palyazatok.org

Pályázatok – Pályázatfigyelő – Pályázatírás

GYV-SZF-10-Pályázat gyermekjóléti alapellátás és a gyermekvédelmi szakellátás fejlesztésének támogatására

szmm pályázatokA Szociális és Munkaügyi Minisztérium megbízásából az ESZA Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (ESZA Nonprofit Kft.) a szociális és munkaügyi miniszter 6/2010. (III. 12.) SZMM rendelete, az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény (a továbbiakban: Áht.), az államháztartás működési rendjéről szóló 292/2009. (XII. 19.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Ámr.), valamint a 85/2004. (IV. 19.) Korm. rendelet alapján nyílt pályázatot hirdet gyermekjóléti alapellátás és gyermekvédelmi szakellátás fejlesztésének támogatására.

A pályázat célja: A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvényben (továbbiakban: Gyvt.) meghatározott családi napközi ellátás és nevelőszülői ellátás fejlesztésének támogatása. A pályázat a helyi önkormányzatoknak, valamint a gyermekjóléti és gyermekvédelmi közfeladatok ellátását vállaló nem állami szervezeteknek, egyéni vállalkozóknak kíván segítséget nyújtani a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátás és gyermekvédelmi szakellátás minél hatékonyabb kiépítéséhez, a szolgáltatások fejlesztéséhez.

A fenti célok megvalósítását két pályázati kategória szolgálja a pályázók köre és tevékenysége szerint:

„A” kategória: Új családi napközi kialakításának támogatása
E pályázati kategóriában a pályázat kiírója forrás-kiegészítést kíván nyújtani a gyermekek napközbeni ellátását biztosító új családi napközi létrehozásához, a működéséhez szükséges feltételek kialakításához, illetve a külön jogszabályban előírt felkészítő tanfolyam elvégzéséhez. Családi napközi létrehozásának támogatása elsősorban azon településeken, ahol:

 • a 3 éven aluli gyermekek számára egyáltalán nem biztosított a napközbeni ellátás, illetve
 • olyan településeken, ahol a 3 éven aluliak számára biztosított a szolgáltatás, de kapacitáshiányos.

Másodsorban azon településeken támogatandó a családi napközi létrehozása, ahol a napközbeni ellátások körét bővítik (a fentebb megjelölt korcsoport figyelembevételével), és alternatív lehetőségként kínálják a szülők számára.

„B” kategória: Nevelőszülők továbbképzésének támogatása
A kategória keretében az önkormányzati, egyházi és civil fenntartók által fenntartott és/vagy intézményük/szervezetük által működtetett nevelőszülői hálózatokat kívánja támogatni a kiíró azzal a céllal, hogy

 • a nevelőszülőnél elhelyezett gyermekek minél hatékonyabb támogatást kapjanak vérszerinti családjukba való visszatérésükhöz, vagy ha ez nem lehetséges és a gyermek érdekében áll, örökbefogadásuk előkészítéséhez és realizálásához, illetve
 • a nevelőszülőnél elhelyezett kamaszok nevelésének hatékonysága növekedjen.

A célok elérése érdekében e kategóriában olyan tematikus interaktív kiscsoportos továbbképzés megvalósításához nyújtható támogatás, mely a nevelőszülő kompetenciáinak fejlesztését szolgálja az alábbi területeken:

 1. a nevelésbe vett gyermek hazakerülése, vérszerinti kapcsolatai támogatása, amennyiben ez nem lehetséges és a gyermek érdekében áll örökbe fogadása előkészítése hatékony támogatása és/vagy
 2. a gondozott kamaszok életkori sajátosságaiból, speciális helyzetéből fakadó szükségletekre alapozott speciális nevelési attitűd és nevelési módszerek elsajátítása.

A rendelkezésre álló keretösszeg: A pályázatok támogatására rendelkezésre álló keretösszeg 45 120 000 Ft, azaz negyvenötmillió-egyszázhúszezer forint a Magyar Köztársaság 2010. évi költségvetéséről szóló 2009. évi CXXX. törvény SZMM fejezet 16/47 címrendi besorolású „Gyermekjóléti és Gyermekvédelmi szolgáltatások fejlesztése, módszertani feladatok ellátása” megnevezésű fejezeti kezelésű előirányzat (ÁHT: 268990) terhére.

A két kategória közötti forrásarányok meghatározása a beérkezett pályázatok mennyisége és minősége alapján történik.

A pályázaton igényelhető támogatás összege és formája: Mindkét pályázati kategóriában vissza nem térítendő támogatás igényelhető, melynek összege pályázati kategóriánként változó.

