palyazatok.org

Pályázatok – Pályázatfigyelő – Pályázatírás

Felhívás az ifjúsági turizmus fejlesztési stratégiájának és az ezt megvalósító intézkedési terv elkészítésére-határidő hosszabbítás!

Önkormányzati Miniszteriem pályázataiAz Önkormányzati Minisztérium Turisztikai Szakállamtitkársága a Nemzeti turizmusfejlesztési stratégiában meghatározott feladatok alapján felhívást tett közzé az ifjúsági turizmus fejlesztési stratégiájának és az ezt megvalósító intézkedési terv készítésére.
Az ajánlatot három nyomtatott és egy elektronikus példányban 2009. szeptember 25-én 12 óráig kell eljuttatni az ÖM Turisztikai Szakállamtitkárság Turisztikai Stratégia és Kiemelt Programok Főosztályának Titkárságára: 1051 Budapest, József Attila u. 2-4., I. emelet 115. szoba, valamint e-mailen a fabian.eszter@otm.gov.hu, valamint a gerlach.viktor@otm.gov.hu címekre.


Az Önkormányzati Minisztérium (ÖM) Turisztikai Szakállamtitkársága a turizmus fejlesztési irányait 2013-ig meghatározó Nemzeti turizmusfejlesztési stratégiában (NTS) meghatározott feladatok alapján felhívást tesz közzé az ifjúsági turizmus fejlesztési stratégiájának és az ezt megvalósító intézkedési terv (a továbbiakban: stratégia) készítésére.

Megbízás célja

A megbízás célja a 2010-2020 időszakra szóló (a végrehajtása 2022-ig terjedő) az ország egészére vonatkozóan a kereslet és kínálat helyzetének, várható alakulásának, valamint a nemzetközi trendek vizsgálata alapján az ifjúsági turizmus fejlesztési stratégia kidolgozása.
A stratégia a köz- és a magánszféra együttműködésén alapuló konkrét célokat, irányokat, ezek megvalósítását célzó feladatokat, eszközöket hozzávetőleges költségtervet, ütemezést és felelősöket tartalmazzon.

Az elkészült stratégia, amellett, hogy irányvonalakat határoz meg a döntéshozók és a fejlesztések számára, hasznos útmutatóul szolgál az ifjúsági turizmusban érdekelt szolgáltatók, a kínálati oldal szereplői számára.

Az ifjúsági turizmust a turisztikai kereslet korcsoportok szerinti megnyilvánulásaként értelmezzük. Ennek megfelelően nem önálló turisztikai termék, így speciális keresletük kielégítése termékenként különböző módon történik.

A fejlesztési stratégiának illeszkednie kell a nemzeti és regionális turizmusfejlesztési stratégiákhoz, illetve figyelembe kell vennie a korábban e témához kapcsolódóan elkészült dokumentumokat, azok megvalósításának tapasztalatait. A stratégia készítője számára az ÖM Turisztikai Szakállamtitkársága elérhetővé teszi az alábbi dokumentumokat:

 • Nemzeti turizmusfejlesztési stratégia (ÖM honlapján hozzáférhető)
 • Regionális turizmusfejlesztési stratégiák (ÖM honlapján hozzáférhetők)
 • Új Magyarország Fejlesztési Terv (ÚMFT), Regionális Operatív Programok (ROP), Regionális Akciótervek (Nemzeti Fejlesztési Ügynökség honlapján elérhetők)
 • Ifjúsági turizmus Magyarországon c. kutatás eredményeiről készített összeállítás (Turizmus Bulletin XII. évf. 2. szám), a teljes kutatási jelentések a nyertes ajánlattevő számára lesznek elérhetőek
 • A mellékletben felsorolt, a Magyar Turizmus Zrt. által javasolt dokumentumok, háttértanulmányok
 • Nemzeti Ifjúsági Stratégia (NIS, az Országgyűlés honlapján H-9965 számon hozzáférhető)
 • Az Ifjúság 2008 nagymintás kutatásról közzétett gyorsjelentés (az SZMM honlapján hozzáférhető)

Ajánlat tartalma: az ajánlatnak tartalmaznia kell

 • A stratégia részletes tematikáját (ideértve a tervezett tartalom vázlatos leírását kitérve a nemzetközi keresletre, a turizmusba való illeszkedésre, területi differenciálásra, az NTS és az ÚMFT kapcsolódási pontjaira, a NIS-sel való összhang megteremtésére),
 • A stratégia készítése során alkalmazott módszertant különös tekintettel a köz- és magánszféra szereplőivel való konzultációkra,
 • A stratégia készítése során használni kívánt forrásokat és fogalmakat
 • A készítésbe bevonni tervezett szakértő partnerek/munkatársak bemutatását (szakmai önéletrajz, referenciák)
 • Az ajánlati árat,
 • Az ajánlattevő turizmussal kapcsolatos referenciáit, különös tekintettel a hasonló megbízásokra (stratégiakészítés) és a megvalósult projektekre,
 • A vállalási határidőt, részletes időtervet.

Ajánlatkérő fenntartja magának a jogot, hogy a stratégia elkészítésével kapcsolatos módszertant véleményezze és változtatásokat kérjen, a végleges módszertant az Ajánlatkérő hagyja jóvá.

