palyazatok.org

Pályázatok – Pályázatfigyelő – Pályázatírás

Oktatási és közművelődési pályázat szlovákiai magyaroknak

A pályázat célja: A Szlovákiában élő magyarság szülőföldjén való boldogulásának, Magyarországgal való sokoldalú kapcsolatai ápolásának és fejlesztésének előmozdítása, magyar nemzeti azonosságtudatának megerősítése az oktatás és a kultúra támogatása jegyében. A felhívás a magyarság összetartozása jegyében értékteremtő, konkrét szellemi és/vagy tárgyi eredményt felmutatni tudó programok megvalósítására szeretne ösztönözni, e célokat tükröző igényes, minőségi pályázatok támogatásával.

 

A pályázati felhívások bemutatása:

 1. Magyar nyelvű oktatási programokat ellátó intézmények és szervezetek támogatása
 2. Magyar nyelvű felnőttképzési, szakképzési és kutatási programok támogatása
 3. Magyar történelmi és kulturális örökség ápolása, kulturális és hagyományőrző programok támogatása
 4. Oktatási és kulturális intézmények eszközfejlesztésének, illetve működési költségeinek támogatása
 5. Egyházi intézmények, közösségek, civil- és ifjúsági szervezetek kulturális és karitatív programjainak támogatása
 6. Magyar nyelvű média támogatása

 A .6. pályázati célra benyújtott pályázat esetén vonatkozó speciális szabályok: Felhívjuk a pályázók szíves figyelmét, hogy a kedvezményezett részére a magyar nyelvű média céljára e pályázat keretében nyújtható támogatások csekély összegű (de minimis) támogatásnak minősülnek, ha olyan kedvezményezett kapja, amelynek székhelye, telephelye, illetőleg fióktelepe az Európai Unióban, vagy az Európai Unióval előcsatlakozási szerződést kötött államban van. Ennek részletes szabályai az alábbiak:

A magyar nyelvű média céljára nyújtott támogatás csekély összegű támogatásnak minősül, amelyet kizárólag az Európai Közösséget létrehozó Szerződés 87. és 88. cikkelyének a csekély összegű (de minimis) támogatásokra való alkalmazásáról szóló 2006. december 15-i 1998/2006/EK bizottsági rendelet (HL L 379. 2006.12.28. 5.o.) (a továbbiakban 1998/2006/EK bizottsági rendelet) szabályai alapján lehet nyújtani.

Egy vállalkozásnak bármely forrásból csekély összegű támogatási jogcímen odaítélt támogatás támogatástartalma – három pénzügyi év vonatkozásában – nem haladhatja meg a 200.000 eurónak, a közúti szállítási ágazat esetében a 100.000 eurónak megfelelő forintösszeget. Minden egyes új csekély összegű (de minimis) támogatás odaítélésekor az adott pénzügyi évben, valamint az előző két pénzügyi év alatt odaítélt de minimis támogatás teljes összegét kell figyelembe venni.

A csekély összegű (de minimis) támogatás ugyanazon elszámolható költségek vonatkozásában nem halmozható állami támogatással, amennyiben az így halmozott összeg esetében a támogatási intenzitás meghaladná a Bizottság 800/2008/EK általános csoportmentességi  rendeletében vagy az Európai Bizottság jóváhagyó határozatában meghatározott mértéket.

A támogatás odaítélését megelőzően a pályázó írásos vagy elektronikus formában készített nyilatkozatot köteles eljuttatni a támogató részére a vállalkozás által a megelőző két pénzügyi évben és a folyamatban lévő pénzügyi évben kapott valamennyi csekély összegű (de minimis) támogatásról.

A kedvezményezettnek a támogatáshoz kapcsolódó iratokat az odaítélést követő 10 évig meg kell őriznie, és a támogató ilyen irányú felhívása esetén köteles azokat bemutatni. A csekély összegű támogatási jogcímen nyújtott támogatásokról az Európai Bizottság kérésére 20 munkanapon belül információt kell szolgáltatni.

Felhívjuk továbbá a pályázók szíves figyelmét, hogy a kedvezményezett részére a  fenti, csekély összegű támogatással támogatandó tevékenységek esetén kulturális célokra, illetve kulturális intézmények eszközfejlesztésének, illetve működési költségeinek támogatása,  magyar történelmi és kulturális örökség ápolása, kulturális és hagyományőrző programok támogatására kulturális célú támogatás nyújtható az N 357/2007. számú bizottsági határozat szerint. (Az Európai Bizottság 2007-ben hagyta jóvá N 357/2007. számú határozatával a kulturális miniszter által a központi költségvetésből (OKM fejezi kezelésű előirányzatból, illetve utódjából) nyújtható kulturális célú támogatásokat.)

