palyazatok.org

Pályázatok – Pályázatfigyelő – Pályázatírás

Petőfi Sándor Program ösztöndíj

A Miniszterelnökség Nemzetpolitikai Államtitkársága meghirdette a Petőfi Sándor program ösztöndíj pályázatát.

A program célja, hogy a kárpát-medencei magyar közösségek elmúlt évek során kialakult intézményrendszere, amely az egyének és közösségek integrációja révén hozzájárul a magyar önazonosság és a magyar nemzet összefogásának erősítéséhez, tovább fejlődjön és tovább erősödjön.
A Programot annak érdekében hozták létre, hogy a magyar szórványközösséget támogassák és az anyaországgal való kapcsolattartást erősítsék.
Cél az, hogy a kárpát-medencei magyar közösségek elmúlt évek során kialakult intézményrendszere, amely az egyének és közösségek integrációja révén hozzájárul a magyar önazonosság és a magyar nemzet összefogásának erősítéséhez, tovább fejlődjön és tovább erősödjön.

Ennek érdekében olyan, a magyar nemzet iránt elkötelezett, közösségszervező tevékenységekben jártas magánszemélyek pályázatait várjuk, akik segítenek e célok elérésében, megvalósításában.

A Miniszterelnökség Nemzetpolitikai Államtitkársága által létrehozott Program alapvető célja:

 • a magyarság összetartozás-tudatának erősítése;
 • a külhoni magyar szórványközösségek értékőrző munkájának és tájékoztatási, közösségépítő tevékenységének támogatása az ösztöndíjasok jelenléte révén, erősítve ezzel a külhoni magyarok nemzethez való kötődését;
 • a szórványközösségek magyar azonosságtudatának erősítése;
 • szakmailag elhivatott, gyakorlati tapasztalattal rendelkező, a közigazgatás nemzetpolitikai tevékenysége iránt elkötelezett szakember-utánpótlás biztosítása.

Értelmező rendelkezések:

 • pályázati szakasz: a Program azon időszaka, amelyben a pályázóknak lehetőségük van pályázataik benyújtására, amelynek során a benyújtott pályázatok alapján a pályázók meghallgatása történik, és sor kerül a nyertes pályázók személyének kiválasztására;
 • magyarországi programszakaszok: a Program azon időszaka, amikor a nyertes pályázó (a továbbiakban: Ösztöndíjas) Magyarországon teljesíti a szerződésből fakadó – a külhoni programszakaszt megelőző – képzési, valamint a külhoni programszakaszt követő beszámolási kötelezettségeit;
 • oktatási szakasz: a magyarországi programszakasz azon – a külhoni programszakaszt megelőző – időszaka, amikor az Ösztöndíjas a külhoni programszakasz előtt előzetesen meghatározott tematika szerinti felkészítő oktatáson vesz részt;melynek célja a szórvánnyal kapcsolatos ismeretanyag elsajátítása;
 • külhoni programszakasz: a Program azon időszaka, melyben az Ösztöndíjas a célországban, a fogadó szervezettel és a mentorral együttműködve végzi a Program célja szerinti tevékenységét;
 • záró szakasz: a magyarországi programszakasz azon időszaka, melyben az ösztöndíjas a külhoni programszakasz alatt végzett tevékenységéről beszámol;
 • mentor: az erre a feladatra kijelölt természetes személy, aki a külhoni programszakasz időtartama alatt az ösztöndíjas munkáját koordinálja, segíti, felügyeli, értékeli,

A pályázat tárgya: A Program a külhoni magyarság magyar identitásának erősítése érdekében végzett ismeretátadási, oktatási, szervezési tevékenység ellátására nyújt (biztosít) ösztöndíjat legfeljebb 65 fő részére a 2017. év augusztus hónap és 2018. év június hónap között megvalósuló Program időtartama alatt. A Program kezdetének naptári nap szerinti meghatározására a későbbiekben kerül sor. A pályázati szakasz lezárását – azaz az ösztöndíjasok kiválasztását – követően kerül pontosan, naptári nap szerint meghatározásra az ösztöndíjasokkal létesítendő ösztöndíjas szerződéses jogviszony időtartamának kezdő és záró napja, mely a szerződésben kerül rögzítésre, egyéni jelleggel.

