palyazatok.org

Pályázatok – Pályázatfigyelő – Pályázatírás

Kozma Lajos kézműves iparművészeti ösztöndíj 2014

Kormányportál pályázatokAz Emberi Erőforrások Minisztériuma megbízásából a Magyar Alkotóművészeti Közhasznú Nonprofit Kft. pályázatot hirdet fiatal, alkotó iparművészek részére a Kozma Lajos kézműves iparművészeti ösztöndíj elnyerésére.

Az ösztöndíj célja, hogy segítse az önálló művészi tevékenységet folytató, tehetséges kézműves-iparművészek pályakezdését, alkotómunkáját, művészi fejlődését, és kedvező feltételeket teremtsen a formanyelvében és tartalmában korszerű, színvonalas művek létrehozásához.

Pályázhatnak
Az ösztöndíjra pályázhat minden olyan fiatal kézműves-iparművész, aki már önálló művészi tevékenységet tud felmutatni.
Új pályázóknál az 1979. január 1. után születettek jelentkezhetnek, korábbi ösztöndíjasoknál (akik még nem töltötték ki a 3 ösztöndíjas intervallumot) az 1977. január 1. után születettek.
Nem nyújthat be pályázatot felsőfokú oktatási intézménybe beiratkozott hallgató, államilag finanszírozott másoddiplomás stúdiumát végző hallgató, továbbá aki 2014-ben központi költségvetési forrásból egyéb ösztöndíjban (a DLA-ösztöndíj, az NKA alkotói támogatása, stb.) részesül.

Ösztöndíjban részesülhet évente: legfeljebb 10 fő.

Az ösztöndíj időtartama: 12 hónap (2014. január 01. napjától 2014. december 31. napjáig)

Az ösztöndíj összege: bruttó 100.000 Ft/hó
Az ösztöndíj az SZJA törvény alapján nem minősül adómentes jövedelemnek, ennek megfelelően a hatályos jogszabályi előírások szerinti számfejtést és a közterhek levonását követően megállapított nettó összegben kerül kifizetésre.

A pályázat nyelve: magyar

Az ösztöndíjpályázat benyújtásához szükséges dokumentumok
Az ösztöndíj önálló kézműves-iparművészeti programmal pályázható meg, diplomamunkával önmagában nem lehet pályázni.

  1. Hiánytalanul kitöltött pályázati adatlap és melléklete, a nyilatkozat 1-1 példányban. A pályázati adatlap és nyilatkozat letölthető a www.alkotomuveszet.hu honlapról.
  2. A pályázó eddigi munkásságát ismertető szakmai önéletrajz, aláírva 1 példányban,
  3. Ha van, diploma (nyelvvizsga hiányában: a végbizonyítvány) másolata 1 példányban,
  4. Munkaterv (az ösztöndíj időtartama alatt megvalósítani tervezett alkotói elképzelés legfeljebb egy oldalas leírása) 9 példányban,
  5. Az eddigi művészi tevékenységet bemutató dokumentáció (portfolió) 1 példányban,
  6. A pályázó szakmai munkásságát reprezentáló 3-4 alkotás (Technikai médiumokat használó művészeknek maguknak kell gondoskodniuk a szükséges műszaki feltételekről.).

Az írásbeli pályázatokat személyesen vagy postai úton a MANK-hoz 2014. február 26. 17:00 óráig, a fenti 1./, 2./, 3./ és 4./ pontokban felsorolt dokumentumok hiánytalan, kellő példányban történő csatolásával kell benyújtani. A postai úton benyújtott pályázatoknak a fenti időpontig be kell érkeznie a MANK-hoz.

Személyes és postai benyújtás címe:
Magyar Alkotóművészeti Közhasznú Nonprofit Kft.
2000 Szentendre, Bogdányi u. 51.

A művek és a portfolió beadásának helye:
Műcsarnok (Bp. Dózsa György út 37.), hátsó kapu, teherporta (Felvonulási tér buszparkoló felől).
A művek és a portfólió beadásának időpontja: 2014. március 5. (szerda) 9.00 – 16.00 óráig.
A művek installálását a pályázó művésznek kell biztosítania, a műtárgyak falon való rögzítésére nincs lehetőség! A művek és a portfólió beszállításának, installálásának és elszállításának költsége a pályázó művészt terheli.

A művek és a portfoliók visszaadásának helye és időpontja:
Műcsarnok (Bp. Dózsa György út 37.), 2014. március 10. (hétfő) 9.00 – 16.00 óra között.
Az át nem vett művek tárolásáért a MANK költséget számít fel.

Hiánypótlás
Hiánypótlásra a pályázati beérkezési határidő előtt van lehetőség. A hiánypótlásként küldendő dokumentumokat személyesen vagy postai úton, a fent megadott címekre kell eljuttatni.

Érvénytelen a pályázat, amennyiben:

  • a pályázati feltételeknek nem felel meg
  • hiányos a mellékelt dokumentáció
  • az adatlap/nyilatkozat hiányos, vagy a valóságnak nem megfelelő adatokat tartalmaz
  • határidőn túl történik a benyújtása.

A pályázat elbírálása
A pályázatot az Emberi Erőforrás Minisztériuma által kinevezett, a Magyar Alkotóművészeti Közhasznú Nonprofit Kft. által működtetett szakértői kuratórium bírálja el. Az ösztöndíj odaítéléséről, meghosszabbításáról vagy visszavonásáról a kuratórium dönt. A MANK fenntartja a jogot arra, hogy a pályázatot annak bármely szakaszában eredménytelennek nyilvánítsa.
A kuratórium tagjai: Bein Klára ruhatervező iparművész, Hegyi Ibolya textiltervező iparművész, Jankovics Zsuzsa bőrtervező iparművész, Katona Katalin ötvös iparművész, Mascher Róbert formatervező iparművész, N. Mészáros Júlia művészettörténész, Szalai László keramikusművész.
A döntés ellen jogorvoslatnak nincs helye.
A MANK az eredményről a döntést követő 15 napon belül valamennyi pályázót írásban értesíti és a nyertes pályázók névsorát a www.alkotomuveszet.hu honlapon közzéteszi. Az emailben történt értesítés írásbeli értesítésnek minősül.

Az értékelés szempontjai
A pályázó szakmai előélete, a bemutatott művek kvalitása.

Szerződéskötés
A nyertes pályázóval a szakmai és pénzügyi lebonyolító MANK ösztöndíjszerződést köt. A szerződéskötéshez minden nyertes pályázónak szükséges csatlakoznia a Magyar Mecénás Programhoz.

Az ösztöndíj kifizetése
Az ösztöndíj folyósításáról a Magyar Államkincstáron keresztül a MANK gondoskodik.

Beszámolási kötelezettség
Az ösztöndíjat elnyert művészeknek az ösztöndíjas időszak művészi teljesítményéről 2014. december elején kell beszámolnia (írásos beszámoló és portfólió).

Az ösztöndíj-támogatás feltüntetésének kötelezettsége:
Az ösztöndíjas az ösztöndíjjal támogatott munkáinak kiállítása, publikálása esetén köteles az ösztöndíj nevét és az Emberi Erőforrások Minisztériuma támogatásának tényét feltüntetni (pl.: Az alkotó az Emberi Erőforrások Minisztériumának Kozma Lajos ösztöndíjasa.).

A pályázatbeadással kapcsolatos további információ:
Név: Soós Ildikó
tel.: +36 26 500 071/207 mellék
e-mail: osztondijak@alkotomuveszet.hu