A pályázók köre:

A 2010. évi CXXXII. BGA Tv. 1 §. rendelkezései szerint pályázatot nyújthat be szlovákiai székhelyű:

 • társadalmi szervezet, alapítvány, jogi személyiséggel rendelkező önkormányzat, valamint az általuk alapított, illetve fenntartott jogi személyiségű intézmény,
 • egyház, valamint egyház által fenntartott hitéleti, oktatási, gyermekjóléti, kulturális és szociális intézmény.
 • Magyar nyelvű média támogatására gazdasági tevékenységet üzletszerűen végző jogi személy és jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaság (a továbbiakban: vállalkozás) ezen belül különösen mikro-, kis- és középvállalkozás is nyújthat be pályázatot.

Nem nyújthatnak be pályázatot:

 • politikai pártok vagy közvetlen politikai tevékenységet folytató szervezetek,
 • profitorientált gazdasági társaságok, Kivétel: lapkiadás tárgyában gazdasági társaságok is nyújthatnak be pályázatot.
 • azok az intézmények, szervezetek, amelyek a pályázat benyújtásának időpontjában a magyar államháztartás felé lejárt esedékességű, elszámolatlan vagy visszafizetetlen kintlévősége van.

Igényelhető  támogatás:

 • A minimálisan igényelhető összeg 100.000,- Ft, a maximálisan igényelhető összeg 600.000,- Ft.
 • A teljes támogatási keretösszeg: 46 millió Ft
 • A támogatás formája: vissza nem térítendő támogatás, mely lehet elő- vagy utófinanszírozású
 • Figyelem! Egy pályázó által készített azonos tartalmú pályázat – eltérő költségvetési tartalommal – nem nyújtható be a helyi lebonyolító szervezetek közreműködésével kiírt pályázatra és az Alapkezelő által kiírt központi pályázatra egyaránt. Amennyiben ez megtörténik, az Alapkezelő mindkét pályázatot kizárja.
 • Egy pályázó felhívásonként csak egy pályázatot nyújthat be.
 • Saját forrás meglétének bemutatása nem szükséges

Támogatható kiadások: A programok lebonyolításának költségei (anyag- és tárgyi eszközbeszerzés, szolgáltatások, a programhoz kapcsolódó személyi kifizetések és azok járulékai), működési költségek

A pályázat megvalósítási paraméterei:

 • Megvalósítási időszak: 2012. március 9. – 2013. február 28.
 • A pályázat benyújtásának kezdő időpontja: 2012. március 9.
 • Benyújtási határidő: 2012. április 10., kedd, 14 óra
 • Elszámolási határidő: a támogatott program megvalósítását követő 30 napon belül, legkésőbb 2013. március 30-ig.

 A pályázat benyújtásának formája:

 • A pályázati adatlap, a költségterv és a szakmai projektterv a www.csemadok.sk honlapról tölthető le.
 • A pályázatokat Szlovákiában a következő címre kell benyújtani:

RR Csemadok
Bacsákova 240/13.
P. O. Box 16.
929 01 Dunajska Streda/ Dunaszerdahely
Szlovákia

A pályázatok benyújthatók a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. internetes pályázati rendszerén keresztül.

A pályázat formai követelményei:

 • pontosan kitöltött pályázati adatlap (elérhető: www.csemadok.sk honlapról, a Bethlen pályázat menü alatt)
 • részletes szakmai projektterv
 • költségterv
 • de minimis nyilatkozat
 • Hiányos pályázat esetén a hiányosság rendezésére a pályázónak egyszeri lehetősége van: hiánypótlásra és annak a pályázat kiírójához való eljuttatására az erről szóló értesítés kézhezvételétől számított 15 naptári nap áll rendelkezésre.

A pályázat érvényessége:

A pályázat érvénytelen, ha:

 • a pályázó a pályázatot nem a felhívásban közzétett célra nyújtotta be;
 • a projekt megvalósítás időtartama nem a pályázati felhívásban megadott időintervallumon belül van;
 • a pályázó a pályázatot a kiírásban szereplő benyújtási határidőn túl nyújtotta be (postai feladás esetén 2012.04.10., kedd után)

A pályázat érvényes, ha:

 • a pályázati adatlapot, az adatlaphoz tartozó sablonok formátumát sem tartalmában, sem alakjában nem változtatták meg;
 • a kötelezően benyújtandó mellékleteket csatolta a pályázó;
 • a pályázatot az arra jogosult képviselő a megfelelő módon aláírásra került;
 • az igényelt támogatás összege nem haladja meg a maximálisan igényelhető támogatási összeget és eléri a minimálisan igényelhető támogatási összeget;
 • a pályázat a benyújtási határidőn belül lett benyújtva;
 • a pályázóra nem vonatkozik a 2012. évi Pályázati útmutatóban szereplő kizáró okok egyike sem;

 A pályázatok tartalmi elbírálásának szempontjai: Az Alapkezelő szeretné ösztönözni a pályázókat szakmai és költségvetési szempontból is minőségi pályázatok elkészítésére. Ennek értelmében a Csemadok OT az alábbi szempontrendszer alapján dolgozza fel a beérkezett pályázatokat:

