palyazatok.org

Pályázatok – Pályázatfigyelő – Pályázatírás

Minimálbér-emelési támogatás pályázat munkáltatóknak

A nehéz helyzetben lévő ágazatokban működő munkáltatók már benyújthatják kérelmüket a munkaügyi központokhoz minimálbér-emelési támogatásra. Az egyes ágazatokban működő munkáltatók által, a kötelező legkisebb munkabér és a garantált bérminimum emeléséből 2013. első félévében adódó többletterhekhez igénybe vehető támogatásról.

A támogatás célja

A Kormány célja a munkahelyek megvédése, új munkahelyek minél nagyobb számban történő létrehozása, ugyanakkor a kötelező legkisebb munkabér, illetőleg a garantált bérminimum reálértékének megőrzése, lehetőség szerinti emelése. Ennek a célnak a megvalósítását szolgálja a kötelező legkisebb munkabér és a garantált bérminimum emeléséből 2013. első félévében adódó többletterhekhez nyújtott támogatás azon 11 ágazatba tartozó munkáltatók számára, ahol magas a kötelező legkisebb munkabéren és a garantált bérminimumon foglalkoztatottak aránya, továbbá az adott ágazat foglalkoztatási helyzete és gazdasági körülményei azt indokolják. A támogatás elősegíti a minimálbéren, illetve garantált bérminimumon foglalkoztatottak munkahelyének megőrzését.

 A támogatás célcsoportja: Az a munkáltató, amely a 2012. december 31. napjától 2013. június 30. napjáig terjedő időtartam alatt fő tevékenysége szerint a 103/2013. (IV. 6.) Kormányrendelet 1. mellékletben felsorolt ágazatokban működött, illetve működik (a továbbiakban: munkáltató),

A támogatás forrása: A Nemzeti Foglalkoztatási Alap központi keretéből „A kötelező legkisebb munkabér és a garantált bérminimum emelés ágazati támogatása” előirányzatából biztosított 10 milliárd Ft.

A támogatás időtartama: A cég székhelye szerint illetékes fővárosi/megyei kormányhivatal munkaügyi központja a támogatást 2013. január 1-től június 30-ig terjedő időszakra vonatkozóan egy összegben állapítja meg és folyósítja a munkaadó részére.

A támogatás mértéke

A támogatás mértéke munkavállalónként nem haladhatja meg a kötelező bérminimum 2012. december 31-én és 2013. január 1-én hatályos összege közötti különbözet, valamint az erre a különbözetre számított (tényleges kedvezményekkel csökkentett) szociális hozzájárulási adó és szakképzési hozzájárulás együttes összegének 2013. január 1-jétől 2013. június 30-ig számított időtartamra járó összegét. A kisvállalati adóalany munkáltató esetében a támogatás mértékének megállapításánál a szociális hozzájárulási adó és a szakképzési hozzájárulás helyett a kisvállalati adót kell figyelembe venni. (A Kormányrendelet 2. sz. melléklete szerint.)

A támogatás igénybevételének feltételei

A fővárosi/megyei kormányhivatal munkaügyi központja a munkáltató részére – kérelmére – támogatást állapít meg a kötelező legkisebb munkabér és a garantált bérminimum (a továbbiakban együtt: kötelező bérminimum) összege 2013. január 1. napjától bekövetkezett emelkedéséből adódó költségeinek csökkentéséhez.

A támogatás – az alább felsoroltak kivételével – olyan munkavállaló után igényelhető,

  1. aki a munkáltatóval 2012. december 31-én és a 2013. január 1-jétől 2013. június 30-ig terjedő időtartam egészében, vagy annak egy részében munkaviszonyban állt, illetve áll, és a munkáltató statisztikai állományi létszámába tartozott, illetve tartozik, és
  2. aki 2012. december 31-ei állapot szerinti alapbére nem érte el a 2013. január 1-jétől hatályos, az általa betöltött munkakör alapján rá irányadó kötelező bérminimum összegét, és
  3. akinek alapbérét 2013. január 1-jétől a munkáltató legalább ettől az időponttól hatályos, a betöltött munkaköre alapján rá irányadó kötelező bérminimum összegében állapította meg.

Kivételek

A fent foglaltaktól eltérően a támogatás olyan munkavállaló után is igényelhető, aki a munkáltatóval 2012. december 31-én nem állt munkaviszonyban, de akivel a munkáltató ezt az időpontot követően a fentiekben meghatározott munkavállaló munkaviszonyának megszűnése miatt megüresedő munkakör betöltésére, vagy tartós távolléte miatti helyettesítés céljából létesít munkaviszonyt.

A támogatási igény kiszámítása

A támogatási igény kiszámításánál a 2013. január 1-től a támogatás iránti kérelem benyújtásáig terjedő időszakban csak azt az időtartamot lehet figyelembe venni, amely alatt a fentiekben meghatározott munkavállaló, valamint az előző bekezdésben meghatározott munkavállaló munkaviszonya fennállt, és a munkavállaló beletartozott a munkáltató statisztikai állományi létszámába.

A támogatási igény kiszámításánál a kérelem benyújtásától 2013. június 30-ig terjedő időszakban azokat az időtartamokat lehet figyelembe venni, amely alatt

a) a munkáltató ismeretei szerint a munkavállaló munkaviszonya fennáll, és a munkavállaló a munkáltató statisztikai állományi létszámába tartozik,

b) a munkavállaló munkaviszonya már nem áll fenn, vagy várhatóan nem fog fennállni, de a munkáltató vállalja, hogy a munkavállaló munkakörét munkaviszony létesítésével be fogja tölteni, továbbá, ha várható tartós távollét miatt helyettesítés céljából munkaviszonyt kíván létesíteni.

