palyazatok.org

Pályázatok – Pályázatfigyelő – Pályázatírás

Kőrösi Csoma Sándor Program ösztöndíj

Kőrösi Csoma Sándor Program ösztöndíj

A Miniszterelnökség Nemzetpolitikai Államtitkársága meghirdette a Kőrösi Csoma Sándor program ösztöndíj pályázatát. A Program tervezett megvalósítási területei: Európa (Ausztria, Belgium, Ciprus, Dánia, Egyesült Királyság, Finnország, Franciaország, Hollandia, Írország, Németország, Norvégia, Olaszország, Portugália, Spanyolország, Svájc, Svédország,), Amerikai Egyesült Államok, Ausztrália, Dél-Afrikai Köztársaság, Kanada, Latin-Amerika (Argentína, Brazília, Uruguay, Chile), Új-Zéland.

A pályázat célja, hogy a kárpát-medencei magyar közösségek elmúlt évek során kialakult intézményrendszere, amely az egyének és közösségek integrációja révén hozzájárul a magyar önazonosság és a magyar nemzet összefogásának erősítéséhez, tovább fejlődjön és tovább erősödjön. A Programot annak érdekében hozták létre, hogy a magyar szórványközösséget támogassák és az anyaországgal való kapcsolattartást erősítsék.

Ennek érdekében olyan, a magyar nemzet iránt elkötelezett, közösségszervező tevékenységekben jártas magánszemélyek pályázatait várjuk, akik segítenek e célok elérésében, megvalósításában.

A Korm. rendeletnek megfelelően a Miniszterelnökség Nemzetpolitikai Államtitkársága által létrehozott Program alapvető célja:

 • a magyarság összetartozás-tudatának erősítése;
 • a külhoni magyar szórványközösségek értékőrző munkájának és tájékoztatási, közösségépítő tevékenységének támogatása az ösztöndíjasok jelenléte révén, erősítve ezzel a külhoni magyarok nemzethez való kötődését;
 • a szórványközösségek magyar azonosságtudatának erősítése;
 • szakmailag elhivatott, gyakorlati tapasztalattal rendelkező, a közigazgatás nemzetpolitikai tevékenysége iránt elkötelezett szakember-utánpótlás biztosítása.

A pályázat tárgya:
A Program a diaszpóra magyarság magyar identitásának erősítése érdekében végzett ismeretátadási, oktatási, szervezési tevékenység ellátására nyújt (biztosít) ösztöndíjat legfeljebb 115 fő részére a 2017. május hónap és 2018. június hónap között megvalósuló Program időtartama alatt. A Program kezdete a pályázati felhívás hivatalos megjelenésének napja. A pályázati szakasz lezárását – azaz az ösztöndíjasok kiválasztását – követően kerül pontosan, naptári nap szerint meghatározásra az ösztöndíjasokkal létesítendő ösztöndíjas szerződéses jogviszony időtartamának kezdő és záró napja, amely a szerződésben kerül rögzítésre, egyéni jelleggel.
A Program 2017 év májusától 2018 év júniusáig tartó megvalósítási időszaka alatt az Ösztöndíjas az északi félteke esetén legfeljebb 9 hónapig tartó időtartamban, a déli félteke esetén legfeljebb 6 hónapig tartó időtartamban a külföldi magyar közösségeknél, 1 hónapig tartó időtartamban pedig Magyarországon tölti jogviszonyának idejét. A magyarországi programszakasz kétszer 2 hétből áll, amelynek részét képezi a külföldi programszakaszt megelőző oktatási szakasz, és a külföldi programszakaszt követő záró szakasz.

A pályázók köre
Pályázat benyújtására és az ösztöndíjprogramban való részvételre az jogosult, aki

 • a pályázat benyújtásának időpontjában huszadik életévét betöltötte,
 • büntetlen előéletű,
 • magyar állampolgár,
 • legalább középfokú iskolai végzettséggel rendelkezik,
 • közösségszervező, hagyományőrző egyéb közösségi tevékenységekben aktívan vesz részt vagy a magyar diaszpóra számára hasznosítható szakmai felkészültséggel rendelkezik (pl. cserkész, pedagógus, magyar mint idegen nyelv tanár, néptánc oktató, médiaszakember, könyvtáros, levéltáros, hitoktató),
 • magas szintű angol nyelvtudással vagy a célország nyelvének legalább társalgási szintű ismeretével rendelkezik, és
 • megfelel a pályázati felhívásban meghatározott egyéb feltételeknek.

A pályázó, amennyiben a korábbi Kőrösi Csoma Sándor és/vagy Petőfi Sándor Programokon ösztöndíjasként egy alkalommal részt vett, úgy 5 éven belül a Programra legfeljebb egyszer nyújthat be érvényes pályázatot, azzal, hogy ugyanazon célországot ismételten nem jelölheti meg.

A pályázat megvalósítási paraméterei

 • A pályázat benyújtása: a 2017. február 15. napjától 2017. március 15. napjáig.
 • Interjú a pályázókkal: 2017. március 16.-2017. április 14.

