palyazatok.org

Pályázatok – Pályázatfigyelő – Pályázatírás

Pályázat az országos hatókörű közművelődési tevékenységet folytató társadalmi szervezetek 2009. évi működési támogatására

okm pályázatokAz Oktatási és Kulturális Minisztérium pályázatot hirdet az országos hatókörű közművelődési tevékenységet folytató társadalmi szervezetek 2009. évi működési támogatására.  A pályázat célja az országos hatókörű közművelődési tevékenységet ellátó társadalmi szervezetek szerepvállalásának, 2009. évi céljai megvalósításának támogatása a szervezet működéséhez és fejlesztéséhez való hozzájárulás útján.

A pályázat pénzügyi forrása
: A Magyar Köztársaság 2009. évi költségvetéséről szóló 2008. évi CII. törvény 1. sz. melléklete XX. OKM fejezet 11/35/3/2 Közművelődési civil és nonprofit szervezetek előirányzat terhére az országos hatókörű közművelődési feladatot ellátó szövetségek és egyesülések támogatására rendelkezésre álló összeg: 15 M Ft.

Pályázók köre: Támogatást igényelhetnek – az egyesülési jogról szóló, többször módosított 1989. évi II. törvény alapján – azok az alapszabályukban országos hatókörű szervezetnek minősített, működő közművelődési társadalmi szervezetek, szövetségek, egyesületek (továbbiakban: szervezetek), amelyek

 • bírósági nyilvántartásba vétele 2006. december 31-ig megtörtént,
 • tagsága legalább 4 régióból tevődik össze és/vagy tevékenységük legalább 4 régióra terjed ki,
 • az OKM és/vagy az NKA által előző évben biztosított, lejárt határidejű támogatással elszámoltak
 • a 2008. évi közművelődési statisztikai adatszolgáltatási kötelezettségnek eleget tettek.

Nem nyújthatnak be pályázatot

 • A pályázaton alapítványok nem vehetnek részt.
 • Nem részesülhet támogatásban az a szervezet, amely a korábbi év(ek)ben az NKÖM-től és az OKM-től és/vagy az NKA-tól kapott, lejárt határidejű támogatással nem számolt el, azt nem a célnak megfelelően használta fel, illetve az elszámolást a támogató egyéb tartalmi, formai problémák, hiányosságok miatt nem fogadta el.
 • Nem részesülhet támogatásban az a társadalmi szervezet, amely „Az amatőr kórusmozgalom támogatása” vagy az „Amatőr színjátszással, színházi neveléssel, előadóművészettel foglalkozó országos hatókörű társadalmi szervezetek támogatása” c. pályázat keretében működési támogatásra nyújt be pályázatot.
 • Nem részesülhet támogatásban az a társadalmi szervezet, amely e pályázaton kívüli OKM fejezeti kezelésű forrásból működési célú támogatásra jogosult.

A pályázaton igényelhető összeg, a finanszírozás formája, támogatási időszak

Az elnyerhető támogatás összege: minimum 200 ezer Ft, maximum 1.000 ezer Ft.

Az OKM az elnyert támogatást egyszeri, vissza nem térítendő támogatásként nyújtja a pályázónak.
Önrész vállalása nem szükséges.
A támogatás a döntésről történt tájékoztatás napja és 2010. április 30. közötti időszakban használható fel.

A támogatásból elszámolható költségek

 • A szervezet alapszabályában meghatározott alaptevékenység működési költségei (anyagköltség, szolgáltatások, személyi jellegű költségek)
 • Az alapfeladat ellátásához szükséges tárgyi eszközök, berendezések beszerzési költségei, legfeljebb a megítélt támogatás 20%-a erejéig.

A pályázat tartalmi feltételei

A pályázatot pályázati űrlapon kell benyújtani. A pályázati űrlaphoz kötelezően csatolandó mellékletek:

 1. A szervezet 2008. évi szakmai tevékenységének ismertetője (legfeljebb 3 oldal), kapcsolódó iratok (legfeljebb 5 oldal).
 2. A szervezet 2009. évi szakmai programjának tervezete
 3. A támogatásból megvalósítani tervezett tevékenységek, feladatok, beszerzések részletes ismertetése, az ezekhez kapcsolódó részletes költségterv (nyomtatvány csatolva)
 4. Hatályos létesítő okirat (különösen alapító okirat, alapszabály) egyszerű másolata
 5. A nyilvántartásban szereplésről szóló eredeti (a bíróság által hitelesített) 30 napnál nem régebbi igazolás
 6. Támogatást igénylő szervezet képviselőjének közjegyző által hitelesített aláírási címpéldánya
 7. Nyilatkozat (nyomtatvány csatolva)
 8. Nyilatkozat a rendezett munkaügyi kapcsolatokról
 9. Közzétételi kérelem a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény 8. § (1) bekezdés szerinti érintettségéről (nyomtatvány csatolva)
 10. Nyilatkozat a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény szerinti összeférhetetlenség, illetve érintettség fennállásáról, vagy hiányáról (nyomtatvány csatolva)
 11. Nyilatkozat a 2008. évi közművelődési statisztikai adatszolgáltatási kötelezettség teljesítéséről (nyomtatványa csatolva)

Egyéb feltételek: Egy pályázó csak egy támogatási kérelmet nyújthat be.


