palyazatok.org

Pályázatok – Pályázatfigyelő – Pályázatírás

Örökségünk nyomában-pályázat újságíróknak és képzőművészeknek

tikkk pályázatÖrökségünk nyomában-Nemzetközi örökségvédelmi pályázat Liszt Ferenc 200. születési évfordulója alkalmából. 2011. október 22-én ünnepeljük Liszt Ferenc születésének 200. évfordulóját. Ennek tiszteletére a TIKKK Egyesület Nemzetközi örökségvédelmi pályázatot hirdet, „Örökségünk nyomában” címmel.

A pályázat célkitűzése

A pályázat kiemelt célja Liszt Ferenc (szül.: 1811. október 22.) emlékének, örökségének megőrzése, a nagy magyar géniusz szellemi hagyatékának ápolása, életútjának, művészetének megismerése.

A pályázatnak célja általában a világörökség, speciálisan a kulturális, a szellemi és természeti örökség megbecsülésére, valamint a zene szeretetére való nevelés, ezzel kapcsolatos ismeretterjesztés, továbbá a határon túli és hazai alkotók részére bemutatkozási lehetőség biztosítása. További cél a művészi látásmód fejlesztése, a kulturális élmények képzőművészeti alkotássá formálása.

Liszt Ferenc volt az első, aki zeneszerzőként is nagyra tartotta a cigányzenészek improvizáló tehetségét és virtuozitását. Magyar rapszódiái jól kifejezik, mennyire megértette a cigányzenélés lényegét. Ennek ürügyén pályázóként feltétlenül várjuk bármely kisebbséghez tartozók alkotásait is.

A pályázat a TIKKK Egyesület által 2010-ben indított – egy hosszú távú kutatási koncepciót megalapozó – kulturális projekt része, amelynek egyik feladata minden korosztály, de különösen a diákok, fiatalok bevonása a kutatási munkába.

A pályázat benyújtásához a fiataloknak – önállóan vagy tanáraik segítségével, könyvtári munkával, iskolai oktatás során, vagy egyéb módon (például internetről) – ismereteket kell szerezniük a kulturális, ezen belül a szellemi örökség tágan értelmezett fogalomköréről, de a sajtóműfajokról is. Jelen pályázat meghagyja a lehetőséget az örökségi fogalmak szabad értelmezésére. A pályázat fontos célja, hogy ösztönözze a résztvevőket az örökségi elemek személyes felkeresésére, azok kapcsán új ismeretek szerzésére.

A pályázatnak kiemelt célja a nemzetközi kulturális kapcsolatok erősítése, a kisebbségi értékek propagálása.

Pályázati kategóriák

I. Sajtó kategória
Pályázni lehet (kinyomtatott, és CD-re mentett) esszével, tanulmánnyal, riporttal, tudósítással, interjúval, vagy egyéb sajtóműfajba sorolható művel és a kitöltött és aláírt jelentkezési lappal, 2 korcsoportban:

 • A korcsoport: 17 éves korig, és
 • B korcsoport: 18 évesek és azon felüliek (akár nyugdíjasok is).

Feladat: egy megtekintett vagy valamilyen módon észlelt kulturális, szellemi vagy természeti örökségi elemről vagy általa kiváltott élményről valamely sajtóműfajba tartozó alkotás készítése (például egy esszé, tanulmány, riport, tudósítás, de akár egy örökségi elemmel kapcsolatosan készített interjú is benyújtható). Az írás mellé lehetőség szerint csatolni kell egy fotót (de bármilyen képi ábrázolás is elfogadott), amely illusztrálja az örökségi elemet, vagy annak hordozóját, előadóját, vagy magát az élményt. A pályázók bátran használhatják kreativitásukat, fantáziájukat, de az örökségi elemnek valósnak, létezőnek kell lennie.

II. Képzőművészet kategória
Pályázni lehet A4-es, illetve azt meg nem haladó méretű, bármilyen technikával (rajz, grafika, festés, kollázs, komputergrafika, tűzzománc, stb.) készült síkbeli képzőművészeti alkotással, és a kitöltött és aláírt jelentkezési lappal, 3 korcsoportban:

 • A korcsoport: 14 éven aluliak,
 • B korcsoport: 14 – 17 évesek és
 • C korcsoport: 18 évesek és azon felüliek (akár nyugdíjasok is).

Feladat: Liszt Ferenc, de bármelyik zeneszerző kortársa személyének, életútjának, általában művészetének, zenei művének, vagy a mű által kiváltott élménynek az ábrázolása. Olyan zenekarok, zenészek, népcsoportok, épületek, műtárgyak, stb. ábrázolása is lehetséges, amelyek méltó hordozói Liszt vagy bármelyik zeneszerző kortársa szellemi örökségének.

A diákok nyugodtan igénybe vehetik pedagógusaik, szüleik segítségét.
A feladatokról bővebben a http://tikkk.mlap.hu oldalon lehet olvasni a pályázatok menüpontban.

