palyazatok.org

Pályázatok – Pályázatfigyelő – Pályázatírás

Magyar Állami Eötvös Ösztöndíj 2011

MÖB pályázatA Magyar Ösztöndíj Bizottság pályázati felhívása a 2011-es naptári évre külföldön folytatandó kutatásokra, PhD és posztdoktori tanulmányokra.

A Magyar Állami Eötvös Ösztöndíj felhívása a 2011-es évre

Letölthető dokumentumok

pályázati kiírás

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
A Magyar Állami Eötvös Ösztöndíj (a továbbiakban Ösztöndíj) a hazai tudományos, gazdasági és kulturális élet legtehetségesebb fiatal szakembereinek külföldi rész-továbbképzését, külföldi kutatóhelyeken, alkotóműhelyekben kutatói, illetve művészeti munkában való részvételét teszi lehetővé.

KIK PÁLYÁZHATNAK
A jogszabály alapján pályázhat minden, 40 évesnél nem idősebb (1971. március 1. után született), felsőoktatási intézményben oklevelet szerzett magyar állampolgár, aki eddigi szakmai tevékenységével – lehetőleg a PhD vagy DLA fokozat megszerzésével, rangos publikációkkal, egyéb alkotásaival és eredményeivel – már bizonyította kiemelkedő képességét.

TUDOMÁNYTERÜLET, KATEGÓRIA
Pályázni bármely tudományterületen és tudományágban lehet.

Az elbírálás két kategóriában történik:

 • predoktori kategória, amelyben előnyt élveznek a posztgraduális képzésben résztvevő, disszertációjukon dolgozó PhD- hallgatók,
 • posztdoktori kategória (PhD-t szerzett fiatal kutatók vagy DLA fokozatot szerzett művészek számára).

IDŐPONT, IDŐTARTAM

 • Az ösztöndíj időtartama 3-8 hónap, amely indokolt esetben – az állami költségvetés függvényében, egy alkalommal, legfeljebb 6 hónappal – meghosszabbítható. Az ösztöndíj indokolt esetben többször is megpályázható.
 • Az ösztöndíjas utak 2011. április 1-től tervezhetőek.

A TÁMOGATÁS MÉRTÉKE
A MÖB az ösztöndíjas külföldi megélhetéséhez, szállásához, munkájának dologi kiadásaihoz ad anyagi támogatást, és az
ösztöndíjas egyszeri oda-vissza útiköltségét is biztosítja útiköltség-átalány formájában. A dologi költség alapesetben szakkönyvek vásárlását, a különböző munkaeszközök használatának díját, a konferenciákon való részvétel költségeit fedezi. Amennyiben a pályázó munkájából, kutatásaiból eredően speciális költségek merülnek fel, ezeket a költségtervben részletesen fel kell tüntetnie, csakúgy, mint az esetleges vízum- és biztosítási költségeket. Az igény jogosságáról a MÖB a pályázat elbírálásával egyidejűleg dönt. Az e döntés alapján megítélt összeggel a pályázónak hazaérkezése után tételesen el kell számolnia. Az ösztöndíjas tanulmányút munkajogi vonatkozású ügyeit az ösztöndíjas maga intézi.

AZ ÖSZTÖNDÍJ MINT JÖVEDELEM
Az ösztöndíj – a hatályos jogszabályok alapján – adóterhet nem viselő juttatásnak minősül (vagyis önmagában nem adózik, de az adóalapba beleszámít, s ez alól a támogatás egyetlen tétele sem képez kivételt).

A PÁLYÁZAT BENYÚJTÁSÁNAK MÓDJA

Az ösztöndíjra kétféle módon kell pályázni:

 1. A MÖB Iroda honlapján online,
 2. Nyomtatott formában postai úton

Figyelem! Ez nem választható lehetőség, mindenkinek mindkét módon pályáznia kell. Csak azok pályázatát tudjuk elbírálni, akik a határidőig elektronikusan úton jelentkeznek és postára is adják pályázatukat.

ONLINE PÁLYÁZAT
Az Online pályázati felületre a MÖB Iroda honlapján (www.scholarship.hu) lehet regisztrálni (felhasználónévvel és jelszóval). Az elektronikus adatlap kitöltéséhez és a szükséges dokumentumok csatolásához a honlapunkon található útmutató ad segítséget. A pályázati felület üzembe helyezésére előreláthatólag 2011. október 4-én kerül sor.