„A” kategória esetén: A pályázaton maximum 700 000 Ft vissza nem térítendő támogatás igényelhető új családi napközi feltételeinek kialakítására. A támogatási összeg kizárólag a működtetéshez szükséges eszközökre, berendezési tárgyakra és a külön jogszabályban meghatározott felkészítő tanfolyam elvégzésére fordítható.
Családi napközit hálózatos formában működtető fenntartó e pályázati kategóriában kizárólag egy új családi napközi működési feltételeinek kialakítására nyújthat be pályázatot.

„B” kategória esetén: Nevelőszülők továbbképzésének támogatására legfeljebb 300 000 Ft/továbbképzési csoport igényelhető. Az egy nevelőszülőre eső támogatásból finanszírozható maximum összeg: 20 000 Ft/nevelőszülő. Egy pályázó több csoport indítására pályázhat.

A támogatás mértéke: A pályázott támogatás mértéke maximum a projekt elszámolható összes költségének 90%-a lehet. A pályázó által biztosítandó saját forrás minimum a bekerülési költségek 10%-a. Saját forrásnak kizárólag a pályázó által biztosított pénzbeli saját erő minősül, abba más forrás nem értendő bele. A pénzbeli saját erőt a pályázónak a pályázat beadásakor hitelt érdemlően kell igazolnia.
A saját forrás rendelkezésre állásáról a pályázatban nyilatkozni kell és a saját forrás rendelkezésre állását a támogatási szerződés megkötésekor igazolni kell.
Saját forrásnak kizárólag a jelen Pályázati Útmutató 18. pontja szerinti pénzbeli saját erő minősül.

A támogatás folyósítása: A támogatás folyósítása utófinanszírozás formájában történik a Pályázati Útmutató 10. pontja szerint. A pályázatkezelő a támogatási összeget a pénzügyi és szakmai beszámoló elfogadását követően utalja át.
A pályázatban csak a támogatási időszakban megvalósult, a projekt megvalósításához kapcsolódó gazdasági események költségeit alátámasztó, a támogatási összeg és saját forrás felhasználását igazoló számviteli bizonylatok értékei számolhatóak el, melyek pénzügyi teljesítésének (kifizetésének) a támogatási időszakon belül, de legkésőbb az elszámolási időszak végéig meg kell történnie.

Támogatási időszak: A pályázó által a pályázatban megjelölt, 2010. szeptember 1. és 2011. április 15. közé eső időszak.

Beadható pályázatok száma
Jelen pályázati felhívásra az „A”pályázati kategóriáiban egy pályázó csak egy pályázatot nyújthat be.
Jelen pályázati felhívás „B” pályázati kategóriájában egy hálózat fenntartója és működtetője ugyanazon nevelőszülő hálózat javára pályázatot párhuzamosan nem nyújthat be.
A több nevelőszülői hálózatot fenntartó szervezet egy pályázati kategóriában valamennyi hálózata javára nyújthat be pályázatot önálló pályázat formájában.

A pályázók köre: Jelen pályázati kiírás keretében az alábbi feltételeknek megfelelő szervezetek nyújthatnak be pályázatot:

„A” kategória esetén:

 • önkormányzatok,
 • önkormányzati intézményfenntartó társulások,
 • többcélú kistérségi társulások,
 • egyházi jogi személyek,
 • társadalmi szervezetek,
 • alapítványok,
 • közalapítványok,
 • nonprofit gazdasági társaságok,
 • egyéni vállalkozók,
 • szociális szövetkezetek.

„B” kategória esetén:

 • önkormányzatok,
 • önkormányzati fenntartású intézmények,
 • önkormányzati intézményfenntartó társulások és/vagy intézményeik,
 • többcélú kistérségi társulások és/vagy intézményeik,
 • intézményt fenntartó egyházi jogi személyek és/vagy intézményeik,
 • társadalmi szervezetek és/vagy intézményeik,
 • alapítványok és/vagy intézményeik,
 • közalapítványok és/vagy intézményeik,
 • országos kisebbségi önkormányzatok és/vagy intézményeik,
 • helyi kisebbségi önkormányzatok, és/vagy intézményeik,
 • nonprofit gazdasági társaságok és/vagy intézményeik,

amelyek a pályázatkezelő internetes pályázatkezelő rendszerében (Elektronikus Pályázatkezelési és Együttműködési Rendszerben, továbbiakban: EPER) regisztráltak.