A Program 2017. év augusztusától 2018. év júniusáig tartó teljes megvalósítási időszaka alatt az Ösztöndíjas legfeljebb 9 hónapig tartó időtartamban a külhoni magyar közösségeknél, 1 hónapig tartó időtartamban pedig Magyarországon tölti jogviszonyának idejét. A magyarországi programszakasz kétszer 2 hétből áll, melynek részét képzi a külhoni programszakaszt megelőző oktatási szakasz, és a külhoni programszakaszt követő záró szakasz.

A pályázók köre

Pályázat benyújtására és az ösztöndíjprogramban való részvételre az jogosult, aki

 • a pályázat benyújtásának időpontjában huszadik életévét betöltötte,
 • büntetlen előéletű,
 • magyar állampolgár,
 • legalább középfokú iskolai végzettséggel rendelkezik,
 • közösségszervező, hagyományőrző egyéb közösségi tevékenységekben aktívan vesz részt vagy a magyar diaszpóra számára hasznosítható szakmai felkészültséggel rendelkezik (pl. cserkész, pedagógus, magyar mint idegen nyelv tanár, néptánc oktató, médiaszakember, könyvtáros, levéltáros, hitoktató),
 • magas szintű angol nyelvtudással vagy a célország nyelvének legalább társalgási szintű ismeretével rendelkezik, és
 • megfelel a pályázati felhívásban meghatározott egyéb feltételeknek.

A pályázó, amennyiben a korábbi Kőrösi Csoma Sándor és/vagy Petőfi Sándor Programokon ösztöndíjasként egy alkalommal részt vett, úgy 5 éven belül a Programra legfeljebb egyszer nyújthat be érvényes pályázatot, azzal, hogy ugyanazon célországot ismételten nem jelölheti meg.

A pályázat megvalósítási paraméterei

 • A pályázat benyújtása: a 2017. február 15. napjától 2017. március 15. napjáig.
 • Interjú a pályázókkal: 2017. március 16. – 2017. április 14.
 • Külhoni programszakasz tervezett megvalósítási időszaka: 2017. szeptember – 2018. június (A legfeljebb 9 hónapig tartó külhoni programszakasz ezen időtartamon belül valósul meg, azzal hogy a programszakasz kezdete legkésőbb 2017. szeptember 15. napja. Az Ösztöndíjas ezen időpontig köteles megkezdeni a külhoni programszakaszt.)
 • Szerződés időtartama: a szerződés időtartamának kezdete a külhoni programszakasz kezdőnapjához képest kerül meghatározásra, és legfeljebb 2018. június 30. napjáig tart.

Az Ösztöndíjasok a magyarországi programszakasz idején kötelező felkészítő oktatáson vesznek részt, melyet követően a megjelölt ország magyar közösségében folytatják a pályázatban megjelölt tevékenységet. A kiutazás – és így a szerződés fennállásának – feltétele, hogy az Ösztöndíjas a szükséges beutazási/tartózkodási engedélyeket a fogadó országtól megkapja. A magyarországi programszakasz időszakában az Ösztöndíjas vállalja, hogy a szerződésében meghatározott egyéb kötelezettségeinek (jelenléti kötelezettség, felkészítő oktatás ismeretanyagának elsajátítása, beszámolási kötelezettség stb.) eleget tesz.

A Program tervezett megvalósítási területei:

 • Bosznia-Hercegovina,
 • Csehország,
 • Horvátország,
 • Lengyelország,
 • Macedónia,
 • Románia,
 • Szerbia,
 • Szlovákia,
 • Szlovénia,
 • Ukrajna.

A pályázat benyújtásának formája

A pályázat benyújtása postai úton történik. A pályázati dokumentációt egy példányban kell benyújtani a Nemzeti Regiszter honlapján (www.nemzetiregiszter.hu) található 2017. évi pályázati adatlap pontos kitöltésével, a honlapon is megjelölt mellékletek hiánytalan csatolásával az alábbi címre:

Miniszterelnökség, Nemzetpolitikai Államtitkárság, Nemzetpolitikai Koordinációs Főosztály
1014 Budapest, Szentháromság tér 6.

