palyazatok.org

Pályázatok – Pályázatfigyelő – Pályázatírás

Pályázat a nyilvános magánlevéltárak 2009. évi támogatására

okm pályázatokAz Oktatási és Kulturális Minisztérium – a köziratokról, a közlevéltárakról és a magánlevéltári anyag védelméről szóló 1995. évi LXVI. törvény 34/C. §-a alapján – meghívásos pályázatot hirdet a nyilvános magánlevéltárként bejegyzett egyházi, alapítványi és egyéb magánlevéltárak részére, az őrizetükben lévő levéltári anyag szakszerű kezelését, valamint kutathatóságát elősegítő szakmai és technikai feltételek javítását szolgáló költségvetési támogatásra.

A kedvezményezettek köre

A köziratokról, közlevéltárakról és a magánlevéltári anyag védelméről szóló törvény alapján nyilvános magánlevéltárként bejegyzett levéltárak.

Támogatást kérni az alábbi szakmai programra és eszközcsoportokra lehet

1. A levéltári szakmai tevékenység elősegítése

1.1 levéltári segédletek és forráskiadványok megjelentetésének költségei (szerzői-, szerkesztői díjak és nyomdai költségek),

1.2. egyházközségek maradandó értékű iratainak levéltárba szállításával kapcsolatos költségek,

1.3. maradandó értékű iratok vásárlása (beleértve a reprográfiai eljárással készült dokumentumokat is),

1.4. levéltári kutatást, feldolgozást segítő kézikönyvek, szakkönyvek vásárlása (max. 100 ezer Ft),

1.5. iratrendezés és az azzal kapcsolatos megbízási díjak.

2. A levéltári anyag kutathatóságát elősegítő technikai feltételek javítása

2.1. kutatótermi berendezések (speciális asztal, szék stb.) és világítástechnikai eszközök beszerzése,

2.2. számítógép és részegységeinek beszerzése,

2.3. számítógépes programfejlesztés, lemezvásárlás,

2.4. reprográfiai eszközök beszerzése.

3. A raktározási feltételek javítása

3.1. biztonságtechnikai eszközök beszerzése és működésbe helyezése (pl.: tűzvédelmi- és betörés-biztonsági eszközök beszerzése),

3.2. raktárba árnyékolás-technikai eszközök beszerzése és felszerelése,

3.3. raktárba mikroklíma szabályozó-ellenőrző készülékek beszerzése és felszerelése.

A támogatási kérelem benyújtási módja

A támogatási kérelmet pályázati űrlapon – számítógéppel kitöltve kell benyújtani, az abban megjelölt mellékletekkel és példányszámban. Egy pályázó egy pályázatot adhat be, de több altémára is pályázhat! Ha több altémára pályázik, minden témára külön költségtervet (1. sz. melléklet a minta) kell készíteni, melyet az űrlap 3. oldalán lévő költségvetésben kell összeseíteni! Nem részesülhet támogatásban az az intézmény, amely a korábbi év(ek)ben az OKM-től vagy az NKA-tól kapott, lejárt határidejű támogatással nem számolt el, azt nem a célnak megfelelően használta fel, illetve az elszámolást a támogató egyéb tartalmi, formai hiányosságok miatt nem fogadta el.

A kérelem kizárólag postai úton adható be „A nyilvános magánlevéltárak 2009. évi támogatása” megjelöléssel a pályázat lebonyolítójához, a Nemzeti Kulturális Alap Igazgatósága Fejezeti Pályáztatási Osztályához (1085 Budapest, Gyulai Pál u. 13. vagy a 1388 Budapest, Pf. 82.).

Kötelező mellékletek

1. sz. melléklet: Részletes költségterv/ek (Minden pályázati témában külön-külön költségtervet kell készíteni, amelyet az űrlap 3. oldalán lévő költségvetésben kell összesíteni!)

2. sz. melléklet: A pályázat szakmai céljának, megvalósítási módjának részletes leírása

3. sz. melléklet: 30 napnál nem régebbi eredeti, a létezést igazoló jogi dokumentum (Egyházi levéltáraknál kell az egyház létezését igazoló 30 napnál nem régebbi eredeti jogi dokumentum ÉS a levéltár létezését igazoló egyházfőhatósági igazolás. Alapítványoknál a létezést igazoló 30 napnál nem régebbi eredeti jogi dokumentum – kivonat)

4. sz. melléklet: Eredeti aláírási címpéldány (Egyházi és Alapítványi levéltáraknál közjegyzőnél tehető aláírási címpéldányt fogadunk csak el!)