Nem részesülhet támogatásban az a pályázó, amely

 1. a benyújtott támogatás iránti kérelmében támogatási döntés tartalmát érdemben befolyásoló valótlan, hamis vagy megtévesztő adatot szolgáltatott, vagy ilyen nyilatkozatot tett,
 2. a korábban nyújtott állami, vagy Európai Uniós támogatásokkal az előírt határidőre nem számolt el,
 3. a korábbi pályázati program megvalósítása során, illetve a működtetés alatt engedély nélkül eltért a támogatási szerződésben foglaltaktól,
 4. korábban a támogatóval valótlan, megtévesztésre alkalmas adatokat közölt a támogatás felhasználásával kapcsolatban,
 5. szervezetnek az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény (a továbbiakban: Áht.) 12. § (4) bekezdésében foglalt, valamint a társadalmi szervezetek és az alapítványok által igényelt, a program befejezéséhez kapcsolódó támogatások (ide nem értve a humán szolgáltatások nem állami fenntartói által igényelt támogatásokat) kivételével esedékessé vált, meg nem fizettet adótartozása, illetve adók módjára behajtható köztartozása van,
 6. csőd-, felszámolási-, illetve végelszámolási eljárás, adósságrendezési eljárás alatt áll, illetve a szervezet bírósági nyilvántartásból való törlését az ügyészség kezdeményezte,
 7. korábban megítélt támogatásáról szóló beszámolójukat a pályáztatók visszautasították, vagy lejárt esedékességű, elszámolatlan vagy visszafizetetlen kintlévőségük van velük szemben,
 8. nem felel meg az Áht. 15. §-ában meghatározott rendezett munkaügyi kapcsolatok követelményének,
 9. pályázóval szemben a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény (a továbbiakban Knyt.) 6. § (1) bekezdése szerint foglalt összeférhetetlenségi ok, valamint a Knyt. 8. § (1) bekezdésében foglalt érintettség áll fenn és ezen körülmény közzétételét a Knyt. szerint határidőben nem kezdeményezi,
 10. a támogató által meghatározott mértékű saját forrás nem áll rendelkezésére, továbbá azt nem igazolja, vagy arról nem nyilatkozik,
 11. a támogatott tevékenységhez szükséges jogerős hatósági engedélyekkel nem rendelkezik,
 12. gazdasági társaság nem tesz eleget az Áht. 15/D. § (1) bekezdésben, valamint a 2009. évi CXXII. törvény 2. §-ában foglalt követelményeknek.
 13. a támogatási szerződés megkötésének feltételeként meghatározott nyilatkozatokat nem teszi meg, dokumentumokat nem nyújtja be, vagy a megtett nyilatkozatát visszavonja.

Nem támogatható az a pályázat, amelynek megvalósítása, illetve a megvalósítás módja vagy eredménye

 1. bűncselekménynek vagy bűncselekmény elkövetésére való felhívásnak minősül;
 2. alapvető emberi vagy alkotmányos jogot sért;
 3. a nemzet, a nemzeti, etnikai, nyelvi és más kisebbségek, valamint más nemzetek méltóságának és a társadalom más alapvető érdekeinek sérelmével jár, így különösen a közrendbe, a közerkölcsbe, a család és a kiskorúak védelmének követelményébe ütközik.

A pályázatok benyújtásának módja és helye
A pályázatot kizárólag elektronikus úton lehet benyújtani a pályázatkezelő által működtetett EPER szoftveren keresztül. Az internetes pályázati adatlapot a pályázati felhívásban és útmutatóban közölteknek megfelelően hiánytalanul, a kérdésekre választ adva és az ott megjelölt elektronikus mellékletek becsatolásával kell benyújtani.
A pályázat benyújtását megelőzően minden pályázónak a www.esza.hu honlapon regisztrálnia kell magát az EPER-ben, melyhez rendelkeznie kell egy érvényes elektronikus levélcímmel (e-mail cím). A regisztrációval és a Regisztrációs nyilatkozat benyújtásával kapcsolatos információkat a Pályázati Útmutató 5. pontja tartalmazza.

A pályázatok benyújtásának határideje
Az internetes pályázatok beadási határideje „A” és „B” kategória esetén egyaránt: 2010. május 14. 24 óra
Határidőben benyújtottnak minősül az a pályázat, amely az EPER-ben véglegesítésre került.

Pályázatkezelő
ESZA Nonprofit Kft. Hazai Programigazgatósága
1134 Budapest, Váci út 45. „C” épület
www.esza.hu

A pályázat érvényességének vizsgálata és az észrevétel jogintézménye
A benyújtott (véglegesített) pályázatokat a pályázatkezelő internetes pályázatkezelő rendszere automatikusan iktatja és pályázati azonosítóval látja el. A beérkezést követően a pályázatok érvényességi ellenőrzésére kerül sor a Pályázati Útmutató 7. pontjában meghatározott szempontrendszer szerint.

Amennyiben a pályázatkezelő a pályázat érvényességi ellenőrzése során megállapítja, hogy a pályázat nem felel meg a pályázati felhívásban, útmutatóban és az internetes adatlapban foglalt feltételeknek, a pályázót egy alkalommal, elektronikus értesítésben hiánypótlásra hívja fel legfeljebb 5 munkanapos hiánypótlási határidő megjelölésével a beadási határidőtől számított 8 munkanapon belül.