Külföldi programszakasz tervezett megvalósítási időszaka:

 • Déli félteke (Ausztrália, Új-Zéland, Dél-Amerika): 2017. június – 2017. december. (A legfeljebb 6 hónapig tartó külföldi programszakasz ezen időtartamon belül valósul meg azzal, hogy a programszakasz kezdete legkésőbb 2017. június 10. napja. Az ösztöndíjas ezen időpontig köteles megkezdeni a külföldi programszakaszt.)
  Északi félteke (Észak-Amerika, Európa): 2017. szeptember – 2018. június. (A legfeljebb 9 hónapig tartó külföldi programszakasz ezen időtartamon belül valósul meg azzal, hogy a programszakasz kezdete legkésőbb 2017. szeptember 10. napja. Az ösztöndíjas ezen időpontig köteles megkezdeni a külföldi programszakaszt.)

Szerződés időtartama: a szerződés időtartamának kezdete a külföldi programszakasz kezdőnapjához képest kerül meghatározásra.
Az Ösztöndíjasok a magyarországi programszakasz idején kötelező felkészítő oktatáson vesznek részt, amelyet követően a megjelölt ország magyar közösségében folytatják a pályázatban megjelölt tevékenységet. A kiutazás – és így a szerződés fennállásának – feltétele, hogy az Ösztöndíjas a szükséges beutazási, tartózkodási engedélyeket a fogadó országtól megkapja. A magyarországi programszakasz időszakában az Ösztöndíjas vállalja, hogy a szerződésében meghatározott egyéb kötelezettségeinek (jelenléti kötelezettség, felkészítő oktatás ismeretanyagának elsajátítása, a célországba utazás feltételeinek biztosítása – különösen, de nem kizárólag a vízum, tartózkodási engedély beszerzése -, beszámolási kötelezettség stb.) eleget tesz.

A Program tervezett megvalósítási területei:

 • Európa (Ausztria, Belgium, Ciprus, Dánia, Egyesült Királyság, Finnország, Franciaország, Hollandia, Írország, Németország, Norvégia, Olaszország, Portugália, Spanyolország, Svájc, Svédország,)
 • Amerikai Egyesült Államok
 • Ausztrália
 • Dél-Afrikai Köztársaság
 • Kanada
 • Latin-Amerika (Argentína, Brazília, Uruguay, Chile)
 • Új-Zéland

A pályázat benyújtásának formája
A pályázat benyújtása postai úton történik. A pályázati dokumentációt egy példányban kell benyújtani a Nemzeti Regiszter honlapján (http://www.nemzetiregiszter.hu) található 2017. évi pályázati adatlap pontos kitöltésével, a honlapon is megjelölt mellékletek hiánytalan csatolásával az alábbi címre:
Miniszterelnökség, Nemzetpolitikai Államtitkárság, Nemzetpolitikai Koordinációs Főosztály
1014 Budapest, Szentháromság tér 6.

A benyújtás napja a pályázati dokumentáció postára adásának napja. Csak a 2017. március 15. napjáig postára adott pályázatokat áll módunkban befogadni. Kérjük a pályázókat, hogy a borítékon jól láthatóan tüntessék fel a következő megjelölést: ”Kőrösi Csoma Sándor Program 2017”.
A Magyarország határain túlról postára adott pályázatok esetében kérjük a pályázókat, a postára adással egyidejűleg elektronikus úton is szíveskedjenek a pályázati dokumentációt és a postára adás igazolására szolgáló dokumentumot a kcsp@me.gov.hu elektronikus levélcímre elküldeni. Felhívjuk a figyelmet, hogy az elektronikusan benyújtott pályázati dokumentáció kizárólag az eredetben postára adott és a Miniszterelnökséghez megérkezett pályázati dokumentációval együtt érvényes.
A Miniszterelnökség lehetőséget biztosít a pályázók számára, hogy a Programmal párhuzamosan jelentkezzenek a Petőfi Sándor Programra is. Ebben az esetben a pályázati dokumentáció ismételt benyújtására nincs szükség – elegendő a pályázati adatlap megfelelő kitöltése és megküldése.

Az ösztöndíj összege

Az ösztöndíj összege az alábbiak szerint alakul:

 • Magyarországi programszakaszokra (oktatási és záró szakasz): összesen 300 000 Ft
 • Külföldi programszakaszra: 550 000 Ft/hó

Az ösztöndíjasok ösztöndíját a Miniszterelnökség forintban átutalással teljesíti kizárólag forint alapú bankszámlaszámra. Készpénz, vagy egyéb fizetési mód teljesítésére nincs lehetőség.
Az ösztöndíjon felül a Miniszterelnökség semmilyen kiadást vagy költséget nem térít meg az ösztöndíjasok részére.
A Program megvalósításának pénzügyi fedezete a Miniszterelnökség költségvetésében rendelkezésre áll.

