palyazatok.org

Pályázatok – Pályázatfigyelő – Pályázatírás

Pályázat bankjegybrikettek fűtési célú hasznosítására

A Magyar Nemzeti Bank  pályázatot  hirdet  közhasznú  szervezetek  részére  a  tulajdonában  lévő, mellékterméknek minősülő bankjegybrikettek fűtési célú hasznosítására.
A pályázat célja
Kiíró  évente  40-50  tonna  forgalomból  bevont  forintbankjegyet  semmisít  meg.  A  megsemmisítés során  ún. bankjegybrikett  keletkezik,  amelyet  jelen  pályázati  kiírással  térítésmentesen  felajánl közhasznú  szervezetek részére. A  bankjegybrikett fűtési  célra hasznosítható, mivel annak fűtőértéke a barnaszénéhez hasonló. A briketteket a Kiíró térítésmentesen rakodja és szállítja egy – a nyertes pályázó által a pályázatban megjelölt – belföldi telephelyre.
A pályázat feltételei
A pályázat keretében támogatást igényelhet: közhasznú civil szervezet (ide nem értve a civil társaságot) és közalapítvány, amelyet a bíróság  2011. július első napját  megelőzően közhasznú szervezetként vagy kiemelkedően közhasznú  szervezetként  jogerősen  nyilvántartásba  vett  és  a  létesítő  okirata  szerint  közhasznú tevékenységgel legalább a fenti időponttól kezdődően megszakítás nélkül ténylegesen foglalkozik.
Kizárólag  az  a  szervezet  lehet  kedvezményezett, amely
 • belföldi székhelyű,
 • magyarországi közösség, illetőleg a határon túli magyarság érdekében működik,
 • nyilatkozik  arról,  hogy  a  létesítő  okirata  szerinti  közhasznú  tevékenységét  a  2.1  pontban meghatározott nap óta megszakítás nélkül ténylegesen folytatja,
 • nyilatkozik  arról,  hogy  milyen  célú  felhasználásra  igényli  a  brikettet,  hol  kívánja  azt hasznosítani és legkevesebb milyen összmennyiséget vállal – több részletben – átvenni,
 • nyilatkozik  arról,  hogy  a  d)  pont  szerinti  hasznosítás  helyén,  a  hasznosítás  céljából rendelkezésre áll egy vegyes tüzelésű kazán és az mekkora névleges hőteljesítménnyel  rendelkezik (kW-értékben).  Amennyiben  a  fenti kazán  névleges  hőteljesítménye  eléri  a  140  kW  értéket,  úgy nyilatkozik  arról  is,  hogy  a  kazán  füstgázait elvezető  pontforrás  rendelkezik  a  hatályos környezetvédelmi  engedélyekkel  (levegőtisztaság-védelmi alapbejelentés,  hatályos  pontforrás működési  engedély,  határérték  alatti  adatokat  tartalmazó  pontforrás emissziómérési  jegyzőkönyv), amely engedélyek, jegyzőkönyvek egy másolati példányát nyilatkozatához csatolja;
 • nyilatkozik arról, hogy a fenti vegyes tüzelésű kazán rendszeres tüzeléstechnikai karbantartása megvalósul,
 • nyilatkozik arról, hogy rendelkezik az igényelt mennyiségű brikett tárolásához szükséges fedett és zárt tárolókapacitással,
 • nyilatkozik arról, hogy képes az átlagosan négy-hat tonnás mennyiségű brikettszállítmányokat a mennyiségnek megfelelő  számú  részletben,  a  kiíró  által  előzetesen  egyeztetett  időpontokban fogadni,  ehhez  egy  16  tonna össztömegű,  billenőplatós  teherautó  általi  megközelíthetőség  és  a lerakodás feltételeit képes biztosítani, továbbá pályázatához csatolja
 • hatályos létesítő okiratának egy másolati példányát,
 • a  közhasznú,  illetve  kiemelkedően  közhasznú  szervezetként  való  nyilvántartásba  vételt igazoló határozat egy másolati példányát,
 • a nyilvántartást vezető törvényszék által a pályázónak a nyilvántartásban szereplő adatairól kiadott, 15 napnál nem régebbi kivonatot,
 • az  illetékes  adóhatóság  15  napnál  nem  régebbi  együttes  igazolását  eredetiben  arról,  hogy köztartozása nem áll fenn,
 • a  2012.  évre  vonatkozó  –  a  legfőbb  szerve  által  elfogadott  –  közhasznúsági  jelentést,  a legfőbb szerve erre vonatkozó határozatával együtt,
 • a  pályázat  benyújtásának  idején  általa  folytatott  közhasznú,  kiemelkedően  közhasznú tevékenységének  bemutatását,  kiemelve  a  jelen  pályázattal  érintett  tevékenység bemutatását legfeljebb egy A/4-es méretű oldal terjedelemben.
Egy  szervezet  csak  egy  pályázatot  nyújthat  be,  az  elnyert  brikett  harmadik  személy részére nem adható át.
A pályázat benyújtásának módja, határideje
A pályázatokat a Kiíró postacímére kell elküldeni: Magyar Nemzeti Bank, 1850 Budapest.
A pályázat személyesen is leadható a Magyar Nemzeti Bank expedícióján, melynek címe:
Budapest, V. ker. Kiss Ernő utca 1.
Az expedíció nyitva tartási ideje hétfő-csütörtök: 7:30-15:30, péntek: 7:30-14:00
A pályázatra minden esetben rá kell írni: „briketthasznosítás”.
A pályázatok benyújtásának határideje: 2013. október 15.
A támogatás időtartama: A pályázat elbírálását követően a győztes szervezettel kötött megállapodás hatályba lépésétől 2014. szeptember 30. napjáig.
Letölthető dokumentum
További információk