ügyfélfogadási idő: H-CS 09:00-16:00; P 09:00-12:00