Pályázati űrlap letölthető innen:
civil_paly_urlap_090703

A pályázat benyújtásának határideje, helye, módja
A pályázatot – az űrlapot és mellékleteit egy eredeti és két másolati példányban, továbbá elektronikus változatban CD-én kell beadni.A CD-nek tartalmaznia kell minimálisan: a pályázati űrlapot, az 1., 2. és 3. sz. mellékletet (a szervezet 2008. évi szakmai tevékenységének ismertetője, a szervezet 2009. évi szakmai programja, a támogatásból megvalósítani tervezett tevékenységek, feladatok, beszerzések részletes ismertetése, az ezekhez kapcsolódó részletes költségterv) – 2009. augusztus 7-éig beérkezően kizárólag postai úton lehet eljuttatni az

NKA Igazgatóság Fejezeti Pályáztatási Osztály részére,
a Budapest 1388. Pf. 82. címre
„Közművelődési társadalmi szervezetek támogatása 2009” megnevezéssel.

A pályázati űrlap személyesen átvehető vagy postán igényelhető az OKM Ügyfélszolgálati Irodájától (1055 Budapest, Szalay utca 10-14. Tel: 473-7755, ügyfélfogadási idő: H-Cs: 9-12, 13-16, P: 9-12). Postai úton csak felbélyegzett, megcímzett válaszborítékkal együtt kérhető nyomtatvány.

A pályázati felhívás és pályázati dokumentáció (űrlap, nyilatkozatok) megjelenik az Oktatási és Kulturális Közlönyben, valamint letölthető az Oktatási és Kulturális Minisztérium honlapjáról (www.okm.gov.hu).
Hiánypótlásra a pályázat beküldési határideje után nincs mód.

A pályázattal kapcsolatos felvilágosítás
A pályázók a pályázattal kapcsolatban felvilágosítást az OKM Közművelődési Főosztálya munkatársától, Brüll Edit vezető-főtanácsostól (tel.:+36-1-473-7560) kaphatnak.

A pályázat tartalmi elbírálásának módja és határideje

A beérkező pályázatokat a pályázat kiírója által kijelölt szakértőkből álló Értékelő Bizottság véleményezi és bírálja el. Az Értékelő Bizottság tagjai: Kecskés József nyugalmazott igazgató, Váci Mihály Művelődési Ház és Szabadidős és Gazdasági Innovációs Centrum, Veresegyház, Molnár Géza elnök, Területi Művelődési Intézmények Egyesülete, Piróth Eszter igazgató, TIT, Sz. Tóth János elnök, Magyar Népfőiskolai Társaság, Tóth Erzsébet osztályvezető, Magyar Művelődési Intézet és Képzőművészeti Lektorátus.
A pályázatokról az Értékelő Bizottság által előterjesztett javaslat figyelembe vételével, a pályázatok benyújtási határidejét követő 60 napon belül az oktatási és kulturális miniszter dönt. A döntést követő 15 napon belül a pályázat eredményéről a minisztérium írásban értesíti a pályázókat. Ezzel egyidejűleg a kedvezményezettek listáját a pályázat kiírója a www.okm.gov.hu és www.erikanet.hu honlapokon is közzéteszi, a tájékoztatás a későbbiekben az Oktatási és Kulturális Közlönyben is megjelenik.
Az űrlap nélkül érkezett, hiányosan, pontatlanul kitöltött vagy a határidő után benyújtott, továbbá a pályázati kiírásnak nem megfelelő pályázatokat az Értékelő Bizottság nem értékeli.

A pályázat elbírálásának főbb szempontjai

 • A 2008. évben végzett közművelődési tevékenység, szolgáltatások.
 • A 2009. évre, illetve a támogatási időszakra tervezett tevékenységek, szolgáltatások, célok, célcsoportok, országos, regionális kiterjedtségük, társadalmi hasznosságuk.
 • A szervezet hatóköre (tagszervezetek száma, tagok száma, országos lefedettség mértéke).

Szerződéskötés
Az OKM a nyertes pályázóval – a támogatás felhasználásának feltételeiről, folyósításának ütemezéséről, rendeltetésszerű felhasználásának ellenőrzéséről, elszámolásáról, a szerződésszegés jogkövetkezményeiről – szerződésben állapodik meg.

A támogatás folyósítása
A támogatás folyósítására egy összegben kerül sor, utólagos elszámolási kötelezettség mellett. A támogatás kiutalására a támogatási szerződés mindkét fél általi aláírását követő 15 napon belül kerül sor.

A támogatás elszámolása és ellenőrzése
A kedvezményezett az elnyert összeget csak a támogatott célra fordíthatja, és köteles a támogatás felhasználásáról a támogatási szerződés és a gazdálkodására vonatkozó előírások szerint számot adni. Az elszámolás keretében köteles szöveges beszámolót, valamint tételes és hiteles pénzügyi elszámolást készíteni, és azokat a hitelesített pénzügyi bizonylatok (támogatott nevére szóló számlák, számlát helyettesítő bizonylatok, pénztári kifizetések, banki terhelések stb.) másolatának egyidejű csatolásával legkésőbb 2010. május 31-éig beérkezően az NKA Igazgatóság Fejezeti Pályáztatási Osztály részére Budapest 1388 Budapest, Pf. 82. címre megküldeni.

Forrás: OKM