A pályázat formai követelményei

A pályázati dokumentáció kötelezően benyújtandó dokumentumai:

 • hiánytalanul kitöltött eredeti, aláírással ellátott 2017. évi pályázati adatlap (a továbbiakban: adatlap). Az adatlapon kiemelten fontos feltüntetni a célországra vonatkozó prioritást, amely azonban a pályázat kiíróját nem köti;
 • géppel írt, strukturált szakmai önéletrajz;
 • motivációs levél 1 oldal terjedelemben;
 • közép- vagy felsőfokú végzettséget igazoló dokumentum, vagy folyamatban lévő felsőfokú tanulmányok esetén hallgatói jogviszony igazolása egyszerű másolatban;
 • amennyiben a pályázó rendelkezik vele, úgy az angol, illetve a célország nyelvének ismeretét igazoló bizonyítvány és/vagy a nyelvismeret meglétének alátámasztására szolgáló egyéb dokumentum egyszerű másolatban;
 • a közösségi, hagyományőrző tevékenységekben (pl. cserkészet, néptánc, magyar nyelvoktatás, énekkar stb.) való jártasságra, illetve egyéb kiemelt szaktudásra vonatkozó 2 db ajánlás és/vagy a magyar diaszpóra közösségi életének megszervezésére és szakmai ismereteinek fejlesztésére alkalmas szakmai tevékenység igazolására szolgáló 2 db ajánlás;
 • személyi igazolvány másolata, vagy honosítási okirat egyszerű másolata;
 • útlevél egyszerű másolata (kivéve, ha a célország schengeni egyezményt aláíró állam);
 • vezetői engedély egyszerű másolata (vezetői engedéllyel való rendelkezés esetén).

A pályázati dokumentáció kötelezően benyújtandó dokumentumai közül semmilyen esetben nincs lehetőség hiánypótlásra.
Felhívjuk a pályázók figyelmét arra, hogy amennyiben a pályázó nem rendelkezik útlevéllel, az annak hivatalos igényléséről szóló igazolást kötelező csatolni (kivéve, ha a célország schengeni egyezményt aláíró állam).

A pályázat érvényessége

A pályázat érvénytelen, illetve annak azonnali elutasítására kerül sor, ha:
– a pályázó a pályázatot nem a felhívásban közzétett célra nyújtotta be;
– a pályázó a pályázatot a felhívásban szereplő benyújtási határidőn túl nyújtotta be;
– a pályázó nem állt rendelkezésre a megadott időpontban és helyen a pályázati interjú során.

A pályázat érvényes, ha:
– az adatlapot, az adatlaphoz tartozó sablonok formátumát sem tartalmilag, sem formailag nem változtatták meg;
– az adatlap megfelelően, hiánytalanul van kitöltve;
– a kötelezően benyújtandó mellékleteket csatolta a pályázó;
– a pályázat a benyújtási határidőn belül lett benyújtva;
– A pályázó a szükséges nyilatkozati pontokat megfelelően kitöltötte.

A pályázatok elbírálása

Tartalmi értékelés szempontjai
A pályázó megfelel a pályázati felhívásban megjelölt célnak és feltételeknek. A motivációs levélben alátámasztja érdeklődését és feladatvállalását a diaszpóra magyar közösségeinek szellemi gyarapodása, identitásának erősítése érdekében. Előnyt jelent, ha a pályázó minél szélesebb hagyományőrző, közösségépítő vagy speciális tudással (például magyar nyelv oktatása nem magyar anyanyelvűek számára) ismeretekkel, korábbi – akár külföldi – ilyen irányú tapasztalattal, és/vagy kiemelkedő és a külföldi magyarság számára hasznosítható szakmai ismeretekkel rendelkezik.
Az érvényes pályázati dokumentációk közül a 9.2. pontban megjelölt Bizottság egyéni elbírálás alapján, egy alkalommal, interjú keretében csak az arra kiválasztott pályázókat hallgatja meg.

Döntés a pályázatokról
A pályázatokra vonatkozóan és a pályázókkal tartott interjút követően a miniszterelnök általános helyettese által, a Korm. rendelet 3. § b) pontja alapján létrehozott kiválasztási Bizottság a fogadó szervezet igényeit figyelembe véve legkésőbb 2017. április 30. napjáig a miniszterelnök általános helyettese elé terjeszti a kiválasztásra javasolt pályázók névsorát.
A Miniszterelnökség a döntésről minden pályázót az adatlapon megjelölt elektronikus levélcímen legkésőbb 2017. május 5. napjáig értesít.

Szerződéskötés
Az ösztöndíjasokkal a Miniszterelnökség köt szerződést. A létrejövő szerződés tartalmazza az ösztöndíjas és a Miniszterelnökség jogviszonyára irányadó szabályokat, összhangban a jelen pályázati felhívással, a Korm. rendelettel, és a Programszabályzat a Kőrösi Csoma Sándor Program megvalósításához c. dokumentummal.
Sikeres pályázat esetén a szerződéskötés feltétele 30 napnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány benyújtása, valamint az, hogy az ösztöndíjas rendelkezzen társadalombiztosítási azonosító jellel (TAJ szám), illetve adóazonosító jellel.

Elérhetőség
A pályázati felhíváshoz, benyújtandó pályázathoz kapcsolódóan érdeklődni lehet az alábbi elérhetőségeken:
kcsp@me.gov.hu;
+3618964744;
+3618963884.
http://www.korosiprogram.hu