A benyújtás napja a pályázati dokumentáció postára adásának a napja. Csak a 2017. március 15. napjáig postára adott pályázatokat áll módunkban befogadni. Kérjük a pályázókat, hogy a borítékon jól láthatóan tüntessék fel a következő megjelölést: ”Petőfi Sándor Program 2017”

A Magyarország határain túlról postára adott pályázatok esetében kérjük a pályázókat, a postára adással egyidejűleg elektronikus úton is szíveskedjenek a pályázati dokumentációt és postára adás igazolására szolgáló dokumentumot a psp@me.gov.hu elektronikus levélcímre elküldeni. Felhívjuk a figyelmet, hogy az elektronikusan benyújtott pályázati dokumentáció kizárólag az eredetben postára adott, és a Miniszterelnökséghez megérkezett pályázati dokumentációval együtt érvényes.

A Miniszterelnökség lehetőséget biztosít a pályázók számára, hogy a Programmal párhuzamosan jelentkezzenek a Kőrösi Csoma Sándor Programra is. Ebben az esetben a pályázati dokumentáció ismételt benyújtására nincs szükség – elegendő a pályázati adatlap megfelelő kitöltése és megküldése.

Az ösztöndíj összege

Az ösztöndíj összege az alábbiak szerint alakul:

 • Külhoni programszakasz: 400.000,- Ft/hó. 
 • A magyarországi programszakaszok idejére az ösztöndíjast ösztöndíj nem illeti meg.

Az ösztöndíjasok ösztöndíját a Miniszterelnökség forintban, átutalással teljesíti kizárólag forint alapú bankszámlaszámra. Készpénz, vagy egyéb fizetési mód teljesítésére nincs lehetőség.

Az ösztöndíjon felül a Miniszterelnökség semmilyen egyéb kiadást vagy költséget nem térít meg az ösztöndíjas részére.

A Program megvalósításának pénzügyi fedezete a Miniszterelnökség költségvetésében rendelkezésre áll.

Letölthető dokumentum

Petofi osztondij palyazati_adatlap_2017

A pályázat formai követelményei

A pályázati dokumentáció kötelezően benyújtandó dokumentumai: 

 • hiánytalanul kitöltött eredeti, aláírással ellátott 2017. évi pályázati adatlap (a továbbiakban: adatlap). Az adatlapon kiemelten fontos feltüntetni a célországra vonatkozó prioritást, mely azonban a pályázat kiíróját nem köti;
 • géppel írt, strukturált szakmai önéletrajz;
 • motivációs levél 1 oldal terjedelemben;
 • közép- vagy felsőfokú végzettséget igazoló dokumentum, vagy folyamatban lévő felsőfokú tanulmányok esetén hallgatói jogviszony igazolásának egyszerű másolata;
 • amennyiben a pályázó rendelkezik vele, úgy az angol illetve a célország nyelvének ismeretét igazoló bizonyítvány és/vagy a nyelvismeret meglétének alátámasztására szolgáló egyéb dokumentum egyszerű másolata;
 • a közösségi, hagyományőrző tevékenységekben (pl. cserkészet, néptánc, magyar nyelvoktatás, énekkar stb.) való jártasságra, illetve egyéb kiemelt szaktudásra vonatkozó 2 darab ajánlás és/vagy a magyar szórvány közösségi életének szervezésére és szakmai ismereteinek fejlesztésére alkalmas szakmai tevékenység igazolására szolgáló 2 darab ajánlás;
 • személyi igazolvány másolata, vagy honosítási okirat egyszerű másolata;
 • útlevél egyszerű másolata (kivéve, ha a célország a schengeni egyezményt aláíró állam);
 • vezetői engedély egyszerű másolata (vezetői engedéllyel való rendelkezés esetén).

A pályázati dokumentáció kötelezően benyújtandó dokumentumai közül semmilyen esetben nincs lehetőség hiánypótlásra.

Felhívjuk a pályázók figyelmét arra, hogy amennyiben a pályázó nem rendelkezik útlevéllel, az annak hivatalos igényléséről szóló igazolást kötelező csatolni – kivéve, ha a célország schengeni egyezményt aláíró állam.

Elérhetőség

A pályázati felhíváshoz, a benyújtandó pályázathoz kapcsolódóan érdeklődni lehet az alábbi elérhetőségeken:

 • e-mail: psp@me.gov.hu
 • tel.: +36 1 795 9177
 • Weboldal: Petőfi Sándor Program ösztöndíj