Az alábbi esetekben hiánypótlásnak nincs helye, a pályázat hiánypótlás nélkül érvénytelen:

 1. nem a 8. pontban meghatározott pályázó nyújtotta be a pályázatot;
 2. a teljesen üres csatolt dokumentum(ok) esetében.

Amennyiben a pályázó nem pótolta a hiányosságokat vagy azoknak nem a hiánypótlási felhívásban meghatározott módon tett eleget a felszólításban megjelölt határidőre, vagy a hiányosság pótlására nincs lehetőség, a pályázatkezelő megállapítja a pályázat érvénytelenségét és az érvénytelenség okának megjelölésével elektronikus értesítést küld a pályázónak.

Az érvénytelenné nyilvánítás ellen a pályázó a kiértesítéstől számított 3 munkanapon belül egy alkalommal észrevétellel élhet a pályázatkezelőnél megfelelő bizonyítékokkal alátámasztva a Pályázati Útmutató 7. pontjában leírtak szerint.

A pályázatok elbírálásának szakmai szempontrendszere és határideje
A pályázatok értékelését a Bírálati Bizottság a Pályázati Útmutató 8. pontjában meghatározott szempontrendszer és ütemezés szerint végzi.
A támogató a támogatást a kértnél alacsonyabb mértékben is megállapíthatja, a kértnél nagyobb támogatási összeg megítélésére nincs lehetőség. A támogató a támogatási döntésben meghatározhatja a támogatás felhasználására és szerződéskötésre vonatkozó feltételeket.

A pályázók döntést követő kiértesítése
A szociális és munkaügyi miniszter döntését követően a pályázatkezelő 5 munkanapon belül elektronikus úton értesítést küld a pályázat elbírálásáról, és az eredményeket közzéteszi. Elutasítás esetén az értesítésnek tartalmaznia kell az elutasítás részletes indokait. A pályázatokkal kapcsolatos döntések a www.szmm.gov.hu és a www.esza.hu honlapokon kerülnek közzétételre.

Szerződéskötés
A kedvezményezettel a szerződéskötéshez szükséges valamennyi feltétel határidőben való teljesülése esetén a támogatási szerződést a pályázatkezelő köti meg.
Érvényét veszti a támogatási döntés, ha a szerződés a támogatásról szóló értesítés kézhezvételétől számított 60 napon megjelölt határidőn belül a pályázó mulasztásából, vagy neki felróható egyéb okból nem jön létre.

A támogatás elszámolása és ellenőrzése
A beszámoló benyújtásának végső határideje a pályázati projekt befejezését követő 30. nap

A pályázat szerint támogatásra kerülő feladat megvalósításának, valamint az éves szakmai beszámoló, pénzügyi elszámolás benyújtásának határidejét és a szakmai beszámoló, pénzügyi elszámolás elkészítésének szempontjait a fejezeti kezelésű előirányzatokra vonatkozó miniszteri rendelet, a támogatási szerződés és a Pályázati Útmutató 12. pontja tartalmazza.

A támogatói döntés ellen (a pályázati eljárásra, a támogatási igény befogadására, a támogatási döntés meghozatalára, a támogatói okiratok kiadására vagy a támogatási szerződések megkötésére, a költségvetésből nyújtott támogatás folyósítására, visszakövetelésére vonatkozó eljárásra vonatkozólag) jogorvoslat-érvényesítésre a hatályos jogszabályoknak megfelelően van lehetőség.

További információk
A támogatás igénylésének, igénybe vételének és elszámolásának részletes szabályait, a folyamatban részt vevő szervezetek eljárási határidőit a Pályázati Útmutató tartalmazza.

A pályázat kiírója fenntartja a jogot, hogy a döntést követően, amennyiben a pályázati célra rendelkezésre álló keretösszeget – a beérkezett pályázatok száma vagy tartalma miatt – nem tudta felhasználni, úgy további beadási határidőt és/vagy módosított feltételeket határozzon meg egy módosított pályázati felhívás keretében.

Jelen pályázati felhívás és a Pályázati Útmutató, továbbá az internetes pályázati adatlap együtt képezik a pályázati dokumentációt és tartalmazzák a pályázáshoz szükséges összes feltételt. A pályázati felhívás és a Pályázati Útmutató letölthető a www.esza.hu, a www.szmm.gov.hu honlapokról, vagy beszerezhető a pályázatkezelő 1134 Budapest, Váci út 45. „C” épület címén.

A pályázattal kapcsolatban további információkat a pályázatkezelő ügyfélszolgálatától kaphatnak az (1) 273-42-50-es telefonszámon, valamint a hazaitamogatas@esza.hu e-mail címen.

Letölthető dokumentum

Pályázati útmutató

Forrás: SZMM