A kész stratégiával kapcsolatos szakmai elvárások:

 • a stratégia tegyen javaslatot az ifjúsági turizmus fogalmának meghatározására, jelölje meg a kapcsolódási pontokat más turisztikai kínálati szegmensekhez (pl. öko, kulturális, aktív-, egészségturizmus, stb.),
 • a célkitűzések és a fejlesztési irányok legyenek összehangolva az NTS-sel, a regionális turizmusfejlesztési stratégiákkal, az ÚMFT ROP-jainak ifjúsági turizmussal összefüggő részeivel és a NIS fejlesztési céljaival (és ez az összhang kerüljön bemutatásra),
 • a stratégia újszerűsége: az NTS-hez illeszkedve tartalmazzon horizontális elveket (pl. az életminőség, fenntarthatóság, felelősségteljes turistával, vállalkozásokkal szembeni elvárások),
 • az ifjúsági korosztályoknak szóló turisztikai szolgáltatások (pl. szálláshelyek, programok, közlekedés) és turisztikai termékek (pl. aktív-, öko-, falusi-, kulturális, egészségturizmus) áttekintése alapján készüljön a helyzetértékelés, majd a stratégiai irányok ezeknek megfelelő meghatározása,
 • a helyzetértékelésnek – a főbb kapcsolódó turisztikai termékekre kitérően – az elérhető legaktuálisabb adatokon kell alapulnia, figyelembe kell venni a megvalósulás alatt álló és az ifjúsági turizmust is befolyásoló legújabb fejlesztéseket is (ÚMFT ROP, nagyprojektek),
 • keresleti oldal ismertetése bel- és külföldi trendek és adatok alapján (korcsoportok szerint, termékek szerinti bontásban)
 • a stratégia szélesebb kontextusba helyezve mutassa be a fejlesztési irányokat, mutasson be külföldi példákat,
 • a stratégia nemzetközi és hazai legjobb gyakorlatot, trendeket vegye figyelembe és tegyen javaslatot az egyes turisztikai termékek ifjúsági szempontokat figyelembe vevő fejlesztésére, ennek megfelelően a hangsúlyt a turisztikai kínálati szegmensekhez (pl. aktív-, öko-, falusi-, kulturális, egészségturizmus) kell igazítani,
 • a stratégia legyen fókuszált, határozzon meg egyértelmű az ifjúsági célcsoport (korcsoportonkénti bontásban: 6-10 év, 11-14 év, 15-18 év, 19-25, 26-30, esetleg 18-24, 25-30 év, ezen belül különösen az utolsó két korcsoportra) igényeinek megfelelő célokat és prioritásokat, jelölje ki a legfontosabb szinergikus hatásokat, a fejlesztések esetleges korlátait,
 • határozza meg lehetőség szerint az ifjúsági turizmus fejlesztésének területileg differenciált (régiók, desztinációk) irányait, megoldásait,
 • a stratégia tegyen javaslatot az ifjúsági turizmusban dolgozók, döntéshozók, szolgáltatók együttműködési lehetőségeire,
 • a kidolgozott stratégiában 2022-ig szóló megvalósítással kell meghatározni a célokat, feladatokat, a megvalósítás eszközrendszerét, költségvetést, időbeli ütemezést és a megvalósítás felelőseit,
 • tartalmazzon a fejlesztési források felhasználására vonatkozó feltételrendszerre javaslatot (támogatható tevékenységek, támogatási mérték, összeg, mérhető indikátorok, értékelési szempontok)
 • a stratégia tartalmazzon a monitorozásra vonatkozó javaslatokat,
 • a kidolgozott stratégia terjedelme a mellékletekkel együtt (pl. statisztikai táblázatok) ne haladja meg a 100 oldalt.

Az elkészült stratégiát az alábbi formátumban kell átadni 3-3 nyomtatott és egy elektronikus példányban:

 • A stratégia vezetői összefoglalója (max. 10 oldal).
 • A stratégia – mellékletekkel (max. 100 oldal),
 • A stratégiát bemutató Microsoft Power Point prezentáció,
 • Egy legfeljebb két oldalas sajtóközlemény.

Értékelési szempontok

 1. Részletes tematika – 45%
  1. –    tervezett tartalom (30%)
  2. –    módszertan (15%)
 2. Közreműködő partnerek (stratégiaírók és aláírt szándéknyilatkozattal igazolt szakértőik)- 15%
 3. Ajánlati ár – 15%
 4. Referenciák – 15%
 5. Határidő – 10%

A fenti kritériumok alapján elkészített ajánlatot három nyomtatott és egy elektronikus példányban kérjük 2009. szeptember 25-én 12 óráig eljuttatni az ÖM Turisztikai Szakállamtitkárság Turisztikai Stratégia és Kiemelt Programok Főosztályának Titkárságára: 1051 Budapest, József Attila u. 2-4., I. emelet 115. szoba, valamint e-mailen a gerlach.viktor@otm.gov.hu, valamint a fabian.eszter@otm.gov.hu címekre.

Elbírálás 2009. október 14-ig várható, az ajánlattevők írásbeli értesítést kapnak.

A szerződéskötés feltétele, hogy a nyertes ajánlattevő 30 napnál nem régebbi cégkivonatát, a vállalkozó alapító okiratát és aláírási címpéldányát bemutassa. Az ajánlatkérés nem minősül a közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. évi törvény hatálya alá tartozó közbeszerzési eljárásnak. Az Ajánlatkérő nem köteles eredményt hirdetni, azaz amennyiben úgy ítéli meg, hogy egyetlen pályázat sem megfelelő, nem állapodik meg egyik Ajánlatadóval sem.

Forrás: ÖM – Turisztikai Szakállamtitkárság