palyazatok.org

Pályázatok – Pályázatfigyelő – Pályázatírás

Munkahelymegőrző támogatás mikrovállalkozásoknak a Középmagyarországi régióban pályázat-TÁMOP-2.3.3.C-09/11

umft pályázatA program célja hosszú távon a vállalkozások alkalmazkodóképességének és versenyképességének növelése, valamint a munkavállalók munkaerő-piaci helyzetének javítása, a képzettségi szintjének és az általuk végzett munka hatékonyságának növelése. Rövidebb távon a cél a mikrovállalkozások foglalkoztatási potenciáljának megtartása, illetve a munkavállalók képzésben való részvételének támogatásával a munkanélkülivé válás megelőzése. A konstrukció keretében a munkavállaló számára lehetőség nyílik arra, hogy korszerű szakmai ismereteket szerezzen, továbbfejlessze készségeit és tudását a munkaideje egy részében.

Ezért a pályázók a támogatási feltételeket tekintve két lehetőség közül választhatnak:

 1. Akár önrész nélkül igénybe vehető a támogatás 500 000 eurónak megfelelő forintösszegig, ha a pályázó az A) változatot választja. A képzés idejére jutó bérköltségek támogatására fordítható összegnek az összes költségen belül nincs felső korlátja. Ugyanakkor a támogatást össze kell számítani egyes, más konstrukciók keretében elnyert, illetve 2010. december 31-ig elnyerhető átmeneti és de minimis támogatásokkal.
 2. A B) változat esetén 20% önrészt kell biztosítani, és az összes költség maximum 50%-át lehet a képzés közvetlen személyi költségeire fordítani (azaz a bérköltségre és közterhekre fordítható összeg legfeljebb az összes költség 50%-a lehet). Ezeknek a feltételeknek a teljesülése esetén csak az erre a képzési projektre kapott képzési támogatást kell összeszámítani, más támogatásokat nem. Amennyiben a képzési támogatás mellett a pályázó az „egyéb költségek” kategóriájába tartozó költséget (pl. könyvvizsgálat, bankköltség stb.) is el kíván számolni, akkor ezekre az ún. csekély összegű támogatás feltételeit kell alkalmazni, és össze kell számítani bizonyos más támogatásokkal.

A pályázó maga döntheti el, hogy melyik változat szerint kívánja a pályázatát benyújtani.

Rendelkezésre álló forrás: A pályázat meghirdetésekor a támogatásra rendelkezésre álló tervezett keretösszeg a közép-magyarországi régióban 2 500 000 000 forint.

Támogatható pályázatok várható száma: 400-1500 db

Pályázók köre

Jogi forma: Jelen pályázati kiírás keretében az alábbi szervezetek pályázhatnak (KSH besorolással):

 • egyéni vállalkozók (KSH besorolás: 231),
 • jogi személyiségű gazdasági társaságok (a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény, valamint a Polgári Törvénykönyvről szól 1959. évi IV. törvény alapján) (KSH besorolás: 11)
 • jogi személyiség nélküli gazdasági társaságok (a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény valamint a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény alapján) (KSH besorolás: 21)
 • szövetkezetek (2006. évi X. törvény a szövetkezetekről; valamint a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény alapján) (KSH besorolás: 12)

A közhasznú társaságok és a non-profit gazdasági társaságok nem jogosultak pályázatot benyújtani.
A pályázati kiírás keretében konzorciumok nem pályázhatnak.
Nem jogosult pályázatot benyújtani az a vállalkozás, amelyben az állam vagy az önkormányzat közvetlen vagy közvetett tulajdoni részesedéssel bír.

Méret: A pályázati kiírásra az Európai Közösséget létrehozó Szerződés 87. és 88. cikke alkalmazásában a támogatások bizonyos fajtáinak a közös piaccal összeegyeztethetőnek nyilvánításáról szóló (általános csoportmentességi rendelet) 800/2008/EK bizottsági rendelet (a továbbiakban: 800/2008/EK bizottsági rendelet), (HL L 214/3., 2008. 8.9.) szerinti – 5 főnél kevesebb munkavállalót foglalkoztató – mikrovállalkozások jogosultak pályázatot benyújtani.

A pályázat tartalma: A konstrukció keretében azoknak a munkáltatóknak nyújtható támogatás, akik az alkalmazkodóképességük, illetve versenyképességük növelése, illetve az átmeneti gazdasági visszaesésből adódó foglalkoztatási nehézségeik kezelése érdekében munkaszervezési intézkedések bevezetésével az általuk meghatározott munkavállalóiknak – a munkavégzés alóli részleges felmentése révén – képzést biztosítanak.