Pályázni bármelyik kategóriában, kategóriánként legfeljebb 2 db alkotással és az alkotásonként kitöltött jelentkezési lappal lehet.

Díjazás
A pályamunkákat szakértői zsűri értékeli, azokat kategóriánként és korcsoportonként arany, ezüst és bronz diplomával díjazza, továbbá kategóriánként egy-egy fődíj, valamint különdíjak is kiosztásra kerülnek. A legeredményesebb és a leghatékonyabb felkészítő pedagógus, valamint beküldő iskola is díjazásban részesül.
A díjátadót követően a díjazottak teljes névsorát, valamint a legérdekesebbnek tartott díjazott műveket a TIKKK oldalak időszaki lap 2011. decemberi számában publikáljuk. A képzőművészeti kategória fődíjas alkotása a címlapon kerül leközlésre.

A sajtó kategóriában induló pályázók a TIKKK Egyesület egyik hosszú távú kutatási koncepcióját megalapozó adatgyűjtési munkát segítik elő. Ezért e kategóriában minden pályázó, aki fényképet (vagy bármilyen képi ábrázolást) is beküld a művében szereplő örökségi elemről, elismerő okiratot kap a kutatási munkában való részvételről.

Pályázatot 2010-ben és 2011-ben is benyújtókat meglepetésben részesítjük.

A díjátadó várható ideje 2011. október hónapban lesz, annak helyszínét, pontos időpontját, programját legkésőbb 15 nappal a díjátadó ünnepséget megelőzően közzétesszük a http://tikkk.mlap.hu megnevezésű honlapon; a díjazott alkotókat a díjátadót megelőzően e-mailben tájékoztatjuk. A díjazásban nem részesülők, nem kapnak értesítést. Az át nem vett díjakat kipostázzuk.

Részletes pályázati feltételek

Pályázó lehet bármelyik magyarországi vagy külföldi, amatőr alkotóként nevező természetes személy, aki legkésőbb 2011. szeptember 5-ig postai úton elküldi pályázatát a következő levelezési címre:
TIKKK Egyesület
Debrecen
Ököritó u. 3.
4034
HUNGARY
és befizeti a nevezési díjat.

A pályázat postázásával a pályázó – kiskorú esetén annak törvényes képviselője –, a pályázati kiírásban foglalt általános feltételeken túl, elfogadja a következő részletes pályázati szabályokat:

Aki több alkotással pályázik, minden benyújtott alkotása külön pályázatnak minősül, azok eltérő időpontokban is benyújthatók. Aki egy kategóriában 2 alkotással is pályázik, célszerű (de nem kötelező), hogy az első alkotását a 2010. évi, míg a másodikat a 2011. évi élményei alapján tegye.

A pályázatnak jelképes nevezési díja van, amelynek összege pályázatonként, azaz kategóriánként és alkotásonként 1.000 Ft vagy annak megfelelő összegű valuta. A nevezési díjról számlát bocsátunk ki az alkotó részére vagy kérés szerinti számlázási címre (például beküldő iskola nevére, címére).
A nevezési díjat a levelezési címünkre (postai úton/utalványon), vagy bankszámlánkra (postai utalvánnyal vagy banki átutalással) kérjük befizetni.

Levelezési címünkre például postautalvány (rózsaszín csekk) használatával lehet befizetni a nevezési díjat bármelyik postahivatalban, belföldön belföldi postautalvány segítségével, külföldről pedig úgynevezett nemzetközi postautalvánnyal, az egyesület címére: TIKKK Egyesület, Debrecen, Ököritó u. 3., 4034, HUNGARY.

Bankszámlaszámunkra is befizethető postautalványon a nevezési díj, de ez esetben a „címzett” rovatban nem az egyesület nevét, hanem a postaszabályzatnak megfelelően a bankszámlaszámot, majd a „Budapest” megjelölést továbbá az „1916” irányítószámot.

Belföldi postautalvány kitöltésére honlapunkról tölthető le minta.

Bankszámlaszámunkra banki átutalással is teljesíthető a nevezési díj befizetése:
Bankszámlaszám: 10403428-50526568-80491001 (belföldi utalás esetén). (Kedvezményezett neve: TIKKK Egyesület, 4034 Debrecen, Ököritó u. 3.)

Külföldről történő banki átutaláshoz szükséges adatok:
Kedvezményezett neve: TIKKK Egyesület, Debrecen, Ököritó u. 3., 4034, HUNGARY
IBAN: HU94 1040 3428 5052 6568 8049 1001
SWIFT kód: OKHBHUHB
Bank neve: K&H Bank Zrt.
Bank címe: 1051 Budapest, Vigadó tér 1.

A befizetést igazoló bizonylat közlemény rovatában kérjük feltüntetni:

 • a pályázó nevét,
 • az alkotás(ok) jelentkezési lap szerinti sorszámát és/vagy címét, valamint
 • a pályázati kategóriá(ka)t (I. és/vagy II.).