Nem igényelhető támogatás

a) az egyszerűsített foglalkoztatásra vagy alkalmi munkára irányuló jogviszonyban foglalkoztatott munkavállaló után, valamint

b) olyan munkavállaló után, akinek foglalkoztatásához a munkáltató foglalkoztatás bővítő bértámogatásban, munkahelymegőrző támogatásban, munkatapasztalat-szerzés támogatásban, részmunkaidős foglalkoztatás támogatásában, valamint megváltozott munkaképességű személyek foglalkoztatásához nyújtható támogatásban részesül,

c) amely alatt a munkavállaló nem tartozott a munkáltató statisztikai állományi létszámába.

Nem nyújtható támogatás

a) költségvetési szerv részére,

b) olyan munkáltató részére, akinek lejárt esedékességű, meg nem fizetett adótartozása-ide nem értve a helyi adókat -, valamint járulék-, illeték- vagy vámtartozása van, kivéve, ha a megfizetésére 2013. március 31. napjáig fizetési halasztást kapott,

c) az 1998/2006/EK bizottsági rendelet 1. cikkében meghatározottakra.

A kérelmek beadásának határideje

A támogatás iránti kérelmet 2013. május 31-éig lehet benyújtani. A kérelmet írásban és elektronikus formában is egyaránt be kell nyújtani. A kérelem mellékletét képező nyilatkozatok kizárólag elektronikus formában nyújthatók be. A fővárosi/megyei kormányhivatal munkaügyi központja a nyilatkozatokat elektronikus formában, annak megváltoztathatatlanságát biztosító zárt informatikai rendszerben tárolja.

A kérelmet, a nyilatkozatokat és a segédtáblákat a http://komp.munka.hu honlapon kell kitölteni és elmenteni a munkaadóknak. A kitöltést és elmentést követően kizárólag a kérelmet kell kinyomtatni, majd a foglalkoztató székhelye szerint illetékes fővárosi/megyei kormányhivatal munkaügyi központjához kell eljuttatni személyesen, vagy postai úton a 2013. április 08-tól 2013. május 31-ig terjedő időszakban.

Az alkalmazás helyes használata az alábbi böngésző verziókkal támogatott:

  • Microsoft Internet Explorer 8.0, vagy magasabb verzió,
  • Mozilla Firefox 3.6, vagy magasabb verzió.

A böngésző beállításai között a javascriptet nem szabad letiltani. A munka.hu titkosítottan kommunikáló oldalainak (pl. https://komp.munka.hu) eléréséhez Windows XP SP3-as vagy későbbi operációs rendszer szükséges a megfelelő verziójú titkosító-algoritmusok miatt. Ennek hiánya esetén tanúsítványhibát jelezhet az oldal.

 A támogatói döntés

A támogatásról a kérelem beérkezését követően a fővárosi/megyei kormányhivatal munkaügyi központja 21 napon belül dönt. A fővárosi/megyei kormányhivatal munkaügyi központja a támogatásban részesülő munkáltatóval hatósági szerződést köt.

Támogatás elszámolása

A munkáltató a támogatás felhasználásáról 2013. augusztus 31-éig – a 103/2013. (IV. 6.) Kormányrendelet 4. mellékletben foglaltak szerint – http://komp.munka.hu honlapon a kérelmezői felületén elektronikusan kitöltött, elmentett és kinyomtatott elszámolást nyújt be a fővárosi/megyei kormányhivatal munkaügyi központjához.

A munkáltató az elszámolást követő 15 napon belül köteles visszafizetni a felvett támogatásnak azt a részét, amelynek felvételére nem lett volna jogosult.

Ha a munkáltató a fentiekben meghatározott elszámolási kötelezettségének nem tesz eleget, köteles a felvett támogatást visszafizetni.

Csekély összegű támogatás

E rendeletben meghatározott támogatás csekély összegű támogatásnak minősül, és azt kizárólag az 1998/2006/EK bizottsági rendelet előírásaival összhangban lehet nyújtani. A kedvezményezettnek nyilatkoznia kell a kérelem benyújtását megelőző két pénzügyi évben és a folyamatban lévő pénzügyi évben általa igénybe vett csekély összegű támogatások támogatástartalmáról.

A hatósági szerződésben a munkáltatót tájékoztatni szükséges a támogatás összegéről és annak csekély összegű támogatás jellegéről. A szerződésben utalni kell a csekély összegű támogatás uniós jogalapjának címére, az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetése napjára, továbbá meg kell határozni a támogatás összegét euróban kifejezve.

Ha az e rendelet keretében igényelt támogatás a munkáltató által igénybe vett más csekély összegű támogatásokkal együttesen meghaladja a vonatkozó uniós jogszabályokban meghatározott küszöbértékeket, akkor a kérelemben foglalt támogatási igény ezen küszöbértékek nagyságáig hagyható jóvá.

Részletesebb felvilágosításért kérjük, forduljon a cég székhelye szerint illetékes fővárosi/megyei kormányhivatal munkaügyi központjának munkatársaihoz!

A területileg illetékes fővárosi/megyei kormányhivatal munkaügyi központjának elérhetőségei az alábbi linken érhetőek el:

http://nfsz.munka.hu/engine.aspx?page=full_KOZOS_Munkaugyi_kozpontok_adatai

Amennyiben további kérdésük merülne fel, a komp.hd@lab.hu e-mail címre megküldeni szíveskedjenek!

Érvényes: 2013. április 08-tól 2013. december 31. napjáig.

Web: http://www.afsz.hu