Célcsoport meghatározása: A célcsoportba a képzésben résztvevő munkavállalók számítanak bele. A képzéseken kizárólag a pályázatot benyújtani jogosult vállalkozás azon munkavállalói vagy a vállalkozással jogviszonyban állók jogosultak részt venni, akiket a pályázó legalább a pályázata benyújtását megelőző hónap utolsó napjától kezdve a projekt fizikai megvalósításának időtartama alatt határozatlan, vagy legalább a projekt befejezéséig tartó határozott idejű munkaviszonyról szóló szerződéssel vagy megbízással foglalkoztat. Részt vehetnek a projekt keretében finanszírozott képzésben a mikrovállalkozásnál ösztöndíjas foglalkoztatási, bedolgozói, megbízási, segítő családtag jogviszonyban lévők, továbbá a gyermekgondozási segélyben, gyermekgondozási díjban részesülő személyek, amennyiben a mikrovállalkozással jogviszonyban vannak. Részt vehet a projekt keretében finanszírozott képzésben a vállalkozó is. Azoknak a képzésbe bevont foglalkoztatottaknak, akiknek nem fizet munkabért a vállalkozó a projekt időtartama alatt, továbbá a vállalkozónak csak a képzés költségei finanszírozhatók.
A képzésben rész vehet bármely magyar állampolgárságú és minden olyan, nem magyar állampolgárságú természetes személy is, aki magyarországi munkavégzésre jogosító munkavállalási engedéllyel rendelkezik, vagy akinek magyarországi munkavállalásához engedély nem szükséges és megfelel az előző bekezdésben szereplő feltételeknek.
A változó munkahelyen foglalkoztatott munkavállalók képzése csak akkor támogatható, ha a képzésbe bevont munkavállalók legalább 20%-ának ugyanaz a munkavégzési helye.

Letölthető dokumentumok:

 • Pályázati felhívás
 • Pályázati útmutató
 • Adatlap
 • Adatlap kitöltési útmutató
 • Útmutató a munkaszerződések, megbízási szerződések és a vállalkozási szerződések elszámolásához
 • Közzétételi kérelem
 • Bankszámlák bejelentése
 • Támogatói okirat
 • Támogatási formák bemutatása
 • Elszámolható költségek ESZA
 • Esélyegyenlőségi útmutató
 • Útmutató a fenntartható fejlődés érvényesítéséhez

Támogatható tevékenységek köre
1. Képzések
A program keretében az alábbi képzések valósulhatnak meg:

 • a szakképzésről szóló 1993. évi LXXVI. törvény szerinti szakmai képzés,
 • a munkaerő-piaci kulcskompetenciák fejlesztésére irányuló képzés (idegen nyelvi, informatikai stb.),
 • a szakképzésbe való bekacsolódáshoz szükséges bemeneti kompetenciák fejlesztésére irányuló felzárkóztató képzés vagy felzárkóztató oktatás,

2. Személyi jellegű költségek támogatása
3. Tájékoztatás, nyilvánosság

Projekt területi korlátozása: A projekt megvalósítása során a tevékenységek – a Magyar Köztársaság határán kívül az EGT területén ideiglenes jelleggel külföldi munkahelyen foglalkoztatott magyar állampolgárságú munkavállalók képzését és nem OKJ-s szakképesítés vizsgáztatását kivéve – kizárólag a Magyar Köztársaság területén végezhetők.

Támogatás formája:
A pályázó működési támogatásának nem minősülő, visszafizetési kötelezettség nélküli végleges juttatásban (a továbbiakban: vissza nem térítendő támogatás) részesül.

Támogatás mértéke: maximum 100% lehet..
Támogatás összege: minimum 1 500 000 Ft, de maximum 6 000 000 forint lehet.

A pályázatok benyújtása 2009. szeptember 30-tól 2009. december 31-ig lehetséges.

A pályázatot 2 példányban (1 eredeti és 1 másolat), valamint további 1 elektronikus példányban (kizárólag CD vagy DVD lemezen), zárt csomagolásban, ajánlott küldeményként vagy gyorspostai szállítás igénybevételével a következő címre kell beküldeni:

Társadalmi Megújulás Operatív Program
Kódszám: TÁMOP-2.3.3.C-09/11 (Munkahelymegőrző támogatás képzéssel kombinálva az 5 főnél kisebb mikrovállalkozásoknak a közép-magyarországi régióban)

Közreműködő Szervezet:
ESZA Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft. (ESZA Nonprofit Kft.) 1385 Budapest, Postafiók 818.

Forrás: NFÜ