Fontos, hogy a beküldött pályaműveken szerepeljen a pályázó neve és az alkotás címe (képzőművészeti alkotás esetén annak hátoldalán puha ceruzával vagy ragasztott címkén feltüntetve).

A pályázat tartalma:

 • Alkotás (1 példányban kinyomtatott, és CD-re mentett valamely sajtóműfajba tartozó írás a hozzá tartozó fotóval /ha van/, vagy sérülésmentes képzőművészeti alkotás).
 • Kitöltött, aláírt jelentkezési lap.
 • Nevezési díj megfizetését igazoló bizonylat másolata (ha a közlemény rovatban nem fért el minden adat, akkor a bizonylatmásolatra vagy annak hátoldalára tollal kérjük feltüntetni azokat).

Abban az esetben, ha a nevezés nem felel meg a pályázati kiírásban foglaltaknak (például postai kézbesítés során az alkotás oly módon megsérül, hogy értékelhetetlenné válik), és így a mű nem vehet részt a versenyben, a nevezési díj pedig beérkezett a TIKKK Egyesülethez, a nevezési díjat 15 napon belül visszautaljuk a banki befizetést igazoló bizonylat másolatán szereplő bankszámlára, vagy feladjuk a nevezési lapon feltüntetett címre.

Csak eredeti példányban benyújtott saját alkotást fogadunk el. (A sajtó kategóriában más által készített fénykép is beküldhető, amennyiben pontos forrása megjelölésre kerül és nincs korlátozva felhasználási joga. Ezért pályázó felelősséggel tartozik.)

A sérülten, illetve a késve érkezett vagy a kiírásnak nem megfelelő pályázatot nem fogadjuk el.
Pályázat kiírója a pályamű bármiféle megrongálódásáért, annak eltulajdonításáért, vagy megsemmisüléséért semmilyen felelősséget nem vállal, azokra biztosítást nem köt.

Pályázó elfogadja, hogy a zsűri döntése megváltoztathatatlan, a döntés ellen fellebbezésnek nincs helye.

Pályázati anyagot (ide értve a hiányosan benyújtott pályázati anyagot, illetve sérült képzőművészeti alkotást is) nem áll módunkban visszaküldeni. Viszont az eredményhirdetés (díjátadó) hónapját követő harmadik hónap első naptári napjától számított 60 napon belül – előzetes egyeztetés alapján – az alkotást a pályázó vagy meghatalmazottja személyesen átveheti.

A díjazott pályamű, mint szellemi alkotás mindvégig a pályázó tulajdonában marad (akárcsak a nem díjazott művek), de az alkotás benyújtásával a pályázó hozzájárul, hogy díjazása esetén a TIKKK Egyesület megszerzi annak, a vonatkozó jogszabályok szerinti teljes körű, korlátlan, valamennyi felhasználási jogra kiterjedő felhasználási és hasznosítási jogát.
Ennek alapján a TIKKK Egyesület a díjazott alkotással szabadon rendelkezhet, azt bármikor, időbeni és területi korlát nélkül, külföldön és belföldön bármilyen kiadványban – beleértve az utánnyomást is – és egyéb promóciós eszközként, bármilyen formában felhasználhatja, sokszorosíthatja, terjesztheti és mindaddig, amíg birtokában van, eredetben kiállíthatja. A pályázó hozzájárul ahhoz, hogy a kiadványokban, promóciós eszközökön neve szerzőként nem kerül minden esetben feltüntetésre.
Pályázó ahhoz is hozzájárul, hogy díjazása esetén, pályázaton elért helyezése, személyes adatai közül a neve, a nevezési korcsoportja, címéből az ország és település neve, iskolájának/megjelölt egyéb intézményének neve az egyesületi honlapon és egyéb kiadványokban közzétételre kerüljön.

A TIKKK Egyesület hozzájárul ahhoz, hogy jelen pályázati kiírást bárki szabadon terjessze, minél több leendő pályázóhoz nyomtatott vagy elektronikus úton eljuttassa.

A pályázat kiírója megköszöni, ha a pályázatokat, így azok részét képező fotókat, illetve képzőművészeti alkotások szkennelt vagy más módon digitalizált (például fájlba mentett digitális fotó) másolatait e-mail-ben (max. 1 MB fájlméret) is eljuttatják részére. Az ily módon eljuttatott művek nem helyettesítik a pályázati feltételek szerint beküldendő pályázati anyagot. Az e-mail tárgyaként kérjük feltüntetni, hogy „Liszt”.

Letölthető dokumentumok:

jelentkezési lap pdf

jelentkezési lap doc

A pályázati kiírás valamint a jelentkezési lap a http://tikkk.mlap.hu weblapról a pályázatok menüpontból tölthetők le. E-mail: tikkk@citromail.hu. Telefon: 0036-70-387-5388.

Forrás: http://tikkk.mlap.hu