5. sz. melléklet: Nyilatkozat (Áht)

6. sz. melléklet: Munkáltatói nyilatkozat

7. sz. melléklet: 9/3 összeférhetetlenségi nyilatkozat

8. sz. melléklet: A támogatást kérő bankszámláját vezető hitelintézet 30 napnál nem régebbi igazolása arról, hogy a pályázó számláján a pénzintézeti igazolás kiállítását megelőző egy éven belül volt-e 30 napon túl sorbaállás, ha igen, utoljára mikor, és milyen időtartamú, fizetési kötelezettségeinek eleget tett-e?

A pályázatot egy küldeményben (csomagban), az első példányt megkülönböztetett jelzéssel ellátva a következők szerint kérjük megküldeni:

  • első példány (elkülönített egységben): a jogi dokumentáció, írásbeli nyilatkozat cégszerű aláírással az államháztartás működési rendjéről szóló 217/1998. (XII. 30.) Korm. rendelet 83.§ (2) bekezdésében foglaltakról, a bankszámlát vezető hitelintézet 30 napnál nem régebbi igazolását arról, hogy a pályázó számláján a pénzintézeti igazolás kiállítását megelőző egy éven belül volt-e 30 napon túl sorbanállás, aláírási címpéldány vagy aláírási jogosultságot igazoló egyéb okirat (banki bejelentő karton hiteles másolata), költségterv, a megvalósítás részletes szakmai leírása, űrlap. (1-8 sz. melléklet)
  • öt másolati példányban (öt elkülönített egységben): űrlap, költségterv, és a pályázat megvalósításának részletes szakmai leírása.(1-2 sz. melléklet)

A költségvetési támogatás elbírálása, felhasználása és elszámolása

A felosztható összeg 20 millió forint, amelynek forrása XX. fejezet 11/32/7/1 Közgyűjteményi szakmai feladatok megnevezésű részfeladat. A pályázaton elnyert támogatás előfinanszírozott, vissza nem térítendő. A támogatási igény megjelölése mellett önrész feltüntetése szükséges, melynek mértéke az igényelt összeg minimum 1 %-a, amely nem lehet kevesebb, mint 10 e.Ft, mellyel el is kell számolni. Az elszámolható költségek jogcímeit a pályázati űrlap költségvetési része tartalmazza. A hiányosan, pontatlanul kitöltött vagy határidő után benyújtott, továbbá a kiírásnak nem megfelelő kérelem elbírálására nincs mód. A szakmai javaslattevő bizottság tagjai dr. Janka György, Gorjánác Rádojka, Holport Ágnes, Lakos Ágnes, dr. Tóth Elek, akik az elbíráláshoz szükséges javaslatot a benyújtási határidő lejártát követő 30 munkanapon belül készítik el. A támogatás mértékéről a bizottság döntési jegyzőkönyvben rögzített javaslata alapján a kulturális szakállamtitkár dönt. A kedvezményezettek névsora a döntést követő 15 napon belül az OKM honlapján olvasható, illetve a döntésről a pályázók levélben értesítést kapnak.

Az NKA Ig. Fejezeti Pályáztatási Osztály a támogatásban részesülővel – a támogatás felhasználásának feltételeiről, folyósításának ütemezéséről, rendeltetésszerű felhasználásának ellenőrzéséről, elszámolásáról, a szerződésszegés következményeiről – a szerződésben állapodik meg. Az elnyert összeg kizárólag a támogatott feladat megvalósítására fordítható, amelynek felhasználásáról köteles a támogatott szöveges beszámolót, valamint tételes és hiteles elszámolást készíteni és azokat a hitelesített pénzügyi bizonylatok (támogatott nevére szóló számlák, számlát helyettesítő bizonylatok, pénztári kifizetések, banki terhelések, stb.) másolatának egyidejű csatolásával a szerződésben foglalt határidőig az NKA Ig. Fejezeti Pályáztatási Osztály címére 1085 Budapest, Gyulai Pál u. 13. vagy a 1388 Budapest, Pf. 82. kell megküldeni.

A kedvezményezett tudomásul veszi, hogy a támogatási összeg rendeltetésszerű felhasználását és a beszámolót jogszabályban meghatározott szervek ellenőrzik az 1992. évi XXXVIII. tv. 13/A.§; 121.§; 312/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet 4. § (1) alapján.

A nyilvános magánlevéltárak 2009. évi támogatásával kapcsolatos részletesebb információ az NKA Ig. Fejezeti Pályáztatási Osztályán, a 327-4380-as telefonszámon kérhető.

A támogatási kérelem postára adásának határideje:

a pályázat megjelenésétől számított 30. nap.