POSTÁZANDÓ PÁLYÁZAT
A pályázatnak a következő dokumentumokat kell tartalmaznia (egy példányban)

 1. A MÖB Iroda pályázati adatlapja a Magyar Állami Eötvös Ösztöndíjhoz
 2. Szakmai életrajz magyar és angol nyelven
 3. Publikációk jegyzéke, magyar és angol nyelven; művészek esetében a munkásságukat bemutató összeállítás. A publikációs jegyzékben külön kell választani a hazai és a külföldi közleményeket – a következő bontásban: szakmai folyóiratban megjelent cikkek, könyvek, konferencia kiadványok, egyéb. (A pályázónak a három legjobbnak ítélt publikációja másolatát – a művészeknek a három legjobbnak ítélt alkotását bemutató fotót, kritikát, referenciát – is csatolnia a kell a pályázathoz!)
 4. Legalább két szakmailag elismert ajánló véleménye (formanyomtatványon, lezárt borítékban)
 5. Munkaterv magyar és angol nyelven (1-3 oldal terjedelemben)
 6. A pályázó által beszerzett, külföldi fogadókészséget igazoló levél (aláírva, fejléccel és/vagy pecséttel ellátva)
 7. Költségterv formanyomtatványon
 8. Oklevél másolat
 9. Idegen nyelvtudást igazoló állami nyelvvizsga bizonyítvány vagy azzal egyenértékű bizonyítvány
 10. Magánszemély nyilatkozata arról, hogy a pályázó magánszemély nem esik korlátozás (összeférhetetlenség) alá (a 2007. évi CLXXXI tv. 14.§-a értelmében)

A pályázathoz szükséges adatlap és formanyomtatványok (1, 7, 10) az online rendszerből letölthetőek, a pályázat elküldése előtt nyomtathatóak. Az ajánlásokhoz szükséges formanyomtatvány honlapunk „Űrlapok” oldaláról tölthető le. A formanyomtatványt az ajánló lezárt borítékban juttatja el a pályázóhoz, aki így csatolja dossziéjához (az online pályázatnak az ajánlás értelemszerűen nem része).

PÁLYÁZATI ELJÁRÁS
A pályázatokat az alábbi szakmai kollégiumok bírálják el:

 • Agrártudományi
 • Bölcsészettudományi
 • Műszaki-tudományi
 • Művészeti
 • Orvos-és Egészségtudományi
 • Társadalomtudományi
 • Természettudományi

A Magyar Ösztöndíj Bizottság és szakmai kollégiumai a pályázatok elbírálásakor mindenekelőtt a minőség elve alapján döntenek, összhangban az Európai Unió, illetve a kormányzatnak a Magyar Tudományos Akadémiával együttesen kialakított tudománypolitikai prioritásaival, különös tekintettel a magyar tudomány és kultúra eredményeihez (hungaricumok) kapcsolódó kutatásokra.

BESZÁMOLÓ
Az ösztöndíjasnak hazajövetele után a MÖB számára az online pályázati rendszerben:

 • egy hónapon belül szakmai részt is tartalmazó beszámolót kell készítenie külföldi útjáról;
 • egy éven belül be kell számolnia az ösztöndíjas tanulmányút eredményeiről a MÖB és vele együttműködésben más tudományos intézmények által szervezett konferencián tartott előadás keretében.

PUBLIKÁCIÓK
Az ösztöndíjas kötelezettséget vállal arra, hogy minden általa szerzőként, társszerzőként jegyzett magyar vagy idegen nyelvű publikációban, szakdolgozatban, disszertációban stb., amely részben vagy egészben az ösztöndíjas tanulmányút eredményeképpen született, feltünteti, hogy az a Magyar Ösztöndíj Bizottság támogatásával készült, s ezekből egy példányt eljuttat a Magyar Ösztöndíj Bizottságnak.

HATÁRIDŐ
Beadási határidő: 2010. november 26.
(a dátum mind az online, mind a postázandó pályázatokra érvényes; utóbbiak esetében postabélyegző dátumát jelenti)

POSTACÍM
A postázandó pályázatokat az alábbi címre kell eljuttatni:

BALASSI INTÉZET, MÖB IRODA
1519 BUDAPEST PF. 385
A borítékra kérjük, írják rá: Magyar Állami Eötvös Ösztöndíj

További információ:
Urbán Balázs pályázati koordinátor, telefon: 06-1- 384-9010; e-mail: balazs.urban@bbi.hu

Forrás: http://www.scholarship.hu/