palyazatok.org

Pályázatok – Pályázatfigyelő – Pályázatírás

Mészáros Lázár honvédségi ösztöndíj

Pályázat a Honvédelmi Minisztérium által folyósított ösztöndíj elnyerésére.

Az ösztöndíjra pályázatot nyújthat be a felsőoktatási intézmény nappali munkarendű felsőfokú alapképzésében, mesterképzésében vagy osztatlan képzésében tanulmányokat folytató, vagy iskolai rendszerű, nappali munkarendű szakképzés keretében a Szakmajegyzékben szereplő, államilag elismert szakképesítések közül a honvédelmi szervezeteknél rendszeresített katonai beosztások betöltéséhez szükséges szakképesítést megszerző személy, vagy iskolarendszerű, esti, levelező munkarendű, vagy távoktatásos formában, a Szakmajegyzék szerinti szakképzések közül honvédelmi szervezetnél rendszeresített katonai beosztások betöltéséhez szükséges és az adott ösztöndíjprogram szerinti hiányszakmára képesítést megszerző személy.

Felsőoktatásban az alábbi szakokon/szakirányokon tanulóknak lehet pályázni:

Ösztöndíjszerződés azzal a hallgatóval köthető, aki:

  • 18. életévét betöltötte,
  • cselekvőképes,
  • magyar állampolgár,
  • büntetlen előéletű,
  • állandó belföldi lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkezik,
  • megfelel a honvédségi ösztöndíjas hallgatókra vonatkozó egészségi, pszichikai és egyéb alkalmassági követelményeknek,
  • hazai iskolarendszerű szakmai oktatásban tanulmányokat folytat, tanulói jogviszonyban áll, vagy hazai felsőoktatási intézmény nappali képzésén vesz részt,
  • folyamatos tanulmányok folytatását – kivéve az engedélyezett halasztás esetét – vállalja,
  • vállalja, hogy a képzés befejezését követően az MH-val létesített szerződéses szolgálati viszonyát legalább az ösztöndíj folyósításával megegyező ideig fenntartja, és
  • nem részesül az önkéntes tartalékos ösztöndíjban

A tanévenként meghirdetésre kerülő ösztöndíjat elnyert hallgató az ösztöndíjszerződésben a meghatározott szemeszter, illetve félév kezdőnapjától a képző intézmény által kiállított, a képzés várható befejezéséről szóló igazolás alapján a szerződéses állományba vételének időpontjáig, de legfeljebb a tanulói vagy hallgatói jogviszony megszűnését követő három hónapig jogosult ösztöndíjra.

Az ösztöndíj havi összege a felsőoktatási intézményben tanulók esetében:
– felsőoktatási intézmény hallgatója esetében a minimálbér 100%-a;
– szakképző intézmény tanulója esetében a minimálbér 50%-a

Letölthető dokumentum

MeszaLosztondij

A pályázatok beérkezésének határideje legkésőbb 2023. szeptember 30.

Pályázattal kapcsolatos felvilágosítást Szabó Ferenc őrnagy ad (tel.: 06/1/474-11-11/25-482; 30/351-52-92) e-mail: szabo.ferenc@hm.gov.hu).