 Tartalmi értékelés szempontjai

 • A projekt céljai a helyi/regionális probléma megoldására irányulnak és a helyi feltárt szükségletekkel összhangban vannak
 • A projekt céljai és részcéljai egymásra épülnek és elérhetőek, projekt tervezett tevékenységei összhangban vannak a projekt céljaival
 • A pályázó szervezet igazolt helyismerettel, legalább egyéves tapasztalattal rendelkezik a projektben megnevezett szakmai/földrajzi területen, a projekt megvalósításakor biztosítja a helyi szakemberek bevonását
 • A vállalt tevékenységek a pályázatban leírtak alapján szakmailag megalapozottak, átgondoltak és megvalósíthatók
 • A projekt számol a megvalósítás során fellépő esetleges kockázatokkal és azok kezelésére intézkedéseket határoz meg
 • A projekt vállalt, számszerűsíthető eredményei reálisak és megvalósíthatóak
 • A projekt megvalósítói releváns tapasztalattal bírnak a projekt megvalósítása szempontjából

Pénzügyi értékelési szempontok

 • A szöveges indoklás alátámasztja a részletes költség táblázatban tervezett összegeket
 • A tervezett kiadások a projekt megvalósítása szempontjából indokoltak
 • A pályázó által benyújtott költségvetés összhangban van a vállalt szakmai feladatokkal

További értékelési szempontok

 • A pályázat kellően kidolgozott, felépítése logikus, elemei között követhető összefüggés van
 • A projekt ütemezése világos és megvalósítható
 • A tájékoztatás biztosítása érdekében megfelelő tevékenységeket terveztek ahhoz, hogy a projekt eredményei szélesebb körben is ismertté váljanak

A beérkezett pályázatokat a CSEMADOK OT ellenőrzi és feldolgozza, támogatási javaslattétellel továbbítja a Bethlen Gábor Alapkezelőhöz, amely továbbítja a Bethlen Gábor Alap Kollégiumának, melynek döntési javaslatát a Bethlen Gábor Alapról szóló 2010. évi CLXXXII. törvény alapján a Bizottság elé terjeszti.

 Jogorvoslat: A döntést illetően a pályázó 15 munkanapon belül a pályázat regisztrációs számára hivatkozva jogorvoslati lehetőséggel élhet, melyet a CSEMADOK OT a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. támogatásfinanszírozási igazgatóságához továbbít. A Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. válaszadási kötelezettsége 30 nap.

 Szerződéskötés: A nyertes pályázókkal az Alapkezelő támogatási szerződést köt. Ennek feltételeit illetve dokumentumait (szerződés és mellékletei) a 2012. évi Pályázati útmutató tartalmazza. Amennyiben a pályázat eredményéről szóló értesítésben meghatározott határidőig a szerződéskötéshez szükséges dokumentumok közül bármelyik nem érkezik be a pályázat kiírójához vagy nem felel meg a 2012. évi Pályázati útmutatóban meghatározott követelményeknek, úgy a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. a szerződéskötéstől elállhat.

 A támogatási szerződés megszegésének következményei:

Amennyiben a támogatott a támogatási összeget a szerződésben meghatározott céltól eltérően használja fel, vagy egyéb, a pályázattal kapcsolatos fontos kötelezettségét nem teljesíti, a támogató jogosult a szerződéstől elállni, azt azonnali hatállyal felmondani és a szerződésszegés következményeit alkalmazni.

A támogatott szerződésszegése esetén köteles a támogatási összeget részben vagy egészben visszautalni és a szerződés felbontásának napjától érvényes magyar jegybanki alapkamat kétszeresének alapulvételével számított kamatot is megfizetni a Bethlen Gábor Alap MÁK HU50 10032000-00303200-00000000 számú kincstári előirányzat-felhasználási keretszámlájára forintban teljesítendő utalásként.

Letölthető dokumentumok

 Pályázati felhívás
 Pályázati adatlap
 De minimis nyilatkozat
 Költségterv
 Pályázati útmutató, 2012

Adatvédelmi hozzájárulás

A pályázat beadásával a pályázó vállalja, hogy hozzájárul adatainak és a döntés tartalmának a Bethlen Gábor Alap internetes honlapján való nyilvános közzétételhez, valamint a szomszédos államokban élő magyaroknak nyújtott támogatások központi nyilvántartásáról szóló 233/2005. (X.19.) Korm. rendelet alapján létrehozott nyilvántartási rendszer kezelőjének történő továbbításához.

További információk a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. – www.bgazrt.hu – és a Csemadok OT www.csemadok.sk – honlapján a 2012. évi Pályázati útmutató címszó alatt találhatóak.

 Információ:

Felvidéki referens:   Lendvainé Gábor Edit, +36 1 795-6588, edit.gabor.lendvaine@bgazrt.hu